Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 3. marta noteikumus Nr. 123 "Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.2

Rīgā 2010.gada 5.janvārī (prot. Nr.1 3.§)
Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus
Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu (turpmāk – projekts) konkursus, īsteno konkursu vadību, izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem.

II. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana

2. Ārlietu ministrija (turpmāk – ministrija) izstrādā Latvijas Republikā vai saņēmējvalstī izsludināma projektu konkursa nolikumu vai projektu konkursa nolikumu finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai (turpmāk – nolikums).

3. Nolikumā norāda:

3.1. šādas šajos noteikumos ietvertās prasības:

3.1.1. prasības projektu iesniegumiem;

3.1.2. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtība;

3.1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriji;

3.1.4. kārtība, kādā sniedz informāciju par konkursu;

3.1.5. projektu konkursa vadības nosacījumi;

3.1.6. lēmumu pieņemšanas kārtība;

3.2. šādu informāciju:

3.2.1. personas, kuras drīkst iesniegt projektu iesniegumus;

3.2.2. valoda vai valodas, kurās drīkst sagatavot projektu iesniegumus un pielikumus;

3.2.3. projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš, ja ir izsludināts terminēts projektu konkurss;

3.2.4. projektu iesniegumu precizēšanas termiņš;

3.2.5. saņēmējvalsts vai saņēmējvalstis, kurās drīkst īstenot projektus;

3.2.6. mērķi un prioritārās jomas, kurām sagatavo projektu iesniegumus;

3.2.7. minimālais granta apmērs, ko drīkst piešķirt projektu īstenošanai;

3.2.8. maksimālais granta apmērs, ko drīkst piešķirt projektu īstenošanai;

3.2.9. minimālais punktu skaits, kas jāiegūst projekta iesnieguma izvērtēšanā, lai projekta iesniegumu atzītu par atbilstošu konkursa nosacījumiem;

3.2.10. projektu īstenošanas periods, norādot tā sākuma un beigu termiņu;

3.2.11. projektu konkursa īstenošanas nosacījumi;

3.2.12. projektu iesniegumu izvērtēšanas termiņš;

3.2.13. projektu iesniegumu izvērtēšanas kvalitātes kritēriju skaidrojums;

3.2.14. citi projektu konkursa īstenošanā svarīgi nosacījumi.

4. Projekta iesniegums atbilst šādām prasībām:

4.1. projekts atbilst vismaz vienai no prioritārajām jomām;

4.2. projekta budžetu sastāda vienā no šādām valūtām:

4.2.1. euro;

4.2.2. Amerikas Savienoto Valstu dolāros;

4.3. projekta budžetā no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem paredz tikai attiecināmās izmaksas (1.pielikums);

4.4. projekta budžetā iekļauj visus attiecināmos nodokļus un nepieciešamās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

4.5. projekta īstenošanas beigu termiņš nav vēlāks par nolikumā noteikto projekta īstenošanas beigu termiņu;

4.6. projekta īstenošanas vieta ir:

4.6.1. Latvijas Republika;

4.6.2. attiecīgā saņēmējvalsts;

4.7. projekta iesniegumu (attiecīgi 2., 2.1, 3. vai 4.pielikums) un tā pielikumus sagatavo datorrakstā konkursa nolikumā norādītajā valodā;

4.8. projekta iesniegumam pievieno:

4.8.1. projekta budžeta tāmi (attiecīgi 5. vai 6.pielikums);

4.8.2. projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka iesniegumā ietvertā informācija ir patiesa un projekta iesniedzējs piekrīt konkursa īstenošanas nosacījumiem;

4.8.2.1 projekta iesniedzēja apliecinājumu par projekta aktivitāšu dubultās finansēšanas riska novēršanu;

4.8.3. sadarbības partnera apstiprinājuma vēstuli konkursa nolikumā norādītajā valodā;

4.8.4. līdzfinansējuma nodrošināšanas apstiprinājuma vēstuli konkursa nolikumā norādītajā valodā, kurā precīzi norāda līdzfinansējuma summu, ja projektam piesaista līdzfinansējumu. Ja projekta budžets pārsniedz maksimālo granta apmēru, projekta īstenotājs obligāti piesaista līdzfinansējumu;

4.8.5. projektā iesaistīto personu dzīves aprakstus (CV) konkursa nolikumā norādītajā valodā.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.141; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

5. Nolikumam pievieno projekta iesnieguma, projekta budžeta tāmes, iesnieguma iesniedzēja apliecinājuma un granta līguma paraugu.

6. Uz Latvijas Republikā izsludināma projektu konkursa nolikumu attiecas šo noteikumu 3.punkts, 4.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.apakšpunkts un 5.punkts.

7. Uz saņēmējvalstī izsludināma projektu konkursa nolikumu attiecas šo noteikumu 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14.apakšpunkts, 4. un 5.punkts.

8. Uz projektu konkursa nolikumu finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai attiecas šo noteikumu 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 4.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.2., 4.7., 4.8.1., 4.8.2., 4.8.4., 4.8.5.apakšpunkts un 5.punkts.

8.1 Uz Latvijas Republikā izsludināma projektu konkursa nolikumu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 4.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.1., 4.8.2., 4.8.2.1 apakšpunkts un 5.punkts. Projekta iesniedzējam, kurš saņēmis finansējumu no Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja, jāiesniedz apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu projektam vismaz 50 % apmērā (norādot konkrētu summu) no projekta kopējā budžeta.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.141 redakcijā)

9. Projektu konkurss uzskatāms par izsludinātu nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par konkursa izsludināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.141)

10. Ja projektu konkurss izsludināts saņēmējvalstī, šo noteikumu 13., 14., 16., 17., 18., 21., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 44., 45. un 47.punktā norādītos ministrijas pienākumus veic Latvijas Republikas vēstniecība attiecīgajā saņēmējvalstī (turpmāk – vēstniecība).

11. Ministrija, izsludinot projektu konkursu saņēmējvalstī, informē vēstniecību par konkursa izsludināšanu. Vēstniecība ir atbildīga par saņēmējvalsts ieinteresēto personu informēšanu par projektu konkursa izsludināšanu.

12. Nākamajā dienā pēc paziņojuma par konkursa izsludināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ministrija savā mājaslapā un, ja projektu konkurss izsludināts saņēmējvalstī, vēstniecības mājaslapā internetā ievieto detalizētu informāciju par projektu konkursu. Ministrija ir atbildīga par Latvijas Republikas ieinteresēto personu informēšanu par projektu konkursa izsludināšanu.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.141)

III. Projektu iesniegumu iesniegšana

13. Projektu iesniegumus iesniedz papīra formā (personīgi vai nosūtot pa pastu) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja projektu iesniegumi un to pielikumi iesniegti papīra formā, tos iesniedz arī elektroniski.

14. Projektu iesniegumus reģistrē ministrija.

15. Ja projektu konkursu izsludina saņēmējvalstī, konkursam drīkst iesniegt tikai tādus projektu iesniegumus, kuros paredzēta palīdzības sniegšana attiecīgajai saņēmējvalstij.

16. Ja ir izsludināts terminēts projektu konkurss, projektu iesniegumus līdz projektu iesniegumu izvērtēšanas uzsākšanai glabā neatvērtus. Projektu iesniegumus atver izvērtēšanai nākamajā darbdienā pēc projektu konkursā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegumu, kas saņemts pēc projektu konkursa nolikumā noteiktā termiņa, nevērtē un neatvērtu nosūta atpakaļ iesnieguma iesniedzējam.

17. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu uzskata par nokavētu šādos gadījumos:

17.1. projekta iesniegums ir sūtīts pa pastu un pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums ir vēlāks par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datumu;

17.2. projekta iesniegums ir iesniegts personīgi pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

17.3. projekta iesniegums elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ir nosūtīts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

18. Ja ir izsludināts beztermiņa projektu konkurss, projektu iesniegumus izvērtēšanai atver uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas.

IV. Informācijas sniegšana par konkursu

19. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu informāciju par konkursu.

20. Nolikumā nosaka veidu, kādā ieinteresētā persona var saņemt papildu informāciju par konkursu, – piedaloties ministrijas rīkotajā ieinteresēto personu sanāksmē vai iesniedzot rakstisku iesniegumu ar jautājumiem par konkursu.

21. Ja saskaņā ar nolikumu ministrija ir saņēmusi ieinteresētās personas rakstisku iesniegumu ar jautājumiem par konkursu, tā piecu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to personai, kura iesniedza iesniegumu.

22. Lai atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē ministrijas mājaslapā internetā, nenorādot personu, kas uzdevusi jautājumu.

23. Ja atbilstoši nolikumam, izsludinot konkursu, paredzēts rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, ministrija norāda sanāksmes vietu un laiku. Sanāksmē ministrija sniedz atbildes uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par konkursu.

V. Projektu iesniegumu izvērtēšana

24. Ministrija izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu atvēršanas, pārbaudes un reģistrēšanas kārtību, projektu iesniegumu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sastāva interešu konflikta novēršanas kārtību, iesniegumu izvērtēšanas, punktu skaitīšanas un komisijas lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī ziņojuma par saņemto projektu iesniegumu atbilstību izvērtēšanas kritērijiem sagatavošanas, iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību.

25. Ministrija apstiprina komisijas sastāvu. Ministrijai ir tiesības komisijas sastāvā iekļaut neatkarīgus ekspertus, ņemot vērā projektu konkursa specifiku.

26. Projektu noraida un tālāk nevērtē šādos gadījumos:

26.1. iesniedzējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskām personām) vai tam ir nodokļu parādi un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

26.2. ministrija iepriekš ar iesniedzēju ir lauzusi granta līgumu granta saņēmēja pienākumu nepildīšanas dēļ. Šāda informācija par iesniedzēju saņemta arī no valsts pārvaldes iestādēm vai citiem starptautiskās palīdzības finansētājiem.

27. Ja iesniegtajā projekta iesniegumā trūkst attiecīgi šo noteikumu 6., 7. vai 8.punktā vai šo noteikumu 2., 3., 4., 5. vai 6.pielikumā norādītās informācijas, ministrija projekta iesniedzējam rakstiski pieprasa (vienu reizi) papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Ja noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs pieprasīto informāciju neiesniedz vai sniegtā informācija ir nepilnīga, projekta iesniegums tiek noraidīts un to tālāk nevērtē.

28. Ja šo noteikumu 26. un 27.punkts nav attiecināms, komisija izvērtē projektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

29. Projektu iesniegumus izvērtē atbilstoši šādam kvalitātes kritēriju minimumam saskaņā ar nolikumā norādītajiem kvalitātes kritēriju skaidrojumiem:

29.1. projekta pamatojums;

29.2. projekta loģiskā struktūra;

29.3. projekta ieviešanas kapacitāte;

29.4. projekta kvalitāte un rezultātu ilgtspēja;

29.5. projekta budžets, tai skaitā attiecināmo izmaksu klasifikācija;

29.6. līdzfinansējums.

30. Ja ir izsludināts konkurss finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai, izvērtē projektu iesniegumu atbilstību šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.5. un 29.6.apakšpunktā norādītajiem kvalitātes kritērijiem.

31. Ja ir izsludināts terminēts projektu konkurss, komisija pēc visu projektu iesniegumu izvērtēšanas sagatavo ziņojumu par saņemto projektu iesniegumu atbilstību izvērtēšanas kritērijiem (turpmāk – ziņojums).

32. Komisija ziņojumu iesniedz ministrijā. Vēstniecība papildus komisijas ziņojumam elektroniski nosūta ministrijai arī saņemtos projektu iesniegumus.

V1. Starptautiskās palīdzības finansētāju finansēto projektu iesniegumu izvērtēšana

(Nodaļa MK 19.03.2013. noteikumu Nr.141 redakcijā)

32.1 Uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 8.1, 24., 25., 26.punkts un 2.1 pielikums.

32.2 Projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Latvijas Republikā izsludinātā projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiski atzītu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem, izvērtē atbilstoši šādam kvalitātes kritēriju minimumam saskaņā ar nolikumā norādītajiem kvalitātes kritēriju skaidrojumiem:

32.2 1. projekta ietekme;

32.2 2. projekta rezultātu ilgtspēja.

VI. Lēmuma pieņemšana

33. Ministrija izvērtē un apstiprina komisijas iesniegto ziņojumu.

34. Ministrijai ir tiesības nodot komisijai atkārtotai izvērtēšanai atsevišķus vai visus iesniegtos projektu iesniegumus.

35. Ministrija pieņem lēmumu par granta piešķiršanu vai lēmumu nepiešķirt grantu attiecīgā projekta īstenošanai. Lēmumā var paredzēt atrunu, ka grantu piešķirs, ja projekta iesniedzējs ministrijas noteiktajā termiņā veiks nepieciešamās izmaiņas projekta iesniegumā un iesniegs to ministrijā.

36. Ja ir izsludināts terminēts projektu konkurss, grantu piešķir to projektu īstenošanai, kuru projektu iesniegumi atzīti par atbilstošiem konkursa nosacījumiem un izvērtēšanā ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Grantu piešķir, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums.

37. Ja ir izsludināts beztermiņa projektu konkurss, grantu projektu iesniegumu iesniegšanas secībā piešķir visiem projektu iesniegumiem, kas atzīti par atbilstošiem konkursa nosacījumiem, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums.

38. Grantu nepiešķir šādos gadījumos:

38.1. projekta iesniegums pilnībā neatbilst attiecīgi kādam no šo noteikumu 29. vai 30.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem (kāds no nolikumā norādītajiem kvalitātes kritēriju skaidrojumiem novērtēts ar vienu punktu);

38.2. saskaņā ar nolikumu projekta iesniegums izvērtēšanā nav saņēmis pietiekamu punktu skaitu, lai projekta iesniegumu atzītu par atbilstošu konkursa nosacījumiem;

38.3. nepietiekams finansējums, lai piešķirtu grantu projekta īstenošanai;

38.4. ir objektīvs pamatojums, kāpēc ministrija nevar slēgt granta līgumu ar projekta iesniedzēju (piemēram, nepārvaramas varas apstākļi, specifiski apstākļi saņēmējvalstī, kas liedz īstenot projektu).

39. Ministrijas lēmums par granta piešķiršanu projekta īstenošanai vai lēmums nepiešķirt grantu ir administratīvs akts. Ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

40. Ministrija lēmumu nosūta projekta iesniedzējam. Lēmumu nosūta pa pastu un elektroniski vai pa faksu.

41. Ja projektu konkurss izsludināts saņēmējvalstī, ministrijas lēmumu par granta piešķiršanu vai nepiešķiršanu nosūta vēstniecībai.

42. Vēstniecība ir atbildīga par saņēmējvalsts ieinteresēto personu informēšanu par projektu konkursa rezultātiem.

43. Paziņojumu par projektu konkursa rezultātiem publicē ministrijas un, ja projektu konkurss izsludināts saņēmējvalstī, vēstniecības mājaslapā internetā.

44. Ministrija, pamatojoties uz lēmumu par granta piešķiršanu projekta īstenošanai, piedāvā projekta iesniedzējam slēgt granta līgumu.

45. Ja projekta iesniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par granta piešķiršanu projekta īstenošanai atsakās slēgt granta līgumu, ministrija pieejamā finansējuma ietvaros piedāvā slēgt granta līgumu projekta iesniedzējam, kurš izvērtēšanā ir saņēmis nākamo augstāko punktu skaitu un ir noraidīts finansējuma trūkuma dēļ. Šis nosacījums attiecas tikai uz terminētiem projektu konkursiem.

46. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu līdz granta līguma noslēgšanai.

47. Terminētu projektu konkursu noslēdz ar lēmuma pieņemšanu par granta piešķiršanu vai lēmumu nepiešķirt grantu projektu īstenošanai. Beztermiņa projektu konkursu noslēdz, ja projektu konkursam paredzētais finansējums ir beidzies vai vairs nav pieejams (piemēram, budžeta gada beigās).

47.1 Uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem attiecas šo noteikumu 33., 34., 35., 36., 37.punkts, 38.2., 38.3., 38.4.apakšpunkts un 39., 40., 43., 44., 45., 46., 47.punkts.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.141 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

48. Līdz dienai, kad stājas spēkā šo noteikumu 1.pielikuma 2.1. un 3.2.apakšpunktā minētie normatīvie akti par atalgojuma apmēru personai, kura ir iesaistīta attīstības sadarbības projekta īstenošanā, atalgojumu ekspertam par projekta īstenošanu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.700 "Noteikumi par nacionālo ekspertu un administrēšanai nepieciešamo maksimālo atlīdzības apmēru no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētajos starptautiskajos palīdzības projektos", bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam.

49. Līdz dienai, kad stājas spēkā šo noteikumu 1.pielikuma 2.2.apakšpunktā minētie normatīvie akti par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru personai, kura ir iesaistīta attīstības sadarbības projekta īstenošanā, dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem Nr.769 "Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts", bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2
Attiecināmo izmaksu klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.141; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

1. Projekta budžetā attiecināmās izmaksas var plānot divās izmaksu kategorijās:

1.1. projekta īstenošanas izmaksas;

1.2. projekta administrēšanas izmaksas.

2. Projekta īstenošanas izmaksās ietilpst šādi izdevumi:

2.1. atalgojums ekspertam par projekta īstenošanu. Atalgojuma apmēru aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atalgojuma apmēru personai, kura ir iesaistīta attīstības sadarbības projekta īstenošanā;

2.2. dienasnaudas un viesnīcu izdevumi ekspertiem. Izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanas kārtību, kā arī normatīvajiem aktiem par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru personai, kura ir iesaistīta attīstības sadarbības projekta īstenošanā;

2.3. veselības apdrošināšana. Veselības apdrošināšanu var paredzēt:

2.3.1. Latvijas (nacionālajam) ekspertam uz laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas ārvalstī;

2.3.2. ārvalsts ekspertam uz laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas Latvijas Republikā vai ārvalstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts;

2.3.3. projekta mērķa grupas dalībniekam (ārvalstniekam) uz laiku, kad viņš projekta ietvaros uzturas Latvijas Republikā vai ārvalstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts;

2.4. transporta (sabiedriskā pilsētas un piepilsētas transporta, tālsatiksmes autobusa, tālsatiksmes vilciena, ūdens transporta, lidmašīnas vai taksometra) biļešu iegādes izdevumi:

2.4.1. aviobiļetes un ūdens transporta biļetes drīkst iegādāties tikai ekonomiskajā klasē;

2.4.2. izdevumus par taksometra izmantošanu drīkst plānot tikai par braukšanu līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ);

2.5. transporta (automašīnas, autobusa) noma;

2.6. telpu noma;

2.7. izdevumi par pakalpojumiem, kas nepieciešami projekta īstenošanai (tai skaitā ēdināšana, sakaru pakalpojumi);

2.8. izdevumi pamatlīdzekļu (preces, kuru vērtība ir augstāka par 71,14 euro un kuru kalpošanas ilgums pārsniedz vienu gadu) iegādei;

2.9. izdevumi lietotu preču iegādei. Iegādājoties lietotas preces, ievēro šādus noteikumus:

2.9.1. preču cena nepārsniedz preču tirgus vērtību, ievērojot samazināto tehniskās un saimnieciski lietderīgās izmantošanas laiku, un ir mazāka nekā līdzīgu jaunu preču cena;

2.9.2. precēm piemīt tehniskās īpašības, kas nepieciešamas darbībai, un preces atbilst piemērojamām normām un standartiem;

2.10. izdevumi kancelejas preču iegādei;

2.11. reprezentācijas izdevumi;

2.12. informācijas un publicitātes izdevumi (piemēram, informatīvie materiāli, publikācijas presē);

2.13. maksājumi bankai par jaunu kontu atvēršanu un komisijas maksas;

2.14. izdevumi, kas saistīti ar vīzu kārtošanu.

2.1 Attiecībā uz šā pielikuma 2.1. un 2.2.apakšpunktu izdevumus aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru".

3. Projekta administrēšanas izmaksās ietilpst šādi izdevumi:

3.1. atalgojums projekta administratīvajam personālam:

3.1.1. projekta vadītājam;

3.1.2. projekta koordinatoram;

3.1.3. grāmatvedim;

3.2. citam projekta administrēšanā iesaistītajam personālam.

4. Atalgojumu projekta administratīvajam personālam aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atalgojuma apmēru personai, kura ir iesaistīta attīstības sadarbības projekta īstenošanā.

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2
Latvijas Republikā izsludināma granta projektu konkursa par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem projekta iesniegums

(Pielikums MK 19.03.2013. noteikumu Nr.141 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Precīzi aizpildiet šo projekta iesnieguma veidlapu. Ja kāds projekta iesnieguma punkts nebūs aizpildīts vai trūks obligāto pielikumu, projekta iesniegums var tikt noraidīts. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā.

1. Projekta iesniegums

1. Projekta joma (atzīmējiet nepieciešamo)

1.1. attīstības sadarbības projekts

1.2. attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts

2. Projekta numurs

Aizpilda Ārlietu ministrija

3. Projekta nosaukums

Norādiet projekta nosaukumu gan latviešu valodā, gan oriģinālvalodā (kādā tas tika iesniegts Eiropas Komisijai vai citiem starptautiskās palīdzības finansētājiem)

4. Projekta mērķis

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta mērķi

5. No Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu mērķis

Definējiet no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu mērķi

6. Projekta norises laiks
6.1. projekta uzsākšanas datums un beigu datums

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta uzsākšanas datumu un beigu datumu (tajā skaitā, ja tas ir vairāku gadu projekts)

6.2. no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu uzsākšanas datums un beigu datums

Norādiet no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem finansējamo projekta aktivitāšu uzsākšanas datumu un beigu datumu

7. Projekta budžets:
7.1. projekta kopējais budžets (euro)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta kopējo budžetu (tajā skaitā, ja tas ir vairāku gadu projekts)

7.2. projekta kopējais budžets konkrētajā kalendāra gadā (euro)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta kopējo budžetu konkrētajā kalendāra gadā

7.3. Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja kopējais finansējums (euro)

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja sniegto projekta kopējo finansējumu (ja tas ir vairāku gadu projekts, norādiet kopējo finansējumu par visiem gadiem)

7.4. Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja finansējums (euro) konkrētajā kalendāra gadā

Norādiet Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja sniegto projekta finansējumu konkrētajā kalendāra gadā

7.5. finansējuma apmērs (euro) projekta aktivitāšu īstenošanai, kas tiek pieprasīts no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem konkrētajā kalendāra gadā:

Norādiet pieprasīto finansējuma apjomu konkrētajā kalendāra gadā.

Sagatavojiet un projekta iesnieguma pielikumā pievienojiet projekta budžeta tāmi par aktivitātēm, kuras plānots finansēt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem

7.6. cits finansējums (euro) konkrētajā kalendāra gadā:

7.6.1. iesniedzēja finansējums

7.6.2. sadarbības partnera finansējums

7.6.3. cits finansējums (norādiet avotu)

Norādiet citus finansējuma avotus un attiecīgās summas projekta īstenošanai konkrētajā kalendāra gadā

8. Projekta finansēšanas apstiprinājums:

Pielikumā pievienojiet dokumentāru apstiprinājumu, ka Eiropas Komisija vai cits starptautiskās palīdzības finansētājs finansē projektu vismaz 50 % apmērā, norādot precīzas summas

9. Projekta īstenotāja (iesniedzēja) organizācija Latvijā:

Norādiet šādus datus par organizāciju:

9.1. pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja ir)

9.2. juridiskais statuss

9.3. reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pasta adrese

9.4. mājaslapas adrese internetā (ja ir)

10. Projekta vadītājs

Vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

11. Valsts (valstis), kurā tiek īstenots projekts
12. Projekta partneri

Norādiet projekta partnerus

12. Projekta apraksts (maksimālais apjoms – viena lapa)

Sniedziet īsu projekta (Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja apstiprinātā projekta) aprakstu par galvenajiem projekta elementiem – projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums, projekta mērķis (saskaņā ar šā pielikuma 4. un 5.punktu), projekta tiešie rezultāti, projektā paredzētās aktivitātes. Norādiet, kādas aktivitātes tiks finansētas no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

Tālāk aizpildiet:

12.1.apakšpunktu, ja tas ir attīstības sadarbības projekts;

12.2.apakšpunktu, ja tas ir attīstības izglītības/sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts

12.1. attīstības sadarbības projekts:

12.1.1. projekta ietekme

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Kādas un cik plašas mērķa grupas būs ieguvējas no projekta īstenošanas?

12.1.2. projekta rezultātu ilgtspēja

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Cik lielā mērā projekta rezultāti tiks izmantoti pēc projekta beigām?

– Kā projekta rezultāti turpinās attīstīties pēc projekta beigām?

– Kā projekta aktivitātes sasaistās ar iepriekš notikušo darbu konkrētajā jomā?

12.2. attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projekts:

12.2.1. projekta ietekme

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Kādas un cik plašas mērķa grupas būs ieguvējas no projekta īstenošanas?

– Kādas aktivitātes tiks izmantotas, lai informētu/iesaistītu konkrētās mērķa grupas?

12.2.2. projekta rezultātu ilgtspēja

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Cik lielā mērā projekta rezultāti tiks izmantoti un kā tie turpinās attīstīties pēc projekta beigām?

– Kā konkrētās aktivitātes/projekts sasaistās ar iepriekš notikušo darbu attīstības izglītības jomā vai konkrēto sociālo grupu izpratnes veicināšanā par attīstības sadarbības/globālajiem jautājumiem?

12. Vieta, datums, laiks, vārds, uzvārds, paraksts

Dokumentu paraksta iesniedzēja organizācijas vadītājs un projekta vadītājs

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "laiks" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

2. Projekta iesnieguma noformēšana

Projekta iesniegumam izveido satura rādītāju. Projekta iesnieguma lappuses un katru projekta iesnieguma pielikumu numurē.

Projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz caurauklotu, ar projekta iesniedzēja organizācijas vadītāja apstiprinājumu par projekta iesnieguma kopējo lapu skaitu. Kopā ar projekta iesnieguma oriģinālu iesniedz arī trīs caurauklotas projekta iesnieguma kopijas. Katras kopijas pareizību apstiprina projekta iesniedzēja organizācijas vadītājs.

Caurauklošanas prasība nav attiecināma, ja projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Pielikumi

Pārbaudiet, vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie (obligātie) pielikumi:

1.pielikums ''Projekta budžeta tāme'';

2.pielikums ''Projekta iesniedzēja apliecinājums'';

3.pielikums ''Attiecībā uz Latvijas Republikā izsludināmu projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem – dokumentārs apstiprinājums par Eiropas Komisijas vai cita starptautiskās palīdzības finansētāja finansētam projektam piešķirto finansējumu'';

4.pielikums ''Projekta iesniegums un tā pielikumi elektroniski (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)".

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2
Budžeta tāme Latvijas Republikā izsludināmam granta projektu konkursam par finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem projektiem un saņēmējvalstī izsludināmam granta projektu konkursam, kā arī konkursam finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai

(Pielikums grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.141; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.604)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 05.01.2010.Stājas spēkā: 09.01.2010.Zaudē spēku: 20.03.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 08.01.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
203349
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2013","iso_value":"2013\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2010","iso_value":"2010\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2010.-22.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"