Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2010.gada 28.janvārī
Atbalsts mazaizsargātajām personām
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra sēdē (prot. Nr.2, 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība sniedz materiālo atbalstu šajos noteikumos noteiktajām mazaizsargātajām personām, kā arī ar to saistīto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Par mazaizsargātu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma persona, kurai saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pienākas materiāls atbalsts.

3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde.

4. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērni.

6. Vientuļa persona – šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku.

7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē sociālā grupa, kuras locekļus vieno kopēja sadzīve, kopēja saimniecība un viena adrese.

7.1 Pacēlājs ir stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts pacēlāja saņēmēja dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

7.2 Panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai.

(Daugavpils pilsētas domes 11.06.2013. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

II. Mazaizsargāto personu atbalsta veidi

8. Daugavpils pilsētas pašvaldība mazaizsargātajām personām sniedz šādus atbalsta veidus:

8.1. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu kompensēšanai;

8.2. Atbalsts pirts izdevumu segšanai;

8.3. Atbalsts personas apbedīšanai;

8.4. Atbalsts dzīvojamās telpas remontam;

8.5. Atbalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

8.6. Atbalsts adoptētājam;

8.6.1 Vienreizējs atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

8.7. Atbalsts jubilejās;

8.8. Atbalsts Jaungada svētkos;

8.9. Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu;

8.10. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai;

8.11. Atbalsts personām ar invaliditāti, vides pieejamības nodrošināšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.31; 11.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

III. Atbalstu piešķiršanas vispārīgā kārtība

9. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu punktā minētos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē (arī sociālais dienests).

10. Atbalsta pieprasītājs vēršas sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz), iesniedz šajos noteikumos noteiktos ienākumus, materiālo stāvokli, izdevumus un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.

11. Izdevumus apliecinošus dokumentus sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

12. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti atbalsta pieprasītāja sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas. Sociālā darba speciālistam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt atbalsta pieprasītājam šajos noteikumos nenoteiktus dokumentus, ja tie nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai.

13. Sociālais dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Sociālais dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos (izņemot šo noteikumu XIII.1 nodaļā noteiktos gadījumus), bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

IV. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu kompensēšanai

15. Atbalstu veselības apdrošināšanas polises iegādei, medikamentu iegādei, zobu protezēšanai, zobu ārstēšanai, ortodonta pakalpojuma apmaksai, pamperu iegādei, vienreizējai profilaktiskai medicīniskai palīdzībai klientiem, kuriem ir alkohola, narkotisko vielu, datoru vai azartspēļu atkarība, transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra, kompensācijai par vizīti pie ārsta speciālista, medicīnisko aparātu iegādei un atbalstu pacienta iemaksas kompensēšanai un personas līdzmaksājumiem par operācijām, bezglutēna pārtikas produktu iegādei ģimenēm (personām), kuru aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns, ir tiesīgas saņemt šādas Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijas:

15.1. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, kuri mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju;

15.2. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram nozīmēta invaliditāte;

15.3. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram nozīmēta invaliditāte;

15.4. persona, kurai piešķirts "Ļeņingradas blokādi pārcietušā iedzīvotāja" statuss;

15.5. persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;

15.6. smagi slims gulošs spināls invalīds, kuram noteikta 1. vai 2.invaliditātes grupa;

15.7. personas ar atkarības problēmām, ja tām ir piešķirts trūcīgās personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

15.8. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

15.9. personas, kuras ir donori;

15.10. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.31; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

16. Atbalsta apmērs:

16.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās personas (ģimenes) ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu 60 euro apmērā kalendārajā gadā;

16.2. šo noteikumu 15.4., 15.5., 15.7., apakšpunktā minētās personas (ģimenes) ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu līdz 90 euro kalendārajā gadā;

16.3. šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētās personas ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu līdz 215 euro kalendārajā gadā;

16.4. šo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētās personas ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu līdz 100 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas;

16.5. šo noteikumu 15.9.apakšpunktā minētās personas ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu 5 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi;

16.6. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās personas (ģimenes) ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu 115 euro apmērā kalendārajā gadā;

16.7. šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minētās personas (ģimenes) ir tiesīgas saņemt materiālu atbalstu 175 euro apmērā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.31; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

17. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

17.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs;

17.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas;

17.3. izziņu no mācību iestādes, ja atbalsta pieprasītāja bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību iestādes dienas nodaļā;

17.4. ārsta izziņu (forma 027/u) spināliem invalīdiem un pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

17.5. politiski represētās personas apliecību;

17.6. blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja apliecību;

17.7. apliecību par "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statusa piešķiršanu;

17.8. invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

17.9. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību invalīdam vai pensijas vecuma personai;

17.10. lai saņemtu atbalstu veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise;

17.11. lai saņemtu atbalstu medikamentu un pamperu iegādes izdevumu daļas samaksai, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, atbalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

17.12. lai saņemtu atbalstu zobu protezēšanai un ārstēšanai, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts no pakalpojuma sniedzēja, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, atbalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

17.13. lai saņemtu atbalstu zobu protezēšanai un ārstēšanai, ka arī ortodonta pakalpojumiem, papildus jāiesniedz izziņa no ārstniecības iestādes, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, atbalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un apmaksai nepieciešamā naudas summa;

17.14. lai saņemtu atbalstu bezglutēna pārtikas produktu iegādes izdevumu daļas samaksai, ģimenēm (personām), kuru aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts pārtikas produkta nosaukums, atbalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

17.15. atbalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

V. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

18. Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts higiēnas pakalpojumu pieejamības veicināšanai.

19. Pirts izdevumu segšanas atbalsta apmērs ir atkarīgs no attiecīgajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēra.

20. Atbalstu pirts izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt šādas Daugavpils iedzīvotāju kategorijas:

20.1. vientuļa perona, kurai piešķirts politiski represētas personas statuss un kura dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

20.2. vientuļš pensionārs, kurš vecāks par 70 gadiem un kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

20.3. vientuļš invalīds, kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

20.4. Daugavpils pilsētas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 80 gadu vecumu, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

21. Atbalstu pirts izdevumu segšanai persona ir tiesīga saņemt divas reizes mēnesī gada laikā.

22. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

22.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

22.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

22.3. invalīda apliecību, ja personai ir piešķirta invaliditāte;

22.4. politiski represētas personas apliecību.

VI. Atbalsts personas apbedīšanai

23. Atbalstu personas apbedīšanai piešķir gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgās personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

24. Atbalstu apbedīšanai trūcīgās personas nāves gadījumā piešķir tās tuvākajam ģimenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

25. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālo lietu pārvaldē iesniegumu, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

25.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

25.2. miršanas apliecību;

25.3. izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.

26. Atbalsta apmērs ir līdz 150 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

27. Atbalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no trūcīgās personas nāves brīža. Atbalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidra naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

VII. Atbalsts dzīvojamās telpas remontam

28. Atbalstu dzīvojamās telpas remontam var pieprasīt Daugavpils pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā, kas piešķirta pēc tekošā gada 1.janvāra, pamatojoties uz Mājokļu komitejas lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

29. Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par komunālo maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

30. Atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas iedzīvotāju kategorijas:

30.1. ģimenes, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

30.2. vientuļš vai atsevišķi dzīvojošs vecuma pensionārs, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

30.3. vientuļš vai atsevišķi dzīvojošs invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

30.4. bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

31. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem Sociālais dienests.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

32. Papildus noteikumu 28.punktā noteiktajiem gadījumiem, atbalstu dzīvojamās telpas remontam piešķir, ja dzīvojamā telpa bojāta ugunsgrēkā vai stihiskas nelaimes gadījuma dēļ, vai citā ārkārtas gadījumā.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

33. Atbalstu saņemšanai šo noteikumu 30.punktā minētās personas vai to likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

33.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

33.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

33.3. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

33.4. aktu par ugunsgrēku vai citu nelaimes gadījumu;

33.5. dzīvojamās telpas īres līgumu;

33.6. Mājokļu komitejas lēmuma kopiju par dzīvojamās telpas piešķiršanu lietojumā;

33.7. defektu aktu par nepieciešamiem remontdarbiem no SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums".

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

34. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālo lietu pārvaldes darbinieki apseko atbalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu.

35. Atbalsta apmērs ir ne vairāk kā 285 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

36. Sociālo lietu pārvalde izmaksā klientam atbalstu pārskaitījuma veidā vai izsniedz skaidrā naudā.

37. Pēc atbalsta saņemšanas sešu mēnešu laikā klientam ir jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldē atskaite par atbalsta izlietošanu un izpildītajiem darbiem saskaņā ar noslēgto vienošanos.

38. Sociālo lietu pārvaldes darbiniekam ir tiesības pārbaudīt klienta atskaitē norādītos datus.

39. Ja klients atskaitē ir sniedzis nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis atskaiti 37.punktā norādītajā termiņā, nav izlietojis piešķirto atbalstu vai izlietojis to citam mērķim, tad klientam ir pienākums atmaksāt piešķirto atbalstu.

VIII. Atbalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas

40. Vienreizējais materiālais atbalsts tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas.

41. Vienreizēja materiālā atbalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums un izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

42. Vienreizējā materiālā atbalsta apmērs ir 40 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

43. Atbalstu klientam izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

44. Atbalstu izmaksā, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas.

IX. Atbalsts adoptētājam

45. Atbalstu adoptētājam ir tiesīgs saņemt adoptētājs, kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu līdz adopcijas apstiprināšanai aprūpē nodots nepilngadīgs bērns.

46. Materiālā atbalsta apmērs ir 5 euro dienā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

47. Lai saņemtu atbalstu, adoptētājiem jāiesniedz rakstisks iesniegums ar lūgumu piešķirt atbalstu ģimenē ievietotā bērna uzturam.

48. Sociālo lietu pārvalde atbalsta summu ieskaita ģimenes norādītajā norēķinu bankas kontā.

49. Uztura izdevumu summu aprēķina, sākot no bērnu ievietošanas ģimenē līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanos likumīgā spēkā.

IX.1 Vienreizējs atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

49.1 Vienreizēju atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt bērna vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns.

49.2 Vienreizējā atbalsta apmērs ir 75 euro par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

49.3 Vienreizējo atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta saņēmēja norēķinu kontu bankā.

X. Atbalsts jubilejās

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

50. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

50.1 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 15 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 80 un 90 gadu vecumu. Atbalstu var pieprasīt pusgada laikā pēc jubilejas.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā, kas grozīta ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

51. Atbalstu izmaksā Sociālo lietu pārvaldē skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

XI. Atbalsts Jaungada svētkos

52. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.decembrim, bez personas iesnieguma un bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālo lietu pārvalde nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

53. Atbalsta apmērs atkarīgs no attiecīgajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēra.

54. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:

54.1. gulošiem invalīdiem;

54.2. bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē (bāreņi);

54.3. daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

54.4. bērniem invalīdiem;

54.5. personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums;

54.6. bērniem līdz 14 gadiem no ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

55. Lai saņemtu atbalstu, persona vai tās pārstāvis vēršas Sociālo lietu pārvaldē un uzrāda personas un personas statusu apliecinošus dokumentus.

XII. Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu

56. Svētku atbalsts politiski represētajām personām, tajā skaitā no komunistiskā un fašistiskā režīma cietušajiem, tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu šīm personām, tajā skaitā valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

57. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (novembrī) bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālo lietu pārvalde nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

58. Atbalsta apmērs vienai personai ir 15 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

59. Lai saņemtu atbalstu, persona vai tās pārstāvis vēršas Sociālo lietu pārvaldē un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina politiski represētās personas statusu.

60. Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas tiesību iegūšanas dienas.

61. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

XIII. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai

62. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai ir paredzēts SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra pacienta iemaksu un stacionāra pacienta iemaksu kompensēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.4; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

63. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksas kompensēšanai līdz četrām dienām stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksu sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

XIII.1 Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 11.06.2013. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

63.1 Tiesības saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai (turpmāk – Atbalsts) ir personām, kurām noteikta invaliditāte un kuras pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Personas).

63.2 Atbalsta mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

63.3 Atbalstu piešķir tāda mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai, kas ir:

63.3 1. Personas deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta;

63.3 2. Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, valdījumā vai lietošanā atbilstoši īres līgumam, uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem.

63.4 Atbalsts vides pieejamības nodrošināšanai tiek piešķirts:

63.4 1. mājokļa pielāgošanai;

63.4 2. pandusa ierīkošanai;

63.4 3. pacēlāja ierīkošanai;

63.4 4. atbalsta saņemšanai vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai.

63.5 Persona nav tiesīga saņemt atbalstu gan pandusa, gan pacēlāja ierīkošanai vienlaicīgi.

63.6 Atbalsta apmērs ir šāds:

63.6 1. mājokļa pielāgošanai līdz 2135 euro;

63.6 2. pandusa ierīkošanai līdz 2846 euro;

63.6 3. pacēlāja ierīkošanai līdz 4269 euro.

63.6 4. atbalsta saņemšanai vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai līdz 356 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

63.7 Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālo lietu pārvaldē rakstisku iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

63.8 Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, personas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno:

63.8 1. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

63.8 2. ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;

63.8 3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

63.8 4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

63.8 5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.

63.9 Pēc noteikumu 63.8 punktā minēto dokumentu saņemšanas, Sociālo lietu pārvalde piecpadsmit dienu laikā:

63.9 1. izskata iesniegtos dokumentus, apseko Personu dzīvesvietā un novērtē Personas pašaprūpes spējas;

63.9 2. vajadzības gadījumā saņem būvvaldes un mājās pārvaldnieka atzinumu par Personas ieceres īstenošanas iespējamību;

63.9 3. pieņem lēmumu par Personas atbilstību atbalsta saņēmēju kategorijai un atbalsta saņemšanai vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanu vai lēmumu par atteikumu sniegt atbalstu;

63.9 4. rakstiski paziņo Personai pieņemto lēmumu;

63.9 5. iekļauj personu atbalsta saņēmēju reģistrā un piešķir kārtas numuru.

63.10 Atbalstu vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai Sociālo lietu pārvalde izmaksā Personai pamatojoties uz līgumu. Līgumā nosaka pušu tiesības, pienākumus, atbalsta izmaksas kārtību, veidu, apmēru un citus tiesiskus nosacījumus. Līguma tipveida projektu saskaņo Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

63.11 Pēc līguma noslēgšanas, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldes atbildīgajiem speciālistiem, īsteno nepieciešamos pasākumus būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto dokumentu un saskaņojumu saņemšanai (ja ieplānoti būvniecības darbi) un iesniedz Sociālo lietu pārvaldē:

63.11 1. akceptētu būvprojektu vai saskaņotu vienkāršotās rekonstrukcijas vai renovācijas apliecinājuma karti (izņemot normatīvajos noteiktos izņēmuma gadījumus);

63.11 2. sertificēta speciālista sastādītu izdevumu aprēķinu (tāmi).

63.12 Ja paredzēts iegādāties mājokļa pielāgošanas aprīkojumu, Persona iesniedz aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izdevumu aprēķinu (tāmi).

63.13 Sociālo lietu pārvalde piecu darba dienu laikā izskata 63.11 punktā noteiktos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un atbalsta apmēru, vai atteikumu piešķirt atbalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības.

63.14 Pamatojoties uz šo noteikumu 63.13 punktā minēto lēmumu, Sociālo lietu pārvalde, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks) un Personas izvēlēts komersants slēdz attiecīgu līgumu par darbu izpildi vai aprīkojuma piegādi.

63.15 Līguma ietvaros izpildītā darba vai piegādātā aprīkojuma pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

63.15 1. Persona vai tās likumiskais pārstāvis;

63.15 2. mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

63.15 3. komersants;

63.15 4. Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis.

63.16 Sociālo lietu pārvalde piecu darba dienu laikā pēc darbu izpildes vai aprīkojuma saņemšanas personai pienākošos atbalstu izmaksā tieši komersantam.

63.17 Atbalstu piešķir apstiprinātā pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzētā finansējuma ietvaros, ievērojot atbalsta pieprasītāju reģistra secību.

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

64. Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

65. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

65.1. Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.25 "Jaungada svētku pabalsts" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.201 (3569) un grozījumi pie tiem;

65.2. Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošie noteikumi Nr.22 "Svētku pabalsts politiski represētajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.201 (3569).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atbalsts mazaizsargātajām personām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 28.01.2010.Stājas spēkā: 26.02.2010.Zaudē spēku: 20.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 25.02.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
205688
{"selected":{"value":"01.11.2014","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-19.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-19.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2014","iso_value":"2014\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2014","iso_value":"2014\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2014.-04.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2013","iso_value":"2013\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2013.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-17.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2010","iso_value":"2010\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)