Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.182

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. karjeras konsultēšanas pakalpojumi;

4.2. atbalsts profesionālās pilnveides programmu apguvei (izņemot tās profesionālās pilnveides programmas, kuru pabeigšana dod tiesības iegūt A, B vai C kategorijas autovadītāja apliecību) (ne vairāk kā viena izglītības programma gadā);

4.3. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei (saziņa dzimtajā valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme) (ne vairāk kā divas izglītības programmas gadā);

4.4. projekta administrēšana;

4.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un finansēšanu un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

4.2 Personu iesaista profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvē, ja persona pēdējo formālo vai neformālo izglītību ir ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 441 400 latu."

4. Aizstāt 11.punktā skaitli "85" ar skaitli "100".

5. Aizstāt 15.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus "35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 36.1, 37., 38., 39., 40. un 42.punktā".

6. Aizstāt 24.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus "36., 38. un 39.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā".

7. Izteikt 35.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;".

8. Svītrot 35.1.5.apakšpunktu.

9. Izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;".

10. Papildināt noteikumus ar 35.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. neparedzētās izmaksas."

11. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 35.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver apmācību izmaksas ne vairāk par 250 latiem gadā (normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem minētā apmācību kupona pilna vērtība), ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

36.1. tai ir noteikta invaliditāte;

36.2. tā ir vienīgais vecāks ģimenē, kam ir viens vai vairāki apgādājamie;

36.3. tai ir divi vai vairāki apgādājamie;

36.4. tā ir atzīta par trūcīgu."

12. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja persona neatbilst šo noteikumu 36.punktā noteiktajiem kritērijiem, apmācību izmaksas sedz 90 procentu apmērā, nepārsniedzot 225 latus gadā."

13. Aizstāt 37.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "4.1. un 4.2.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā".

14. Papildināt noteikumus ar 37.3. un 37.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. projekta īstenošanā iesaistītā personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

37.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas."

15. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 35.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

40. Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas, ko izmanto šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

40.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

40.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

40.4. telpu īres un nomas izmaksas;

40.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

40.9. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai."

16. Svītrot 41.punktu.

17. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina izmaksas:

43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40. un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 40.9.apakšpunktā minētās izmaksas)."

18. Aizstāt 51.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "36., 38. un 39.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā".

19. Aizstāt 51.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "36., 37. un 38.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36., 36.1, 37. un 38.punktā".

20. Izteikt 53.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

21. Izteikt 1.pielikuma 6.sadaļu šādā redakcijā:

"6. sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL


%

2009

2010

2011

2012

2013

20...

20...

Kopā


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

 Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100 %

Publiskais finansējums


Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums  Attiecināmais valsts budžeta finansējums  Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums  Attiecināmais cits publiskais finansējums13  Privātās attiecināmās izmaksas  Neattiecināmās izmaksas  12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8).

13 Piemēram, Kultūrkapitālfonda finansējums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/
apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X


X1.
Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X


X1.1.
 


X1.2.
X2.
Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X


X2.1.
X2.2.
X3.
Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas

X

X

3.1.
X3.2.
X3.3.
X3.4.
X4.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X


X4.1.
X4.2.
XNeparedzētās izmaksas

X

X

Netiešās izmaksas:

X

X

5.X

X

X

X

6.X

X

X

X

X

X

X

X

 

KOPĀ

X

X

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros."

22. Aizstāt 2.pielikuma 1.16.apakšpunktā skaitļus un vārdus "36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36., 36.1, 37., 38., 39., 40. un 42.punktā".

23. Aizstāt 2.pielikuma 1.17.apakšpunktā skaitļus un vārdus "36., 38. un 39.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā".

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 03.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 02.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205889
03.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"