Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.183

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 182.nr.; 2008, 33.nr.; 2009, 38., 122., 146.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu".

2. Svītrot noteikumu tekstā skaitli "49.2".

3. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" (turpmāk - aktivitāte) pirmo un otro kārtu;".

4. Papildināt noteikumus ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista personas, kuras bezdarba periodā nav saņēmušas atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū, vai kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem."

5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes pirmajai un otrajai kārtai pieejamais finansējums ir 33 355 275 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 29 317 003 lati un valsts budžeta finansējums 4 038 272 lati:

7.1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā - 11 596 266 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 856 826 lati un valsts budžeta finansējums 1 739 440 latu;

7.2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā - 21 759 009 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 19 460 177 lati un valsts budžeta finansējums 2 298 832 lati."

6. Aizstāt 13.2.apakšpunktā skaitli "89,37" ar skaitli "89,44".

7. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 11 596 266 lati, bet šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā - 21 759 009 lati."

8. Svītrot 45.1.5.apakšpunktu.

9. Izteikt 45.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;".

10. Papildināt noteikumus ar 45.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3. neparedzētās izmaksas."

11. Izteikt 46.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.4. ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, - bezdarbnieka ikmēneša stipendiju 120 latu apmērā, ko izmaksā proporcionāli apmācību dienu skaitam attiecīgajā mēnesī;".

12. Izteikt 49. un 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

49.1 Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.6.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

49.1 1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

49.1 2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

49.1 3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

49.1 4. telpu īres un nomas izmaksas;

49.1 5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

49.1 6. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

49.1 7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

49.1 8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

49.1 9. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai."

13. Svītrot 49.2 punktu.

14. Izteikt 52.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 49.1 9.apakšpunktā minētās izmaksas)."

15. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Projektu īstenošanu plāno šādos laikposmos (kārtās):

56.1. no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2010.gada 30.jūnijam - pirmā kārta;

56.2. no 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim - otrā kārta."

16. Izteikt 64.1. un 64.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1. šo noteikumu 49.1 punktā minētās izmaksas paredz kā attiecināmās izmaksas, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

64.2. projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 19 583 108 lati;".

17. Papildināt noteikumus ar 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Šo noteikumu 5.2 punktu nepiemēro attiecībā uz personām, kuras līdz 2010.gada 1.martam ir tikušas iesaistītas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā."

18. Izteikt 1.pielikuma 6.sadaļu šādā redakcijā:

"6. sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:


%

2008

2009

2010

2011

20..

20..

2015

Kopā


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)7

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

 Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100 %

Publiskais finansējums


Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums  Attiecināmais valsts budžeta finansējums  Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums  Attiecināmais cits publiskais finansējums8  Privātais attiecināmais finansējums
Neattiecināmās izmaksas  7 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8)

8 Piemēram, Kultūrkapitālfonda finansējums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.9

Izmaksu pozīcijas/
apakšpozīcijas nosaukums10

Vienības nosaukums

Daudzums11

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X


X1.
Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X


X1.1.
 


X1.2.
 

2.
Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

X

X

2.1.
X2.2.
 


X3.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X


X3.1.
X3.2.
X4.
Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X


X4.1.
X4.2.Netiešās izmaksas:

X

X

5.X

X6.X

X7.X

XX

XNeparedzētās izmaksas

X

X

 

KOPĀ

X

X


X9 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

10 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

11 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros."

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 03.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 02.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205890
03.03.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"