Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.151

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta otro, piekto, septīto un astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46.nr.; 2009, 9., 37., 125., 130., 135.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.1.apakšpunktu aiz vārdiem "aktīvo nodarbinātības pasākumu" ar vārdiem "un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu".

2. Svītrot 1.3.apakšpunktu.

3. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Apmācību jomas, profesijas, kā arī sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī, ja nepieciešams, citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvjus un ekspertus."

4. Izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvē iesaista bezdarbnieku, kurš izvēlēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu iepriekš bija sekmīgi uzsācis, bet programmas apguvi vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā pārtraucis (persona ir izslēgta (eksmatrikulēta) no studējošo saraksta) un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai izglītības programmas apguvē palicis ne vairāk kā 18 mēnešu."

5. Izteikt 21.2 1. un 21.2 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2 1. ir ieguvis nepieciešamo izglītību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei, ja atbilstoši šo noteikumu 18.1 punktam izvēlētās izglītības programmas apguve nav ilgāka par 18 mēnešiem un tā nav bijusi iepriekš uzsākta;

21.2 2. izvēlēto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu iepriekš bija sekmīgi uzsācis, bet programmas apguvi vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā pārtraucis (persona ir izslēgta (eksmatrikulēta) no studējošo saraksta) un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai izglītības programmas apguvē palicis ne vairāk kā 18 mēnešu."

6. Izteikt 21.3 punktu šādā redakcijā:

"21.3 Šo noteikumu 21.2 punktā minēto izglītības programmu apguvē iesaista bezdarbnieku, kurš pasākuma pieteikšanās laikā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

21.3 1. vismaz trīs gadus pēc izglītības iegūšanas nav uzsācis darba tiesiskās attiecības jomā, kurā iegūta izglītība, vai ir uzsācis darba tiesiskās attiecības jomā, kurā iegūta izglītība, taču darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas;

21.3 2. atbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajai ilgstošā bezdarbnieka definīcijai."

7. Aizstāt 27.punkta ceturtajā teikumā vārdus "sešus mēnešus" ar vārdiem "trīs mēnešus".

8. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja darba devējs bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas nav pieņēmis bezdarbnieku darbā, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai šo noteikumu 33.punktā minētos izdevumus, kas izlietoti bezdarbnieka apmācībai. Aģentūra minētos līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

9. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja bezdarbnieks vai darba meklētājs bez attaisnojoša iemesla savas vainas dēļ nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, viņš par saviem līdzekļiem veic papildu apmācību un atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu kārtošanu."

10. Izteikt 33.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4. izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu izmaksām;".

11. Papildināt 36.punkta pirmo teikumu aiz vārda "Aģentūra" ar vārdiem "ņemot vērā izstrādāto darba devēju atlases kārtību".

12. Papildināt 37.punkta pirmo teikumu aiz vārda "Aģentūra" ar vārdiem "ņemot vērā izstrādāto bezdarbnieku atlases kārtību".

13. Aizstāt 39.punktā vārdus "sešus mēnešus" ar vārdiem "trīs mēnešus".

14. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ja darba devējs bez attaisnojoša iemesla savas vainas dēļ pēc praktiskās apmācības pabeigšanas nav pieņēmis bezdarbnieku darbā, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai šo noteikumu 43.punktā minētos izdevumus, kas izlietoti bezdarbnieka apmācībai. Aģentūra minētos līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos."

15. Papildināt 42.punktu aiz vārdiem "bezdarbnieka praktisko apmācību" ar vārdiem "ievērojot, ka piesaistītie eksperti un mācībspēki nevar veikt darba vadītāja pienākumus".

16. Izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. pasākumos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 120 latu apmērā, ko izmaksā proporcionāli apmācību dienu skaitam attiecīgajā mēnesī;".

17. Papildināt 43.2.apakšpunktu aiz vārdiem "mācībspēku izmaksām" ar vārdiem "izņemot ar materiāli tehniskā nodrošinājuma iegādi un tā uzturēšanu saistītās izmaksas".

18. Svītrot 43.6.apakšpunktā vārdus "un darba meklētājiem".

19. Aizstāt 3.2.1 apakšnodaļā vārdus "darba prakse" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "darba praktizēšana" (attiecīgā locījumā).

20. Izteikt 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Darba praktizēšana ietver praktisko darba iemaņu un profesionālo prasmju iegūšanu un uzturēšanu darba praktizēšanas vietās, kas uz sešiem mēnešiem izveidotas no jauna (kurās vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieka dalības uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, kā arī attiecīgais bezdarbnieks vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā nav ticis nodarbināts institūcijā, kurā tiek organizēta darba praktizēšana) un kurās bezdarbnieks var iesaistīties ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus."

21. Papildināt 43.7 punktu aiz vārdiem "pušu pienākumus un tiesības" ar vārdiem "pienākumu nepildīšanas attaisnojošos iemeslus".

22. Izteikt 43.8 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.8 2. darba praktizēšanas vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba iemaņas un zināšanas;".

23. Izteikt 43.9 punktu šādā redakcijā:

"43.9 Darba praktizēšanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

43.9 1. darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 100 latu apmērā, ko izmaksā proporcionāli darba praktizēšanas dienu skaitam attiecīgajā mēnesī;

43.9 2. darba praktizēšanas izdevumu nodrošināšanai pašvaldībām darba praktizēšanas laikā, tai skaitā nepieciešamā inventāra un palīgmateriālu iegādes un nomas izdevumu segšanai. Dotāciju pašvaldībai piešķir ne vairāk kā 80 latu apmērā par vienu darba praktizēšanas vietu, ņemot vērā, ka izmaksas palīgmateriālu iegādei vienai darba praktizēšanas vietai nedrīkst pārsniegt 40 latu, bet inventāra nomai - 10 latu. Inventāra kopējā vērtība ar pievienotās vērtības nodokli nedrīkst pārsniegt 80 latu;

43.9 3. pašvaldībām to izdevumu segšanai, kas saistīti ar darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku nokļūšanu uz darba praktizēšanas vietu un atpakaļ. Dotāciju pašvaldībai piešķir ne vairāk kā 72 latu apmērā par vienu darba praktizēšanas vietu;

43.9 4. darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku darba praktizēšanas vadītāju ikmēneša atlīdzībai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja darba praktizēšanas vadītāja pārraudzībā ir ne mazāk kā 30 bezdarbnieku. Ja darba praktizēšanas vadītāja pārraudzībā ir mazāk par 30 bezdarbniekiem, atlīdzības apmēru aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam;

43.9 5. viena pašvaldības darba praktizēšanas vietas organizētāja ikmēneša dotācijai. Dotāciju piešķir 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām;

43.9 6. viena pašvaldības darba praktizēšanas vietas grāmatveža ikmēneša dotācijai. Dotāciju piešķir 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām;

43.9 7. izdevumu segšanai par darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku veselības pārbaudēm, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu bezdarbnieku;

43.9 8. ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt darba praktizēšanas laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai."

24. Papildināt 3.2.1 apakšnodaļu ar 43.10 punktu šādā redakcijā:

"43.10 Persona, kas veic darba praktizēšanas organizētāja vai grāmatveža pienākumus, nedrīkst vienlaikus veikt darba praktizēšanas vadītāja pienākumus."

25. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu personām, kurām noteikta invaliditāte, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko līdzfinansē aģentūra par pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, sedz aģentūra."

26. Papildināt 3.3.apakšnodaļu ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Darba devējs pasākumiem, kas paredz darba līguma slēgšanu, var pieteikt tikai no jauna izveidotas darba vietas (darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieka dalības pasākumā nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā)."

27. Papildināt 55.punkta ievaddaļu aiz vārda "aģentūra" ar vārdiem "ņemot vērā izstrādāto darba devēju un bezdarbnieku atlases kārtību".

28. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Paredzētā finanšu atbalsta sniegšanas laiks viena nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja nodarbināšanai, kurš atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 18.punktā noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedz 12 mēnešu, bet īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja nodarbināšanai, kurš atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 19.punktā noteiktajiem kritērijiem, - 24 mēnešus."

29. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Finanšu atbalstu viena bezdarbnieka nodarbināšanai, kuram ir noteikta invaliditāte, darba devējs saņem ne vairāk kā 36 mēnešus."

30. Papildināt noteikumus ar 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību."

31. Papildināt noteikumus ar 96.1 un 96.2 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību.

96.2 Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai ne agrāk kā gadu pēc šā pasākuma ietvaros noslēgtā līguma par biznesa plāna īstenošanu termiņa beigām."

32. Izteikt 3.6.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.6. Kompleksie atbalsta pasākumi

97. Kompleksie atbalsta pasākumi ir kompleksu (vairāku mērķa grupu bezdarbnieku aptverošu un uz individuālām personas vajadzībām mērķētu) nodarbinātības atbalsta pasākumu kopums, kas veicina mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu bezdarbnieku motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

98. Kompleksie atbalsta pasākumi ietver:

98.1. jauniešu darba praksi (ilgst no sešiem līdz 12 mēnešiem), kas dod iespēju jaunietim iegūt darba iemaņas;

98.2. individuālās speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū (ilgst ne vairāk kā 32 stundas);

98.3. atbalsta pasākumu personām, kuru apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns, nodrošinot apgādībā esošā bērna pieskatīšanu pie aģentūras izvēlētiem pakalpojuma sniedzējiem (ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus). 

99. Kompleksajos atbalsta pasākumos iesaista šādus mērķa grupu bezdarbniekus:

99.1. šo noteikumu 98.1.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

99.2. šo noteikumu 98.2.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbniekus un bezdarbniekus, kuri atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darbinieka definīcijai;

99.3. šo noteikumu 98.3.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros bezdarbniekus, kuru apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns, kuri iesaistās kādā no aģentūras piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

99.3.1. ir noteikta invaliditāte;

99.3.2. ir viena vecāka ģimene, kurā ir viens vai vairāki apgādājamie;

99.3.3. ir divi vai vairāki apgādājamie;

99.3.4. ir atzīts par trūcīgu.

100. Jauniešu darba prakses īstenošanai aģentūra, ņemot vērā izstrādāto darba prakses devēju un jauniešu atlases kārtību, izvēlas darba prakses devējus, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu nodrošina:

100.1. no jauna izveidotu prakses vietu (atbilst šo noteikumu 47.1 punktā noteiktajai jaunas darba vietas definīcijai) un līguma par darba prakses īstenošanas kārtību noslēgšanu. Līgumā par darba prakses īstenošanas kārtību nosaka darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendiju saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu;

100.2. teorētisko apmācību bezdarbniekam darba prakses laikā esošo pienākumu izpildes nodrošināšanai, ja nepieciešams (apmācību laiks nepārsniedz pusi no kopējā darba prakses laika);

100.3. kvalificētu darba prakses vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas darba prakses laikā (izņemot laiku, kad bezdarbnieks iegūst teorētiskās zināšanas). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku;

100.4. bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, prakses vietu pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam.

101. Jauniešu darba prakses īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

101.1. pasākumā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 120 latu apmērā par viena mēneša darba prakses dienām;

101.2. darba prakses vadītāja atlīdzībai, kas strādā ar darba praksē iesaistītajiem bezdarbniekiem (viens darba vadītājs vada darba praksi pieciem bezdarbniekiem vai mazākam bezdarbnieku skaitam, ja darba devējs ir pieteicis mazāk darba prakses vietu). Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

101.3. teorētisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām, bet ne vairāk kā 300 latu apmērā par vienu darba prakses vietu;

101.4. darba prakses vietas pielāgošanai bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu apmērā par vienu darba prakses vietu;

101.5. izdevumu segšanai par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte;

101.6. izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;

101.7. ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt darba prakses laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.

102. Šo noteikumu 98.2.apakšpunktā minētajam pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus var izmantot ar speciālistu individuālajām konsultācijām un grupu konsultācijām saistīto izdevumu segšanai.

103. Šo noteikumu 98.3.apakšpunktā minētajam pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus var izmantot ar bezdarbnieku bērnu pieskatīšanu saistīto izdevumu segšanai."

33. Izteikt 5.1 1.apakšnodaļas nosaukumu un 135.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 1. Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā

135.1 Lai bezdarba riskam pakļautas personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši šādām izglītības programmām:

135.1 1. profesionālās pilnveides programmas (izņemot tās profesionālās pilnveides programmas, kuru pabeigšana dod tiesības iegūt A, B vai C kategorijas autovadītāja apliecību) (ne vairāk kā viena izglītības programma gadā);

135.1 2. neformālās izglītības programmas (saziņa dzimtajā valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme) (ne vairāk kā divas izglītības programmas gadā). Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarba riskam pakļautajai personai izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu saskaņā ar izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem."

34. Aizstāt 135.2 punktā vārdu "profesiju" ar vārdiem "izglītības programmu".

35. Izteikt 135.4, 135.5 un 135.6 punktu šādā redakcijā:

"135.4 Bezdarba riskam pakļauto personu iesaista pieaugušo izglītības programmu apguvē, ja:

135.4 1. persona atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;

135.4 2. persona ir sasniegusi 25 gadu vecumu;

135.4 3. persona ir saņēmusi karjeras konsultanta atzinumu, kas apliecina nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē, lai celtu konkurētspēju darba tirgū;

135.4 4. izglītības iestāde personu atzinusi par piemērotu konkrētās izglītības programmas apguvei;

135.4 5. personai pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

135.5 Tiesības saņemt apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu atmaksu pilnā apmērā, bet nepārsniedzot šo noteikumu 135.13 punktā noteikto apmācību kupona pilno vērtību, ir personai, kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

135.5 1. ir noteikta invaliditāte;

135.5 2. ir viena vecāka ģimene, kurā ir viens vai vairāki apgādājamie;

135.5 3. ir divi vai vairāki apgādājamie;

135.5 4. ir atzīta par trūcīgu.

135.6 Bezdarba riskam pakļauto personu var atkārtoti iesaistīt pieaugušo izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās izglītības programmas apguves vai dalības šo noteikumu 5.1 2.apakšnodaļā noteiktajā pasākumā. Bezdarba riskam pakļauta persona pasākuma ietvaros var saņemt atbalstu tikai par vienu šo noteikumu 135.1 1. vai 135.1 2.apakšpunktā minēto izglītības programmas apguves veidu."

36. Izteikt 135.13 punktu šādā redakcijā:

"135.13 Apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot īstenoto pieaugušo izglītības programmu izmaksu segšanai 90 % apmērā no apmācību izmaksām, bet ne vairāk kā 90 % no apmācību kupona pilnā apmēra, kas ir ne vairāk kā 250 latu gadā, izņemot šo noteikumu 135.5 punktā minēto gadījumu. Ja izglītības programmas maksa pārsniedz apmācību kupona pilnā apmēra vērtību, starpību sedz pati persona."

37. Izteikt 135.14 un 135.15 punktu šādā redakcijā:

"135.14 Apmācību programmu apguve bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju un pilnveidot ar darba devēja jomu vai nozari saistītās prasmes un iemaņas profesionālās pilnveides programmās (izņemot tās profesionālās pilnveides programmas, kuru pabeigšana dod tiesības iegūt A, B vai C kategorijas autovadītāja apliecību) un profesionālās tālākizglītības programmās ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanai.

135.15 Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu iesaista izglītības programmas apguvē, kas nav ilgāka par sešiem mēnešiem, ja persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu vai pašnodarbināto personu, strādā nepilnu darba laiku darba apjoma samazināšanās dēļ ekonomiskās krīzes vai globalizācijas faktoru ietekmē, pašreizējā darba vietā nodarbināta ilgāk par sešiem mēnešiem, darba laiks samazināts vismaz vienu mēnesi pirms iesaistes apmācību programmu ieguvē un ir saņēmusi attiecīgu darba devēja rakstisku apliecinājumu. Darba devējs apliecina, ka triju darbdienu laikā informēs aģentūru, ja mainīsies darbiniekam noteiktais darba laiks vai tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto darbinieku."

38. Izteikt 135.17 punktu šādā redakcijā:

"135.17 Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu var atkārtoti iesaistīt izglītības programmas apguvē ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās izglītības programmas apguves vai dalības šo noteikumu 5.1 1.apakšnodaļā noteiktajā pasākumā."

39. Aizstāt 135.18 1.apakšpunktā vārdus "apmācību programmas" ar vārdiem "izglītības programmas".

40. Aizstāt 135.19 punktā vārdus "Apmācību programmu" ar vārdiem "Izglītības programmas".

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 151Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 03.03.2010.Zaudē spēku: 09.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 02.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205888
03.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)