Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.33

Rīgā 2010.gada 12.janvārī (prot. Nr.2 35.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.4. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

2. Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – atlase) veidā divās atlases kārtās.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1190)

4. Sadarbības iestāde aktivitātes ietvaros tiem projektu iesniedzējiem, kas atbilst šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām, nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums):

4.1. pirmajā atlases kārtā – 25 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

4.2. otrajā atlases kārtā – laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 1.martam. Otrajā atlases kārtā uzaicinājumu nosūta tiem projekta iesniedzējiem, kas netika uzaicināti iesniegt projekta iesniegumus pirmajā atlases kārtā.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1190 redakcijā)

5. Ja atlasē projekta iesniegums tiek noraidīts, sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu atkārtoti uzaicina noraidītā projekta iesnieguma iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde projekta iesniedzēju atkārtoti uzaicina iesniegt projekta iesniegumu ne vairāk kā vienu reizi.

6. Aktivitātei pieejamais kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 919 715 lati:

6.1. pirmās atlases kārtas kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 797 215,86 lati;

6.2. otrās atlases kārtas kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 122 499,14 lati.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1480 redakcijā)

6.1 Aktivitātes privāto finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, un tā minimālais apmērs ir 691 715 lati.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1190 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.349; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1480)

7. Aktivitātes ietvaros paredzēto projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem visā Latvijā.

8. Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saistītās infrastruktūras attīstībai kā atlīdzības maksājums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē (turpmāk – atlīdzības maksājums).

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

9. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Veselības ministrija, sadarbības iestādes funkcijas nodrošina valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra".

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.861)

10. Atbildīgās iestādes kompetence:

10.1. sniegt informāciju projektu iesniedzējiem par projekta iesnieguma sagatavošanu un nodrošināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikas izstrādi;

10.2. uzkrāt datus par aktivitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.3. uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

10.4. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

10.5. saskaņot sadarbības iestādes izstrādāto līguma projektu par projekta īstenošanu;

10.6. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu.

11. Sadarbības iestādes kompetence:

11.1. izveidot ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), pieaicinot dalībai komisijā Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjus komisijas locekļu statusā, kā arī vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvjus novērotāju statusā, un izstrādāt komisijas nolikumu;

11.2. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras aprakstu;

11.3. nosūtīt ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu;

11.4. izvērtēt projektu iesniegumus un atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam izdot administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

11.5. izstrādāt līguma projektu par projekta īstenošanu;

11.6. slēgt līgumu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu. Ja infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, ir valsts vai pašvaldības īpašums, līgumu par projekta īstenošanu papildina, nosakot pienākumu infrastruktūras īpašniekam/valdītājam (valstij vai pašvaldībai) nodrošināt infrastruktūras izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

11.7. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās un veicināt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

11.9. sniegt informāciju finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanas līguma noteikumu izpildi;

11.10. sagatavot Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

11.11. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas un iesniegt tās pārbaudei vadošajā iestādē;

11.12. uzraudzīt saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību reālajai situācijai projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, tajā skaitā pārbaudīt attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību reālajai situācijai pirms noslēguma maksājuma uzdevuma sagatavošanas;

11.13. nodrošināt atbildīgās iestādes funkciju veikšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;

11.14. uzkrāt datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.15. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu, tajā skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.861)

12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Aktivitātes īstenošanas nosacījumi, projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam noteiktās prasības

13. Projekta iesniedzējs var būt slimnīca, ar kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un ārstniecības pakalpojumu veidiem un apjomiem, par kuriem tiek maksāts no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (turpmāk – veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība), noslēgts līgums tikai par ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu (turpmāk – ambulatoro pakalpojumu līgums), kas tajā skaitā nosaka:

13.1. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

13.2. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

13.3. atlīdzības maksājumu aprēķināšanas kārtību;

13.4. atlīdzības maksājumu kontroles un pārskatīšanas kārtību;

13.5. atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību.

14. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem pielikumiem:

14.1. projekta iesniedzēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

14.2. projekta iesniedzēja pilnvarojumu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija, kurš pilnvaro attiecīgo atbildīgo personu parakstīt projekta iesniegumu un ar to saistīto dokumentāciju;

14.3. projekta iesniedzējam izsniegta Nacionālā veselības dienesta izziņa par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Nacionālais veselības dienests piecu gadu periodā plāno maksāt no valsts budžeta (sadalījumā pa gadiem un pakalpojumu programmām);

14.4. dokumentācija, kas apliecina:

14.4.1. projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, – ja projekta iesniedzējs ir infrastruktūras īpašnieks;

14.4.2. infrastruktūras īpašnieka/valdītāja (valsts vai pašvaldības) piekrišanu, ka projekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un slēgs ar sadarbības iestādi līgumu par projekta īstenošanu, nosakot pienākumu infrastruktūras īpašniekam/valdītājam (valstij vai pašvaldībai) nodrošināt infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (2.pielikums), – ja projekta iesniedzējs nav infrastruktūras īpašnieks.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.861)

15. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

17. Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesniegumu, nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu V nodaļā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem. Projekta iesniedzējs sniedz projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, plānotajām darbībām un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī nodrošina plānoto darbību atbilstību šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētajā Nacionālā veselības dienesta izziņā noteiktajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.861)

18. Projekta iesniedzējs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

19. Projekta iesniedzējs aprēķina procentuālo apmēru, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu un citu darbību veikšanai. Minēto procentuālo apmēru attiecina pret projekta kopējo izmaksu summu. Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru nosaka šādi:

19.1. projekta ietvaros attīstāmās infrastruktūras daļai, kuru paredzēts izmantot tikai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, attiecināmo izmaksu īpatsvars ir līdz 100 %;

19.2. projekta ietvaros attīstāmās infrastruktūras daļai, kuru papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai paredzēts izmantot arī citu darbību veikšanai, attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, izmantojot šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā norādīto formulu;

19.3. projekta ietvaros attīstāmās infrastruktūras daļai, uz kuru attiecas šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētie gadījumi, attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, izmantojot šo noteikumu 4.pielikuma 2.punktā norādīto formulu;

19.4. attiecināmo izmaksu īpatsvaru no kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām nosaka, izmantojot šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā norādīto formulu;

19.5. ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izmainās attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2, 19.3. un 19.4.apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs paziņo, ka attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars neatbilst reālajai situācijai, sadarbības iestāde veic šādas darbības:

19.5.1. ja iespējams, ietur attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu no kārtējās vai noslēguma izdevumu atmaksas, un finansējuma saņēmējs nodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai;

19.5.2. ja nav iespējams ieturēt attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu saskaņā ar šo noteikumu 19.5.1.apakšpunktu, pieprasa finansējuma saņēmējam to atmaksāt, un finansējuma saņēmējs nodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai;

19.6. ja finansējuma saņēmējs neatmaksā attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu un nenodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai, attiecīgā attiecināmo izmaksu daļa uzskatāma par neatbilstošiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1190)

20. Projekta iesniedzējs, analizējot projekta sociāli ekonomiskās izmaksas un ieguvumus, ņem vērā šādas analīzes pamatprasības:

20.1. projekta dzīves cikls ir 15 gadi no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas;

20.2. sociālekonomiskās atdeves rādītāji:

20.2.1. uzturēšanas izmaksu samazinājums;

20.2.2. ieguvumi no cilvēka dzīves ilguma pagarināšanas un ātrākas atgriešanās darba tirgū;

20.2.3. netieši ieguvumi no infrastruktūras uzlabošanas;

20.2.4. citi projekta iesniedzēja identificētie rādītāji naudas izteiksmē, ja attiecināms;

20.3. sociālā diskonta likme 5,5 procenti;

20.4. pakalpojumu tarifa amortizācijas un attīstības daļa ir 3,5 procenti no attiecīgā projekta dzīves cikla gada ieņēmumiem no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ieskaitot pacientu iemaksas.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz 35 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

22. Projekta iesniedzējs informāciju par šo noteikumu 44.punktā minētā nosacījuma izpildi iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai 21 kalendāra dienas laikā pēc šo noteikumu 44.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas.

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

23.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu aprites kārtību;

23.2. nosūtot pa pastu papīra formā trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas, attiecīgi norādot "oriģināls" vai "kopija") un pievienojot elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi;

23.3. iesniedzot personīgi papīra formā trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas, attiecīgi norādot "oriģināls" vai "kopija") un pievienojot elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

24. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu summas.

25. Maksimālais pieļaujamais projekta īstenošanas termiņš ir 22 mēneši.

26. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz šādu rādītāju kopsummu:

26.1. par projekta iesniedzēja sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un atbilstoši noslēgtajiem ambulatoro pakalpojumu līgumiem un līgumiem par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu (turpmāk – stacionāro pakalpojumu līgums):

26.1.1. ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu summa, rēķinot vienu latu par katru noslēgtā ambulatoro pakalpojumu līguma ietvaros apgūto latu iepriekšējā kalendāra gadā;

26.1.2. stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu summa, rēķinot 0,5 latus par katru stacionāro pakalpojumu līguma ietvaros apgūto latu iepriekšējā kalendāra gadā;

26.2. par projekta iesniedzēja iestādē izvietotajām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm:

26.2.1. 15 000 latu apmērā par vienu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi projekta iesniedzēja iestādē;

26.2.2. 20 000 latu apmērā par divām un vairāk neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm projekta iesniedzēja iestādē;

26.3. par projekta iesniedzēja iestādē izvietotajām un plānotajām ģimenes ārstu praksēm – 7 000 latu apmērā par katru ģimenes ārsta praksi.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

27. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu summa ir 17 570 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 702 804 lati.

28. Sadarbības iestāde pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 35 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas.

29. Finansējuma saņēmējs nosaka atsevišķu darba laiku valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā un uzskaita minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

30. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tiem saistītās finanšu plūsmas). Par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtos ienākumus izmanto tikai valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

31. Finansējuma saņēmējam projekta ietvaros veiktos ieguldījumus atļauts izmantot citu darbību veikšanai, ievērojot nosacījumu, ka pakalpojumi tiek sniegti un preces tiek piedāvātas par tirgus cenu vai, ja tirgus cenas nav, finansējuma saņēmējs par pakalpojumu un preci nosaka tādu cenu, kas atspoguļo visas ar pakalpojumu un preci saistītās izmaksas, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.470 redakcijā)

32. Finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina vidējā termiņa pārvērtēšanu līdz 2012.gada 31.decembrim un pārvērtēšanas rezultātus iesniedz sadarbības iestādē.

33. Finansējuma saņēmējs aktivitātes ietvaros var īstenot tikai vienu projektu.

34. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmās iepirkuma procedūras izsludināšanu triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Ja iepirkuma procedūru minētajā termiņā neuzsāk, sadarbības iestāde var lemt par attiecīgā līguma izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

35. Finansējuma saņēmējs visas projekta neattiecināmās izmaksas un sadārdzinājumus, kas rodas projekta īstenošanas laikā, nodrošina un sedz no privātā finansējuma.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.470 redakcijā)

36. (Svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

37. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā, ja tāda ir.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, vērtēšana un lēmumu pieņemšana

38. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, 2.punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, 3.punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un 4.punktā noteiktajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

38.1. ar "Jā" (atbilst), "Jā ar nosacījumu" (atbilst ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs veiks sadarbības iestādes noteiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu 42.punktu, lai projektu varētu atbilstoši īstenot) vai "Nē" (neatbilst) vērtē šo noteikumu 3.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16. un 2.17.apakšpunktā minētos vērtēšanas kritērijus;

38.2. ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst) vērtē šo noteikumu 3.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5., 2.15., 2.18., 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētos vērtēšanas kritērijus;

38.3. piešķirot attiecīgu punktu skaitu, vērtē šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētos kvalitātes kritērijus:

38.3.1. šo noteikumu 3.pielikuma 3.3., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.11.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju novērtējums sniedz papildu punktus un novērtējums ir atbilstošs, ja minimālais vērtējums ir nulle punktu;

38.3.2. šo noteikumu 3.pielikuma 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., un 3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju novērtējums ir atbilstošs, ja minimālais vērtējums ir vismaz viens punkts;

38.3.3. šo noteikumu 3.pielikuma 3.10.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija novērtējums ir atbilstošs, ja minimālais vērtējums ir vismaz divi punkti.

39. Projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, izmantojot atbildīgās iestādes apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

40. Atbildīgā iestāde publicē savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku. Sadarbības iestāde publicē savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras aprakstu.

41. Sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu, ja šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētie finansējuma piešķiršanas kritēriji novērtēti ar "Jā" un šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumi atbilst šo noteikumu 38.3.apakšpunktā noteiktajam.

42. Ja projekta iesniegums vismaz vienā šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā novērtēts ar "Jā ar nosacījumu", bet pārējos ar "Jā" un visos šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ar "Jā", un šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju novērtējumi atbilst šo noteikumu 38.3.apakšpunktā noteiktajam, sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu ar nosacījumu, un projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktās darbības, lai projektu varētu atbilstoši īstenot. Projekta apstiprināšana ar nosacījumu var ietvert:

42.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16. un 2.17.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana), kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

42.2. projekta finansēšanas plāna precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.14., 2.7., 2.10., 2.11., 2.13. un 2.16.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

42.3. projekta iesnieguma tehnisku precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.3., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. un 2.14.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus.

43. Sadarbības iestāde noraida projekta iesniegumu, ja tas kaut vienā šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā novērtēts ar "Nē" vai kaut viena šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētā kvalitātes kritērija novērtējums neatbilst šo noteikumu 38.3.apakšpunktā noteiktajam.

44. Pēc tam kad saņemta projekta iesniedzēja informācija par šo noteikumu 42.punktā minētā nosacījuma izpildi, sadarbības iestāde izvērtē nosacījuma izpildi un sagatavo attiecīgu atzinumu ne vēlāk kā 60 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas dienas:

44.1. ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 42.punktā minētā nosacījuma izpildi šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā, sadarbības iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu par nosacījuma izpildi;

44.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 42.punktā minētā nosacījuma izpildi vai nenodrošina to šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums par nosacījuma izpildi ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

V. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

45. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas infrastruktūras attīstības, kā arī informācijas un publicitātes darbības:

45.1. ārējā rekonstrukcija, renovācija un energoefektivitātes uzlabošana;

45.2. iekšējā renovācija un infrastruktūras rekonstrukcija telpās, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām atbilst prasībām, kas noteiktas ambulatorajām ārstniecības iestādēm un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izvietošanai paredzētajām telpām, kā arī šādās telpās:

45.2.1. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.2. gaitenis un kāpņu telpa;

45.2.3. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.4. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.5. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.6. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.7. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.8. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.2.9. operatīvā medicīniskā transporta garāža;

45.2.10. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470);

45.3. iekšējā renovācija un rekonstrukcija ģimenes ārstu kabinetos;

45.4. tieši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde;

45.5. netieši ārstniecības procesam nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

45.6. datortehnikas iegāde;

45.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumi;

45.8. infrastruktūras pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

46. Šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

46.1. rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas;

46.2. izmaksas, lai nodrošinātu infrastruktūras pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

46.3. iekšējo komunikāciju un inženiertīklu un to pievadu pilnveides un izveides izmaksas;

46.4. attiecināmo izmaksu pozīcijas, kuru kopējais finansējums nepārsniedz 10 % no šo noteikumu 26.punktā aprēķinātās projekta iesniedzējam pieejamās attiecināmo izmaksu summas:

46.4.1. skiču projekta sagatavošanas izmaksas;

46.4.2. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

46.4.3. tehniskā projekta neatkarīgā izvērtējuma izmaksas;

46.4.4. būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas;

46.4.5. būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas;

46.4.6. tāmju sagatavošanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

47. Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 7 000 latu uz vienu ģimenes ārsta kabinetu.

48. Šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 26.punktā aprēķinātās projekta iesniedzējam pieejamās attiecināmo izmaksu summas, un tas nav lielāks par 50 000 latu un ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

48.1. medicīnisko ierīču un aprīkojuma piegādes izmaksas;

48.2. medicīnisko ierīču un aprīkojuma uzstādīšanas izmaksas.

49. Šo noteikumu 45.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 26.punktā aprēķinātās projekta iesniedzējam pieejamās attiecināmo izmaksu summas, un tas nav lielāks par 5 000 latu un ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

49.1. mēbeļu piegādes izmaksas;

49.2. mēbeļu uzstādīšanas izmaksas.

50. Šo noteikumu 45.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 5 000 latu un ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

50.1. datora un aksesuāru izmaksas;

50.2. monitora izmaksas;

50.3. printera izmaksas;

50.4. programmatūras izmaksas;

50.5. skenera izmaksas.

51. Šo noteikumu 45.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 0,5 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma un ietver izmaksas, kas tieši saistītas ar obligātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes prasībām Eiropas Savienības fondu projektiem.

51.1 Šo noteikumu 45.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 26.punktā aprēķinātās projekta iesniedzējam pieejamās attiecināmo izmaksu summas, un tas nav lielāks par 50 000 latu.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.470 redakcijā)

52. Šo noteikumu 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.5., 45.6. un 45.8.apakšpunktā minētās darbības veido projekta attiecināmo tiešo izmaksu summu.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

53. Šo noteikumu 45.7.apakšpunktā minētā darbība veido projekta attiecināmo netiešo izmaksu summu.

54. Projekta neparedzētās izmaksas uzskata par attiecināmajām izmaksām, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas. Projekta iesniegumā šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto iepriekš neplānotu tiešo attiecināmo izmaksu segšanai atbilstoši šo noteikumu 46., 48., 49., 50. un 51.1 punkta nosacījumiem, iepriekš informējot par to sadarbības iestādi.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

55. Neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

56. Izmaksas, kas pamatotas ar atbilstošiem izmaksu attaisnojošiem dokumentiem un radušās, ievērojot normatīvo aktu prasības, un kas veiktas, pamatojoties uz publisku būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumiem, izņemot darba līgumus, ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.33

(Pielikums grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12. janvāra noteikumiem Nr.33
Infrastruktūras īpašnieka/valdītāja apliecinājums
Tās infrastruktūras īpašnieks, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus 
 

(nosaukums)

Atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds)

  
  
 

(amats)

Apliecinu un piekrītu, ka Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes "Veselības aprūpes centru attīstība" ietvaros projekta iesniedzējs <projekta iesniedzēja nosaukums> var veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus infrastruktūrā, kas reģistrēta uz <infrastruktūras īpašnieka nosaukums> vārda un kas atrodas <infrastruktūras reģistrācijas adrese>.

Apliecinu un piekrītu, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus, tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Apliecinu, ka piekrītu parakstīt trīspusējo līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas noteikumiem, kas paredz infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Vārds, uzvārds un paraksts* 
Datums* 
  

(dd/mm/gggg)

Zīmoga vieta*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.33
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums

3.

infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums

3.1.

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai
Pasākuma numurs un nosaukums

3.1.5.

Veselības aprūpes infrastruktūra
Aktivitātes numurs un nosaukums

3.1.5.1.

Ambulatorās veselības aprūpes attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

3.1.5.1.2.

Veselības aprūpes centru attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestādeVeselības ministrija

 

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Minimālais punktu skaits/Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

1. Administratīvie kritēriji

1.1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

Jā / Nē

NA / N

1.2.Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis uzaicinājumā norādītajā termiņā

Jā / Nē

NA / N

1.3.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

Jā / Nē

NA / N

1.4.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

Jā / Nē

NA / N

1.5.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

Jā / Nē

NA / N

1.6.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pilnībā aizpildīts

Jā / Nē

NA / P

1.7.Projekta iesniegumam pievienoti normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi

Jā / Nē

NA / P

1.8.Projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem

Jā / Nē

NA / P

1.9.Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts vai caurauklots (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

Jā / Nē

NA / P

1.10.Projekta iesniegums iesniegts arī elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

Jā / Nē

NA / P

1.11.Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

Jā / Nē

NA / P

1.12.Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

Jā / Nē

NA / P

1.13.Ja projekta iesnieguma pielikumi nav izdoti latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā

Jā / Nē

NA / P

1.14.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

Jā / Nē

NA / P

2. Atbilstības kritēriji

2.1.Projekta iesniegums atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā / Nē

NA / P

2.2.Projektā plānotās izmaksas atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā / Nē

NA / P

2.3.Projektā plānotās darbības ir veselības aprūpes centru izveide uz pārprofilējamo slimnīcu bāzēm un jau izveidoto veselības aprūpes centru infrastruktūras uzlabošana, atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju vai aprīkojuma iegādi, un tās atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā / Nē

NA / P

2.4.Projekts ir vērsts uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras sakārtošanu, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību

Jā / Nē

NA / N

2.5.Projekta darbību piemērošana ir pamatota ar statistikas analīzi, piedāvāto projekta aktivitāšu ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvajām projekta aktivitātēm

Jā / Nē

NA / N

2.6.Pēc projekta īstenošanas paredzēts projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru un iegādāto aprīkojumu izmantot tikai ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai

Jā / Nē

NA / P

2.7.Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir robežās no  17 570 latiem līdz 702 804 latiem

Jā / Nē

NA / P

2.8.Projekta iesniegumā plānotās darbības ir precīzi nodefinētas, pamatotas, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā / Nē

NA / P

2.9.Projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi nodefinēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā / Nē

NA / P

2.10.Projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

Jā / Nē

NA / P

2.11.Līdz projekta īstenošanas pirmā gada beigām paredzēts izlietot ne mazāk par 35 % no projekta finansējuma

Jā / Nē

NA / P

2.12.Projekta iesniedzēja projekta īstenošanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un projekta īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas pakāpe ir pietiekama un pamatota

Jā / Nē

NA / P

2.13.Projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

Jā / Nē

NA / P

2.14.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes prasībām Eiropas Savienības fondu projektiem

Jā / Nē

NA / P

2.15.Projekta iesniedzējs ir ārstniecības iestāde, kas plānota kā veselības aprūpes centrs 2010.gadā

Jā / Nē

NA / N

2.16.Projekta iesniedzējam ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi projekta finansēšanai

Jā / Nē

NA / P

2.17.Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai ir iesniegts infrastruktūras īpašnieka/valdītāja (valsts vai pašvaldības) apliecinājums, ka īpašnieks/valdītājs piekrīt, ka projekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un tā tiks izmantota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas

Jā / Nē

NA / P

2.18.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā

Jā/Nē

NA/N

3. Kvalitātes kritēriji

3.1.Projekta darbību piemērošana ir pamatota

1/N

3.1.1. Projekta darbība ir pamatota ar statistikas analīzi, piedāvāto projekta aktivitāšu ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvajām projekta aktivitātēm, pamatojums vērtējams pozitīvi

1

3.1.2. Projekta darbība ir pamatota ar statistikas analīzi, piedāvāto projekta aktivitāšu ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvajām projekta aktivitātēm, pamatojums vērtējams negatīvi

0

3.2.Projekts vērsts uz izmaksu efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību

1/N

3.2.1.Projekta īstenošanas rezultātā ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem varēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši un netieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

2

3.2.2.Projekta īstenošanas rezultātā ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem varēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

1

3.2.3.Projekta īstenošanas rezultātā ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem nevarēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

0

3.3.Projekta gatavība īstenošanai

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.3.1.Projekta ietvaros ar telpu renovāciju un rekonstrukciju saistītajām darbībām ir izstrādāts tehniskais projekts

2

3.3.2.Projekta ietvaros ar telpu renovāciju un rekonstrukciju saistītajām darbībām ir izstrādāts skiču projekts

1

3.3.3.Projekta ietvaros ar telpu renovāciju un rekonstrukciju saistītajām darbībām nav izstrādāts tehniskais projekts vai skiču projekts

0

3.4.Projekta mērķa grupa

1/N

3.4.1.Teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju skaits ir vairāk par 7 000

2

3.4.2.Teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju skaits ir no 3 500 līdz 7 000

1

3.4.3.Teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju skaits ir mazāks par 3 500

0

3.5.Projekta īstenošanas ilgums

1/N

3.5.1.Projekta īstenošanas ilgums ir mazāk par 12 mēnešiem

2

3.5.2.Projekta īstenošanas ilgums ir no 12 līdz 22 mēnešiem

1

3.5.3.Projekta īstenošanas ilgums ir vairāk par 22 mēnešiem

0

3.6.Projekta rezultātu uzturēšanas ilgums

1/N

3.6.1.Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti vairāk par 10 gadiem

2

3.6.2.Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti no pieciem līdz 10 gadiem

1

3.6.3.Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti mazāk par pieciem gadiem

0

3.7.Projekts veicina prioritātes „Teritorijas līdzsvarota attīstība” ieviešanu

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.7.1.Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu zem -0,325 (neieskaitot)

2

3.7.2.Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu no -0,325 līdz 0,247

1

3.7.3.Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu virs 0,247 (neieskaitot)

0

3.8.Projekts veicina prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ieviešanu

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.8.1.Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu iedzīvotāju teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju ir mazāk par 100 LVL

2

3.8.2.Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu iedzīvotāju teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju ir no 100 LVL līdz 200 LVL

1

3.8.3.Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu iedzīvotāju teritorijā, kurā veselības aprūpes centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, reģistrēto iedzīvotāju ir vairāk par 200 LVL

0

3.9.Projekts veicina prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.9.1.Projektā tiek plānotas darbības, kas tieši vērstas uz vides aizsardzību

2

3.9.2.Projektā tiek plānotas darbības, kas netieši vērstas uz vides aizsardzību

1

3.9.3.Projektā netiek plānotas darbības, kas vērstas uz vides aizsardzību

0

3.10.Projekts veicina prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu

2/N

3.10.1.Projektā paredzētas vairāk par četrām specifiskām projekta aktivitātēm vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

3

3.10.2.Projektā paredzētas viena līdz četras specifiskas projekta aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

2

3.10.3.Projektā nav paredzētas specifiskas projekta aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

3.11.Projekts veicina prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanu

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.11.1.Projektā paredzēts izveidot vai pilnveidot komunikāciju tīklu

2

3.11.2.Projektā paredzēts iegādāties datortehniku

1

3.11.3.Projektā nav paredzēts izveidot vai pilnveidot komunikāciju tīklu vai iegādāties datortehniku

0

4. Finansējuma piešķiršanas kritēriji

4.1.Ja projekta iesniegums atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, tad kvalitātes vērtēšanas kritērijos kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz 10 punkti

Jā / Nē

NA/N

4.2.Sarindojot 4.1.apakšpunktā ar „Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projektu iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamais finansējums

Jā / Nē

NA/N

Piezīmes.
1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.
2. P – kritēriji, par kuriem var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).
3. NA – neattiecas.

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.33
Attiecināmo izmaksu noteikšanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.470)

1. Attiecināmo izmaksu apmēru tai projekta ietvaros attīstāmās infrastruktūras daļai, kuru paredzēts papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izmantot arī citu darbību veikšanai, nosaka, izmantojot šādu formulu:

Sattiec1 =Lvalsts· Skop1, kur
Lvalsts + Lmaksas

Skop1 – kopējais attiecīgās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums (latos);

Sattiec1 – attiecināmais attiecīgās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums (latos);

Lvalsts – laiks, kurā attiecīgo infrastruktūras daļu paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas diennaktī);

Lmaksas – laiks, kurā attiecīgo infrastruktūras daļu paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas diennaktī).

2. Attiecināmo izmaksu apmēru tai projekta ietvaros attīstāmās infrastruktūras daļai, uz kuru attiecas šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētie gadījumi, nosaka, izmantojot šādu formulu:

Skop2 – kopējais attiecīgās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums (latos);

Sattiec2 – attiecināmais attiecīgās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums (latos);

Lvalsts – laiks, kurā attiecīgo infrastruktūras daļu paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas diennaktī);

Lmaksas – laiks, kurā attiecīgo infrastruktūras daļu paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas diennaktī);

Pvalsts – uz attiecīgo attīstāmo infrastruktūras daļu attiecināmās infrastruktūras platība, kuru paredzēts izmantot tikai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (m2);

Pjaukts – uz attiecīgo attīstāmo infrastruktūras daļu attiecināmās infrastruktūras platība, kuru paredzēts papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izmantot citu darbību veikšanai (m2).

3. Kopējo attiecināmo izmaksu īpatsvaru no kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām nosaka, izmantojot šādu formulu:

Iattiec =Sattiec0 + Sattiec1 +Sattiec2, kur
Skop0 + Skop1 + Skop2

Iattiec – kopējo attiecināmo izmaksu īpatsvars (%);

Skop0 – kopējais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, kuru paredzēts izmantot tikai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (latos);

Sattiec0 – attiecināmais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, kuru paredzēts izmantot tikai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (latos);

Skop1 – kopējais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, kuru papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (latos);

Sattiec1 – attiecināmais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, kuru papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (latos);

Skop2 – kopējais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, uz kuru attiecas šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētie gadījumi (latos);

Sattiec2 – attiecināmais tās infrastruktūras daļas attīstībai nepieciešamais finansējums, uz kuru attiecas šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētie gadījumi (latos).

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 12.01.2010.Stājas spēkā: 16.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 8, 15.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
203691
{"selected":{"value":"21.12.2013","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2012","iso_value":"2012\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2012.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2011","iso_value":"2011\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2011.-20.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-12.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2010","iso_value":"2010\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2010.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2010","iso_value":"2010\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2010.-29.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.12.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"