Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.109

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 49.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3.aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai (turpmāk – Latvijas akadēmiskais pamattīkls), lai iesaistītos vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā, un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 14.punktā minētās darbības un nodrošinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – izveidots viens nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai.

4. Apakšaktivitāti līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14960591 euro.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1298)

5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – ierobežota atlase) veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu. Atbildīgajai iestādei ir tiesības līdz 2010.gada 31.decembrim atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja pirmajā atlases kārtā iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts.

6. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

6.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

6.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

6.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija);

6.1.4. izstrādā un apstiprina vērtēšanas komisijas nolikumu;

6.1.5. nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu;

6.1.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

6.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes īstenošanu;

6.4. nodrošina valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

6.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā noteiktais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais publiskais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

7. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

7.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu, nosakot tajā projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz minēto vienošanās projektu saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

7.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

7.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

7.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.5. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par projekta īstenošanu un tam pieejamā finansējuma apguvi;

7.6. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

7.7. sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

7.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās nosacījumiem un to izpildi;

7.10. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 54.punktā minētos nosacījumus;

7.11. uzkrāj datus par projektu īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.12. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos.

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

9. Projekta iesniedzējs ir Izglītības un zinātnes ministrija.

10. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar vismaz 40 zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām (turpmāk – sadarbības partneris), noslēdzot sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Sadarbības līgumā par projekta īstenošanu paredz sadarbības partnera tiesības piekļūt projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem un lietot tos, kā arī iekļauj sadarbības partnera apņemšanos:

10.1. nodrošināt projekta gaitā iegūto rezultātu ilgtspēju vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

10.2. finansēt iegūto rezultātu uzturēšanas izmaksas projekta laikā un vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

11. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 10.punktā minētajiem sadarbības partneriem projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus var iesaistīt arī citas institūcijas (izņemot komersantus, kas nav zinātniskās institūcijas vai augstākās izglītības institūcijas), ja šo institūciju kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm un projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums, kāpēc to iesaiste ir nepieciešama.

12. Sadarbības partnerim noteiktās prasības:

12.1. tam nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

12.2. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

12.3. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros;

12.4. tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura pamatkapitāls ir samazināts vairāk nekā par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos no projekta iesniegšanas;

12.5. atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti zinātniskās institūcijas publiskie pārskati par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem (ja attiecināms).

13. Projekta iesniegumu iesniedz par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu.

III. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

14. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. akadēmiskajiem un zinātniskajiem mērķiem paredzētu pieslēgumu Eiropas un starptautiskajiem akadēmiskajiem tīkliem un globālajam internetam izveide un modernizēšana;

14.2. aprīkojuma iegāde un savienojumu ierīkošana tīkla piekļuves nodrošināšanai akadēmiskajiem un zinātniskajiem lietotājiem, tajā skaitā Campus un ēku centrālo tīklu mezglu modernizēšana;

14.3. valsts akadēmiskā starppilsētu pamattīkla izveide;

14.4. koplietošanas programmatūras iegāde pētnieciskās darbības veikšanai;

14.5. mobilitātes risinājumu zinātnei un izglītībai iegāde un ieviešana;

14.6. esošo zinātnisko datu centru modernizēšana un jaunu centru izveidošana;

14.7. skaitļošanas resursu un datu glabātavu iegāde un uzstādīšana;

14.8. tīkla un informācijas vadības, pārvaldības un drošības risinājumu iegāde un uzstādīšana;

14.9. aparatūras iegāde datu pārraides un apstrādes tīklu pētniecības laboratoriju modernizēšanai;

14.10. integrētas apmācības vides izveide;

14.11. piekļuves nodrošināšana starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm;

14.12. sistēmas izveide nacionālā jaunradītā satura publicēšanas un popularizēšanas nodrošināšanai;

14.13. projektu plānošanas, vadības, kontroles un uzskaites vides izveide;

14.14. zinātnisko institūciju informatīvo sistēmu vienotas integrācijas platformas izveide.

15. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 100 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

IV. Projekta izmaksas

16. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

16.1. projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, bet ne vairāk kā 0,2 procenti no šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5.apakšpunktā noteikto izmaksu summas;

16.2. Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveides, tehnikas un programmatūras iegādes un pieslēgumu Eiropas un starptautiskajiem tīkliem nodrošināšanas izmaksas;

16.3. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā:

16.3.1. iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšanas izmaksas;

16.3.2. tehniskā projekta un tehniskā detālplāna izstrādes izmaksas;

16.3.3. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

16.3.4. projekta īstenošanas gaitā radušos materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu;

16.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas nepārsniedz 14229 euro, atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

16.5. neparedzētās izmaksas, kas nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā noteikto izmaksu summas un kuras var tikt izmantotas tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1298)

17. Šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktās izmaksas var ietvert:

17.1. atsevišķi akadēmiskajiem un zinātniskajiem mērķiem paredzētu pieslēgumu Eiropas un starptautiskajiem akadēmiskajiem tīkliem un globālajam internetam izveides izmaksas, tai skaitā nepieciešamās aparatūras iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kā arī nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īres un ilgtermiņa lietošanas tiesību iegādes izmaksas;

17.2. galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu izveides un modernizēšanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īres un ilgtermiņa lietošanas tiesību iegādes izmaksas, tīkla aprīkojuma iegādes izmaksas tīkla piekļuves nodrošināšanai akadēmiskajiem un zinātniskajiem lietotājiem, tajā skaitā Campus un ēku centrālo tīklu mezglu modernizēšanas izmaksas;

17.3. reģionālā akadēmiskā pamattīkla izveides izmaksas, izveidojot starppilsētu savienojumus, tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu īres un ilgtermiņa lietošanas tiesību iegādes izmaksas;

17.4. pētnieciskās programmatūras iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

17.5. mobilitātes iekārtu un risinājumu zinātnei un izglītībai iegādes un ieviešanas izmaksas;

17.6. jaunu datu centru izveides un akadēmisko institūciju esošo datu centru pilnveides un optimizācijas izmaksas, tai skaitā projektēšanas, nepieciešamās aparatūras un sistēmu (piemēram, ''celtās'' grīdas, serveru statnes) iegādes, uzstādīšanas izmaksas, kā arī citas ar datu centru fiziskās infrastruktūras uzlabošanu saistītas izmaksas;

17.7. skaitļošanas resursu un datu glabātavu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

17.8. tīkla un informācijas vadības, pārvaldības un drošības risinājumu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

17.9. pētniecības laboratoriju modernizēšanai nepieciešamās datu pārraides un apstrādes tīklu aparatūras iegādes izmaksas;

17.10. integrētas apmācības vides izveides, pielāgošanas un ieviešanas izmaksas;

17.11. izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm, tai skaitā akadēmisko datubāzu lietošanas tiesību iegādes izmaksas;

17.12. informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas izmaksas, lai nodrošinātu zinātniski pētniecisko, akadēmisko un citu projektu plānošanu, vadību, kontroli un uzskaiti;

17.13. jaunradītā nacionālā satura publicēšanas un popularizēšanas sistēmas izstrādes un ieviešanas izmaksas;

17.14. vienotu sistēmu integrācijas standartu izstrādes un ieviešanas, jaunu e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas, zinātnisko institūciju informatīvo sistēmu vienotas integrācijas platformas izveides un ieviešanas izmaksas.

18. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

19. Projekta administrēšanas izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas un kuras veido atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai, projekta iesniegumā var tikt ietvertas kā neattiecināmās izmaksas.

20. Projekta ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

20.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

20.2. nekustamā īpašuma (ēkas vai zemes) iegādes izmaksas;

20.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

20.4. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu iegādi (līzings), izņemot gadījumus, kad iekārtas īpašumtiesību pāreja ir paredzēta līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;

20.5. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 16. un 18.punktā;

20.6. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 16.1., 16.4., 16.5.apakšpunktā un 19.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

20.7. šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās agrāk par 2006.gada 24.oktobri;

20.8. izmaksas, kas nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, izņemot projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

20.9. izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

20.10. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai ir radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

V. Projekta iesniegumu atlases kārtība

21. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

22. Uzaicinājumā norāda:

22.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

22.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

22.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

22.4. citu informāciju, kas nepieciešama projekta iesnieguma sagatavošanai un kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

23.1. atlases kārtā atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

23.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

23.2.1. ar šo noteikumu 10.punktā minētajiem sadarbības partneriem saskaņota Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveides koncepcija, kas tai skaitā ietver informāciju par projekta ietekmi uz teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti un kurā minēti šo noteikumu 17.punktā minēto izmaksu ierobežojumi;

23.2.2. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

23.2.3. dokumentu kopijas, kas apliecina sadarbības partnera juridisko statusu (tajā skaitā statūti, nolikums, reglaments vai tiem pielīdzināmi dokumenti), vai rakstisks apliecinājums, ka atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtie juridisko statusu apliecinošie dokumenti atbilst faktiskajai situācijai;

23.2.4. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

23.2.5. šo noteikumu 10.punktā minētā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līguma projekts, tajā skaitā tajā norādot sadarbības partnera pienākumus, tiesības un atbildību;

23.2.6. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto sadarbības partnera gada pārskatu kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem (nav attiecināms, ja sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde) vai rakstisks apliecinājums, ka šajā apakšpunktā minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātnes un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitāšu īstenošanas ietvaros;

23.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, tam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

24. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 23.punktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

24.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (izdota ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas) par sadarbības partnera nodokļu samaksu un vidējo sadarbības partnera institūcijā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem);

24.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka sadarbības partneris ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā (attiecināms, ja sadarbības partneris neatbilst valsts zinātniskās institūcijas statusam);

24.3. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

25. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētās izziņas, atbildīgā iestāde tās iegūst atbilstoši normatīvajiem aktiem par administratīvo procesu.

26. Lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1.5.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

27.1. papīra formā vienu oriģināleksemplāru ar norādi "oriģināls", pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveides koncepcijas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

27.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

28. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VI. Projekta iesnieguma vērtēšana

29. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

30. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

31. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

32. Uzsākot darbu, vērtēšanas komisijas locekļi, eksperti un novērotāji (ja attiecināms) paraksta apliecinājumu, ka:

32.1. vērtēšanas komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

32.2. viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

33. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, kā arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

34. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, 2.punktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 3.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

35. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar vērtējumu "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VII. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā".

37. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpina tā vērtēšanu, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.12., 2.14., 2.15., 2.16., 2.23. vai 2.26.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

37.2. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par trim punktiem un par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.apakšpunktā minētajiem kritērijiem saņēmis mazāk par diviem punktiem.

38. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam ir novērtēts ar "Nē".

39. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

39.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 2.2., 2.5., 2.10., 2.11., 2.13., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.24. vai 2.25.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

39.2. šo noteikumu 23.2.2., 23.2.3., 23.2.4., 23.2.5. un 23.2.6.apakšpunktā minēto pielikumu iesniegšana;

39.3. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 16.1., 16.4., 16.5.apakšpunktā un 19.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

39.4. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu.

40. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

40.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

40.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

41. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

42. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

43. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 41.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

43.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

43.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

44. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 41.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no minētā termiņa un ne ātrāk par 2006.gada 24.oktobri.

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

47. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms vienošanās noslēgšanas, tas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas.

48. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izveido projekta vadības grupu. Projekta vadības grupas sastāva procentuālais sadalījums ir šāds: vismaz 50 procentu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu zinātnisko institūciju deleģētu pārstāvju, no kuriem 12,5 procenti ir zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – pārstāvji, 25 procenti – universitāšu pārstāvji un
12,5 procenti – reģionālo augstskolu pārstāvji. Vadības grupa darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

49. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izveido iepirkumu komisiju. Iepirkumu komisijas sastāva procentuālais sadalījums ir šāds: vismaz 50 procentu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu zinātnisko institūciju deleģētu pārstāvju, no kuriem 12,5 procenti ir zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – pārstāvji, 25 procenti – universitāšu pārstāvji un 12,5 procenti – reģionālo augstskolu pārstāvji. Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

50. Projekta iesniegumā paredz, ka projekta uzraudzību veiks Ministru kabineta apstiprināta Uzraudzības padome. Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz 50 procentu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu zinātnisko institūciju deleģētu pārstāvju, no kuriem viens ir zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – pārstāvis, divi – universitāšu pārstāvji, viens – reģionālo augstskolu pārstāvis, kā arī viens – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas deleģēts pārstāvis. Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

51. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina ar projekta īstenošanu saistītas aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

52. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali:

52.1. starp šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

52.2. šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā noteikto izmaksu ietvaros.

53. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 52.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali uzskata par nenotikušu.

54. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs var ierosināt mainīt šo noteikumu 23.2.1.apakšpunktā minētajā koncepcijā noteiktos izmaksu ierobežojumus, ievērojot šādus nosacījumus:

54.1. priekšlikumi minētajai izmaksu ierobežojumu maiņai tiek iesniegti šo noteikumu 50.punktā minētajā Uzraudzības padomē atzinuma sniegšanai;

54.2. finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādē projekta grozījumu pieprasījumu saistībā ar minēto izmaksu maiņu, tiem pievieno Uzraudzības padomes atzinumu.

55. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 14.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu var izsludināt pirms projekta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc vienošanās spēkā stāšanās dienas.

56. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

57. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

58. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

IX. Noslēguma jautājums

59. Projekts īstenojams piecu gadu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.109

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.109
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.109
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.109

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 27.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205737
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)