Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.104

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 21.§)
Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5. panta ceturto daļu un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 15. panta piekto daļu
(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 100 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību atbilstoši:

1.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulas (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625), 148. pantam;

1.1.2. Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr.  853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.  853/2004), 4. pantam;

1.1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr.  852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.  852/2004) 6. pantam;

1.2. kārtību, kādā citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt īslaicīgu pakalpojumu pārtikas apritē Latvijas Republikā.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

2. Šajos noteikumos lietotie termini:

2.1. "atzīšana" atbilst Parlamenta un Padomes Regulas (ES)  2017/625 148. pantā, Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  853/2004 4. pantā un Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  852/2004 6. pantā lietotajam terminam "apstiprināšana";

2.2. "iesniegums" atbilst Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 148. panta 2. punktā lietotajam terminam "pieteikums".

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

2.1 Pārtikas uzņēmuma atzīšanas un reģistrācijas procedūru Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) uzsāk pēc šo noteikumu 4. vai 24. punktā minētā iesnieguma (1. pielikums) un 4.1 un 24.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja informācija par attiecīgās būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra informācijas sistēma) un tajā reģistrētais būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst paredzamajai darbībai.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

2.2 Ja vienas un tās pašas telpas (teritoriju) vai iekārtas izmantos vairāki atzīstami vai reģistrējami pārtikas uzņēmumi, katrs uzņēmums nodrošina autonomu laikā vai telpā nodalītu darbību, ko apliecina ar attiecīgiem savstarpējiem līgumiem.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

2.3 Dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi), lai atzītu vai reģistrētu pārtikas uzņēmumu, izsniegtu atzīšanas vai reģistrācijas apliecību, kā arī izdarītu izmaiņas uzraudzības objektu reģistrā un sazinātos ar pārtikas uzņēmumu. Personas datus uzglabā piecus gadus pēc uzņēmuma svītrošanas no uzraudzības objektu reģistra.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

II. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas kārtība

3. Pārtikas uzņēmums, ko nav nepieciešams atzīt saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulu Nr.  853/2004 un kas atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.  852/2004 noteiktajām prasībām, var prasīt atzīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

4. Pārtikas uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu (1.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 269; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 262)

4.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plānu teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (piemēram, līgumu), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 262 redakcijā)

5. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas tos izskata un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par atzīšanas procedūras sākuma datumu un gaitu. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas procedūru sāk 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 100)

6. Dienests pārbauda pārtikas uzņēmuma atbilstību Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 852/2004 un Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 853/2004 noteiktajām prasībām un sagatavo novērtēšanas protokolu (turpmāk – protokols) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru izsniedz pārtikas uzņēmumam, bet otrais eksemplārs paliek dienestā.

7. Piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par pārtikas uzņēmuma atzīšanu ar nosacījumu līdz trim mēnešiem un atzīšanas ar nosacījumu numura piešķiršanu atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas (ES)  2017/625 148. panta 4. punktam;

7.2. par pārtikas uzņēmuma atzīšanu pēc pirmā pārtikas uzņēmuma apmeklējuma un atzīšanas numura piešķiršanu, ja pārtikas uzņēmums atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 852/2004 un Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 853/2004 noteiktajām prasībām;

7.3. par atteikumu atzīt pārtikas uzņēmumu, ja tas neatbilst normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām, un norāda atteikuma pamatojumu.

(Grozīts ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

8. (Svītrots ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

9. Pieņemot šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto lēmumu, dienests pārtikas uzņēmumam paziņo arī piešķirto atzīšanas vai atzīšanas ar nosacījumu numuru un, ja pārtikas uzņēmums vēlas, izsniedz atzīšanas apliecību.

10. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajā gadījumā dienests pārtikas uzņēmumu iekļauj dienesta uzraudzības objektu reģistrā (turpmāk – uzraudzības objektu reģistrs), norādot piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru vai atzīšanas numuru.

11. Ja pārtikas uzņēmums, kam ir piešķirts atzīšanas ar nosacījumu numurs, triju mēnešu laikā pēc numura paziņošanas ir novērsis protokolā norādītās neatbilstības, tas paziņo dienestam par gatavību turpināt atzīšanas procedūru.

12. Ja pārtikas uzņēmums triju mēnešu laikā pēc atzīšanas ar nosacījumu numura paziņošanas nav novērsis lielāko daļu protokolā norādīto neatbilstību, dienests:

12.1. pieņem lēmumu nepagarināt atzīšanas ar nosacījumu termiņu;

12.2. anulē pārtikas uzņēmumam piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru.

(Grozīts ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

13. Atzīšanas ar nosacījumu termiņu dienests var pagarināt vēl uz trim mēnešiem, ja, veicot atkārtotu pārbaudi, konstatē, ka pārtikas uzņēmums ir novērsis lielāko daļu neatbilstību, kuras norādītas protokolā (panācis nenoliedzamu progresu uzņēmuma struktūras un darbības sakārtošanā). Kopumā atzīšanu ar nosacījumu nevar piešķirt uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad dienests pārtikas uzņēmumā veicis pirmo pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 6.punktam.

14. Ja, beidzoties šo noteikumu 13.punktā minētajam termiņa pagarinājumam, dienests pārbaudes laikā konstatē, ka pārtikas uzņēmums tomēr neatbilst normatīvo aktu prasībām par pārtikas apriti, tas:

14.1. pieņem lēmumu par atteikumu atzīt pārtikas uzņēmumu;

14.2. anulē pārtikas uzņēmumam piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru.

(Grozīts ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

15. Uz saldētājkuģiem un zivju pārstrādes kuģiem, kas kuģo zem Latvijas valsts karoga, atzīšanas ar nosacījumu termiņu var pagarināt atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 148. panta 4. punktam.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

16. Ja pārtikas uzņēmums ir novērsis protokolā norādītās neatbilstības, dienests:

16.1. uzraudzības objektu reģistrā pārtikas uzņēmuma atzīšanas ar nosacījumu numuru nomaina pret atzīšanas numuru un par to paziņo pārtikas uzņēmumam;

16.2. izsniedz pārtikas uzņēmumam atzīšanas apliecību, ja pārtikas uzņēmums vēlas to saņemt.

17. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecībā norāda:

17.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

17.2. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

17.3. pārtikas uzņēmuma darbības veidu un pārtikas produkta grupas nosaukumu;

17.4. pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru atbilstoši dienesta uzraudzības objektu reģistram.

18. Pārtikas uzņēmumam, kas veic vairāku veidu darbības vienā faktiskajā adresē, dienests piešķir vienu atzīšanas numuru.

19. Ja pārtikas uzņēmumam ir vairākas faktiskās adreses (pārtikas uzņēmuma struktūrvienības vai filiāles atrodas dažādās vietās), pārtikas uzņēmumam piešķir atsevišķu atzīšanas numuru atbilstoši katrai darbības vietai un faktisko darbības veikšanas vietu iekļauj uzraudzības objektu reģistrā kā atsevišķu pārtikas uzņēmumu.

20. Ja vienā faktiskajā adresē darbojas vairāki pārtikas uzņēmumi, dienests atzīšanas numuru piešķir katram pārtikas uzņēmumam.

21. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru norāda:

21.1. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 100);

21.2. pārtikas identifikācijas marķējumā – atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļas B daļas 7.punktam;

21.3. veselības marķējumā – saskaņā ar Komisijas 2019. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) 2019/627, ar ko nosaka vienotu praktisku kārtību lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroļu veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un attiecībā uz oficiālajām kontrolēm groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2074/2005, 48. pantu un II pielikumu.

(Grozīts ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

22. Atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas (ES)  2017/625 10. panta 2. punktam dienests apkopo, uztur un aktualizē publiski pieejamus sarakstus uzraudzības objektu reģistrā. Atzīto pārtikas uzņēmumu sarakstu dienests iesniedz Eiropas Komisijai, kā arī paziņo par pārtikas uzņēmuma atzīšanas anulēšanu. Dienests nodrošina uzraudzības objektu reģistra pieejamību savā tīmekļvietnē, ievērojot fizisko personu datu apstrādi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

III. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas kārtība

23. Pārtikas uzņēmumu, kam nav nepieciešama atzīšana saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 4. pantu, dienests reģistrē uzraudzības objektu reģistrā (izņemot šo noteikumu 23.1 punktā minētos pārtikas uzņēmumus).

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

23.1 Pārtikas uzņēmumu, kas nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu – svaigpiena, zivju un olu – primāro ražošanu, dienests reģistrē Lauksaimniecības datu centra datubāzē izveidotajā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā, kas ir dienesta uzraudzības objektu reģistra daļa.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

24. Pārtikas uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu (1.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.269)

24.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 24. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plānu teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (piemēram, līgumu), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

24.2 Saņemot šo noteikumu 24. un 24.1 punktā minētos dokumentus, dienests piecu darbdienu laikā reģistrē pārtikas uzņēmumu un piešķir tam reģistrācijas numuru, ja vien dokumentu iesniedzējs nav šo noteikumu 24.3 punktā minētais pārtikas uzņēmums.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2022., sk. 32. punktu)

24.3 Saņemot šo noteikumu 24.  un 24.1 punktā minētos dokumentus no pārtikas uzņēmuma, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tai skaitā ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt, dienests piecu darbdienu laikā tos izskata un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par pirmsreģistrācijas pārbaudes datumu un laiku. Pārtikas uzņēmuma pirmsreģistrācijas procedūru sāk 20 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2022., sk. 32. punktu)

24.4 Dienests pārbauda šo noteikumu 24.3 punktā minētā pārtikas uzņēmuma atbilstību Parlamenta un Padomes Regulā Nr.  852/2004 un normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktajām prasībām un sagatavo pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu protokola eksemplāru izsniedz pārtikas uzņēmumam, bet otrs eksemplārs paliek dienestā.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2022., sk. 32. punktu)

24.5 Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.4 punktā minētās pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

24.51. par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un reģistrācijas numura piešķiršanu, ja pārtikas uzņēmums atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.  852/2004 un normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktajām prasībām;

24.52. par atteikumu reģistrēt pārtikas uzņēmumu, ja tas neatbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.  852/2004 un normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām, un norāda atteikuma pamatojumu.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2022., sk. 32. punktu)

25. Ja pārtikas uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda:

25.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

25.2. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

25.3. pārtikas uzņēmuma darbības veidu un pārtikas produktu grupas nosaukumu;

25.4. pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numuru atbilstoši uzraudzības objektu reģistram.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

25.1 Ja pārtikas uzņēmuma reģistrācija un reģistrācijas numurs anulēts Pārtikas aprites uzraudzības likumā minētajos gadījumos, tajās pašās telpās (teritorijā) to pašu pārtikas uzņēmumu reģistrē pēc dienesta pārbaudes, kurā konstatēta uzņēmuma atbilstība pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

III1. Īslaicīga pakalpojuma sniedzēja paziņojuma nosūtīšanas un reģistrācijas kārtība

(Nodaļa MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

25.2 Persona, kas vēlas uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), dienestā iesniedz elektroniski ieskenētu šo noteikumu 2.pielikumā minēto paziņojumu (turpmāk – paziņojums), nosūtot to uz dienesta oficiālo pasta adresi vai elektronisko pastu, un uzsāk darbību paziņojumā norādītajā laikā.

25.3 Pakalpojuma sniedzējs paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas.

25.4 Dienests vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē tā atbilstību šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām un īsteno nepieciešamo administratīvo sadarbību ar citu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu.

25.5 Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums atbilst šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām, tas pakalpojuma sniedzēju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

25.6 Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, tas pakalpojuma sniedzēju nereģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā un informē citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu.

25.7 Pēc paziņojuma 4.3.apakšpunktā minētā termiņa beigām, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas atkārtoti uzsākt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu, tas dienestā iesniedz īslaicīga pakalpojuma sniegšanas paziņojumu, kurā ietver tikai to informāciju, kas ir mainījusies pēc iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas.

25.8 Pakalpojuma sniedzējs īslaicīga pakalpojuma sniegšanas laikā informē dienestu par izmaiņām paziņojumā norādītajā informācijā.

25.9 Dienests var aizliegt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā, ja tā lēmums ir pamatots ar pakalpojuma sniedzēja neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto sabiedrības interešu aizsardzību.

IV. Izmaiņas pārtikas uzņēmuma darbībā

26. Pārtikas uzņēmums par izmaiņām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, darbības pārtraukšanu uz laiku un darbības izbeigšanu rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiņu ieviešanas.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

26.1 Par pārtikas uzņēmuma darbības pārtraukšanu uz laiku dienests izdara ierakstu uzraudzības objektu reģistrā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

26.2 Pārtikas uzņēmums paziņo dienestam par darbības atjaunošanu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

26.3 Dienests triju darbdienu laikā dzēš uzraudzības objektu reģistrā ierakstu par pārtikas uzņēmuma darbības pārtraukšanu uz laiku:

26.3 1. pēc informācijas saņemšanas par pārtikas uzņēmuma darbības atjaunošanu, ja tā darbība bijusi pārtraukta ne ilgāk par gadu;

26.3 2. pēc pārtikas uzņēmumā veiktās pārbaudes, kurā konstatēts, ka pārtikas uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja pārtikas uzņēmuma darbība bijusi pārtraukta ilgāk par gadu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

26.4 Dienests pārbauda, vai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst paredzamajai darbībai, kad pārtikas uzņēmums informē dienestu par:

26.4 1. izmaiņām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti;

26.4 2. darbības atjaunošanu, ja tā bijusi pārtraukta ilgāk par gadu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

26.5 Dienesta teritoriālā struktūrvienība informē iestādi, kas pilda būvvaldes funkcijas, ja konstatē, ka būve vai telpu grupa netiek izmantota atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 269)

27.1 Ja pārtikas uzņēmums vēlas mainīt statusu (atzīts vai reģistrēts pārtikas uzņēmums), dienests pirms jauna statusa piešķiršanas anulē iepriekšējo statusu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.269 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 100)

28. Pārtikas uzņēmums, kas atzīts vai reģistrēts dienestā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, saglabā iepriekš piešķirto statusu un atzīšanas vai reģistrācijas numuru.

29. Govs svaigpiena produktu ražotāju, par kuru ir sniegtas ziņas Lauksaimniecības datu centrā (par pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā laika periodā"), līdz 2016. gada 15. februārim iekļauj dzīvnieku izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

30. Pārtikas uzņēmumu, kas nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu – zivju un olu – primāro ražošanu un ir reģistrēts dienesta uzraudzības objektu reģistrā līdz 2016. gada 15. februārim, iekļauj dzīvnieku izcelsmes produktu primārās ražošanas objektu reģistrā.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

31. Pārtikas uzņēmums, kas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu – svaigpiena, zivju un olu – primāro ražošanu uzsācis līdz 2016. gada 15. februārim, bet nav reģistrēts dienesta uzraudzības objektu reģistrā, līdz 2016. gada 15. augustam dienestā iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

32. Šo noteikumu 24.224.3, 24.4 un 24.5 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.104

(Pielikums MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 262)

Iesniegums pārtikas uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai
1.Informācija par iesniedzēju un nekustamo īpašumu:
1.1.nosaukums vai vārds un uzvārds 
1.2. reģistrācijas numurs, personas kods vai personas identifikācijas numurs 
1.3.juridiskā vai deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.4.pārtikas uzņēmuma faktiskā adrese 
1.5.nekustamā īpašuma kadastra numurs un objekta kadastra apzīmējums:
1.5.1.zemes vienība 
1.5.2.būve (norāda, ja pārtikas uzņēmums atrodas visā būvē) 
1.5.3.telpu grupa (norāda, ja pārtikas uzņēmums atrodas būves telpu grupā) 
1.6.elektroniskā pasta adrese 
1.7.tālruņa numurs 
1.8.kontaktpersonas vārds un uzvārds 
1.9.kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese 
1.10.kontaktpersonas tālruņa numurs 
2. Darbības veidi:
2.1. darbības veidi 
 (norādīt, kuri) 
2.2. darbību kodi atbilstoši 
 Pārtikas un veterinārā dienesta 
 pamatdarbību klasifikatoram 
2.3. norādīt sezonalitāti, ja tāda būs (minēt laikposmu) 

Piezīme. Pārtikas uzņēmuma pārstāvis pēc izvēles aizpilda šā iesnieguma 2.1.apakšpunktu, brīvā formā aprakstot, kuras darbības tiek veiktas, vai 2.2.apakšpunktu, norādot darbību kodus atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta pamatdarbību klasifikatoram, kas pieejams dienesta tīmekļa vietnē.

3. Pārtikas produktu grupas:

 gaļa, tās pārstrādes produkti

 zvejas produkti

 piens, tā pārstrādes produkti

 olas, to pārstrādes produkti

 saliktie produkti (dzīvnieku un augu valsts produkti)

 svaigi augļi, ogas un dārzeņi

 augu valsts pārstrādes produkti

 pārējie (norādīt, kuri) ________________________________________________________________

4. Vēlos saņemt atzīšanas vai reģistrācijas apliecību:

 jā

 nē

5. Pārtikas uzņēmuma vadītājs vai pārstāvis 
 

(vārds un uzvārds)

6. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

7. Datums* ______________________________________

8. Paraksts* ______________________________________

8.1 Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumu Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 2.3 punktu.

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

9. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*

10. Iesnieguma reģistrācijas
datums
_____________________________

11. Pārtikas un veterinārā dienesta
amatpersona
__________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Pārtikas uzņēmuma atzīšana/reģistrācija (vajadzīgo pasvītrot)

12. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā
      

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.104

(Pielikums MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 262)

Paziņojums par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā
1. Paziņojums iesniedzamsPārtikas un veterinārajā dienestā
2. Paziņojums ir
(vajadzīgo atzīmēt ar X)
pirmreizējs atkārtots
3. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:
3.1. nosaukums vai vārds un uzvārds 
3.2. reģistrācijas numurs, personas kods vai personas identifikācijas numurs 
3.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība 
3.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī 
3.5. adrese rezidences valstī 
3.6. elektroniskā pasta adrese 
3.7. tālruņa numurs 
3.8. kontaktpersonas vārds un uzvārds 
3.9. kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese 
3.10. kontaktpersonas tālruņa numurs 
4. Informācija par pakalpojumu:
4.1. pakalpojuma apraksts/nosaukums 
4.2. plānotā pakalpojuma sniegšanas vieta Latvijas Republikas teritorijā 
4.3. no kura līdz kuram datumam vai kuros konkrētos datumos plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā 

5. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.5.1 Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumu Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 2.punktu.

Datums* ___________________________           ____________________________________________________________________
                                                                                                                     (vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

6. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*

7. Paziņojuma reģistrācijas
datums
________________________________

8. Pārtikas un veterinārā dienesta
amatpersona
_____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

9. Pārtikas un veterinārā dienesta lēmums:

 atļaut sniegt īslaicīgu pakalpojumu

 neatļaut sniegt īslaicīgu pakalpojumu

Piezīme. * Paziņojuma rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 104Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 18.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 17.02.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
205251
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2022","iso_value":"2022\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-06.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-11.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2010","iso_value":"2010\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2010.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"