Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.75

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 16.§)
Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par policiju" 10.panta otro daļu un
Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka ceļu satiksmes negadījumu veidus, personu loku, kuras uzskatāmas par cietušām un bojā gājušām ceļu satiksmes negadījumos (turpmāk – cietušās personas), kā arī ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk – negadījumi) reģistrēšanas un uzskaites, reģistrējamo ziņu saņemšanas un izsniegšanas kārtību un apjomu.

2. Ir šādi negadījumu veidi:

2.1. sadursme – negadījums, kad savā starpā saduras kustībā esoši transportlīdzekļi, tai skaitā transportlīdzeklis ar kustībā esošu dzelzceļa ritošo sastāvu;

2.2. apgāšanās – negadījums, kad transportlīdzeklis, zaudējot vadāmību, apgāžas (izņemot apgāšanos, ko izraisījusi transportlīdzekļu sadursme vai uzbraukums nekustīgam šķērslim);

2.3. uzbraukums šķērslim – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc nekustīgam šķērslim (piemēram, stabam, kokam, iežogojumam, tilta balstam) vai atduras pret to;

2.4. uzbraukums gājējam – negadījums, kurā iesaistīts viens vai vairāki transportlīdzekļi un viens vai vairāki gājēji neatkarīgi no tā, vai gājējs ir atradies vai nav atradies uz brauktuves;

2.5. uzbraukums velosipēdistam – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc personai, kura pārvietojas ar velosipēdu, vai šī persona pati uzbrauc kustībā esošam transportlīdzeklim;

2.5.1 uzbraukums elektroskrejriteņa vadītājam – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc personai, kura pārvietojas ar elektroskrejriteni, vai šī persona pati uzbrauc kustībā esošam transportlīdzeklim;

2.6. uzbraukums stāvošam transportlīdzeklim – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc stāvošam transportlīdzeklim vai saduras ar to;

2.7. uzbraukums pajūgam – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc pajūgam vai dzīvniekam ar jātnieku;

2.8. uzbraukums dzīvniekam – negadījums, kad transportlīdzeklis uzbrauc dzīvniekam (izņemot šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētos gadījumus);

2.9. pasažiera krišana – negadījums, kad persona izkrīt vai nokrīt no kustībā esoša transportlīdzekļa vai nokrīt, atrodoties transportlīdzeklī (izņemot personas izkrišanu, ko izraisījusi transportlīdzekļu sadursme, apgāšanās vai uzbraukums nekustīgam šķērslim);

2.10. citi negadījumi – negadījumi, kas nav minēti šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.5.1, 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā (piemēram, tramvaja nobraukšana no sliedēm, neizraisot sadursmi vai apgāšanos, kravas uzkrišana gājējam).

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 505; 2.5.1 apakšpunkts un grozījums 2.10. apakšpunktā stājas spēkā 20.04.2021.; sk. 22.1 punktu)

3. Par negadījumiem neuzskata:

3.1. ugunsgrēkus, kas notikuši braucošos transportlīdzekļos, ja to cēlonis nav saistīts ar transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu vai tehniski bojātu transportlīdzekļu ekspluatāciju;

3.2. negadījumus, kas notikuši darba drošības noteikumu neievērošanas dēļ;

3.3. negadījumus, kas radušies dabas stihiju dēļ.

4. Par negadījumā cietušo personu uzskata personu, kurai no negadījumā gūtajiem ievainojumiem iestājusies nāve vai kurai sniegta medicīniskā palīdzība.

5. Par negadījumā bojā gājušo personu uzskata personu, kurai no negadījumā gūtajiem ievainojumiem iestājusies nāve negadījuma vietā vai arī 30 dienu laikā pēc negadījuma.

6. Par negadījumā ievainoto personu uzskata personu, kura cietusi negadījumā un kurai sniegta medicīniskā palīdzība.

7. Negadījumā ievainotās personas iedala šādās grupās:

7.1. smagi ievainotas personas – personas, kurām vissmagākais negadījumā gūtais ievainojums atbilst Maksimāli saīsinātās ievainojumu klasifikācijas (turpmāk – MAIS) trešajai vai augstākai pakāpei;

7.2. viegli ievainotas personas – personas, kurām vissmagākais negadījumā gūtais ievainojums atbilst MAIS pirmajai vai otrajai pakāpei.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 505; 7.1. un 7.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2021., sk. 22.2 punktu)

8. Negadījumu reģistrē, pamatojoties uz Valsts policijas sagatavoto ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokolu, kurā ietvertas ziņas par negadījuma veidu, sekām, laiku, vietu, apstākļiem, iemesliem, iesaistītajām personām un transportlīdzekļiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 505 redakcijā)

9. Negadījumu un tajos cietušo personu reģistrāciju un uzskaiti veic Valsts policija.

10. Ziņas par negadījumu un tajā cietušajām personām Valsts policija vienas darbdienas laikā pēc negadījuma fiksēšanas ievada Ceļu policijas reģistrā (turpmāk – reģistrs) un ir atbildīga par šo ziņu atbilstību to apliecinošiem dokumentiem.

11. Reģistrs ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa. Reģistra pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

12. Par negadījumu un tajā cietušajām personām reģistrā ievada šādas ziņas:

12.1. ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokols:

12.1.1. protokola numurs, sastādīšanas datums un laiks;

12.1.2. protokola sagatavotāja iestādes struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds;

12.1.3. atzīme par negadījuma vietas apskatē izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem (fototehnika un videotehnika, mērierīces);

12.2. negadījuma seku kopsavilkums (cietušo personu skaits):

12.2.1. bojā gājušās personas;

12.2.2. smagi ievainotās personas;

12.2.3. viegli ievainotās personas;

12.3. negadījuma veids atbilstoši šo noteikumu 2. punktam;

12.4. negadījuma datums un laiks;

12.5. negadījuma vieta un apraksts:

12.5.1. administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums;

12.5.2. atzīme par negadījumu apdzīvotā vietā vai ārpus apdzīvotas vietas;

12.5.3. ceļa nosaukums, numurs un kilometrs vai ielas nosaukums un mājas, korpusa numurs;

12.5.4. krustojums ar ceļu (nosaukums) vai krustojums ar ielu (nosaukums);

12.5.5. ģeogrāfiskās koordinātas GPS:WGS84/LKS92 sistēmā;

12.5.6. notikuma apraksts;

12.6. negadījuma apstākļi:

12.6.1. meteoroloģiskie apstākļi;

12.6.2. apgaismojums;

12.6.3. ceļa elementi (mākslīgās būves, ceļu inženierbūves un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi);

12.6.4. kustības regulēšanas veids krustojumā;

12.6.5. ceļa garenkritums;

12.6.6. ceļa pagrieziens;

12.6.7. ceļa seguma veids;

12.6.8. brauktuves stāvoklis;

12.7. negadījuma iemesls (negadījumā iesaistīto personu iespējamie pārkāpumi ceļu satiksmes jomā, transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojājums, meteoroloģiskie vai ceļa apstākļi);

12.8. negadījumā iesaistītā persona:

12.8.1. vārds, uzvārds;

12.8.2. personas kods vai dzimšanas datums, ja nav personas koda;

12.8.3. valstspiederība;

12.8.4. dzimums;

12.8.5. vecums;

12.8.6. personas statuss negadījumā (transportlīdzekļa vadītājs, gājējs vai pasažieris);

12.8.7. transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs;

12.8.8. atzīme par alkohola reibumu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi;

12.8.9. personas dzīvesvietas adrese;

12.8.10. atzīme par personas bojāeju vai ievainojuma smagumu;

12.8.11. atzīme par drošības jostas, aizsargķiveres un gaismu atstarojoša materiāla elementu lietošanu;

12.9. negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis:

12.9.1. transportlīdzekļa reģistrācijas valsts;

12.9.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

12.9.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs;

12.9.4. transportlīdzekļa tips, marka, modelis, identifikācijas numurs, krāsa un izlaiduma gads;

12.9.5. transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, valstspiederība un adrese;

12.9.6. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, polises numurs, izdošanas datums, laiks un derīguma termiņš);

12.9.7. atzīme par atļaujas piedalīties ceļu satiksmē anulēšanu, atļaujas anulēšanas pamats un datums;

12.9.8. atzīme par transportlīdzekļa bojājumiem transportlīdzekļa daļu sarakstā;

12.9.9. transportlīdzekļa riepu protektoru dziļuma mērījuma rezultāts;

12.9.10. atzīme par mantas (kravas) bojājumiem;

12.10. ārstniecības iestāde, kas sniegusi medicīnisko palīdzību cietušajai personai vai konstatējusi nāves faktu negadījuma vietā.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 505 redakcijā)

13. Nereģistrē negadījumus:

13.1. kas notikuši ar tīšām darbībām nodarot kaitējumu personas dzīvībai, veselībai vai nodarot materiālus zaudējumus, tai skaitā pašnāvības mēģinājumus;

13.2. kas notikuši autosporta vai motosporta sacensību laikā, kad sacensību transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ cietis viņš pats, citi šo sacensību dalībnieki vai skatītāji;

13.3. ja tajos ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;

13.4. ja negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji atbilstoši normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes jomā ir vienojušies par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem un par negadījumu aizpildījuši saskaņoto paziņojumu.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 505)

14. Par personām, kurām sniegta medicīniskā palīdzība saistībā ar negadījumā gūtajiem ievainojumiem, ārstniecības iestādes nekavējoties ziņo Valsts policijai. Valsts policija sniegtās ziņas šo noteikumu 10.punktā noteiktajā termiņā ievada reģistrā.

15. Ziņas par negadījumā cietušajām personām un to ievainojumu smaguma pakāpi saskaņā ar MAIS Valsts policija aktualizē atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajiem datiem 30 dienu laikā pēc negadījuma.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 505; grozījums punktā attiecībā uz ziņu aktualizēšanu par negadījumā cietušo personu ievainojumu smaguma pakāpi stājas spēkā 01.08.2021., sk. 22.2 punktu)

15.1 Ziņas par negadījuma iemesliem Valsts policija aktualizē atbilstoši institūciju nolēmumiem lietās par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 505 redakcijā)

16. Tiesības saņemt ziņas no reģistra ir:

16.1. privātpersonām – ziņas par sevi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā – citas reģistrā iekļautās ziņas;

16.2. operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām – attiecīgo iestāžu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

16.3. citām valsts un pašvaldību iestādēm – attiecīgās iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem.

17. Reģistrā iekļautās ziņas sniedz:

17.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – datu pārraides tiešsaistes režīmā vai citā elektroniskā datu pārraides veidā pēc starpresoru vienošanās vai līguma noslēgšanas ar ziņu saņēmēju;

17.2. Valsts policija – pēc rakstveidā iesniegta pieprasījuma (turpmāk – pieprasījums).

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 505)

18. Pieprasījumā norāda:

18.1. ziņu pieprasītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā);

18.2. dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu (juridiskajai personai – juridisko adresi);

18.3. ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojumu;

18.4. nepieciešamo ziņu apjomu un sniegšanas veidu.

19. Pamatojoties uz pieprasījumu, Valsts policija sniedz ziņas par reģistrētajiem negadījumiem un tajos cietušajām personām.

20. Lai nodrošinātu negadījumu statistiku un tās analīzi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam elektroniski sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijai šo noteikumu 12.punktā minētās ziņas par iepriekšējo mēnesi.

21. Informāciju reģistra aktīvajā datubāzē glabā 10 gadus no negadījuma reģistrēšanas dienas. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju ievieto reģistra arhīva datubāzē.

22. Informāciju no reģistra arhīva datubāzes normatīvajos aktos par arhīvu darbību noteiktajā kārtībā reizi gadā nodod Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un, sastādot attiecīgu aktu, izdzēš no reģistra.

22.1 Šo noteikumu 2.5.1 apakšpunkts, kā arī grozījums šo noteikumu 2.10. apakšpunktā par tā papildināšanu ar atsauci uz šo noteikumu 2.5.apakšpunktu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka elektroskrejriteņa izmantošanu ceļu satiksmē.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 505 redakcijā)

22.2 Grozījums šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā attiecībā uz negadījumā gūto ievainojumu novērtēšanu atbilstoši MAIS, kā arī grozījums šo noteikumu 15. punktā attiecībā uz ziņu aktualizēšanu par negadījumā cietušo personu ievainojumu smaguma pakāpi stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 505 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumus Nr.477 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 118.nr.; 2004, 24.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 75Pieņemts: 26.01.2010.Stājas spēkā: 30.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 29.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
204327
{"selected":{"value":"01.08.2021","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2021","iso_value":"2021\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2021.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-19.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2010","iso_value":"2010\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2010.-17.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"