Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 41.panta ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ierosināt, lai amatpersonas, kuras pilnvarotas veikt kriminālprocesu, tiktu sauktas pie atbildības par cilvēktiesību aizskārumiem, kas pieļauti kriminālprocesuālo pilnvaru īstenošanas rezultātā."

2. Papildināt 96.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja cietušais miris pēc tiesas izmeklēšanas uzsākšanas pirmās instances tiesā vai laikā, kad lieta tiek izskatīta apelācijas instances tiesā, un tiesai ir pieteikts šā likuma 95.panta trešajā daļā minētās personas lūgums, tiesa var atzīt šo personu par cietušo. Tiesas lēmumu ieraksta protokolā, un tas nav pārsūdzams. Šādā gadījumā iztiesāšanu nesāk no jauna, bet cietušajam pēc viņa pieteikuma ir tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem un tiesas sēdes protokolu."

3. Izteikt 121.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirmstiesas procesā pieprasīt no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm to rīcībā esošās neizpaužamās ziņas vai dokumentus, kuri satur šādas ziņas, drīkst tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Pirmstiesas procesā pārraudzīt darījumus kredītiestāžu vai finanšu iestāžu klientu kontos uz noteiktu laiku drīkst tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju. Pārraudzīt darījumu kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā var uz laiku līdz trim mēnešiem, bet, ja nepieciešams, šo termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem var pagarināt izmeklēšanas tiesnesis."

4. Izteikt 182.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot kratīšanu, izmeklēšanas darbības veicējs izsniedz personai, pie kuras notiek kratīšana, lēmuma par kratīšanu kopiju."

5. Izteikt 188.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzsākot izņemšanu, izmeklēšanas darbības veicējs izsniedz personai, pie kuras tiek izdarīta izņemšana, lēmuma par izņemšanu kopiju."

6. Izteikt 190.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Procesa virzītājs, neizdarot šā likuma 186.pantā paredzēto izņemšanu, ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām kriminālprocesam nozīmīgus priekšmetus, dokumentus un ziņas par faktiem, tai skaitā elektroniskas informācijas vai dokumenta formā, kas apstrādātas, uzglabātas vai pārraidītas, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas."

7. Izteikt 191.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Procesa virzītājs ar savu lēmumu var uzdot elektroniskās informācijas sistēmas īpašniekam, valdītājam vai turētājam (tas ir, fiziskajai vai juridiskajai personai, kura ar elektroniskās informācijas sistēmām apstrādā, uzglabā vai pārraida datus, tai skaitā elektronisko sakaru komersantam) nekavējoties nodrošināt tā rīcībā esošo noteiktu, izmeklēšanas vajadzībām nepieciešamu datu (kuru saglabāšana nav noteikta ar likumu) veseluma saglabāšanu neizmainītā stāvoklī un to nepieejamību citiem informācijas sistēmas lietotājiem."

8. Izteikt 192.pantu šādā redakcijā:

"192.pants. Elektroniskajā informācijas sistēmā saglabāto datu atklāšana un izsniegšana

(1) Izmeklētājs pirmstiesas kriminālprocesā ar prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu un prokurors ar amatā augstāka prokurora vai ar datu subjekta piekrišanu var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā saglabājamos datus.

(2) Procesa virzītājs pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai ar datu subjekta piekrišanu var rakstveidā pieprasīt, lai elektroniskās informācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai turētājs atklāj un izsniedz šā likuma 191.pantā paredzētajā kārtībā saglabātos datus.

(3) Iztiesājot krimināllietu, tiesnesis vai tiesas sastāvs var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā saglabājamos datus vai elektroniskās informācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai turētājs atklāj un izsniedz šā likuma 191.pantā paredzētajā kārtībā saglabātos datus."

9. 249.panta trešajā daļā:

aizstāt vārdu "Lēmumu" ar vārdu "Lēmuma" un vārdu "paziņo" - ar vārdu "nogādā";

papildināt daļu pēc vārda "atcelšanu" ar vārdu "kopiju".

10. Izteikt 274.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pēc izmeklēšanas tiesneša lēmuma pasludināšanas tiesa klātesošajām personām nekavējoties izsniedz pilna lēmuma kopiju vai lēmuma ievaddaļas un rezolutīvās daļas kopiju un 24 stundu laikā - pilna lēmuma kopiju."

11. Papildināt 330.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pavēsti var nosūtīt arī uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi."

12. 333.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "kārtībā" ar vārdiem "pa pastu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pavēste aicināmajai personai nogādāta šā likuma 330.pantā noteiktajā kārtībā pa elektronisko pastu, uzskatāms, ka aicināmajai personai ir paziņots par procesa norises laiku un vietu otrajā darbdienā pēc pavēstes nosūtīšanas."

13. 342.panta sestajā daļā:

aizstāt vārdu "Tiesa" ar vārdiem "Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums nav pārsūdzams."

14. Aizstāt 358.panta otrajā daļā vārdus "vai noslēpta" ar vārdiem "noslēpta vai nomaskēta".

15. Papildināt 361.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Arestu var uzlikt mantai, arī finanšu līdzekļiem, noziedzīgi iegūtās mantas vērtībā, kā arī noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem."

16. Papildināt 365.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Mantu, kurai uzlikts arests, bet kuru nav iespējams atstāt glabāšanā šā panta pirmajā daļā noteiktajām personām, ar procesa virzītāja lēmumu nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajām iestādēm. Ministru kabinets nosaka šīs mantas glabāšanas kārtību. Mantu, kuras ilgstoša uzglabāšana nav iespējama vai kuras ilgstoša uzglabāšana rada zaudējumus valstij, ar procesa virzītāja lēmumu nodod realizācijai vai iznīcināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

17. Izslēgt 412.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "pieprasa lietas koleģiālu izskatīšanu tiesā vai".

18. Papildināt 506.panta piekto daļu ar vārdiem "kā arī par kompensācijas apmēru, ja tas neietekmē noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju".

19. 559.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un pirmās instances tiesai";

aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdu "septiņu" ar skaitli "10".

20. Izteikt 560.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja persona, kura iesniegusi apelācijas sūdzību vai protestu, neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, tās sūdzību vai protestu atstāj bez izskatīšanas. Ja apsūdzētais neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, bez izskatīšanas atstāj arī apelācijas sūdzību, kuru iesniedzis viņa aizstāvis. Ja aizstāvis neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, viņa sūdzību izskata, ja to uztur apsūdzētais. Lēmumu par sūdzības vai protesta atstāšanu bez izskatīšanas 10 dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātam, kura lēmums nav pārsūdzams."

21. Aizstāt 626.panta 2.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

22. 634.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju darba" ar vārdu "septiņu";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izpildrakstu izraksta pirmās instances tiesa.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sprieduma un lēmuma pilnīgu izpildi kontrolē pirmās instances tiesa. Iestādes, kas izpilda nolēmumu, nekavējoties tai paziņo par nolēmuma izpildi.";

izslēgt sesto daļu.

23. Izslēgt 639.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu.

24. Papildināt 654.panta pirmo daļu pēc vārda "ierosināt" ar vārdiem "vai atteikt ierosināt".

25. Papildināt 678.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kompetentā iestāde, nosūtot krimināltiesiskās sadarbības lūgumu, var lūgt ārvalsti nodrošināt lūgumā ietvertās informācijas konfidencialitāti."

26. 780.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) soda izpilde var kaitēt Latvijas valsts suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm;";

papildināt pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) soda izpildes izdevumi nav samērīgi ar noziedzīgā nodarījuma smagumu un radīto kaitējumu;

9) nolēmums pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai tā ir informējusi, ka nolēmumu neapstrīd."

27. Papildināt 781.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja kompetentā iestāde vienlaikus saņem vairākus ārvalstu lūgumus par soda izpildi attiecībā uz vienu un to pašu personu vai mantu, tā apvieno šo lūgumu pārbaudi vienā procesā."

28. Papildināt 785.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ārvalstī piespriestās mantas konfiskācijas apmēru, ja nolēmums pieņemts par konkrētu naudas summu, aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, kāds bija spēkā notiesājošā sprieduma pasludināšanas dienā."

29. 785.1 pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi nav lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma par mantas konfiskāciju pasludināšanas dienā), Tieslietu ministrija pieņem lēmumu par atteikumu pārskaitīt naudas līdzekļus ārvalstij. Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos, Tieslietu ministrija var vienoties ar ārvalsti, ka puse no naudas līdzekļiem vai ārvalsts lūgumā noteiktās summas tiek pārskaitīta ārvalstij.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tieslietu ministrija atsaka lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no paziņojuma par nolēmuma par mantas konfiskācijas izpildi nosūtīšanas dienas."

30. Papildināt 801.12 panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nosūta tiesu izpildītājam izpildrakstu, kurā norāda, ka lēmums pieņemts, pamatojoties uz ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu par mantas konfiskāciju. Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nosūta Tieslietu ministrijai pieņemtā lēmuma kopiju un informāciju par tiesu izpildītāju, kuram lēmums nosūtīts izpildei."

31. 801.16 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "var pieņemt lēmumu" ar vārdiem "izlemj jautājumu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "informācijas saņemšanas dienā" ar vārdiem "nolēmuma par mantas konfiskāciju pasludināšanas dienā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tieslietu ministrija atsaka Eiropas Savienības dalībvalsts lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no paziņojuma par nolēmuma par mantas konfiskācijas izpildi nosūtīšanas dienas."

32. Papildināt 805.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām ārvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās ārvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās ārvalstīs. Nosūtot vairākus nolēmumus par mantas konfiskāciju, kompetentā iestāde informē par to visas ārvalstis, kuras ir iesaistītas nolēmuma izpildē."

33. Aizstāt 806.panta trešajā daļā vārdu "Kā" ar vārdiem "Mantas konfiskāciju vai kā".

34. Aizstāt 812.panta pirmajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Valsts policija".

35. Papildināt 816.panta 1.punktu ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad lūgums attiecas uz terorismu vai terorisma finansēšanu".

36. Papildināt 827.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja ārvalsts pieprasa papildu informāciju, to sniedz kompetentā iestāde, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar lūguma iesniedzēju."

Pārejas noteikums

Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izstrādā un pieņem noteikumus par rīcību ar mantu atbilstoši likuma 365.panta 2.1 daļā noteiktajam.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kriminālprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.01.2010.Stājas spēkā: 04.02.2010.Tēma: Tiesu vara; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
204542
04.02.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"