Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.35

Rīgā 2010.gada 12.janvārī (prot. Nr.2 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 70.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 168.nr.; 2004, 192.nr.; 2005, 206.nr.; 2006, 200.nr.; 2007, 103.nr.; 2008, 171.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

3. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.1 1. atbildīgais izmeklētājs - persona, kurai, pamatojoties uz tās kvalifikāciju, noteikts pienākums organizēt, veikt un kontrolēt izmeklēšanu;

1.1 2. cēloņi - darbība, bezdarbība, notikumi, apstākļi vai to kombinācija, kā rezultātā ir noticis nelaimes gadījums vai incidents;

1.1 3. izgatavotājvalsts - valsts, kuras jurisdikcijā ir organizācija, kas veic gaisa kuģa galīgo montāžu;

1.1 4. lidojuma parametru reģistrējošā aparatūra - jebkāda veida reģistrēšanas aparatūra, kas ierīkota gaisa kuģī, lai atvieglotu nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu;

1.1 5. lidojumu drošības rekomendācija - izmeklēšanu veikušās valsts civilās aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas iestādes priekšlikums, kas pamatots ar izmeklēšanas laikā iegūto informāciju un kā mērķis ir novērst civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atkārtošanos nākotnē;

1.1 6. maksimālā masa - maksimālā sertificētā pacelšanās masa;

1.1 7. nopietns incidents - incidents, pēc kura norises apstākļiem var secināt, ka ir bijusi liela iespējamība, lai notiktu civilās aviācijas nelaimes gadījums;

1.1 8. notikuma vietas valsts - valsts, kuras teritorijā ir noticis aviācijas nelaimes gadījums vai incidents;

1.1 9. padomnieks - kvalificēta persona, kuru valsts iecēlusi, lai izmeklēšanas gaitā palīdzētu attiecīgās valsts pilnvarotajam pārstāvim;

1.1 10. pilnvarotais pārstāvis - kvalificēta persona, kuru izraudzījusies valsts, lai tā piedalītos izmeklēšanā, ko veic cita valsts;

1.1 11. projektētājvalsts - valsts, kuras jurisdikcijā ir organizācija, kas ir atbildīga par gaisa kuģa tipa projektu;

1.1 12. iepriekšējs ziņojums - ziņojums, ko izmanto tās informācijas tūlītējā izplatīšanā, kas iegūta izmeklēšanas sākumposmā;

1.1 13. smags miesas bojājums - miesas bojājums, ko persona guvusi nelaimes gadījumā, izraisot vienu no šādām sekām:

1.1 13.1. ir nepieciešama medicīniska aprūpe slimnīcā uz laiku, kas ilgāks par 48 stundām septiņu dienu laikā no dienas, kad miesas bojājums iegūts;

1.1 13.2. ir radies jebkura kaula lūzums (izņemot vieglus roku pirkstu, kāju pirkstu vai deguna lūzumus);

1.1 13.3. ir radušās plēstas brūces, kas izraisa nopietnu asiņošanu, nervu, muskuļu vai cīpslas bojājumu;

1.1 13.4. ir radusies jebkāda iekšējā orgāna trauma;

1.1 13.5. ir radušies otrās vai trešās pakāpes apdegumi vai apdegumi, kas skāruši vairāk nekā piecus procentus ķermeņa;

1.1 13.6. ir apstiprināta infekcijas vielu vai kaitīgas radiācijas iedarbība.''

4. Papildināt 2.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ņemot vērā šo noteikumu 8.1 punktā minētos nosacījumus, izmeklēšanu veic, ievērojot 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - Konvencija) 13.pielikumā noteiktos standartus un ieteicamo praksi."

5. Izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pilnvarotos pārstāvjus Konvencijas 13.pielikuma izpratnē norīko izmeklēšanas biroja direktors."

6. Papildināt II nodaļu ar 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.2 Izmeklēšanas biroja izmeklētāji, kas veic civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu, atbilst šo noteikumu 1.2 pielikumā noteiktajām prasībām."

7. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Lidojuma parametrus reģistrējošo aparatūru no gaisa kuģa noņem, tās ierakstus atšifrē un ierakstītos datus apstrādā tikai speciāli apmācīts un kvalificēts personāls."

8. Aizstāt 23.punkta ievaddaļā vārdu "konfidenciālu" ar vārdiem "trešajām personām neizpaužamu".

9. Papildināt noteikumus ar 23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. gaisa satiksmes vadības komunikācijas ieraksti un šo ierakstu atšifrējumi."

10. Papildināt III nodaļu ar 24.1, 24.2, 24.3 un 24.4 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Lidojuma drošības informācija izmantojama tikai tiem mērķiem, kādiem tā tika iegūta. Šo informāciju var publiskot tikai tad, ja tas nekaitē izmeklēšanai. Personai, kura pieprasa lidojuma drošības informācijas publiskošanu, ir jāpamato tās publiskošanas nepieciešamība.

24.2 Nelaimes gadījuma notikuma vietā izmeklēšanas biroja direktora pilnvarota persona plašsaziņas līdzekļiem sniedz ierobežotu informāciju saskaņā ar iegūtajiem apstiprinātajiem faktiem.

24.3 Informāciju par civilās aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu, kuru ieguvusi persona vai organizācija, kas piedalījusies izmeklēšanā, citām fiziskām vai juridiskām personām sniedz tikai tādā veidā un apjomā, kas saskaņots ar izmeklēšanas atbildīgo izmeklētāju.

24.4 Informāciju par civilās aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu sniedz plašsaziņas līdzekļiem vai citām ieinteresētajām personām pēc konsultēšanās ar atbildīgo izmeklētāju un attiecīgas atļaujas saņemšanas."

11. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Pēc informācijas saņemšanas par civilās aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu, kas noticis Latvijas Republikas teritorijā, izmeklēšanas birojs paziņojumu par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu (turpmāk - paziņojums) nosūta gaisa kuģa reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts aviācijas institūcijām. Ja gaisa kuģa masa pārsniedz 2250 kg, šo paziņojumu nosūta arī Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO).''

12. Papildināt IV nodaļu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja izmeklēšanas gaitā atklājas fakti, ka pastāv riski, kas apdraud lidojumu drošību, tiek sagatavots iepriekšējs ziņojums. Minēto ziņojumu nekavējoties nosūta gaisa kuģa reģistrētājvalstij, notikuma vietas valstij, ekspluatantvalstij, projektētājvalstij, izgatavotājvalstij un valstīm, kas saistībā ar civilās aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu sniedz informāciju, aprīkojumu vai nosūta ekspertus. Ja gaisa kuģa maksimālā masa pārsniedz
2250 kg, iepriekšējo ziņojumu nosūta arī Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO)."

13. Aizstāt 32.5.apakšpunktā vārdus "Katastrofu medicīnas centru" ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu".

14. Aizstāt 41.1 punktā vārdus "reģistrācijas valsti, ekspluatanta valsti, projektētāja valsti vai izgatavotāja valsti" ar vārdiem "reģistrētājvalsti, ekspluatantvalsti, projektētājvalsti vai izgatavotājvalsti".

15. Papildināt noteikumus ar 51.1 un 51.2 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Latvijas Republikas civilās aviācijas institūcijas, juridiskās un fiziskās personas informē izmeklēšanas biroju par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem izmeklēšanas biroja izstrādāto un tām adresēto lidojumu drošības rekomendāciju ieviešanā vai par iemesliem, kuru dēļ šādi pasākumi nav veikti.

51.2 Pēc informācijas saņemšanas izmeklēšanas birojs analizē un novērtē lidojumu drošības rekomendāciju ieviešanas pasākumus un sagatavo attiecīgajai institūcijai atbildi, norādot, vai veiktie pasākumi ir apmierinoši, daļēji apmierinoši vai nav apmierinoši konstatēto lidojuma drošības trūkumu un risku novēršanai. Ja izmeklēšanas birojs tā veiktajā lidojumu drošības rekomendāciju ieviešanas pasākumu analīzē un novērtēšanā secina, ka attiecīgās institūcijas veiktie pasākumi ir daļēji apmierinoši vai nav apmierinoši, izmeklēšanas birojs lūdz valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" noteikt termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" termiņu nosaka, izvērtējot visus lietas apstākļus kopumā."

16. Papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.660

Kvalifikācijas prasības un personīgās īpašības civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklētājiem

1. Augstākā izglītība aviācijas jomā un vismaz piecu gadu pilota, aviācijas inženiera vai gaisa satiksmes vadības dispečera praktiskā darba pieredze.

2. Izpratne par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas procesu, lai veiktu izmeklēšanu atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem izmeklēšanas jomā.

3. Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas tehnikas pārzināšana.

4. Izpratne par gaisa kuģu ekspluatāciju un svarīgākajām civilās aviācijas tehniskajām jomām.

5. Prasme izmantot un pārvaldīt tehnisko aprīkojumu un resursus, kas ir nepieciešami, lai notiktu sekmīga izmeklēšana.

6. Prasme savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus.

7. Prasme identificēt un analizēt iegūtos lietiskos pierādījumus un liecības, lai noteiktu civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu faktiskos cēloņus un izstrādātu lidojumu drošības rekomendācijas.

8. Nepieciešamās iemaņas, lai sagatavotu nobeiguma ziņojumus par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem.

9. Prasme loģiski analizēt iegūtos faktus un informāciju.

10. Atbilstoša fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, lai varētu veikt izmeklēšanu grūtos fiziskos un nogurdinošos apstākļos.

11. Spēja strādāt pastiprinātos psihoemocionālos apstākļos, sadarboties ar patologiem un, ja nepieciešams, pārvietot bojā gājušo ķermeņus un to daļas.

12. Takta izjūta un iejūtība, lai spētu sadarboties ar nelaimes gadījumā iesaistītajiem cilvēkiem, kas var būt piedzīvojuši psiholoģiskas traumas.''

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 12.01.2010.Stājas spēkā: 28.01.2010.Zaudē spēku: 30.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 27.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
204197
28.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"