Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.59

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.8, 10.p.)

Par SIA "Kurzemes ainava" atkritumu apsaimniekošanas tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 30.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kurzemes ainava", vienotais reģistrācijas numurs: 40003397793, juridiskā adrese: Dienvidu iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (turpmāk - SIA "Kurzemes ainava"), 2009.gada 29.oktobra iesniegumu Nr.582 ar pievienotu tarifa projektu un papildu informāciju 2009.gada 3.novembra iesniegumā Nr.584, 2009.gada 9.decembra iesniegumā Nr.689, 2010.gada 21.janvāra iesniegumā Nr.9 un 2010.gada 1.februāra iesniegumā Nr.13 (turpmāk - tarifa projekts) ar lūgumu apstiprināt SIA "Kurzemes ainava" tarifu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils novados, Talsu novada Sabilē un Kuldīgas novada Kabiles un Vārmes pagastos.

Izvērtējot SIA "Kurzemes ainava" iesniegto tarifa projektu, Komisija konstatē un secina:

1. Spēkā esošais SIA "Kurzemes ainava" tarifs 7,55 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk PVN) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem ir apstiprināts ar Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 25.novembra lēmumu Nr.1.2/08-15.

2. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "Kurzemes ainava" paziņojumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2009.gada 24.oktobrī laikrakstā "Neatkarīgās Tukuma Ziņas". Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils novadu, Talsu novada Sabiles un Kuldīgas novada Kabiles un Vārmes pagastu pašvaldības rakstiski informētas 2009.gada 4.novembrī.

4. Par tarifa projektu tika saņemti privātpersonas ieteikumi, kurus izvērtējot tika konstatēts, ka daļa no punktiem ir saistībā ar valsts ekonomisko situāciju un ir vispārināti, bet otra daļa attiecas uz jautājumiem, kas skar SIA "Kurzemes ainava" darba organizāciju un iesniegto tarifa projektu ietekmē nenozīmīgi. Citi priekšlikumi un ieteikumi par SIA "Kurzemes ainava" iesniegto tarifa projektu nav saņemti.

5. 2010.gada 16.februārī plkst. 11:00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas Tukuma filiāles telpās notika uzklausīšanas sanāksme par SIA "Kurzemes ainava" iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa projektu.

6. SIA "Kurzemes ainava" 2009.gada 29.oktobra iesniegumā Nr.582 iesniedza apstiprināšanai tarifa projektu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai 9,80 Ls/m3 (bez PVN).

7. SIA "Kurzemes ainava" 2009.gada 3.novembra iesniegumā Nr.584 precizēja plānoto tarifa darbības teritoriju Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils novados, Talsu novada Sabilē un Kuldīgas novada Kabiles un Vārmes pagastos, precizēja vēlamo tarifa spēkā stāšanās datumu ar 2010.gada 1.janvāri, kā arī paskaidroja savāktā un pārvadātā sadzīves atkritumu apjoma aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumu Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" 54.punktam.

8. 2009.gada 23.novembrī Komisija nosūtīja informācijas pieprasījumu SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" (turpmāk - SIA "AAS "Piejūra"") par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa piemērošanu poligonā "Janvāri", kur saskaņā ar 2009.gada 1.augustā noslēgto līgumu SIA "Kurzemes ainava" nodod sadzīves atkritumus apglabāšanai. SIA "AAS "Piejūra"" savā 2009.gada 7.decembra vēstulē Komisijai paskaidroja, ka ar 2010.gada 1.janvāri nepiemēros Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora ar 2009.gada 23.jūlija lēmumu Nr. 390 noteikto tarifu 19,32 Ls/t un turpinās piemērot iepriekšminētajā lēmumā noteikto tarifu 17,56 Ls/t.

9. SIA "Kurzemes ainava" 2009.gada 9.decembra iesniegumā Nr. 689 iesniedza pieprasīto papildu informāciju par plānotajā tarifa darbības teritorijā notikušajām publiskā iepirkuma procedūrām par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldību teritorijās un iepirkumu procedūru rezultātiem, kā arī pamatojumu un to apliecinošo dokumentu kopijas, ka savāktie sadzīves atkritumi tiks nodoti SIA "AAS "Piejūra"" apsaimniekotajā poligonā "Janvāri". SIA "Kurzemes ainava" iesniedza informāciju par darbību 2008. un 2009.gadā un informāciju par sadzīves atkritumu savākšanas maršrutiem plānotajā tarifa darbības teritorijā.

10. SIA "Kurzemes ainava" 2010.gada 21.janvāra iesniegumā Nr.9, pamatojoties uz informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa piemērošanu, kuru 2010.gada 21.janvārī SIA "AAS "Piejūra"" sniedza uz SIA "Kurzemes ainava" 2010.gada 20.janvāra pieprasījumu, lūdz Komisiju apstiprināt tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 9,55 Ls/m3 (bez PVN) līdz 2010.gada 30.aprīlim un tarifu 9,80 Ls/m3 (bez PVN) no 2010.gada 1.maija. Iesniegumam pievienots tarifa projekta precizējums tarifa 9,55 Ls/m3 (bez PVN) aprēķinam. Salīdzinājumā ar SIA "Kurzemes ainava" 2009.gada 29.oktobra iesniegumam Nr.582 pievienoto tarifa projektu, iesniegtajā tarifa projektā izmaiņas skar tikai izmaksu pozīciju "Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas", kas samazinās no Ls 186 708, kas izmantota tarifa 9,80 Ls/m3 (bez PVN) aprēķinā, uz Ls 169 700, kas izmantota tarifa projekta 9,55 Ls/m3 (bez PVN) aprēķinā.

11. SIA "Kurzemes ainava" 2010.gada 1.februāra iesniegumā Nr.13 iesniedza pieprasīto papildu informāciju par 2009.gada faktiskajām izmaksām, izmaksu prognozi 2010.gadam un informāciju par sadzīves atkritumu apjomiem.

12. Komisija konstatē, ka SIA "Kurzemes ainava" 2008.gadā apkalpoja 16 maršrutus ar kopējo nobraukumu 148 164 km. 2009.gadā SIA "Kurzemes ainava" jau apkalpo 19 maršrutus ar kopējo nobraukumu 186 420 km. Neskatoties uz kopējā nobraukuma un maršrutu skaita palielinājumu, SIA "Kurzemes ainava", salīdzinājumā ar spēkā esošā tarifā iekļautajām izmaksām, iesniegtajā tarifa projektā par Ls 22 203 samazina autotransporta izmaksas.

13. Spēkā esošā tarifa projekta aprēķinā iekļautā savāktā sadzīves atkritumu apjoma prognoze tika aprēķināta, ņemot vērā, ka SIA "Kurzemes ainava" apkalpos arī Tukuma novada Pūres pagastu. Pūres pagasts publiskā iepirkuma rezultātā izvēlējās citu komersantu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pagasta teritorijā. Līdz ar to SIA "Kurzemes ainava" faktiski savāktais sadzīves atkritumu apjoms, salīdzinājumā ar sadzīves atkritumu apjomu, kas ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā, ir samazinājies par 18,7 %. Iesniegtajā tarifu projektā prognozētais atkritumu apjoms atbilst faktiski savāktajam atkritumu apjomam.

14. SIA "Kurzemes ainava" iesniegtais tarifa projekts 9,55 Ls/m3 (bez PVN) līdz 2010.gada 30.aprīlim un 9,80 Ls/m3 (bez PVN) no 2010.gada 1.maija, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu 7,55 Ls/m3 (bez PVN), paredz ievērojami augstākas izmaksas sadaļā "Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas". Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums saistīts ar apstākli, ka SIA "Kurzemes ainava" vairs nenodarbojas ar sadzīves atkritumu apglabāšanu un nodod savāktos sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā. Pārējās tarifu projekta izmaksu pozīcijas salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinu samazinās.

15. SIA "Kurzemes ainava" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifu.

16. Komisija secina, ka SIA "Kurzemes ainava" iesniegtais tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Kurzemes ainava" sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu faktisko pašizmaksu pie prognozētā pakalpojumu apjoma un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumu Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" 47., 48., 49., 52. un 54. punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo punktu un 65.panta trešo daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Kurzemes ainava" tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 9,55 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli un ir spēkā līdz 2010.gada 30.aprīlim.

3. Apstiprināt SIA "Kurzemes ainava" tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 9,80 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Noteikt, ka šā lēmuma 3.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2010.gada 1.maiju.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par SIA "Kurzemes ainava" atkritumu apsaimniekošanas tarifa projektu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 59Pieņemts: 17.02.2010.Stājas spēkā: 17.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 24.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205621
17.02.2010
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"