Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.35

Rīgā 2010.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 40.§)

Grozījumi Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmā 2009.-2013.gadam

1. Izdarīt Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmā 2009.-2013.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.437 "Par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmu 2009.-2013.gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2009, 105.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt programmas tekstā skaitli un vārdu ''1.pielikums'' (attiecīgā locījumā) ar vārdu ''pielikums'' (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt 1.1.apakšsadaļu ''Ievads'' aiz 12.rindkopas ar tekstu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju" 1.1. un 2.1.3.1.apakšpunktu ar 2009.gada 1.septembri beidz pastāvēt valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" un tās funkcijas infekcijas slimību, tai skaitā HIV infekcijas un seksuālās transmisijas infekciju, jautājumos pārņem valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs".

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 17.augusta rīkojuma Nr.562 "Par Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras pievienošanu valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs"" 1.punktu no 2009.gada 1.oktobra Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra pievienota valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs".";

1.3. 7.sadaļā ''Programmas ieviešanai piešķirtais un papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu plānojums'':

1.3.1. izteikt tabulas ailes "Rādītāji" 5.punktu šādā redakcijā:

''5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā).

2009.gadā HIV infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai esošie finanšu līdzekļi Veselības ministrijai - kopā 3 266 140 latu.

Veselības ministrijas padotībā esošajai iestādei - valsts aģentūrai "Sabiedrības veselības aģentūra" - HIV infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2009.gadam" piešķirti finanšu līdzekļi pamatbudžeta programmā 32.00.00 "Sabiedrības veselības veicināšana" 43 027 latu apmērā, valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs" - pamatbudžeta apakšprogrammā 33.02.00 "Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana" 2 553 733 latu apmērā, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai - pamatbudžeta apakšprogrammā 33.01.00 "Ārstniecība" 667 980 latu apmērā un Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai - pamatbudžeta apakšprogrammā 33.02.00 "Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana" 1 400 latu apmērā.

2010.gadā un turpmāk papildu finanšu līdzekļi HIV infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai nav paredzēti, pasākumi tiks īstenoti piešķirto līdzekļu ietvaros, tātad ietekme uz valsts budžetu ir 0.'';

1.3.2. aizstāt tabulas ailē "2009." skaitli "4 191,5" ar skaitli "3 266,1";

1.3.3. svītrot vārdus un skaitli ''Programmas mērķa sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta finansējums aprēķināts saskaņā ar šīs programmas 2.pielikumu'';

1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības
ierobežošanas programmas (2009.-2013.) informatīvajai daļai

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas ieviešanas plāns (2009.-2013.)

 

Uzdevumi, pasākumi

Prognozējamais rezultāts

Atsauces līmenis

Rezultatīvo rādītāju izpilde pa gadiem

Par pasākumu izpildi atbildīgā/ līdzatbildīgā institūcija*

Rādītāji

Gads

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

 
1.apakšmērķis: novērst jaunus HIV infekcijas gadījumus mērķa grupās
1. Nodrošināt kaitējuma mazināšanas pasākumus
1.1. Nodrošināt šļirču apmaiņu, kā arī citu individuālās aizsardzības un profilakses līdzekļu izplatīšanu injicējamo narkotiku lietotāju vidū Injicējamo narkotiku lietotāju piesaiste HIV profilakses punktiem (procentos no narkotiku lietotājiem)

12

2007.

12

12

12

12

12

SVA, LIC**/ HPP, NVO

Izdalītie prezervatīvi (skaits tūkst.) injicējamo narkotiku lietotājiem

23,9

2007.

112,3

112,3

112,3

112,3

112,3

Šļirču izplatīšana HIV profilakses punktos (skaits tūkst.)

126,4

2007.

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

HIV eksprestesti (Ls)

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1.2. Apmācīt HIV profilakses punktu darbiniekus un NVO pārstāvjus Apmācīti HIV profilakses punktu darbinieki un NVO pārstāvji (apmācīto personu skaits/semināru skaits) gadā

55/7

2007.

35/2

30/2

30/2

30/2

30/2

SVA, LIC**/ HPP, NVO, PVO

1.3. Turpināt attīstīt un uzturēt HIV infekcijas profilakses pasākumus ārpus Rīgas HIV infekcijas profilakses tīklā iesaistīto pašvaldību skaits

13

2008.

16

16

16

16

16

SVA, LIC**/ vietējās pašvaldības NVO, UNODC

2. Paplašināt pieejamību ilgtermiņa farmakoterapijai un uzlabot injicējamo narkotiku lietotāju veselības aprūpi
2.1. Izveidot ilgtermiņa farmakoterapijas vietas ārpus Rīgas Injicējamo narkotiku lietotāju skaits/vietu skaits, kur saņem farmakoterapiju

73/1

2008.

100/1

150/8

200/8

250/8

300/8

VOAVA, VNC /RPNC

2.2. Organizēt pilnu un pēctecīgu ārstēšanas un rehabilitācijas kursu injicējamo narkotiku lietotājiem un citiem atkarības vielu lietotājiem Injicējamo narkotiku lietotāju skaits, kuri saņem pilnu un pēctecīgu ārstēšanas un rehabilitācijas kursu

199

2008.

100

100

100

100

100

VOAVA,VNC, RPNC/ UNODC

2.3. Apmācīt speciālistus - narkologus, māsas, psihologus, sociālos darbiniekus - darbā ar inficējamo narkotiku lietotājiem Mācību semināri (semināru skaits/ apmācīto personu skaits) gadā

7/55

2007.

2/30

2/30

2/30

2/30

2/30

RPNC/ UNODC

 

3. Uzlabot profesionālās zināšanas par narkotiku pārdozēšanas profilaksi
3.1. Veikt HIV profilakses punktu, ieslodzījuma vietu darbinieku un NVO pārstāvju informēšanu par narkotiku pārdozēšanas profilaksi Izplatīto informatīvo materiālu skaits

0

2008.

3000

1750

1750

1750

1750

SVA, LIC**
VI, IeVP, HPP, NVO, UNODC

Semināru skaits    

1

1

1

1

1

4. Uzlabot HIV/AIDS diagnostiku ieslodzījuma vietās
4.1. Veikt ieslodzīto veselības pārbaudi HIV infekcijas noteikšanai Personu skaits, kurām veikta HIV testēšana

3362

2007.

3600

3600

3600

3600

3600

LIC/ IeVP

5.

Uzlabot ieslodzījuma vietu ārstniecības personu, darbinieku un ieslodzīto zināšanas par HIV infekcijas un citu infekcijas slimību profilaksi

5.1. Apmācīt ieslodzījuma vietu ārstniecības personas un darbiniekus par HIV/AIDS un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību profilaksi Apmācīto ārstniecības personu/citu ieslodzījuma vietu darbinieku skaits

-

-

0

200/1000

50/500

50/500

50/500

IeVP/ SVA, LIC, NVO, UNODC

5.2. Apmācīt ieslodzītos par HIV/AIDS un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību profilaksi Izstrādāta rokasgrāmata, kā arī apmācīto ieslodzīto skaits

-

-

x

3000

3500

4000

4000

6. Iesaistīt NVO integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā ieslodzījuma vietās
6.1. Iesaistīt NVO HIV inficēto personu konsultēšanā, profilakses un atbalsta pasākumos ieslodzījuma vietās Iesaistīto NVO skaits

-

-

0

2

3

3

3

IeVP/ NVO,

UNODC

2.apakšmērķis: īstenot plašus HIV infekcijas profilakses pasākumus
7. Uzlabot sabiedrības izpratni par HIV infekcijas izplatības ceļiem un profilakses pasākumiem
7.1. Organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus Organizēto pasākumu skaits, tai skaitā par jauniešu reproduktīvo veselību un veselīgu dzīvesveidu

1

2008.

1

1

1

1

1

SVA, LIC**, VI/ NVO, PVO

7.2. Aktualizēt informāciju par HIV/AIDS profilaksi SVA tīmekļa vietnē SVA tīmekļa vietnē aktualizēta informācija (reizes gadā)

12

2008.

12

12

12

12

12

SVA, LIC**

7.3. Attīstīt HIV infekcijas profilakses labas prakses bāzi Izstrādāti ieteikumi HPP par HIV infekcijas profilaksi injicējamo narkotiku lietotājiem

-

2008.

0

0

1

0

0

SVA, LIC**/ HPP

Notikušas apmācības par labu HIV infekcijas profilakses praksi (apmācīto personu skaits gadā)

-

2008.

6

6

6

6

6

SVA, LIC**/ HPP, NVO

7.4. Uzturēt diennakts AIDS informatīvo tālruņa līniju, kā arī nodrošināt psiholoģisko palīdzību HIV inficētajiem un ar viņiem saistītām personām Saņemto zvanu skaits (tūkst.) gadā

8,0

2006.

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

LIC

7.5. Nodrošināt personas brīvprātīgu testēšanu HIV infekcijas noteikšanai, sniedzot konsultāciju pirms testa un pēc tā HIV laboratorisko izmeklējumu skaits (primāro izmeklējumu skaits (tūkst.)/apstiprinošo izmeklējumu skaits 49,6/863

2008.

30,8/700

30,8/700

30,8/700

30,8/700

30,8/
700

LIC, SVA,
IeVP,
NBS, VOAVA, VNC

8. Uzlabot HIV vertikālās transmisijas profilakses pasākumus
8.1. Nodrošināt tādu grūtnieču, kurām HIV statuss nav zināms, konsultēšanu un testēšanu ar HIV eksprestestiem ārstniecības iestādēs, kas sniedz dzemdību palīdzību HIV testētās
grūtnieces (%),

-

2007.

100

100

100

100

100

ĀIe, kas sniedz dzemdību palīdzību

eksprestestu skaits    

400

400

400

400

400

8.2. Nodrošināt HIV vertikālās transmisijas profilaksi saskaņā ar klīniskajām vadlīnijām HIV inficētās grūtnieces un jaundzimušie, kas saņem ARV terapiju (%)

100/
100

2007.

100/
100

100/
100

100/
100

100/
100

100/
100

LIC/ĀIe, kas sniedz dzemdību palīdzību

Vertikālās transmisijas gadījumu skaits

8

2007.

8

8

8

8

8

LIC/
ĀIe, kas sniedz dzemdību palīdzību

9. Uzlabot veselības aprūpes darbinieku un atsevišķās profesijās strādājošo zināšanas un prasmes ar asinīm pārnesamu infekcijas slimību profilakses jautājumos
9.1. Izglītot veselības aprūpes darbiniekus un citu profesiju pārstāvjus (policistus, ugunsdzēsējus, glābšanas dienesta darbiniekus, ieslodzījuma vietu darbiniekus, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvu) par piesardzības pasākumiem, saskaroties ar asinīm Lekcijas un teorētiskas nodarbības ar asinīm pārnesamu infekcijas slimību profilaksei (lekciju skaits/apmācīto citu profesiju pārstāvju skaits)

-

-

10/
200

10/
200

10/
200

0

0

LIC

Seminārs ģimenes ārstiem par HIV/AIDS pacientu ārstēšanu un stigmatizācijas novēršanu  

1

-

-

1

-

-

VM, LIC

9.2. Ievietot informāciju par arodslimību risku saistībā ar asinīm pārnesamām infekcijas slimībām LIC un SVA tīmekļa vietnē Ievietota un aktualizēta informācija
LIC un SVA tīmekļa vietnēs:
www.lic.gov.lv, www.sva.lv
(reizes gadā)

-

-

1

1

1

1

1

LIC, SVA

9.3. Nodrošināt pēcekspozīcijas HIV infekcijas profilaktisko terapiju saskaņā ar klīniskajām vadlīnijām Pēcekspozīcijas HIV infekcijas profilaktisko terapiju saņēmušo personu skaits

19

2007.

21

21

21

21

21

LIC

10. Uzlabot konsultēšanas kvalitāti pirms HIV testa un pēc tā, palielināt HIV testēšanas apjomu
10.1. Izstrādāt klīniskās vadlīnijas par konsultēšanu pirms HIV testa un pēc tā, uzlabot konsultēšanas kvalitāti Izstrādātas klīniskās vadlīnijas, ievietotas VEC tīmekļa vietnē

-

2008.

0

0

1

0

0

VEC/ klīnisko vadlīniju izstrādes darba grupa

Klīniskās vadlīnijas integrētas augstāko izglītības iestāžu apmācību programmā      

-

-

-

x

RSU, LU

Uz HIV pārbaudītu personu skaits, kurām transmisijas ceļš nav zināms (%)

23

2005.-2007.

22

18

18

18

13

ĀIe

10.2. Nodrošināt ar HIV testsistēmām HIV/AIDS epidemioloģiskajā uzraudzībā iesaistītās laboratorijas HIV testsistēmu skaits (tūkst.)/laboratoriju skaits

70/23

2007.

72/25

72/25

72/25

72/25

72/25

LIC/ testēšanas laboratorijas

3.apakšmērķis: uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību HIV inficētām personām un AIDS slimniekiem
11. Nodrošināt tuberkulozes un citu slimību diagnostiku un ārstēšanu HIV inficētām personām un AIDS slimniekiem
11.1. Aktualizēt klīniskās vadlīnijas par HIV inficēto personu un AIDS slimnieku ārstēšanu (tai skaitā tuberkulozes un pavadošo infekciju diagnostiku un ārstēšanu) Aktualizētas klīniskās vadlīnijas, ievietotas VEC tīmekļa vietnē

-

-

-

x

-

-

-

VEC/ klīnisko vadlīniju izstrādes darba grupa

11.2. Veikt ātro tuberkulozes diagnostiku HIV inficētajām personām ar pamatotām aizdomām par tuberkulozi Veikta tuberkulozes diagnostika, izmantojot ātrās diagnostikas metodes (izmeklējumu skaits):              

TPSVA, LIC***/

LIC

- rezistences noteikšana

30

2008.

30

40

40

40

40

- latentas tuberkulozes noteikšana

10

2008.

10

20

20

30

30

- multirezistentas tuberkulozes ekspresdiagnostika

-

-

-

-

50

50

50

11.3. Nodrošināt antiretrovirālo terapiju HIV inficētām personām, uzraudzīt šādas terapijas kvalitāti (tai skaitā rezistenci pret antiretrovirālās terapijas zālēm) un nodrošināt pavadošo infekcijas slimību diagnostiku un ārstēšanu HIV/AIDS pacientu skaits, kas saņem antiretrovirālo terapiju

331

2008.

331

331

331

331

331

LIC

11.4. Izstrādāt priekšlikumus, kā nodrošināt vienā vietā trīs slimību ārstēšanu (ilgtermiņa farmakoloģisko opioīdu atkarības ārstēšanu, antiretrovirālo terapiju un tuberkulozes ārstēšanu) injicējamo narkotiku lietotājiem Izstrādāti priekšlikumi par ilgtermiņa farmakoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas, antiretrovirālās terapijas un tuberkulozes ārstēšanas nodrošināšanu vienā vietā

-

-

-

x

-

-

-

RPNC, LIC, TPSVA

11.5. Nodrošināt HIV inficētiem ieslodzītajiem antiretrovirālo terapiju un tuberkulozes ārstēšanu ieslodzījuma vietās Ieslodzīto skaits, kas saņem antiretrovirālo terapiju/tuberkulozes terapiju

44/11

2008.

30/11

40/11

40/11

40/11

40/11

LIC, TPSVA/
IeVP

4.apakšmērķis: veicināt uz pierādījumiem pamatotu HIV infekcijas profilakses pasākumu plānošanu un vadību
12. Nodrošināt datu ieguvi, apkopošanu un analīzi
12.1. Veikt HIV/AIDS gadījumu reģistrēšanu un datu analīzi (tai skaitā saskaņā ar rezultatīvajiem rādītājiem un indikatoriem) atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un PVO Eiropas reģionālā biroja prasībām Sagatavoto monitoringa ziņojumu skaits

1

2008.

1

1

1

1

1

SVA, LIC**

Ieviesta un nodrošināta elektroniskā datu pārraide HIV infekcijas gadījumu reģistrēšanai

-

2008.

-

-

-

x

x

SVA, LIC**

12.2. Veikt programmas vidus posma un gala novērtējumu Sagatavots programmas novērtējuma ziņojums

-

-

0

0

1

0

1

LIC/konkursa kārtībā izvēlēts neatkarīgs novērtētājs

12.3. Apzināt HIV infekcijas, citu infekciju un ar tām saistīto (asociēto) riska faktoru izplatību HIV inficēšanās riskam pakļautajās grupās Veikts pētījums par injicējamo narkotiku lietotājiem

0

2008.

1

0

1

0

0

LIC/
UNODC

Veikts pētījums par vīriešiem, kuriem ir dzimumsakari ar vīriešiem

1

2008.

0

1

0

0

0

LIC

Veikts pētījums par prostitūcijā iesaistītajām personām (personām, kuras nodarbojas ar prostitūciju, un pakalpojuma pircējiem)

0

2008.

0

0

0

1

0

LIC

Veikti citi pētījumi, lai izzinātu, prognozētu un ietekmētu epidemioloģisko situāciju

1

2007.

0

1

1

0

0

LIC/
UNODC

12.4. Integrēt HIV/AIDS jautājumus pētījumos par skolēnu zināšanām, attieksmi un rīcību veselības jomā HIV/AIDS jautājumi integrēti citos pētījumos

1

2007.

0

0

1

0

0

LIC

5.apakšmērķis: paplašināt HIV infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumus, uzlabot to koordināciju
13. Iesaistīt sabiedrību HIV/AIDS jautājumu plānošanā un īstenošanā
13.1. Iekļaut NVO pārstāvjus HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sastāvā HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sastāvā iekļauto NVO pārstāvju skaits

4

2007.

6

7

7

7

7

VM/
NVO

13.2. Izstrādāt priekšlikumus, kā iesaistīt NVO profilakses pakalpojumu sniegšanā un sociālās palīdzības nodrošināšanā HIV inficētām personām un AIDS slimniekiem Izstrādāti priekšlikumi un iesniegti VM

-

2008.

-

x

-

-

-

SVA

14. Piedalīties starptautiskos sadarbības projektos
14.1. Īstenot EK starptautiskā sadarbības projekta "Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas grupām" aktivitātes Apmācīti HPP darbinieki, veikts pētījums, izstrādāti metodiskie ieteikumi

x

2007.- 2009.

x

-

-

-

-

SVA, LIC**/ projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas

14.2. Piedalīties UNODC starptautiskā sadarbības projektā XEE/120 "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" Izveidotas ilgtermiņa farmakoterapijas vietas ārpus Rīgas, veikts pētījums, apmācītas ieslodzījuma vietu ārstniecības personas un citi darbinieki, kā arī ieslodzītie

x

2007.-
2010.

x

x

-

-

-

UNODC/SVA, LIC**, IeVP, NVO, RPNC, VEC

14.3. Turpināt VM sadarbību ar PVO HIV/AIDS jautājumu risināšanā Noslēgts VM un PVO divgades sadarbības līgums

x

2008./
2009.

-

x

-

x

-

VM/ PVO

Piezīmes.
1. * Institūciju saīsinājumi: ĀIe - ārstniecības iestādes, HPP - HIV profilakses punkti, IeVP - Ieslodzījuma vietu pārvalde, LIC - valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs", LU - Latvijas Universitāte, NBS - Nacionālie Bruņotie spēki, NVO - nevalstiskās organizācijas jeb sabiedriskās organizācijas, PVO - Pasaules Veselības organizācija, RPNC - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs", RSU - Rīgas Stradiņa universitāte, SVA - valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (līdz 2009.gada 31.augustam), TM - Tieslietu ministrija, TPSVA - Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (līdz 2009.gada 30.septembrim), UNODC - ANO Narkotiku un noziedzības birojs, VEC - Veselības ekonomikas centrs (no 2009.gada 1.oktobra), VI - Veselības inspekcija (no 2009.gada 1.oktobra), VM - Veselības ministrija, VNC - Veselības norēķinu centrs (no 2009.gada 1.oktobra), VOAVA - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (līdz 2009.gada 30.septembrim).

2. ** No 2009.gada 1.septembra.

3. *** No 2009.gada 1.oktobra.''

2. Veselības ministrijai iesniegt precizēto programmu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmā 2009.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 35Pieņemts: 27.01.2010.Stājas spēkā: 27.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 29.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
204341
27.01.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"