Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumus Nr. 597 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei".
Ministru kabineta noteikumi Nr.123

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 27.§)
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei, kā arī svaigpiena kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 852/2004);

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 853/2004);

1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 854/2004).

2. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Lai nodrošinātu svaigpiena aprites higiēnas prasību uzraudzību un kontroli, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) izveido un uztur vienotu svaigpiena kvalitātes datubāzi (turpmāk – datubāze). Datubāzē iekļauj no akreditētas laboratorijas saņemtos obligātā svaigpiena parauga (paraugu ņem pircējs) un oficiālā svaigpiena parauga (paraugu ņem dienests) testēšanas rezultātus. Datubāze ir datu centra pārziņā esošās informācijas sistēmas sastāvdaļa.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.119; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Par svaigpiena atbilstību šo noteikumu prasībām atbild:

4.1. svaigpiena ražotājs (turpmāk – ražotājs):

4.1.1. iegūstot, atdzesējot un uzglabājot svaigpienu;

4.1.2. pārvadājot svaigpienu, ja ražotājs savā transportlīdzeklī pats to piegādā pircējam;

4.1.3. sekojot līdzi visai pieejamajai informācijai (arī informācijai datubāzē) par saražotā svaigpiena kvalitāti un veicot visas nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

4.2. persona, kas iepērk svaigpienu no ražotāja (turpmāk – pircējs), savācot, pārvadājot un pārstrādājot vai nododot svaigpienu pārstrādei. Pircēja pienākums ir sekot līdzi visai datubāzē pieejamajai informācijai par iepērkamā svaigpiena kvalitāti.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137)

5. Piegādājot svaigpienu nelielā daudzumā galapatērētājam vai personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši apgādā galapatērētāju ar svaigpienu, ražotājs ievēro normatīvos aktus par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei nelielā apjomā.

6. Lai iesaistītos pārtikas apritē un uzsāktu svaigpiena ražošanu realizācijai, ražotājs reģistrē ganāmpulku un novietni atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. Datu centrs ražotāju iekļauj datubāzē.

II. Prasības dzīvnieku veselībai

7. Prasības to dzīvnieku veselībai, no kuriem iegūst svaigpienu, noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļā.

8. Svaigpienu iegūst no klīniski veseliem dzīvniekiem. Ja dzīvnieki ir ārstēti un to organismā ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautas zāles, ievēro prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 1.punktā, normatīvajos aktos par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību, kā arī normatīvajos aktos par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti.

9. Dzīvnieki, no kuriem iegūst svaigpienu, ir pārbaudīti atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 2.punktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki.

10. Ja novietnē, kurā ražo svaigpienu, dzīvnieki nav pārbaudīti atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, svaigpienu realizē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 3.punktā minētajām prasībām un ievēro normatīvajos aktos par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712)

11. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 4.punktā minētajām prasībām patēriņam cilvēku uzturā aizliegts lietot tādu svaigpienu, kas iegūts no dzīvniekiem, kuriem profilaktiskajās pārbaudēs, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, individuāli ir konstatēta pozitīva reakcija uz tuberkulozi vai brucelozi.

12. Novietnē dzīvniekus izmeklē govju enzootiskās leikozes noteikšanai saskaņā ar dienesta izstrādāto ikgadējo govju enzootiskās leikozes valsts uzraudzības un apkarošanas programmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtību.

III. Higiēnas prasības novietnēm

13. Svaigpienu iegūst novietnēs, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 852/2004 I pielikuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļā minētajām prasībām.

14. Jebkurā darbībā, kas saistīta ar svaigpiena ieguvi, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 3.panta 2.punktam izmanto dzeramo ūdeni, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām un monitoringa un kontroles kārtību.

15. Iekārtu virsmas un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar svaigpienu, atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļas A sadaļas 3.punktā un normatīvajos aktos par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

16. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļas B sadaļas 1.punkta "e" apakšpunktu tesmeņa pupu ādas apmazgāšanai un dezinfekcijai ir atļauts izmantot šķīdumus vai aerosolus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar biocīdiem.

IV. Svaigpiena kritēriji

17. Pircējs, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar ražotāju, ņem obligāto svaigpiena paraugu, ko nosūta uz akreditētu laboratoriju baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un inhibitoru klātbūtnes noteikšanai (arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena kvotu administrēšanu) (turpmāk – obligātais svaigpiena paraugs).

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Pircējs nodrošina tās personas apmācību, kura ņem obligāto svaigpiena paraugu atbilstoši standartā LVS EN ISO 707:2011 "Piens un piena produkti. Norādījumi par paraugu ņemšanu" minētajām prasībām un akreditētas laboratorijas norādījumiem.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.712 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137)

19. Ja pircēja paškontroles sistēmā ir paredzēta svaigpiena paraugu ņemšana no katra ražotāja koppiena (svaigpiens, ko ražotājs pārdod pircējam vienā reizē), paraugus ņem atbilstoši standartā LVS EN ISO 707:2011 "Piens un piena produkti. Norādījumi par paraugu ņemšanu" minētajām prasībām un marķē atbilstoši pircēja paškontroles sistēmā noteiktajai metodikai.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712)

20. Pircējs:

20.1. obligāto svaigpiena paraugu marķē ar šo noteikumu 40. punktā minēto uzlīmi un nodrošina, lai tas tiktu nogādāts akreditētā laboratorijā:

20.1.1. baktēriju kopskaita noteikšanai un somatisko šūnu skaita noteikšanai – ne retāk kā divas reizes mēnesī, pirmo paraugu ņemot laikā no pirmā līdz piecpadsmitajam datumam (turpmāk – mēneša pirmā puse) un otro – no sešpadsmitā datuma līdz mēneša beigām (turpmāk – mēneša otrā puse);

20.1.2. inhibitoru (zāļu atliekvielu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu) klātbūtnes noteikšanai – ne retāk kā reizi mēnesī.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā)

20.1 (Svītrots no 01.06.2014. ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; sk. grozījumu 2.punktu)

20.2 Datu centrs pēc katra obligātā svaigpiena parauga testēšanas rezultātu saņemšanas datubāzē veic baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējo ģeometrisko lielumu aprēķinus, iekļaujot tajos šādā laikposmā ņemto paraugu testēšanas rezultātus:

20.2 1. baktēriju kopskaitam:

20.2 1.1. ja paraugs ņemts mēneša pirmajā pusē – tajā pašā mēnesī, iepriekšējā mēnesī un pēdējā mēneša otrajā pusē pirms iepriekšējā mēneša;

20.2 1.2. ja paraugs ņemts mēneša otrajā pusē – tajā pašā un iepriekšējā mēnesī;

20.2 2. somatisko šūnu skaitam:

20.2 2.1. ja paraugs ņemts mēneša pirmajā pusē – tajā pašā mēnesī, divos iepriekšējos mēnešos un tā mēneša otrajā pusē, kas ir pirms minētajiem diviem mēnešiem;

20.2 2.2. ja paraugs ņemts mēneša otrajā pusē – tajā pašā un iepriekšējos divos mēnešos.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20.3 Darbībās ar svaigpienu izmanto tikai datu centra datubāzē esošos testēšanas rezultātus un baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējo ģeometrisko lielumu aprēķinu rezultātus.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Svaigpienu atļauts izmantot pārtikas apritē, ja:

21.1. baktēriju kopskaits un somatisko šūnu skaits svaigpienā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3.punktā noteiktajiem kritērijiem;

21.2. svaigpienā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 4.punktam un atbilstoši normatīvajiem aktiem par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību, kā arī par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti nav konstatēta inhibitoru klātbūtne;

21.3. dienests nav noteicis aizliegumu svaigpiena realizēšanai.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; 21.3.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Svaigpienu, kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz baktēriju kopskaitu un somatisko šūnu skaita novērtējumu, atļauts izmantot atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 10.panta 8.punkta "b" apakšpunktā, un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar vismaz 60 dienu ilgu nogatavināšanas laiku.

23. Pircējs var noteikt augstākus rādītājus attiecībā uz baktēriju kopskaitu un somatisko šūnu skaitu, kā arī papildu prasības svaigpienam (piemēram, tauku procents, olbaltumvielu saturs, skābums, blīvums, sodas, amonjaka un ūdeņraža peroksīda klātbūtne) saskaņā ar pārstrādes uzņēmumā lietoto tehnoloģisko procesu, informējot par to ražotāju.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712)

V. Darbības, ja tiek konstatēta neatbilstība noteiktajām prasībām

24. Ja svaigpienā pārsniegts šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētais baktēriju kopskaita vai somatisko šūnu skaita vidējais ģeometriskais lielums, datu centrs datubāzē reģistrē brīdinājumu ar triju mēnešu termiņu, kurā ražotājs novērš neatbilstības attiecībā uz svaigpiena baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita kritērijiem, un informē par to ražotāju. Brīdinājums uzskatāms par:

24.1. paziņojumu dienestam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 5.punktā minētajām prasībām;

24.2. informāciju ražotājam un pircējam. Ražotājs nedrīkst mainīt pircēju laikā, kad novērš konstatēto neatbilstību attiecībā uz svaigpiena baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita kritērijiem.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. (Svītrots no 01.06.2014. ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; sk. grozījumu 2.punktu)

26. Ja šo noteikumu 24. punktā minētajā termiņā konstatētā neatbilstība nav novērsta un aprēķinātais baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējais ģeometriskais lielums joprojām pārsniedz šo noteikumu 21.1. apakšpunktā noteiktos kritērijus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 854/2004 IV pielikuma II nodaļas 2. punktam:

26.1. datu centrs informē dienestu par nepieciešamību ražotājam noteikt svaigpiena realizācijas aizliegumu;

26.2. dienests:

26.2.1. pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju;

26.2.2. reģistrē svaigpiena realizācijas aizliegumu datubāzē.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26.1 Ja obligātajā svaigpiena paraugā konstatēta inhibitoru klātbūtne:

26.1 1. datu centrs informē dienestu par nepieciešamību ražotājam noteikt svaigpiena realizācijas aizliegumu;

26.1 2. dienests:

26.1 2.1. pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju;

26.1 2.2. reģistrē svaigpiena realizācijas aizliegumu datubāzē.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

27. Lai atsāktu svaigpiena realizāciju, ražotājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt novietnes pārbaudi un atcelt svaigpiena realizācijas aizliegumu. Iesniegumā norāda:

27.1. novietnes īpašnieka vārdu, uzvārdu (nosaukumu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja ir);

27.2. novietnes nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru datu centrā;

27.3. ganāmpulka reģistrācijas numuru datu centrā;

27.4. tā komersanta nosaukumu un juridisko adresi, kuram plānots pārdot svaigpienu.

28. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

28.1. pārbauda novietni;

28.2. ņem oficiālo svaigpiena paraugu un nosūta to akreditētai laboratorijai piena tauku un olbaltumvielu satura, baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un inhibitoru klātbūtnes noteikšanai (turpmāk – oficiālais svaigpiena paraugs);

28.3. oficiālo svaigpiena paraugu marķē ar šo noteikumu 40. punktā minēto uzlīmi un plombē ar plombām vai slēgplombām.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

29. Ja oficiālā parauga testēšanas rezultāti atbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tad šo rezultātu datu centrs izmanto par pirmo rādītāju turpmākai baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējā ģeometriskā lieluma aprēķināšanai pēc svaigpiena realizācijas aizlieguma atcelšanas. Ja svaigpiens atbilst šo noteikumu prasībām, dienests datubāzē atceļ svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Dienests šo noteikumu 28. punktā minētās darbības veic par maksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

31. Piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši paškontroles sistēmai ievesto koppienu, izmantojot ekspresmetodi, testē, lai noteiktu inhibitoru klātbūtni. Ja pēc minētās testēšanas ir aizdomas par inhibitoru klātbūtni, svaigpienu testē atkārtoti, izmantojot standartā LVS 174:1999 "Piens. Inhibitoru klātbūtnes noteikšanas metodes" norādītās metodes. Inhibitoru testēšanas laikā svaigpienu glabā atsevišķi un pārējam pārstrādei paredzētajam svaigpienam to pievieno tikai pēc negatīva testēšanas rezultāta saņemšanas.

32. Ja piena pārstrādes uzņēmumā ievestajā svaigpienā konstatē inhibitoru klātbūtni, piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 4.punktam ievesto svaigpienu nepieņem, sastāda par to aktu un nekavējoties informē pircēju.

33. Ja ir ņemti svaigpiena paraugi atbilstoši paškontroles sistēmai, pircējs, lai identificētu ražotāju, kura svaigpienā ir inhibitori, veic visu minēto svaigpiena paraugu laboratorisko testēšanu. Ja noteikts ražotājs, kura svaigpienā konstatēti inhibitori, pircējs par to nekavējoties ziņo ražotājam un dienestam.

34. Pēc šo noteikumu 33.punktā minētās informācijas saņemšanas dienests pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu ražotāja novietnei, ja tās svaigpienā konstatēti inhibitori, paziņo to ražotājam un datubāzē izdara ierakstu par to, ka svaigpienu ir aizliegts realizēt. Lai atsāktu svaigpiena realizāciju, ražotājs veic visas nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai un iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā šo noteikumu 27.punktā minēto iesniegumu.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.712 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137)

35. Ražotājs, kura svaigpiens neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar:

35.1. neizmantojamā svaigpiena iznīcināšanu vai pārstrādi;

35.2. novietnes pārbaudi;

35.3. papildu paraugu ņemšanu un testēšanu.

36. Ja, konstatējot svaigpienā inhibitorus, kuru dēļ svaigpiens nav turpmāk izmantojams, nav iespējams identificēt ražotāju, visas izmaksas sedz pircējs.

37. Ja svaigpiens neatbilst šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, veic darbības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.712 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137)

37.1 Ja svaigpiens neatbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un dienests ir pieņēmis lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu, tā darbības laikā ražotājs reģistrē neatbilstošā svaigpiena daudzumu un tā izmantošanas vai iznīcināšanas veidu.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

38. Ja starp ražotāju un pircēju radies strīds par svaigpiena analīžu rezultātiem, dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc ražotāja vai pircēja iesnieguma ņem svaigpiena paraugu un nosūta izmeklēšanai uz references laboratoriju. Izdevumus, kas saistīti ar svaigpiena paraugu ņemšanu, nosūtīšanu, izmeklēšanu un atzinuma sagatavošanu par izmeklējumu rezultātiem, sedz iesnieguma iesniedzējs.

VI. Informācijas aprite

39. Datu centrs obligātajam svaigpiena paraugam un oficiālajam svaigpiena paraugam piešķir numuru un datubāzē reģistrē katra numura saistību ar konkrēto novietni, ganāmpulku un pircēju.

(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

40. Obligāto svaigpiena paraugu un oficiālo svaigpiena paraugu marķē ar datu centra izgatavotu uzlīmi, uz kuras, izmantojot svītrkodu un ciparus, uzdrukāts unikāls svaigpiena parauga numurs.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

41. Piešķirtā numura unikalitāte tiek nodrošināta triju kalendāra gadu periodam.

42. Lai varētu izgatavot un izsniegt uzlīmes, datu centrs nodrošina:

42.1. saskarni interneta datubāzes autorizētajā sadaļā;

42.2. speciālo uzlīmju papīru.

43. (Svītrots no 01.06.2014. ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; sk. grozījumu 2.punktu)

44. Obligātā svaigpiena parauga marķējumu pircējs izdrukā no datu centra datubāzes autorizētās sadaļas vai saņem pēc pieprasījuma datu centrā vai datu centra reģionālajā struktūrvienībā. Oficiālā svaigpiena parauga marķējumu datu centrs izsniedz dienestam pēc pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137)

45. Obligātā svaigpiena parauga un oficiālā svaigpiena parauga testēšanas rezultātus akreditētā laboratorija nosūta datu centram vienas dienas laikā pēc testēšanas.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

46. (Svītrots no 01.06.2014. ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; sk. grozījumu 2.punktu)

47. (Svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712)

48. Ja uz akreditētu laboratoriju nosūtītais obligātais svaigpiena paraugs testēšanai nav derīgs, laboratorija testēšanas pārskatā izdara atbilstošas atzīmes par parauga nederīguma iemeslu un minētos datus kopā ar testēšanas rezultātu nosūta pircējam. Pēc šādu datu saņemšanas pircējs atkārtoti nosūta obligāto svaigpiena paraugu uz akreditētu laboratoriju.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.712; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.137; grozījumi punktā stājas spēkā 01.06.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

49. Datu centrs piešķir autorizētu pieeju datubāzei:

49.1. ražotājam (pieejama informācija par savu ganāmpulku);

49.2. pircējam (pieejama informācija par ražotājiem, no kuriem tas pērk svaigpienu, kā arī par ražotājiem, kuriem piemērots brīdinājums par baktēriju kopskaita vai somatisko šūnu skaita vidējā ģeometriskā lieluma rādītāju neatbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vai aizliegums realizēt svaigpienu);

49.3. dienestam (pieejama informācija par visiem ražotājiem).

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.119)

VII. Svaigpiena un piena produktu imports

50. Importējot svaigpienu un piena produktus no ārpuskopienas valstīm, veterināro kontroli veic atbilstoši kārtībai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 6.panta 3.punkta "a" apakšpunktā un normatīvajos aktos par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.

51. Importējot svaigpienu un piena produktus no ārpuskopienas valstīm, sūtījumam pievieno veterināro (veselības) sertifikātu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 6.panta 3.punkta "b" apakšpunktam un normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.712 redakcijā)

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumus Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 80.nr.; 2009, 129.nr.).

53. Noteikumu 20.1 punkts stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.712 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Zaudē spēku: 01.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
205064
{"selected":{"value":"01.06.2014","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2014","iso_value":"2014\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-25.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2011","iso_value":"2011\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2011.-07.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2011","iso_value":"2011\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2011.-31.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-23.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)