Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.91

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 66.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt šo noteikumu 22.punktā noteikto nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Aktivitātes ietvaros atbalstītos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 293 015 825 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 249 063 452 euro un nacionālais publiskais finansējums – 43 952 373 euro.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1494; MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.52)

4.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 3 023 906 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1494; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595; MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.52)

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem un nepārsniedz 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

8. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

8.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, analizēt problēmas aktivitātes īstenošanā un sniegt vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

8.2. izstrādāt un apstiprināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.3. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus aktivitātes līmenī, tajā skaitā projektu iesniedzēju informēšanu par projektu iesniegumu aizpildīšanu un atlases nosacījumiem;

8.4. nosūtīt ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.5. izstrādāt un apstiprināt iekšējās rakstiskās procedūras projektu iesniegumu vērtēšanai – projektu iesniegumu atlases, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes metodiku, izmaksu efektivitātes analīzes izstrādes metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

8.6. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

8.7. nodrošināt projektu iesniegumu vērtēšanu;

8.8. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzraudzīt nosacījumu izpildi;

8.9. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, un uzraudzīt minētā līdzfinansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī;

8.10. aktivitātes uzraudzībai lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

8.11. izvērtēt sadarbības iestādes sagatavoto informāciju par projekta grozījumiem un sniegt atzinumu par projekta grozījumu saskaņošanu;

8.12. izveidot Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" koordinācijas padomi un piedalīties tās sēdēs. Koordinācijas padomē kā koleģiālā institūcijā iekļauti trīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un plānošanas reģioniem.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

9. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

9.1. izstrādāt vienošanās projektu par projekta īstenošanu;

9.2. izskatīt finansējuma saņēmēja sagatavoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

9.3. izstrādāt metodiskos norādījumus, kas paredzēti projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai;

9.4. veikt iepirkumu pirmspārbaudes, pārbaudīt finansējuma saņēmēja sagatavoto iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

9.6. sniegt informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, lai sagatavotu valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu;

9.7. izvērtēt vienošanās grozījumus par projekta īstenošanu un pieņemt lēmumu par projekta grozījumiem;

9.8. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.9. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

9.10. pārbaudīt un saskaņot finansējuma saņēmēja sagatavotos projekta pārskatus;

9.11. administrēt valsts budžetā piešķirtos līdzekļus – pārbaudīt finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

9.12. veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, nodrošināt tehniska rakstura satura novērtējumu un funkcionalitātes pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

9.13. nodrošināt ar aktivitāti saistītos informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī;

9.14. projektu uzraudzībai lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319; MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.683)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Projekta darbības un izmaksas

11. Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības:

11.1. nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra (pilsētas) teritorijas atjaunošana, konkurētspējas celšana vai pilsētas attīstība, kas vērsta uz saimnieciskās darbības, satiksmes, sociālās, izglītības, kultūras vai tūrisma infrastruktūras attīstību vai izveidi atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, sekmējot ar šīs infrastruktūras izmantošanu, pieejamību un sasniedzamību saistītos publiskos pakalpojumus;

11.2. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi.

12. Projekta ietvaros ir atbalstāmas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu noteiktās darbības, kas nepieciešamas, lai īstenotu projektā plānotās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības, kā arī ir cieši ar tām saistītas un vērstas uz nodarbinātības veicināšanu.

13. Nodrošinot, ka projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārklājas ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, projekta iesniedzējs var pretendēt uz atbalstu arī tādu darbību īstenošanai, par kurām tas ir izmantojis iespēju saņemt finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu citu aktivitāšu ietvaros, bet saņemtais atbalsts nav bijis pietiekams pašvaldības definētās problēmas atrisināšanai.

14. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas:

14.1. nav minētas šo noteikumu 11. un 12.punktā, nesekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu un neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu 4.panta prasībām;

14.2. nav saistītas ar normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām un to izpildi.

15. Projekta attiecināmās netiešās izmaksas ir:

15.1. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu un nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

15.2. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660)

16. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir:

16.1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas veiktas pēc 2006.gada 24.oktobra, nepārsniedzot septiņus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

16.1.1. būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām;

16.1.2. audita, ekspertīzes, izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādei;

16.1.3. izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrāde. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ir attiecināma, ja tā ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

16.1.4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošana;

16.1.1 projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas):

16.1.1 1. būvprojekta skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde, iekārtu izvietojuma projekta izstrāde sabiedrisko un publisko ēku projektiem;

16.1.1 2. audita, ekspertīzes, izpētes, būvprojektēšanas profesionālās uzraudzības izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādei;

16.1.1 3. izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrādei;

16.1.1 4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošanai;

16.2. jaunbūves, renovējamas, rekonstruējamas vai restaurējamas būves būvniecības izmaksas:

16.2.1. satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija;

16.2.2. pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumi;

16.2.3. ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras attīstības projekta ietvaros teritorijā, kurā uz projekta iesniegšanas dienu ir definēta attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma nepieciešamība un būtība, kā arī noteikti sabiedriskā pakalpojuma patērētāji, kuriem ir nepieciešams nodrošināt minētos pakalpojumus;

16.2.4. šādas pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves:

16.2.4.1. siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras pārbūve;

16.2.4.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, kas veikta pēc 2009.gada 1.jūnija;

16.2.4.1 virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;

16.3. jaunbūvējamās, renovējamās, rekonstruējamās vai restaurējamās pašvaldības ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo visu sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu atjaunošana vai ierīkošana;

16.4. sabiedriskā transporta efektivitātes paaugstināšana, tajā skaitā sabiedriskā transporta kustības sistēmas optimizēšana, pieturvietu labiekārtošana un jaunu pieturvietu izbūve;

16.5. teritorijas labiekārtošana, izņemot izmaksas, kas attiecas uz mazām arhitektūras formām ar māksliniecisko vērtību;

16.6. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu (izņemot ražošanas iekārtas) un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, nepārsniedzot 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

16.7. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

16.8. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;

16.9. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

16.10. Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tajā skaitā sociālās iekļaušanas veicināšanas pasākumu, apmācību organizēšanas un dalības, subsidēto darba vietu un prakses vietu izmaksas;

16.11. zemes iegādes izmaksas, kas veiktas pēc 2009.gada 1.jūnija, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja zemes iegāde nepieciešama projekta īstenošanai.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660; MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

17. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

17.1. nepieciešamas šo noteikumu 11. un 12.punktā noteikto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principiem, īpaši sociālekonomiskā izdevīguma vai izmaksu efektivitātes principiem;

17.2. veiktas pēc 2009.gada 1.jūnija un attiecīgā projekta ideja, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam, ir saskaņota Koordinācijas padomē, izņemot šo noteikumu 16.1. un 16.1.1 apakšpunktā minētās izmaksas;

17.3. ir atsevišķi dokumentētas, ja tiek piemērots Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma princips;

17.4. veiktas infrastruktūras objektā, kas atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.690)

18. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projektu, ir:

18.1. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (kas nav uzskatāms par stacionāru) iegāde un uzstādīšana;

18.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 15.1., 15.2., 16.1., 16.6., 16.7. un 16.11.apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu apmēru;

18.3. projekta administrēšana;

18.4. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšana;

18.5. audita veikšana, izņemot šo noteikumu 16.1.2. un 16.1.1 2. apakšpunktā noteiktās izmaksas;

18.6. (svītrots ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319).

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660; MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.690)

19. Projektā neiekļauj šādas izmaksas:

19.1. izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 15., 16. un 18.punktā;

19.2. izmaksas, kas radušās pirms 2006.gada 24.oktobra;

19.3. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660)

20. Maksimāli pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un šo noteikumu 4.1 punktā minētā virssaistību finansējuma sadalījums ir šāds:

20.1. Daugavpils pilsētas pašvaldībai – 42 011 915 euro;

20.2. Liepājas pilsētas pašvaldībai – 44 110 673 euro;

20.3. Jelgavas pilsētas pašvaldībai – 25 059 904 euro;

20.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai – 29 612 346 euro;

20.5. Ventspils pilsētas pašvaldībai – 17 222 462 euro;

20.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai – 2 468 592 euro;

20.7. Valmieras pilsētas pašvaldībai – 15 058 475 euro;

20.8. Cēsu novada pašvaldībai – 14 454 122 euro;

20.9. Kuldīgas novada pašvaldībai – 5 993 778 euro;

20.10. Saldus novada pašvaldībai – 9 768 118 euro;

20.11. Līvānu novada pašvaldībai – 14 422 897 euro;

20.12. Talsu novada pašvaldībai – 5 187 198 euro;

20.13. Aizkraukles novada pašvaldībai – 9 133 732 euro;

20.14. Gulbenes novada pašvaldībai – 8 310 168 euro;

20.15. Madonas novada pašvaldībai – 3 186 132 euro;

20.16. Smiltenes novada pašvaldībai – 6 086 846 euro.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.52)

21. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 711 436 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1494 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam

22. Projekta iesniedzējs ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra – Aizkraukles novada, Cēsu novada, Daugavpils pilsētas, Gulbenes novada, Jelgavas pilsētas, Jēkabpils pilsētas, Kuldīgas novada, Liepājas pilsētas, Līvānu novada, Madonas novada, Rēzeknes pilsētas, Saldus novada, Smiltenes novada, Talsu novada, Valmieras pilsētas un Ventspils pilsētas – pašvaldība vai tās izveidota iestāde.

23. Projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi vai izmaksu efektivitātes analīzi atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.

24. Veicot izmaksu efektivitātes analīzi, projekta iesniedzējs izvēlas izmaksu efektivitātes ziņā labāko risinājumu, nodrošinot, ka projektā plānotās izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz atbildīgās iestādes norādīto izmaksu efektivitātes koeficientu uz vienu plānoto ieguldījumu mērvienību.

25. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma deficīta likmi šo noteikumu 16.2.3.apakšpunktā minētajām izmaksām nosaka atbilstoši darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros noteiktajai Kohēzijas fonda līdzfinansējuma deficīta likmei ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas izmaksām attiecīgā nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centra (pilsētas) teritorijā.

26. Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.3.apakšpunktā minētos ieguldījumus, atbalstītie infrastruktūras objekti pēc projekta īstenošanas ir pašvaldības īpašumā un var būt ieguldīti pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolē esošas komercsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, kā arī komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība, vai iznomāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība, pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība vai cits sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs. Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.4. un 16.2.4.1 apakš­punktā minētos ieguldījumus, īpašumtiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

27. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu, tajā skaitā projekta iesnieguma veidlapas pielikumus, sagatavo un noformē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, bet projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

28. Projekta iesnieguma veidlapai pievieno projekta iesnieguma, pašvaldības attīstības programmas un tās grozījumu (ja attiecināms), izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes kopiju elektroniskajā datu nesējā un šādu pavaddokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam:

28.1. izmaksu un ieguvumu analīzi vai izmaksu efektivitātes analīzi;

28.2. būvniecības (tajā skaitā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras iekšējo vadu un to aprīkojuma un ārējo inženiertīklu, satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras aprīkojuma) izmaksu tāmi, kas sagatavota un apstiprināta saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", kā arī cita veida izmaksu tāmi (tajā skaitā stacionāro iekārtu, stacionārā aprīkojuma un iekārtu un aprīkojuma, kas nav uzskatāms par stacionāru, izmaksu (ja attiecināms) tāmi), kas ietver vismaz šādu informāciju:

28.2.1. iegādājamās preces nosaukums;

28.2.2. vienību skaits;

28.2.3. vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.2.4. kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.3. būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju, kas izstrādāta un apstiprināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem, atbilstoši visām projektā plānotajām darbībām;

28.4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktos dokumentus;

28.5. pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

28.6. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves gaitas aprakstus (Curriculum Vitae);

28.7. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus par infrastruktūras objektu vai objektiem, kuros ir plānots veikt ieguldījumus, izņemot šo noteikumu 16.11.apakšpunktā minēto gadījumu:

28.7.1. nekustamā īpašuma objektiem – pašvaldības īpašumtiesības apliecinošus dokumentus – izrakstu no zemesgrāmatas vai, ja tādas nav, izziņu par atrašanos pašvaldības īpašumā un Valsts zemes dienesta kadastra izziņu;

28.7.2. citiem infrastruktūras objektiem – izziņu par atrašanos īpašumā, pirkuma līgumu vai citu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

28.8. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.8.1. līgumu, kas atbilst šo noteikumu 28.1 vai 28.2 punktā noteiktajām prasībām un noslēgts ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;

28.8.2. tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, kas norādīti būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

28.8.3. sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu par to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrisko pakalpojumu regulatoru ir saņemti sabiedriskā pakalpojuma pieprasījumi no konkrētās teritorijas īpašniekiem, norādot to zemes īpašumu kadastra numurus, kuros tiks sniegts sabiedriskais pakalpojums;

28.9. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.4.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.9.1. līgumu, kas atbilst šo noteikumu 28.1 vai 28.2 punktā noteiktajām prasībām un noslēgts ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;

28.9.2. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 16.2.4.1.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves;

28.9.3. tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, kas norādīti būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

28.10. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.4.2.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.10.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 16.2.4.2.apakšpunktā minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves;

28.10.2. tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, kas norādīti būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

28.11. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.11.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.11.1. vienošanos ar zemes īpašnieku par nodomu pārdot īpašumu;

28.11.2. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Atzinums izsniegts ne agrāk par trim mēnešiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

28.11.3. apliecinājumu, ka līdz būvdarbu uzsākšanai zemesgabals, kurā paredzēts veikt investīcijas, nonāks finansējuma saņēmēja īpašumā;

28.12. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.4.1 apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.12.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 16.2.4.1 apakšpunktā minētās infrastruktūras pārbūves;

28.12.2. tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei, kas norādīti būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660; MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

28.1 Ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3. vai 16.2.4.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi, līgumā ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju nosaka:

28.1 1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

28.1 2. sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

28.1 3. komercsabiedrībai piešķirto ekskluzīvu vai īpašu tiesību būtību;

28.1 4. atlīdzības maksājuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas kārtību;

28.1 5. atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

28.2 Ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3. vai 16.2.4.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi un līgums ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju ir noslēgts pēc 2012.gada 30.janvāra, tajā papildus šo noteikumu 28.1 punktā minētajām prasībām ietver atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

28.3 Projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros projekta iesnieguma veidlapai pievieno projekta iesnieguma, pašvaldības attīstības programmas un tās grozījumu (ja attiecināms) kopiju elektroniskajā datu nesējā un šādu pavaddokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam:

28.3 1. izmaksu un ieguvumu analīzi vai izmaksu efektivitātes analīzi;

28.3 2. ja ar pretendentu noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi vai plānots noslēgt šādu līgumu, – viņa finanšu piedāvājumu pašvaldības ēkas infrastruktūras projektēšanas darbiem (ja projektēšanas darbi ir projekta darbība) vai būvprojekta skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādes (tai skaitā iekārtu izvietojuma projekta izstrādes sabiedrisko un publisko ēku projektiem) izmaksu (ja attiecināms) tāmi, kas ietver vismaz šādu informāciju:

28.3 2.1. iegādājamā pakalpojuma vai preces nosaukums;

28.3 2.2. vienību skaits;

28.3 2.3. vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.3 2.4. kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.3 3. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktos dokumentus (ja attiecināms);

28.3 4. pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

28.3 5. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīvesgaitas aprakstus (Curriculum Vitae);

28.3 6. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus par infrastruktūras objektu vai objektiem, kuros saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju ir plānots veikt ieguldījumus:

28.3 6.1. nekustamā īpašuma objektiem – pašvaldības īpašumtiesības apliecinošus dokumentus – izrakstu no zemesgrāmatas vai, ja tādas nav, izziņu par atrašanos pašvaldības īpašumā un Valsts zemes dienesta kadastra izziņu;

28.3 6.2. citiem infrastruktūras objektiem – izziņu par atrašanos īpašumā, pirkuma līgumu vai citu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (ja attiecināms);

28.3 7. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.1.11. apakšpunktā minētie ieguldījumi, – apliecinājumu, ka būvdarbi, kas paredzēti projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē, tiks izpildīti līdz 2022. gadam.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu atlase

29. Atbildīgā iestāde divu nedēļu laikā pēc attiecīgās projekta idejas saskaņošanas Koordinācijas padomes sēdē šo noteikumu 22.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, nosakot projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 90 darbdienām no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas, un attiecīgo projekta iesnieguma atlases kārtu. Projektu iesniegumu atlasi organizē vairākās kārtās, nodrošinot, ka pirmā, otrā, trešā un ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta tiek organizēta par šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu, bet piektā un nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas – par šo noteikumu 4.1 punktā minēto finansējumu un pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

30. Projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu un šo noteikumu 28.punktā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 28.3 punktā) noteiktos dokumentus vienā eksemplārā:

30.1. papīra formā – personīgi vai nosūtot pa pastu. Dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Ja projekta iesniegums ir nosūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Strīda gadījumā projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad atbildīgās iestādes pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta iesnieguma par projekta saņemšanu;

30.2. elektroniskā dokumenta formā – atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti. Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

31. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj trīs atbildīgās iestādes pārstāvjus un pa vienam Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvim balsstiesīga komisijas locekļa statusā.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

32. Atbildīgā iestāde uzaicina piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbā pa vienam sadarbības iestādes un vadošās iestādes pārstāvim novērotāja statusā.

33. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgās iestādes vadītājs. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam ir balsstiesīga komisijas locekļa statuss.

34. Atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai pieaicina neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

35. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija saņemtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

36. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un atbalsta piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Daļēji atbilst" (atbilst ar nosacījumu) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

37. Ja projekta iesniegums, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) minēto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kādam no administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem, kas noteikti kā neprecizējami, vai nesaņem minimālo punktu skaitu atbilstoši kādam no kvalitātes kritērijiem, vai projekta iesniedzējs atsauc projekta iesniegumu, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

38. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

38.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2. pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un atbalsta piešķiršanas kritērijiem;

38.2. projekta iesniegumā ir izpildītas šo noteikumu 2. pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteikto kvalitātes kritēriju minimālās prasības;

38.3. projekta iesniegums šo noteikumu 2. pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā ir saņēmis vismaz 17 punktu (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu šo noteikumu 2.1 pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā ir saņēmis vismaz 8 punktus).

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

39. Atbildīgās iestādes vadītājs projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikumā (projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un atbalsta piešķiršanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma precizēšanu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

40. Šo noteikumu 39.punktā minētais nosacījums var ietvert:

40.1. prasību sniegt papildu skaidrojumu;

40.2. citu nepieciešamu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā (projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un atbalsta piešķiršanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma precizēšanu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

41. Ja šo noteikumu 39. un 40.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 2.pielikumā (projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktā kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar attiecīgiem norādījumiem.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

42. Šo noteikumu 39.punktā noteiktajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nav ilgāks par 30 darbdienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

43. Atbildīgā iestāde veic šo noteikumu 39.punktā noteiktajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes pārbaudi un 10 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes dokumentācijas saņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

44. Ja šo noteikumu 39.punktā noteiktajā lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav ievērots šo noteikumu 42.punktā noteiktais termiņš, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

45. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja:

45.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma precizēšanu;

45.2. projekta iesniegumā nav izpildītas šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteikto kvalitātes kritēriju minimālās prasības;

45.3. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu – šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā nav ieguvis vismaz 17 punktu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.595)

46. Atbildīgā iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

V. Projekta īstenošana un uzraudzība

47. Sadarbības iestāde vienošanos par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju slēdz atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

48. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē iepirkuma plānu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

49. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā lēmuma vai šo noteikumu 43.punktā minētā atzinuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kas sagatavots atbilstoši sadarbības iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.

50. Ja maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt izmaiņas, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā iesniedz sadarbības iestādē aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

51. (Svītrots ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

52. Ja projekta iesniedzējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai pēc šo noteikumu 43.punktā minētā atzinuma saņemšanas nav ieradies sadarbības iestādē, lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde vienošanos neslēdz un informē par to atbildīgo iestādi.

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkumu konkursa izsludināšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Ja minētajā termiņā pirmais iepirkumu konkurss nav izsludināts, sadarbības iestāde lemj, vai nepieciešams lauzt vienošanos par projekta īstenošanu.

54. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

55. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma.

56. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas un projekta pārskatu atbilstoši vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

57. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina projektam piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos:

57.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz vienošanās par projekta īstenošanu;

57.2. ja nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

57.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

57.4. ja maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

57.5. ja finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju;

57.6. ja finanšu līdzekļu izlietojums nav veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā, kā arī ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.4.1 apakšpunktā minētie ieguldījumi – saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā.

(Grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

58. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu, ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

59. Projektu iesniegumu atlases 1.–9. kārtas ietvaros projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. jūlijam, bet projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros – ne ilgāk kā līdz 2015. gada 30. decembrim.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

60. Atbildīgā iestāde kontrolē finansējuma līdzekļu apguvi, lai netiktu pārsniegta šo noteikumu 4. un 4.1 punktā aktivitātei noteiktā summa. Ja projektā samazinās kopējā attiecināmo izmaksu summa, atbildīgā iestāde, pamatojoties uz precizēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atlikumu, kontrolē šo noteikumu 20.punktā noteikto projekta iesniedzējam maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksu summu, uzaicinot iesniegt projekta iesniegumus kārtējā atlases kārtā šo noteikumu 22.punktā noteiktos projektu iesniedzējus.

(Grozīts ar MK 02.10.2012. noteikumiem Nr.683)

60.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

60.2 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai gadījumā, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas tās nosacījumos.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

61. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

62. Visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaiņas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

62.1 Finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajam finansējumam var paredzēt papildu darbības jaunu uzraudzības rādītāju sasniegšanai vai esošo uzraudzības rādītāju vērtību pieaugumam esošā projekta ietvaros, kas kopā ar finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu nepārsniedz 40 procentu no projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēra, iesniedzot precizēto projekta ideju izskatīšanai Koordinācijas padomē un grozot vienošanos par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

63. Ar projekta mērķi saistītās izmaiņas, šo noteikumu 57.2.apakšpunktā minētās izmaiņas, šo noteikumu 8.9.apakšpunktā minētā principa izpildi un sasniedzamos uzraudzības rādītājus sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

64. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta rezultātu uzturēšanu atbilstoši termiņam, kāds noteikts Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57.panta 1.punktā. Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.3.apakšpunktā minētos ieguldījumus un atbalstītos infrastruktūras objektus pēc projekta īstenošanas iegulda pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolē esošas komercsabiedrības pamatkapitālā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka līgumā par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ir noteikts atbalstīto infrastruktūras objektu uzturēšanas termiņš, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 57.panta 1.punktam, un vismaz līdz minētā termiņa beigām pašvaldībai pieder vairāk nekā 50 procenti no attiecīgās kapitālsabiedrības vai komercsabiedrības pamatkapitāla.

65. Finansējuma saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un aprīkojumu, kā arī pašvaldības ēkas, kurās veikti ieguldījumi, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas apdrošina pret dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes gadījumu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.

66. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660)

67. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumus Nr.377 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 101., 150.nr.; 2009, 159., 197.nr.).

68. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojums attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti ceturtās un nākamo atlases kārtu ietvaros.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.660 redakcijā)

69. Šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem plāno un piemēro ne vairāk kā 10 procentu apmērā no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.660 redakcijā)

70. Šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4.1., 16.2.4.2. un 16.2.4.1 apakšpunkts attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti pirmās, otrās un nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā)

71. Šo noteikumu 16.7.apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumi attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti ceturtās un nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.660 redakcijā)

72. Šo noteikumu 16.11.apakšpunktā ietvertās normas attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti pirmās, otrās un nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.660 redakcijā)

73. Šo noteikumu 1.pielikuma 8.1.apakšpunkta pēdējā teikumā ietvertais apliecinājums attiecas uz projektu iesniegumiem, kas ir apstiprināti ceturtās un nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.660 redakcijā)

74. Šo noteikumu 29.punktā minētā piektā projektu iesniegumu atlases kārta tiek organizēta ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.1 punkta spēkā stāšanās. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.1 punkta spēkā stāšanās nosūta šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.10., 20.11. un 20.14.apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

(MK 02.10.2012. noteikumu Nr.683 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.660; MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1494)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

 

 
 

 
 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

 

 
 Projekta nosaukums:  
    
 Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:Infrastruktūra un pakalpojumi 
 Prioritātes numurs un nosaukums:

3.6. Policentriska attīstība

 
 Pasākuma numurs un nosaukums:3.6.1. pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 
 Aktivitātes numurs un nosaukums:3.6.1.1. aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 
 Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:  
 Projekta iesniedzējs:  
  Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde: 
 Projekta identifikācijas Nr.:_ _ _ /         /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ 
 Projekta iesniegšanas datums:  
 

 

Projektu atlases veids:

ierobežota       atklāta 

  
    

 

1.  Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1.   Projekta iesniedzējs:

 1.1.1. Nosaukums:
 1.1.2. Reģistrācijas numurs:
 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
 1.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas nr.
 Pilsēta
 Valsts
 Pasta indekss

 

 1.1.5. Kontaktpersonas:  Tālrunis: Fakss: E-pasts:
 Atbildīgā persona
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats
 Kontaktpersona:
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips:

 Kods Nosaukums
 1-16 Pašvaldības iestāde
 1-28 Pašvaldība

1.1.7. Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.):

   
 kods  nosaukums

 

2.  Sadaļa – Projekta apraksts
 
 2.1.   Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu) (maksimums 1000 rakstu zīmes):

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Projekta īstenošanas vietas adrese: 
 Pašvaldība: 

 Plānošanas reģions (atzīmēt):

 

Kurzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions

2.3. Projekta klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.):

 kods  nosaukums

2.4. Projekta mērķis (maksimums 500 rakstu zīmes):

 

2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu (maksimums 3000 rakstu zīmes):

 

2.6. Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

2.7. Projekta plānotās darbības (maksimums 2500 rakstu zīmes):

  Nr. Darbības nosaukums Darbības apraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotās darbības

1.  
2.  
3.  

Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma ietvaros plānotās darbības
(ja attiecināms)

4.  
5.  

2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros (maksimums 2500 rakstu zīmes):

 Darbības Nr. un nosaukums* Projekta darbības nosaukums Rezultāts Rezultāts skaitliskā izteiksmē
 Skaits Mērvienība

*Darbībām jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 3.4. sadaļā norādītajām darbībām.

2.9. Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem (maksimums 2500 rakstu zīmes):

Projekta nosaukums un numursFinanšu palīdzības instrumenta un programmas nosaukumsProjekta īstenošanas laiksDarbības (projekts vai projekta daļa), kas papildina projekta iesniegumuSaņemtais vai plānotais finansējums (euro) sadalījumā pa finanšu avotiemFinansējuma saņēmējs
Ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros – kur darbības veiktas vai plānotas attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra teritorijā
1.      
2.      
Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros – kur finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs ir attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās izveidota iestāde
1.      
2.      

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma un rezultāta) rādītāji:

Iznākuma rādītāji:

 Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
 1.   
 2.   
 3.   

Rezultāta rādītāji:

 Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
 1.   
 2.   
3.   

2.11. Projekta gatavības pakāpe projekta īstenošanai (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

2.12. Projekta (projekta vai tā daļas) darbību nepārklāšanās ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

 

3.  Sadaļa – Projekta īstenošana (aizpilda, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)

3.1.  Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāte (maksimums 2500 rakstu zīmes):

 
   
3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:  
   
  (pilnos mēnešos)

3.3. Projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā izveidotās infrastruktūras, uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas: (maksimums 2500  rakstu zīmes):

 

3.4. Projekta īstenošanas laika grafiks:

Projekta darbības Nr.__ un nosaukums*

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

 20__. g. 20__. g.20__. g.20__. g.20__. g.20__. g. 20__. g.
  I.II.III.IV I.II.III.IV I.II.III.IV I.II.III.IV I.II.III.IV I.II.III.IV I.II.III.
1.
2.
3.

* Jāsakrīt ar 2.7. un 2.8. sadaļā norādīto darbību nosaukumiem un numuriem.

 

 4.  sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu):

 Plāksne telpās  
 Preses relīzes  
 Informēšana masu medijos  
 Lielformāta informācijas stendi  
 Informācijas plāksnes  
 Informācija tīmekļa vietnē internetā  
 Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu normatīvo aktu un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti un informācijas pasākumiem (maksimums 2000 rakstu zīmes):

 

 5.  sadaļa – saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Makroekonomiskā stabilitāte":

Atzīmēt atbilstošo:

projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (vairāk par 10 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa 
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (no sešiem līdz 9,99 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa 
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (līdz 5,99 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa 
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu 

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas":

 Atzīmēt atbilstošo:

projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 
projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 
projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 

Aprakstīt, kā tiks ievērota norma, kas paredz specifisku aktivitāšu īstenošanu vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem  (maksimums 1000 rakstu zīmes): 

 

  6.   sadaļa – Projekta ietekme uz vidi

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums 
nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums 

6.2. Ja 6.1. punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1. punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, aprakstīt, kā projektā tiks nodrošināta paredzēto darbību atbilstība likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

 

 7.  Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1.   Projekta finansēšanas plāns:

* Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

** Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

7.2.   Projekta budžeta kopsavilkums:

7.3. Izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

7.4. Aprakstīt, kā projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu (maksimums 1000 rakstu zīmes):

 

7.5. Aprakstīt pašvaldības finansiālo situāciju, prognozējamos nodokļu ieņēmumus, izdevumus, kā arī spēju nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

 

 8.  Sadaļa – apliecinājums

8.1. Projekta iesniedzēja apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies(-usies)

 projekta iesniedzēja   
 projekta iesniedzēja nosaukums 
 atbildīgā amatpersona  ,
 vārds, uzvārds 
   ,
 amata nosaukums 
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi :
  dd/mm/gggg
   

1. projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

2. projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

4. projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā;

5. projekta īstenošanai ir nepieciešamie cilvēkresursi;

6. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms) līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

8. tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

9. projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms), ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka projekta iesniegumu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms), ja projekta iesniegumā plānotās izmaksas pārklājas ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur augstākminētā juridiskā persona – projekta iesniedzējs – var pretendēt uz finansējuma saņemšanu projekta iesniegumā plānotajām darbībām, bet nav izmantojusi iespēju šīm darbībām saņemt finansējumu no minētiem avotiem.

Apliecinu, ka būvdarbi, kas paredzēti projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē (ja attiecināms), tiks izpildīti līdz 2022. gadam.

Apliecinu, ka attiecībā uz līgumu, kas nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu, tiks ievērotas noteikumu 28.1 punktā minētās prasības, bet, ja minētajam līgumam tiks piemērotas noteikumu 28.2 punktā minētās prasības, atlīdzības maksājumi sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam vidēji gadā nepārsniegs 15 miljonus euro par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes sabiedrisko pakalpojumu jomās, kas nav transports vai transporta infrastruktūra, bet periods, kurā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam uzticēts sniegt pakalpojumu, nepārsniegs 10 gadus.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma, pašvaldības attīstības programmas un tās grozījumu (ja attiecināms), izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes kopija elektroniskajā datu nesējā atbilst attiecīgā dokumenta oriģinālam.

Gadījumā, ja projekta iesniegums tiks atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms) līdzfinansējuma saņemšanai, garantējam projekta līdzfinansējumu ______ euro apmērā.

Apliecinu, ka tad, ja projekta izmaksas pieaugs, visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

 Paraksts:  
 Datums:  
 dd/mm/gggg

Pavaddokumentu saraksts:

1.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums grozīts ar MK 02.05.2012. noteikumiem Nr.319)

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

Noraidāms1
vai precizējams2

1.

Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai arī sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu

N

2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

3.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

4.

Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā

N

5.

Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

P

6.

Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas

P

7.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

8.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

P

9.

Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumu 28.punktā noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumenti

P

10.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

P

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Noraidāms1
vai precizējams2

11.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām

N

12.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām

N

13.Projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanu

P

14.Projekta darbības atbilst noteikumu 11. un 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

15.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība

P

16.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 15. un 16.punktā noteiktajām attiecināmajām un 18.punktā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām

P

17.Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas atbilst projektā plānotajām darbībām

P

18.Projekta iesniegumā ir skaidri definētas mērķa grupas – nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu – un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti –, kā arī plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu

P

19.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to vērtības un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu

P

20.Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā

P

21.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

22.Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumu 5.punktā noteikto procentuālo apmēru

P

23.Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumu 21.punktā projekta iesniedzējam noteikto summu

P

24.Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumu 20.punktā projekta iesniedzējam noteikto maksimāli pieejamo summu

P

25.Projekta Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms)

P

26.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībām

P

27.Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

P

28.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu

N

29.Projekta iesnieguma ideja ir saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Koordinācijas padomē

N

30.Attīstības centra (pilsētas) teritorijas infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas nepārsniedz 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

P

31.Neparedzētie izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām

P

32.Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

33.Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programma

N

34.Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

35.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām, bet, ja projektā nav paredzēti ieņēmumi, ir veikta izmaksu efektivitātes analīze vai izmaksu un ieguvumu analīze

N

36.Ja projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi (5,5 procenti) un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli

P

37.Ja projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz šo noteikumu 24.punktā attiecīgajām projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni

P

38.Projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu

P

38.1Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu

N

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

Noraidāms1
vai precizējams2

39.Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 22.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam

N

40.Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi

P

41.Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā

N

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI

42.

Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas

Jāsaņem vismaz 2 punkti

42.1.

attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei

6

42.2.

attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam

4

42.3.

attīstības centra (pilsētas) teritorijas labiekārtošanā

2

42.4.

nav izpildītas 42.1., 42.2. un 42.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

43.

Projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu

Jāsaņem vismaz 4 punkti

43.1.

projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz nozaru mijiedarbību un ietekmi ārpus pašvaldības teritorijas, nodrošinot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu, analizē pašreizējo situāciju, izvērtē dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus un nodrošina problēmas kompleksu risinājumu

6

43.2.

projektā ir analizēta pašreizējā situācija un nodrošināta sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, bet nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot daļēju problēmas komplekso risinājumu

4

43.3.

nav izpildītas 43.1. un 43.2.apakškritērijā noteiktās prasības

0

44.

Projekta ietvaros attīstības centrā (pilsētā) tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas vai tiks nodrošinātas darba vietas sasniedzamības iespējas

Jāsaņem vismaz 2 punkti

44.1.

tiks saglabātas esošās un izveidotas vismaz sešas jaunas darba vietas

4

44.2.

tiks saglabātas esošās darba vietas un izveidotas no vienas līdz piecām jaunām darba vietām

3

44.3.

tiks nodrošinātas darba vietas sasniedzamības iespējas vai tiks saglabātas esošās darba vietas, neveidojot jaunas darba vietas

2

44.4.

netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas vai netiks nodrošinātas darba sasniedzamības iespējas

0

45.

Projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas

Jāsaņem vismaz 2 punkti

45.1.

projekta vadītājam ir augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs) un vismaz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība, pieredze infrastruktūras projektu īstenošanā un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā

4

45.2.

projekta vadītājam ir augstākā izglītība un no viena līdz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā

2

45.3.

nav izpildītas 45.1. un 45.2.apakškritērijā noteiktās prasības

0

46.

Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem

Jāsaņem vismaz 2 punkti

46.1.

projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu

3

46.2.

projektā iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu

2

46.3.

projektā iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus

0

47.

Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe

Jāsaņem vismaz 2 punkti

47.1.

projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

6

47.2.

projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

4

47.3.

projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms)

2

47.4.

nav izpildītas 47.1., 47.2. un 47.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

48.

Projektu paredzēts īstenot

Jāsaņem vismaz 1 punkts

48.1.

līdz 18 mēnešiem

3

48.2.

no 19 līdz 30 mēnešiem

2

48.3.

no 31 līdz 36 mēnešiem

1

48.4.

ilgāk par 36 mēnešiem

0

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

49.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā noteiktā līdzfinansējuma daļa

Kritērijs nav izslēdzošs

49.1.

vairāk nekā par 10 procentiem

3

49.2.

no sešiem līdz 10 procentiem

2

49.3.

līdz 5,99 procentiem

1

49.4.

projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

0

50.

Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

Jāsaņem vismaz 2 punkti

50.1.

projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

3

50.2.

projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

50.3.

projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

51.

Īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

Kritērijs nav izslēdzošs

51.1.

īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

2

51.2.

īstenojot projektu, netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai

0

52.

Projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību

Kritērijs nav izslēdzošs

52.1.

projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu

2

52.2.

projekts paredz informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi

1

52.3.

projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu vai informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi

0

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

Noraidāms1
vai precizējams2

53.

Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros

P

Piezīmes.

1 Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

2 Ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā).

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums MK 30.09.2014. noteikumu Nr.595 redakcijā)

Darbības programmas numurs un nosaukums:3."Infrastruktūra un pakalpojumi"
Prioritātes numurs un nosaukums:3.6."Policentriska attīstība"
Pasākuma numurs un nosaukums:3.6.1."Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai"
Aktivitātes numurs un nosaukums:3.6.1.1."Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"
Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde VIDES AIZSARDZĪBAS UN Reģionālās attīstības ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJIVērtēšanas sistēma – punktu skala
1.1. PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI
1.Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas:Kritērijs nav izslēdzošs
a. attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei;6
b. attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam;4
c. attīstības centra (pilsētas) teritorijas labiekārtošanā;2
d. nav izpildītas a., b. un c. apakškritērijā noteiktās prasības.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
2.Projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu:Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti
a. projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz nozaru mijiedarbību un ietekmi ārpus pašvaldības teritorijas, nodrošinot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu, analizē pašreizējo situāciju, izvērtē dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus un nodrošina problēmas kompleksu risinājumu;6
b. projektā ir analizēta pašreizējā situācija un nodrošināta sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, bet nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot daļēju problēmas komplekso risinājumu;4
c. nav izpildītas a. un b. apakškritērijā noteiktās prasības.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
   
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
   
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
5.Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
 a. projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu;3
 b. projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu;2
 c. projekta iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
6.Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe:Kritērijs nav izslēdzošs
 a. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā;6
 b. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā;4
 c. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms);2
 d. nav izpildītas a., b. un c. apakškritērijā noteiktās prasības.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
   
 
1.2. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
8.Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā noteiktā līdzfinansējuma daļa:Kritērijs nav izslēdzošs
 a. vairāk nekā par 10 procentiem;3
 b. no sešiem līdz 10 procentiem;2
 c. līdz 5,99 procentiem;1
 d. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
9.Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
 a. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;3
 b. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai;2
 c. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
   
 
   
 

 

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIVērtēšanas sistēma –
Jā/Nē
  
PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJINoraidāms1
vai precizējams2
12.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmāmN
13.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijāmN
14.Projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanuP
15.Projekta darbības atbilst noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībāmP
16.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzībaP
17.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilst noteikumos noteiktajām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksāmP
18.Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas atbilst projektā plānotajām darbībāmP
   
20.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to vērtības un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanuP
21.Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadāP
22.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādātsP
23.Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumos noteikto procentuālo apmēruP
24.Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumos projekta iesniedzējam noteikto summuP
25.Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumos projekta iesniedzējam noteikto maksimāli pieejamo summuP
26.Projekta Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms)P
27.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībāmP
   
29.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanuN
30.Projekta iesnieguma ideja ir saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Koordinācijas padomēN
   
   
33.Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanasP
34.Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programmaN
   
36.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55. pantā noteiktajām prasībām, bet, ja projektā nav paredzēti ieņēmumi, ir veikta izmaksu efektivitātes analīze vai izmaksu un ieguvumu analīzeN
37.Ja projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi (5,5 procenti) un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulliP
38.Ja projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz noteikumos projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeniP
   
39.1Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanuN
39.2Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto termiņuP
39.3Projekta iesniedzējs apliecina, ka infrastruktūra, kas paredzēta projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē (ja attiecināms), tiks izbūvēta līdz 2022. gadamP
PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIVērtēšanas sistēma –
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
   
41.Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļiP
42.Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesāN

 

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJIVērtēšanas sistēma –
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
43.Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai arī sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmoguN
44.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņāN
45.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumuN
46.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārāN
47.Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāP
48.Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētasP
49.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteikumos par projektu iesniegumu atlases 10. kārtu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītasP
50.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstāP
51.Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumos noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumentiP
52.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāP

 

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJSVērtēšanas sistēma –
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
53.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvarosP

1 Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

Ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums MK 02.05.2012. noteikumu Nr.319 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1494)

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes
"Policentriska attīstība" projekta idejas rezumējums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 26.01.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
205050
{"selected":{"value":"06.02.2015","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2014","iso_value":"2014\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2012","iso_value":"2012\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2012","iso_value":"2012\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2012.-09.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2010","iso_value":"2010\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2010.-18.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-29.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"