Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/117-667

Rīgā 2010.gada 12.februārī

Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2010.gada 11.februārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgums par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību (parakstīts Ņujorkā 2009.gada 22.septembrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.903).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN IZRAĒLAS VALSTS VALDĪBAS LĪGUMS PAR DIPLOMĀTISKO VAI KONSULĀRO PĀRSTĀVNIECĪBU DARBINIEKU ĢIMENES LOCEKĻU APMAKSĀTU NODARBINĀTĪBU

Latvijas Republikas valdība un Izraēlas Valsts valdība (turpmāk - "Puses");

Apzinoties, ka diplomātisko aģentu ģimenes locekļi, kas dzīvo kopā ar tiem, īpaši - to laulātie var vēlēties strādāt valstī, kurā diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks ir norīkots darba pienākumu veikšanai;

Vēloties veicināt šādu ģimenes locekļu stāšanos apmaksātā darbā uzņemošajā valstī;

Vienojas pa sekojošo:

1. pants - Definīcijas

Šī Līguma nolūkos:

1. "Diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks" ir jebkurš nosūtošās valsts darbinieks, kurš nav uzņemošās valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs un kurš ir norīkots darba pienākumu veikšanai uzņemošajā valstī diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2. Diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieka "ģimenes loceklis" ir:

a. laulātais vai de facto dzīvesbiedrs, saskaņā ar attiecīgajiem nosūtošās valsts tiesību aktiem;

b. neprecēti apgādājami bērni, kuri ir jaunāki par 21 gadu, vai neprecēti apgādājami bērni, kuri ir jaunāki par 25 gadiem un kuri studē katras valsts atzītās universitātēs vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika klātienē, lai varētu iegūt valsts atzītu kvalifikāciju;

c. neprecēti bērni ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem.

2. pants - Atļauja stāties apmaksātā darbā

1. Ģimenes loceklis, kas dzīvo kopā ar nosūtošās valsts darba pienākumu veikšanai norīkoto diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieku, ir tiesīgs stāties apmaksātā darbā uzņemošajā valstī saskaņā ar uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

2. Uzņemošā valsts patur tiesības neizsniegt darba atļauju noteiktās jomās, tostarp:

a. ja darba devējs ir uzņemošā valsts, ieskaitot tās pusautonomās aģentūras, nodibinājumus, valsts vai jauktās publiskās - privātās korporācijas;

b. ja šī nodarbošanās ietekmē valsts drošību.

3. Jebkura atļauja stāties apmaksātā darbā uzņemošajā valstī ir spēkā tikai diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieka kadences laikā uzņemošajā valstī.

3. pants - Procedūras

1. Ģimenes locekļa stāšanos apmaksātā darbā uzņemošajā valstī regulē šī Līguma noteikumi, un kompetentās iestādes izskata darba atļaujas pieprasījumu, pamatojoties uz nosūtošās valsts vēstniecības lūgumu ģimenes locekļa vārdā, kas nosūtīta saņemošās valsts Ārlietu ministrijas Valsts Protokolam, kurā norādīts amats, uz kuru tiek pretendēts, sīkāka informācija par potenciālo darba devēju un jebkura cita informācija, ko saskaņā ar tās kārtību un dokumentāciju pieprasa attiecīgā iestāde. Pēc tam, kad uzņemošās valsts kompetentās iestādes ir pārbaudījušas, vai norādītā persona atbilst šajā Līgumā noteiktajām kategorijām, tās, ievērojot piemērojamos iekšējos noteikumus, ar uzņemošās valsts Ārlietu ministrijas Valsts Protokola starpniecību oficiāli informē nosūtošās valsts vēstniecību, ka persona ir tiesīga stāties norādītajā amatā saskaņā ar uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem.

2. Ja ģimenes loceklis vēlas mainīt savu darba devēju jebkurā brīdī pēc darba atļaujas saņemšanas, ir jāiesniedz jauns darba atļaujas pieprasījums.

3. Darba atļauja ģimenes loceklim vai potenciālā darba devēja atļauja nodarbināt apmaksātā darbā neatbrīvo no jebkādām prasībām, procedūrām vai maksājumiem, kādi parasti var attiekties uz jebkuru darbu, kas ir saistīti ar personīgajām īpašībām, profesionālo vai amata kvalifikāciju vai ko citu. Tādu profesiju gadījumā, kurām nepieciešama īpaša kvalifikācija, ģimenes loceklis nav atbrīvots no attiecīgo prasību izpildes. Šī Līguma noteikumi nav interpretējami kā tādi, ar kuriem otra līgumslēdzēja Puse atzīst izglītības vai profesionālo grādu.

4. pants - Civilās vai administratīvās privilēģijas un imunitātes

Ja ģimenes loceklim ir imunitāte no uzņemošās valsts civilās vai administratīvās jurisdikcijas saskaņā ar 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem vai saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem nostiprinātajiem starptautisko paražu tiesību principiem, šī imunitāte nav piemērojama attiecībā uz jebkuru darbību vai bezdarbību, kas veikta apmaksātā darba laikā un, kas ir uzņemošās valsts civilajā vai administratīvajā jurisdikcijā. Šāda imunitātes nepiemērošana nav uzskatāma par tādu, kas attiektos arī uz imunitāti no spriedumu izpildes, par kuras atņemšanu lemj atsevišķi.

5. pants - Imunitāte no kriminālās jurisdikcijas

Ja ģimenes loceklim ir imunitāte no uzņemošās valsts kriminālās jurisdikcijas saskaņā ar 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem vai saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem nostiprinātajiem starptautisko paražu tiesību principiem:

a. Ar imunitāti no uzņemošās valsts kriminālās jurisdikcijas saistītie noteikumi ir piemērojami attiecībā uz jebkuru darbību vai bezdarbību, kas veikta apmaksāta darba laikā;

b. Tomēr nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas veikti apmaksāta darba laikā, nosūtošā valsts pēc uzņemošās valsts rakstiska lūguma nopietni apsver imunitātes no kriminālās jurisdikcijas atņemšanu attiecīgajam ģimenes loceklim;

c. Šādas imunitātes no kriminālās jurisdikcijas atņemšana nav uzskatāma par tādu, kas attiektos arī uz imunitāti no sprieduma izpildes, par kuras atņemšanu lemj atsevišķi.

6. pants - Fiskālais un sociālās apdrošināšanas režīms

Saskaņā ar 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem nostiprinātajiem starptautisko paražu tiesību principiem uz ģimenes locekli jautājumos par tā apmaksātu darbu uzņemošajā valstī attiecas šīs valsts fiskālais un sociālās apdrošināšanas režīms.

7. pants - Strīdu izšķiršana

Jebkurš strīds attiecībā uz šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu risināms savstarpēji sarunu ceļā.

8. pants - Stāšanās spēkā

1. Šis Līgums stājas spēkā pēdējā paziņojuma saņemšanas dienā, ar kuru Puses pa diplomātiskajiem kanāliem informē viena otru, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, lai Līgums varētu stāties spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu.

3. Šo Līgumu var grozīt ar Pušu savstarpēju rakstisku piekrišanu. Jebkurš grozījums Līgumā izdarāms tādā pašā kārtībā, kādā tas stājas spēkā.

4. Katra Puse var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem sešus mēnešus iepriekš.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies, būdami pienācīgi pilnvaroti no to attiecīgajām valdībām, ir parakstījuši šo Līgumu.

Noslēgts Ņujorkā, 2009.gada 22.septembrī, kas atbilst 5770. gada Tišri 4. dienai, divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, ebreju un angļu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šī Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā par noteicošo uzskatāms teksts angļu valodā.

[Māris Riekstiņš]
Latvijas Republikas valdības vārdā
 [Avigdors Libermans]
Izraēlas Valsts valdības vārdā


 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON GAINFUL OCCUPATION FOR FAMILY MEMBERS OF A MEMBER OF A DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR POST

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the "Parties");

Realizing that the family members of a diplomatic agent forming part of his household, in particular spouses, may wish to work in the State where the member of a diplomatic mission or consular post is assigned to duty;

Desirous of facilitating the engagement of such family members in a gainful occupation in the receiving State;

Have reached the following Agreement:

Article 1 - Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. "A member of a diplomatic mission or consular post" means any employee of the sending State who is not a national or permanent resident of the receiving State and who is assigned to official duty in the receiving State in a diplomatic mission or consular post.

2. "A family member" of a diplomatic mission or consular post means:

a. spouse or de-facto spouse, in accordance with the applicable legislation of the sending State;

b. unmarried dependent children under the age of 21 years or unmarried dependent children under the age of 25 years pursuing full-time courses leading to a substantial qualification at universities or higher education centres recognized by each State, and

c. unmarried children who are physically or mentally disabled.

Article 2 - Authorization to engage in gainful occupation

1. The family member forming part of the household of a member of a diplomatic mission or consular post of the sending State appointed to carry out an official mission in the receiving State shall be authorized to engage in a gainful occupation in the receiving State in accordance with the provisions of the applicable legislation of the receiving State and the provisions of this Agreement.

2. The receiving State shall retain the right to withhold authorization for employment in certain areas, inter alia:

a. if the employer is the receiving State, including its semi-autonomous agencies, foundations, state-owned and mixed public -private corporations;

b. if the activity affects national security.

3. Any authorization to engage in gainful occupation in the receiving State shall be valid only during the tenure of the member of a diplomatic mission or consular post in the receiving State.

Article 3 - Procedures

1. The engagement of a family member in gainful occupation in the receiving State shall be governed by the provisions of this Agreement and shall be subject to prior authorization of the relevant authorities through a request sent on behalf of the family member by the Embassy of the sending State to the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State, specifying the position applied for, the details of the potential employer and any other information requested by the appropriate authority in accordance with its procedures and forms. The relevant authorities of the receiving State, after checking whether the person in question fits the categories defined in this Agreement and taking into account applicable internal provisions, shall officially inform the Embassy of the sending State, through the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State, that the person is authorized to engage in the requested position, according to the applicable legislation of the receiving State.

2. Should the family member seek to change his/her employers any time after receiving a work permit, a further request for authorization must be sought.

3. Authorization for a family member or of the potential employer to engage in a gainful occupation will not imply exemption from any requirements, procedures or fees which may ordinarily apply to any employment, whether relating to personal characteristics, professional or trade qualifications or otherwise. In the case of professions requiring special qualifications, the family member shall not be exempted from fulfilling the applicable requirements. The provisions of the Agreement shall not be interpreted as implying the recognition, by the other contracting Party, of an educational or professional degree.

Article 4 - Civil or administrative privileges and immunities

In the case of family member who enjoy immunity from the civil or administrative jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 or in accordance with the rules of the customary international law as they are embodied in the Vienna Convention on Consular Relations, 1963 such immunity shall not apply in respect of any act or omission carried out in the course of the gainful occupation and falling within the civil or administrative jurisdiction of the receiving State. Such a waiver of immunity from civil or administrative jurisdiction shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentences, for which a specific waiver will be required.

Article 5 - Criminal immunity

In the case of family member who enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 or in accordance with the rules of customary international law as they are embodied in the Vienna Convention on Consular Relations, 1963:

a. The provisions concerning immunity from criminal jurisdiction of the receiving State shall continue to apply in respect of any act or omission carried out in the course of the gainful occupation.

b. However, in the case of serious offences carried out in the course of the gainful occupation, upon the request in writing of the receiving State, the sending State shall seriously consider waiving the immunity of the family member concerned from the criminal jurisdiction of the receiving State.

c. Such a waiver of immunity from criminal jurisdiction shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentences, for which a specific waiver will be required.

Article 6 - Fiscal and social security regimes

In accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 and in accordance with the rules of the customary international law as they are embodied in the Vienna Convention on Consular Relations, 1963 family member shall be subject to the fiscal and social security regimes of the receiving State for matters connected with their gainful occupation in that State.

Article 7 - Settlement of disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled through mutual consultations.

Article 8 - Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other that their internal legal requirements for the entering into force of the Agreement have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.

3. This Agreement may be amended by mutual, written consent of the Parties. Any amendment of the Agreement shall follow the same procedure as its entry into force.

4. Either Party may terminate this Agreement at any time providing six months prior notice in writing through diplomatic channels.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their Governments, have signed this Agreement.

Done in New York, on the 22nd day of September, 2009, which corresponds to the 4th of Tishrey 5770 in two original copies, each in the Latvian, Hebrew, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence concerning the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

[Māris Riekstiņš]
For the Government of the Republic of Latvia

[Avigdor Liberman]
For the Government of the State of Israel

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/117-667Pieņemts: 12.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 17.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205259
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)