Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 28.§)
Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dārzeņu pavairojamā materiāla, izņemot sēklas, atbilstības kritērijus un šo noteikumu 1.pielikumā minēto dārzeņu ģinšu un sugu, kā arī to hibrīdu aprites kārtību.

2. Pavairojamais materiāls (turpmāk – materiāls) ir augu daļas un visu veidu stādāmais materiāls, arī potcelmi, kas paredzēti dārzeņu pavairošanai un ražošanai.

3. Šie noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

3.1. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis (turpmāk – trešās valstis);

3.2. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

3.3. selekcijas darbam;

3.4. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

4. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

5. Materiāla audzētājs vai izplatītājs ir persona, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 65. pantu ir reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk – reģistrētā persona). Reģistrētā persona visos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos ir atbildīga par materiāla atbilstību Augu veselības regulā (attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem – Augu veselības regulas 3., 4. un 5. panta izpratnē un attiecībā uz aizsargājamās zonas karantīnas organismiem – Augu veselības regulas 32. panta izpratnē), Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072), 3. un 6. pantā, normatīvajos aktos par augu karantīnu un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un veic paškontroli atbilstoši šo noteikumu 10. punktam.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

6. Izplatīšana ir materiāla pārdošana, uzglabāšana turpmākai pārdošanai, piegāde vai pārvietošana (par atlīdzību vai bez tās).

7. Reģistrācijai nav pakļautas personas, kuru viss saražotais un pārdotais materiāls tiek izplatīts mazumtirdzniecībā personām, kas to izmanto dārzeņu ražošanai personīgām vajadzībām.

II. Materiāla audzēšanas, pavairošanas un uzturēšanas prasības

8. Materiālu atļauts audzēt un pavairot, ja:

8.1. materiāla audzēšanas vai glabāšanas vieta atbilst fitosanitārajām prasībām saskaņā ar Regulas 2019/2072 V pielikuma H daļu un normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā;

8.2. tas iegūts tieši no materiāla, ko veģetācijas periodā dienests ir pārbaudījis un atzinis, ka tas nav inficēts vai invadēts ar Savienības karantīnas organismiem (turpmāk – augu karantīnas organismi), tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē un citiem kaitīgiem organismiem;

8.3. saskaņā ar Augu aizsardzības likumu ir ievēroti augu aizsardzības pasākumi, kas nodrošina veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanu;

8.4. atbilstošais materiāls ir nošķirts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

9. Reģistrētā persona, kas audzē materiālu, kārto audzētavas grāmatu. Grāmatā par materiālu norāda šādu informāciju:

9.1. materiāla suga un šķirne;

9.2. iestādītais materiāla daudzums;

9.3. audzēšanas platība;

9.4. apkarotā augiem kaitīgā organisma nosaukums, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums;

9.5. par materiāla apriti:

9.5.1. iegādātā materiāla suga, šķirne un daudzums, izcelsme un augu pases vai etiķetes numurs;

9.5.1.1 no trešajām valstīm ievestā materiāla suga, šķirne, daudzums un vienotā sanitārā ievešanas dokumenta numurs;

9.5.2. (zaudējis spēku ar 01.01.2013.; sk. 50.punktu);

9.5.3. realizētā materiāla suga, šķirne un daudzums, izsniegto etiķešu vai augu pasu numuri un skaits.

(Grozīts ar MK 15.11.2022. noteikumiem Nr. 723; 9.5.1.1 apakšpunkts ir spēkā līdz 31.12.2029., sk. 51. punktu)

10. Reģistrētā persona, veicot paškontroli, periodiski novērtē materiāla kvalitātes un ražošanas procesa atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ievērojot materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmus, kurus dokumentē audzētavas grāmatā:

10.1. materiāla kvalitāte pirms ražošanas procesa sākšanas;

10.2. materiāla sēšana, piķēšana, podošana, potēšana un stādīšana;

10.3. materiāla atbilstība fitosanitārajām prasībām;

10.4. vispārējā stādījumu kopšana;

10.5. materiāla pavairošana un novākšana;

10.6. materiāla, telpu un darbarīku ķīmiskā apstrāde;

10.7. materiāla iesaiņošana, uzglabāšana un transportēšana.

11. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

12. Ja reģistrētā persona konstatē augu karantīnas organismu vai Eiropas Savienībā reglamentētu nekarantīnas organismu pazīmes, tā:

12.1. nekavējoties informē dienestu;

12.2. īsteno dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus, kas nepieciešami, lai samazinātu augu karantīnas un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu izplatīšanās risku.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

13. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda materiālu un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

III. Materiāla atbilstības pārbaude

14. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

14.1. atbilstība konkrētajai ģintij, sugai un šķirnei;

14.2. sēklas, no kurām audzē materiālu, atbilst normatīvajos aktos par sēklu apriti noteiktajām sēklaudzēšanas prasībām;

14.3. attiecīgais stādījums ir nošķirts no citas izcelsmes materiāla;

14.4. materiāls atbilst prasībām attiecībā uz augu karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem saskaņā ar Augu veselības regulas 3., 5., 32., 36. un 37. pantu un Regulas 2019/2027 3., 4. un 6. pantu un uz tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, kā arī šajos noteikumos minētajām prasībām;

14.5. veicot vizuālo pārbaudi audzēšanas vietā, materiālam nav konstatēti augu karantīnas organismi, šo noteikumu 2. pielikumā minētie Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi un citi kaitīgie organismi, kas samazina materiāla lietderību un pasliktina kvalitāti;

14.6. materiāls, kas tiek tirgots, vismaz vizuālajā pārbaudē atbilst prasībām par Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtni un to robežvērtībām saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, kā arī tam nav konstatēti citi kaitīgie organismi, kas samazina materiāla lietderību un pasliktina kvalitāti.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

15. (Zaudējis spēku ar 01.01.2013.; sk. 50.punktu)

16. Lai novērtētu materiāla atbilstību šo noteikumu 14. punktā minētajām prasībām, dienests veic atbilstības pārbaudi.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

17. Reģistrētā persona katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes un augu pasu nepieciešamību. Iesniegumā norāda pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu un platību plānu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

18. Dienests materiāla atbilstības pārbaudes laiku saskaņo ar reģistrēto personu.

19. Dienests atbilstības pārbaudi veic veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas. Materiālu, kas izaudzēts no sēklām, pārbauda pirms izplatīšanas.

19.1 Lai saņemtu atļauju lietot etiķeti no trešajām valstīm ievestajam materiālam, reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc materiāla ievešanas iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes nepieciešamību un norāda pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu.

(MK 15.11.2022. noteikumu Nr. 723 redakcijā; punkts ir spēkā līdz 31.12.2029., sk. 51. punktu)

20. (Zaudējis spēku ar 01.01.2013.; sk. 50.punktu)

21. No trešajām valstīm ievestā materiāla pārbaudi dienests veic atbilstoši fitosanitārajām prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto kārtību.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

22. Izdevumus, kas saistīti ar materiāla fitosanitāro pārbaudi un atbilstības novērtēšanu augu pases vai etiķetes lietošanai, reģistrētā persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

23. Ja materiāls atbilst šo noteikumu 14. un 21. punktā minētajiem kritērijiem un prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par materiāla atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

24. Ja dienests atbilstības pārbaudes laikā konstatē, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, tas līdz trūkumu pilnīgai novēršanai aizliedz materiāla izplatīšanu un nosaka termiņu to novēršanai.

25. Ja trūkumi nav novērsti dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

IV. Materiāla izplatīšana un uzskaite

26. Lai nodrošinātu materiāla partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt materiāla identitāti, reģistrētā persona, kas audzē un izplata materiālu, un reģistrētā persona, kas nodarbojas tikai ar materiāla izplatīšanu, kārto etiķešu vai augu pasu uzskaites žurnālu (turpmāk – uzskaites žurnāls).

27. Uzskaites žurnālā norāda:

27.1. ieraksta datumu;

27.2. realizētā materiāla sugu, šķirni un, ja nepieciešams, – potcelma nosaukumu;

27.3. augu daudzumu vienā partijā un partiju skaitu;

27.4. etiķešu vai augu pasu izsekojamības kodu;

27.5. pavadzīmes numuru;

27.6. saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, adresi un tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

28. Ja materiālu izplata mazumtirdzniecībā, uzskaites žurnālā nenorāda šo noteikumu 27.5. un 27.6.apakšpunktā minēto informāciju.

29. No Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda materiāla sugu, šķirni, daudzumu, etiķetes vai augu pases numuru un izcelsmes valsti.

29.1 No trešajām valstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda sugu, šķirni, daudzumu un vienotā sanitārā ievešanas dokumenta numuru.

(MK 15.11.2022. noteikumu Nr. 723 redakcijā; punkts ir spēkā līdz 31.12.2029., sk. 51. punktu)

30. (Zaudējis spēku ar 01.01.2013.; sk. 50.punktu)

31. Izrokot materiālu vai atdalot to no mātesauga, pārvietojot materiālu no audzēšanas vietas, uzglabājot vai iesaiņojot un izplatot to, katrai partijai, kura pēc sastāva un izcelsmes ir viendabīgs materiāls un kurai ir viens nosūtītājs, piestiprina etiķeti.

32. Augu pasi sagatavo saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu. Augu pases lietošanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par augu karantīnu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

33. Atļauts izplatīt materiālu ar etiķeti, ko izgatavojusi reģistrētā persona, ja etiķete satur šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju. Ja etiķetē norāda papildinformāciju, tā ir skaidri nošķirta no pamatinformācijas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

34. Ja saiņošanas vai uzglabāšanas laikā apvieno dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiālu, etiķetē norāda partijas sastāvu un to personu reģistrācijas numurus, kuru materiāls ir jaunizveidotajā partijā.

35. Ja partija sastāv no vairākām iesaiņojuma vienībām, etiķeti piestiprina katrai iesaiņojuma vienībai un uz iesaiņojuma norāda izsekojamības kodu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

36. Ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulas 79. pantu un Regulas 2019/2072 13. pantu ir nepieciešams pievienot augu pasi, etiķeti var apvienot ar augu pasi. Augu pases informācija ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no etiķetes informācijas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

37. Izsekojamības kods, ko piešķir Latvijā sagatavotajām etiķetēm, ietver:

37.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējos divus ciparus, kurā veikta atbilstības pārbaude;

37.2. dienesta piešķirtā etiķešu drukātāja kodu;

37.3. kārtas numuru etiķešu uzskaites žurnālā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

39. Ja materiāls ir izaudzēts no sēklām, etiķetē norāda sēklu izsekojamības kodu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

40. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

41. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

42. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

43. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

44. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

45. Materiālu var izplatīt, ja šo noteikumu 1.pielikumā minēto sugu šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

46. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro Augu veselības regulā un šajos noteikumos minētās prasības, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

47. Personas, kas nav pakļautas reģistrācijai saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu, izplatot materiālu, marķējumā norāda sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi.

48. Visu ar materiāla apriti saistīto dokumentāciju reģistrētā persona glabā trīs gadus.

V. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumus Nr.690 "Noteikumi par dārzeņu pavairojamo materiālu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 176.nr.).

50. Šo noteikumu 9.5.2.apakšpunkts un 15., 20. un 30.punkts ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

51. Šo noteikumu 9.5.1.1 apakšpunkts, 19.1 un 29.1 punkts ir spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim.

(MK 15.11.2022. noteikumu Nr. 723 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.01.2030.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 85; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 340)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas;

2) Komisijas 1993.gada 2.jūlija Direktīvas 93/61/EEK, kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK;

3) Komisijas 1993.gada 5.jūlija Direktīvas 93/62/EEK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas;

4) Komisijas 2006.gada 5.decembra Direktīvas 2006/124/EK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, un Padomes Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

5) Komisijas 2013. gada 7. augusta Īstenošanas direktīvas 2013/45/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu;

6) Komisijas 2019. gada 17. jūnija Īstenošanas Direktīvas (ES) 2019/990, ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā;

7) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.124
Dārzeņu ģintis un sugas

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

2. Allium fistulosum L. (lielloku sīpoli)

– Visas šķirnes

3. Allium porrum L. (puravi)

– Visas šķirnes

4. Allium sativum L. (ķiploki)

– Visas šķirnes

5. Allium schoenoprasum L. (maurloki)

– Visas šķirnes

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārveles)

– Visas šķirnes

7. Apium graveolens L.

– Seleriju grupa

– Sakņu seleriju grupa

8. Asparagus officinalis L. (sparģeļi jeb ārstniecības asparāgi)

– Visas šķirnes

9. Beta vulgaris L.

– Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

– Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes)

10. Brassica oleracea L.

– Lapu kāpostu grupa

– Ziedkāpostu grupa

– Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

– Briseles kāpostu (rožkāpostu) grupa

– Kolrābju grupa

– Savojas kāpostu (virziņkāpostu) grupa

– Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

– Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

11. Brassica rapa L.

– Ķīnas kāpostu (Pekinas kāpostu) grupa

– Rāceņu grupa

12. Capsicum annuum L. (dārzeņpipari jeb paprika)

– Visas šķirnes

13. Cichorium endivia L. (endīvijas)

– Visas šķirnes

14. Cichorium intybus L.

– Vitlufa cigoriņu grupa

– Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

– Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzi)

– Visas šķirnes

16. Cucumis melo L. (melones)

– Visas šķirnes

17. Cucumis sativus L.

– Gurķu grupa

– Īsaugļu gurķu grupa

18. Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbji)

– Visas šķirnes

19. Cucurbita pepo L. (parastie ķirbji, arī nobriedis ķirbis, kabači vai patisoni, arī nenobriedis patisons)

– Visas šķirnes

20. Cynara cardunculus L.

– Artišoku grupa

– Lapu artišoku grupa

21. Daucus carota L. (galda burkāni un lopbarības burkāni)

– Visas šķirnes

22. Foeniculum vulgare Mill. (fenheļi)

Azoricum grupa

23. Lactuca sativa L. (dārza salāti)

– Visas šķirnes

24. Solanum lycopersicum L. (tomāti)

– Visas šķirnes

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– Lapu pētersīļu grupa

– Sakņu pētersīļu grupa

26. Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņas)

– Visas šķirnes

27. Phaseolus vulgaris L.

– Krūmu pupiņu grupa

– Kāršu pupiņu grupa

28. Pisum sativum L.

– Lobāmo zirņu grupa

– Šķautņaino zirņu grupa

– Cukurzirņu grupa

29. Raphanus sativus L.

– Redīsu grupa

– Rutku grupa

30. Rheum rhabarbarum L. (rabarberi)

– Visas šķirnes

31. Scorzonera hispanica L. (melnsaknes jeb skorcionēras)

– Visas šķirnes

32. Solanum melongena L. (baklažāni)

– Visas šķirnes

33. Spinacia oleracea L. (dārza spināti)

– Visas šķirnes

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāti jeb salātu baldriņi)

– Visas šķirnes

35. Vicia faba L. (dārza pupas jeb cūku pupas)

– Visas šķirnes

36. Zea mays L.

– Cukurkukurūzu grupa

– Uzplīstošo kukurūzu grupa

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.124
Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

Nr. p. k.

 

Dārzeņu ģintis un sugasSavienībā reglamentētie nekarantīnas organismiSavienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtnes tolerances līmenis uz dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla
1.

Allium cepa L.

 Cepa grupa – sīpoli, dārza sīpoli;

 Aggregatum grupa – šalotes

Sēnes un oomicētes 
 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]0 %
 Nematodes 
 Ditylenchus dipsaci Kuhn0 %
 Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas 
  Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]1 %
2.Allium fistulosum L. – lielloku sīpoliSēnes un oomicētes 
 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]0 %
3.Allium porrum L. – puraviSēnes un oomicētes 
 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]0 %
4.Allium sativum L. – ķiplokiSēnes un oomicētes 
 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]0 %
 Nematode 
 Ditylenchus dipsaci Kuhn [DITYDI]0 %
 Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas 
 Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]1 %
  Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]1 %
5.Asparagus officinalis L. – sparģeļi jeb ārstniecības asparāgiSēnes un oomicētes 
 Fusarium Link (anamorphic genus) [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]0 %
 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]0 %
6.Capsicum annuum L. – paprika jeb dārzeņpipariBaktērijas 
 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]0 %
 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]0 %
 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]0 %
 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]0 %
 Vīrusi un vīrusveidīgie organismi 
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]0 %
Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]0 %
7.Cynara cardunculus L. – artišoki un lapu artišokiSēnes un oomicētes 
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]0 %
8.Lactuca sativa L. – dārza salātiVīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas 
 Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]0 %
9.Solanum lycopersicum L. – tomātiBaktērijas 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas 
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]0 %
Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]0 %
Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]0 %
10.Solanum melongena L. – baklažāniVīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas 
 Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.124
Etiķetē norādāmā informācija

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

Nr. p. k.

 

InformācijaApzīmējums uz Latvijā sagatavotās etiķetes
1.Norāde par EK kvalitātiEK kvalitāte
2.ISO valsts kods, kurā izsniegta etiķeteLV
3.Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūraVAAD
4.Reģistrētās personas reģistrācijas numursReģ. Nr. VAAD
5.Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukumsVārds un uzvārds vai nosaukums
6.Izsekojamības kods00 00 000
7.Etiķetes izsniegšanas datums00.00.0000.
8.Sugas botāniskais nosaukumsXXXX
9.Šķirnes nosaukumsXXXX
10.DaudzumsXXXX gab.
11.Ievedot no trešajām valstīm – materiāla izcelsmes valsts

XXXX

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
205065
{"selected":{"value":"18.11.2022","content":"<font class='s-1'>18.11.2022.-31.12.2029.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2030","iso_value":"2030\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2030.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"18.11.2022","iso_value":"2022\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2022.-31.12.2029.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-17.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.11.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)