Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.149

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu,
18.panta ceturto daļu un 21.panta otro daļu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas
un lietošanas ierobežošanu" 7.panta pirmo daļu
un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu
un 5.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.; 2006, 208.nr.; 2008, 843.nr.; 2009, 157., 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1 kārtību, kādā izsniedz speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai un speciālu atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai;".

2. Papildināt noteikumus ar 1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1 valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, ja tiek izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai vai speciāla atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai;".

3. Papildināt noteikumus ar 11.6., 11.7. un 11.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

11.7. reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;

11.8. reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem."

4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz katrai darbības vietai, 11.3. un 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam, 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tad, ja komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību)."

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta nosūtītāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.1, 2.2 vai 2.3 pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu."

6. Papildināt noteikumus ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.1 1. komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.1 2. komersanta rakstisks apliecinājums, ka noliktavā tiks faktiski uzglabātas degvielas rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, un ja papildus degvielas saņemšanai un uzglabāšanai ir plānota degvielas rezervju faktiskā uzglabāšana, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu);

19.1 3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas vai reģistrēta saņēmēja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.1 4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 3.apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas, darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un denaturētajam spirtam - atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai denaturētā spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) tādas noliktavas turētāja darbībai, kurā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;

19.1 5. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;

19.1 6. ja noliktavā paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kurā ietver:

19.1 6.1. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuru;

19.1 6.2. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;

19.1 6.3. izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību;

19.1 6.4. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta daudzumu (procentos), ja ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta iznākums nav 100 %, norādot blakusproduktus vai zudumus un to veidošanās iemeslus;

19.1 6.5. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes vai apstrādes procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;

19.1 6.6. ja atbilstoši šo noteikumu 101.punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, papildus iesniedz informāciju par piedevu pievienošanas procesa atbilstību šo noteikumu 101.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

19.1 7. ja paredzēta spirta denaturēšana, - denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehniskā dokumentācija, norādot skaitītāja stāvokli iesnieguma iesniegšanas dienā;

19.1 8. dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;

19.1 9. ja paredzēta darbība ar spirtu vai denaturētu spirtu, - skaidrojums par plānotajām darbībām ar attiecīgo preci (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

19.2 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu - spirts, attiecīgajam iesniegumam pievieno skaidrojumu par plānotajām darbībām."

7. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norāda informāciju, kas noteikta šo noteikumu 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumā."

8. Papildināt noteikumus ar 63.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.5. par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja darbībai un reģistrēta nosūtītāja darbībai:

63.5.1. apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.5.1.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.5.1.6.apakšpunktā minēto gadījumu, - 1500 latu;

63.5.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem - 500 latu;

63.5.1.3. ar tabakas izstrādājumiem - 500 latu;

63.5.1.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem - 200 latu;

63.5.1.5. ar kafiju - 200 latu;

63.5.1.6. ar biodegvielu - 200 latu;

63.5.2. reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.5.2.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.5.2.4.apakšpunktā minēto gadījumu, - 500 latu;

63.5.2.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem - 200 latu;

63.5.2.3. ar tabakas izstrādājumiem - 200 latu;

63.5.2.4. ar biodegvielu - 100 latu."

9. Papildināt noteikumus ar 208., 209. un 210.punktu šādā redakcijā:

"208. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar kafiju vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 40.pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.1.4. vai 63.5.1.5.apakšpunktā minētā valsts nodeva.

209. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 41.pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minētā valsts nodeva.

210. Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu un kas laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam iesniedz iesniegumu, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, maksā šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minēto valsts nodevu."

10. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

11. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

12. Papildināt noteikumus ar 2.3 pielikumu šādā redakcijā:

"2.3 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

13. Papildināt noteikumus ar 2.4 pielikumu šādā redakcijā:

"2.4 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

Akcīzes preču kodi

Akcīzes preču veids

Akcīzes preču kods

Alus (Direktīvas 92/83/EEK1 2.pants)

B000

Nedzirkstošais vīns un nedzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 1.punkts un 12.panta 1.punkts)

W200

Dzirkstošais vīns un dzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 2.punkts un 12.panta 2.punkts)

W300

Starpprodukti, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 17.pantā

I000

Alkoholiskie dzērieni, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā

S200

Etilspirts, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuru attiecas KN kodi 2207 un 2208, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S300

Daļēji denaturēts spirts, kas atbilst Direktīvas 92/83/EEK1 20.pantam, ir etilspirts, kas ticis denaturēts, bet kas vēl neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai tam varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu, kā to paredz minētās direktīvas 27.panta 1.punkta "a" vai "b" apakšpunkts, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S400

Produkti, kas satur etilspirtu, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuriem attiecas KN kodi, kas nav kodi 2207 un 2208

S500

Cigaretes (Direktīvas 95/59/EK2 4.panta 1.punkts un 7.panta 2.punkts)

T200

Cigāri un cigarillas (Direktīvas 95/59/EK2 3.pants un 7.panta 1.punkts)

T300

Sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai (Direktīvas 95/59/EK2 6.pants)

T400

Cita veida smēķējamā tabaka (Direktīvas 95/59/EK2 5.pants un 7.panta 2.punkts)

T500

Minerāleļļas (energoprodukti) - produkti, kas atbilst KN kodiem 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "b" apakšpunkts)

E300

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 51 un 2710 11 59 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E410

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 un 2710 11 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E420

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41-2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E430

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41-2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E440

Petroleja, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E450

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E460

Degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 61-2710 19 69 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E470

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 un attiecas uz beztaras preču pārvadājumiem (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E480

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11-2710 19 69, kas nav iepriekš minēti, izņemot produktus, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29, un attiecas uz pārvadājumiem, kas nav beztaras pārvadājumi (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E490

Sašķidrināta naftas gāze un citi gāzveida ogļūdeņraži (LPG), kas atbilst KN kodiem 2711 12 11-2711 19 00 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "d" apakšpunkts)

E500

Piesātināti acikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodam 2901 10 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "e" apakšpunkts)

E600

Cikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodiem 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "f" apakšpunkts)

E700

Augu un dzīvnieku eļļas - produkti, kas atbilst KN kodiem 1507 līdz 1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "a" apakšpunkts)

E200

Produkti, kas atbilst KN kodam 2905 11 00 (koka spirts (metilspirts)), ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "g" apakšpunkts)

E800

Taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE), kas atbilst KN kodam 3824 90 99 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E910

Produkti, kas atbilst KN kodam 3824 90 99, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu, un kas nav taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE) (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E920

Piezīmes.

Direktīva 92/83/EEK - Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem.

2 Direktīva 95/59/EK - Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīva 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu.

3 Direktīva 2003/96/EK - Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai."

14. Papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

15. Papildināt noteikumus ar 4.2 pielikumu šādā redakcijā:

"4.2 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

16. Papildināt noteikumus ar 4.3 pielikumu šādā redakcijā:

"4.3 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

17. Papildināt noteikumus ar 40.pielikumu šādā redakcijā:

"40.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

18. Papildināt noteikumus ar 41.pielikumu šādā redakcijā:

"41.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministre L.Mūrniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 03.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 02.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205887
03.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)