Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

(12.11.2009. domes sēdes lēmums Nr.496, prot. Nr.26, 3.§)
Par nodevām Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām14.panta trešo daļu, likuma
Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jēkabpils pilsētā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.

4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu, un nodevu likmes ir šādas:

4.1.

Par noraksta vai izraksta izsniegšanu vai izziņas izsniegšanu no civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no arhīva)

Ls 3,00

4.2.

Par izziņu par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu

Ls 0,10

4.3.

Par izziņu no arhīva

Ls 2,00

4.4.

Par atkārtoti pieprasītu lēmumu par dzīvojamās platības piešķiršanu vai apmaiņu

Ls 4,00

4.5.

Par Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas izdotiem dokumentiem

Ls 2,00

4.6.

Par dokumentiem zemes privatizācijai

Ls 1,00

4.7.

Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu

Ls 5,00

4.8.

Par koku ciršanas atļauju

Ls 2,00

4.9.

Izziņa par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam

Ls 10,00

4.10.

Par apliecinātām kopijām no teritorijas plānojuma un detālplānojuma:

 
 

- A1 / 1 lpp.

Ls 3,00

 

- A2 / 1 lpp.

Ls 1,50

 

- A3 / 1 lpp.

Ls 0,80

 

- A4 / 1 lpp.

Ls 0,50

4.11.

Par atkārtotu lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu

Ls 3,00

4.12.

Tehniskā projekta apliecināta kopija

Ls 10,00

4.13.

Izziņa par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi

Ls 5,00

4.14.

Par individuālās dzīvojamās ēkas, dārza mājas (vasarnīcas), dzīvokļa, saimniecības ēkas, garāžas, kioska, paviljona u.c. palīgceltnes aktu par pieņemšanu ekspluatācijā

Ls 5,00

4.15.

Par sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo un ražošanas ēku aktu par pieņemšanu ekspluatācijā

Ls 20,00

4.16.

Par inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas, renovācijas vai nojaukšanas aktu par pieņemšanu ekspluatācijā

Ls 10,00

4.17.

Par inženierizbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūves, rekonstrukcijas, renovācijas vai nojaukšanas aktu par pieņemšanu ekspluatācijā

Ls 10,00

4.18.

Par teritorijas labiekārtošanas, žoga izbūves aktu par pieņemšanu ekspluatācijā

Ls 3,00

4.19.

Izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai zemesgrāmatā

Ls 5,00

4.20.

Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m):

 
 

maģistrālajās ielās

Ls 15,00

 

maģistrālo ielu trotuāros

Ls 10,00

 

vietējās nozīmes ielās

Ls 5,00

 

vietējās nozīmes ielu trotuāros

Ls 5,00

 

pārējā pilsētas teritorijā

Ls 5,00

4.21.

Izziņa par jaunbūvi iesniegšanai zemesgrāmatā

Ls 5,00

4.22.

Par atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās uz vienu gadu

Ls 15,00

4.23.

Par licences izsniegšanu vieglo taksometru vadītājiem

Ls 20,00

4.24.

Par licences kartītes izsniegšanu mēnesī

Ls 3

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu vienam pasākumam.

6. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

6.1.

Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās (par vienu pasākumu)

Ls 15,00

6.2.

Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju)

Ls 10,00

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

7. Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. Noteikumu 9.1 punktā tirdzniecības vieta noteikta – 3 x 3 m lielumā. Noteikumu 9.2 punktā noteiktā nodeva attiecināma uz visu Būvvaldes saskaņoto tirdzniecības platību.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

8. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajās vietās.

9. Nodeva par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem pastāvīgā tirdzniecības vietā ir šāda:

 

dienā

nedēļā

mēnesī

 
9.1. Vecpilsētas laukumā:    
saldējums, ziedi

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
9.2. pārējā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā:    
saldējums, ziedi

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
augļi, dārzeņi, ogas

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
9.3. Mežaparka teritorijā un pašvaldības apsaimniekojamās pludmales teritorijās:    
saldējums

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
sporta un atpūtas inventāra preces

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.1 Pašvaldības nodeva tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai, tirdzniecībai Ziemassvētku laikā ir šāda:

 

Nodeva par vienu tirdzniecības vietu dienā

 
Tirdzniecības vieta, realizējot pārtikas produktus (bez alkoholisko dzērienu realizācijas)

Ls 10,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot pārtikas produktus ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju

Ls 25,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot nepārtikas preces, rūpnieciski ražotas preces

Ls 10,00

 
Pašnodarbinātajām personām – amatniekiem, realizējot savu produkciju

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija)

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot loterijas biļetes

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, realizējot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

Ls 5,00

 
(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.2 Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ir šāda:

 

Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā 1 mēnesim

Nodeva sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu īslaicīgai sniegšanai uz prasīto laiku (līdz trīs dienām mēnesī)

 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bezalkoholisko dzērienu realizācijas)

Ls 20,00

Ls 20,00

 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju

Ls 50,00

Ls 30,00

(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.3 Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.4 Nodevu par tirdzniecību īslaicīgās ielu tirdzniecības vietās nemaksā tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz attiecīgo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

9.5 Tirdzniecības organizatora nodeva pašvaldībai par ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju jāmaksā 50% apmērā no kopējās summas, kuru sastāda organizētās ielu tirdzniecības veids, tirdzniecības dalībnieku skaits un realizējamo preču sortiments tirdzniecības organizēšanas vietā.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

V. Nodevas par suņu un kaķu turēšanu

10. Nodeva ir jāmaksā katru gadu par katru suni vai kaķi atsevišķi. Nodeva maksājama divos termiņos:

10.1. 50% nodevas līdz tekošā gada 15.jūnijam;

10.2. 50% nodevas līdz tekošā gada 15.decembrim.

11. Nodevu var maksāt uzreiz pilnā apmērā.

12. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

12.1.

Par suņa turēšanu

Ls 3,00

12.2.

Par kaķa turēšanu

Ls 1,00

VI. Nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

(Nodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2013. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

13. Nodevas likmes par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu par 1 kvadrātmetru uz atļaujā norādīto laiku ir šādas:

13.1.Reklāmas (reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmas, mobilas reklāmas, izkārtnes, kas izvietotas tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā privāta fiziska vai juridiska persona tieši neveic saimniecisko darbību, reklāmas skatlogos, kas aizņem vairāk kā 25% no rūts platības vai skatloga vitrīnas) izvietošana 
13.1.1.Pilsētas vēsturiskā teritorijas zonējuma robežās, centrā un pie galvenajām maģistrālēm

Ls 70,00

13.1.2.Pilsētas mikrorajonu centros

Ls 40,00

13.1.3.Pilsētas pārējā teritorijā

Ls 25,00

13.2.Afišas, plakāta (ne lielāka par A1 izmēru) izvietošana (līdz 30 vienībām ieskaitot)

Ls 10,00

13.3.Sludinājuma (ne lielāka par A4 izmēru) izvietošana (līdz 30 vienībām ieskaitot)

Ls 3,00

(Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2013. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

14. Nodevas likme par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ir divi lati par vienu aģitācijas materiālu nesēja kvadrātmetru mēnesī.

14.1. Nodevu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ls 2 x R x P x L x Z, kur

R – aģitācijas materiālu nesēja laukums (kvadrātmetros);

P – platības koeficients;

L – eksponēšanas ilgums mēnešos (viena diena – viena trīsdesmitā daļa no mēneša);

Z – zonas koeficients;

14.2. Platības koeficientu vienam aģitācijas materiālu nesējam nosaka, ņemot vērā tā virsmas izmēru. Ja virsmas izmērs ir:

14.2.1. mazāks par trim kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir viens;

14.2.2. no 3 kvadrātmetriem līdz 20 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,8;

14.2.3. no 20 kvadrātmetriem līdz 100 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,6;

14.2.4. no 100 kvadrātmetriem līdz 200 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients ir 0,4;

14.2.5. 200 kvadrātmetru un lielāks, platības koeficients ir 0,3.

14.3. Zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu. Ja zona ir:

14.3.1. Valsts zemes dienesta Jēkabpils pilsētas zemes vērtību zonējuma 1.zonā, koeficients ir 10;

14.3.2. Neretas, Zaļā, Brīvības, Rīgas, Daugavpils, Zīlānu, Madonas, Ārijas Elksnes ielās, izņemot ielas posmus, kuri ietilpst 1.zonā, koeficients ir 6;

14.3.3. Pārējai pilsētas teritorijai koeficients ir 4.

(Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2013. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

14.1 Nodevas maksātājam, kurš nodrošina izveidoto mazo arhitektonisko formu (ietvju, celiņu, veloceliņu, nožogojumu, soliņu, apgaismes iekārtu, stacionāro vides reklāmu, skulptūru, atkritumu urnu u.c.) bezmaksas lietošanu publiskām vajadzībām un to izveidošana pirms tam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņota ar pašvaldību, tiek noteikta reklāmas nodeva šādā apmērā:

14.1 1. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no LVL 100 līdz LVL 1000 – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 50% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu;

14.1 2. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no LVL 1001 līdz LVL 5000 – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 30% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu;

14.1 3. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir virs LVL 5001 – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 10% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.42 redakcijā, kas grozīta ar 12.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

VII. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

15. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu objekts ir pašvaldības simbolikas – pilsētas karoga, ģerboņa attēla vai to elementu izmantošana.

16. Nodevas likme ir noteikta par pašvaldības simbolikas izmantošanu, izgatavojot suvenīrus, nozīmītes, vimpeļus, uzlīmes u.c. preces, reklāmā, preču zīmēs un citiem komerciāliem mērķiem par vienu vienību Ls 0,05.

VII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

17. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas: Nodeva = A x B x D, kur:

A – likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums);

B – koeficients (plānotās ēkas vai būves tips), kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums);

D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija vai restaurācija (3.pielikums).”

18. 40 % no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60 % no nodevas maksā, saņemot būvatļauju.

VIII. Personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas

19. No šajos noteikumos noteiktu nodevu samaksas papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem ir atbrīvojamas šādas personas:

19.1. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.1. – 4.9., 4.11., 4.13., 4.22., 4.23.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, no nodevas par suņu un kaķu turēšanu, no nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu – politiski represētās personas, 1., 2.grupas invalīdi;

19.2. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.5., 4.9., 4.10., 4.12., 4.14. – 4.21.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, no nodevas par būvatļaujas saņemšanu – projektēšanas uzņēmumi, pildot pašvaldības pasūtījumus, baznīcas, pansionāti, pirmsskolas izglītības, kultūras, veselības aizsardzības un vides aizsardzības iestādes;

19.3. valsts pārvaldes institūcijas;

19.4. no pašvaldības budžeta finansējamās iestādes;

19.5. no nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu – izglītības iestādes un augstskolas, fiziskas un juridiskas personas par reklāmu vai reklāmas objektu, kuram nav komerciāls raksturs;

19.6. no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās – pašvaldības rīkotajos pasākumos pasākuma sponsori, kuru ieguldījums nav mazāks par šajos noteikumos minētās attiecīgās nodevas apmēru;

19.7. no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvoti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, I, II un III grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuras tirgo 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus;

19.8. no nodevas par suņu un kaķu turēšanu – viendzīvokļa privātmāju īpašnieki par suņu turēšanas nodevu;

19.9. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem – personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 13.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.26; 14.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

IX. Nodevu samaksas kārtība

20. Personas šajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

21. Nodevu samaksā pilnā apmērā. Nodevu samaksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas. Nodevas netiek atgrieztas.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.42 redakcijā)

21.1 Ja nodevas apmērs ir virs LVL 500,– , nodevu var samaksāt divās daļās, pirmo daļu samaksā 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas un otro daļu 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas samaksā viena gada laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk. Lai varētu samaksāt nodevu pa daļām, nodevas maksātājam jāiesniedz iesniegums, rakstveidā jāvienojas par nodevas apmaksu pa daļām un jāparaksta maksājuma grafiks.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.42 redakcijā)

Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 31.01.2001. saistošos noteikumus Nr.2 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
Pielikums Nr.1
Jēkabpils pilsētas domes lēmumam
2009.gada 12.novembra sēdē, prot. Nr.26, 3.§
Objekta būvapjoma noteikšana – likme A

Likme A, Ls

Objekta būvapjoms, m2

Likme A, Ls

Objekta būvapjoms, m2

2

0

-

5

116

750

-

800

4

5

-

10

130

800

-

900

6

10

-

20

148

900

-

1000

8

20

-

30

174

1000

-

1100

10

30

-

40

103

1100

-

1300

12

40

-

50

117

1300

-

1500

14

50

-

60

130

1500

-

2000

16

60

-

70

140

2000

-

2500

18

70

-

80

150

2500

-

3000

22

80

-

100

159

3000

-

3500

24

100

-

120

168

3500

-

4000

28

120

-

140

177

4000

-

4500

32

140

-

160

184

4500

-

5000

38

160

-

190

190

5000

-

5500

44

190

-

220

195

6000

-

6500

50

220

-

250

200

6500

-

7000

56

250

-

350

205

7000

-

7500

62

350

-

450

210

7500

-

8000

70

450

-

550

215

8000

-

8500

78

550

-

600

220

8500

-

9000

88

600

-

650

225

9000

-

9500

96

650

-

700

230

9500

-

10000

106

700

-

750

250

virs10000

  
Pielikums Nr.2
Jēkabpils pilsētas domes lēmumam
2009.gada 12.novembra sēdē, prot. Nr.26, 3.§
Plānotās ēkas vai būves tips – koeficients B

Ēkas vai būves tips

Koeficients B

1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas3
1261 Pašizklaides pasākumu ēkas
1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

5

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas3
211 Autostāvvietas
1211 Viesnīcu ēkas
1220 Biroju ēkas

4

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas
23 Rūpniecības kompleksās būves
1242 Garāžu ēkas
241 Sporta un atpūtas būves
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas4
1110 Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem2
1121 Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem2
1212 Citas īslaicīgas apmešanās vietas
2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

3

1262 Muzeji un bibliotēkas
1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
1265 Sporta ēkas
1130 Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
1272 Kulta ēkas

2

1110 Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai2
1121 Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai2

1


1 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi, pilsētas sliežu ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; maģistrālie un vietējie cauruļvadi, sakaru līnijas un kabeļi).

2 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai.

3 Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

4 Šajā grupā ietvertajām garāžām un saimniecības ēkām šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai tiek piemērots koeficients 1.

Pielikums Nr.3
Jēkabpils pilsētas domes lēmumam
2009.gada 12.novembra sēdē, prot. Nr.26, 3.§
Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficients D

Jaunbūve

1

Rekonstrukcija

0,8

Renovācija, restaurācija

0,5

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nodevām Jēkabpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 12.11.2009.Stājas spēkā: 08.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 07.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
203276
{"selected":{"value":"07.03.2013","content":"<font class='s-1'>07.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2013","iso_value":"2013\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2012","iso_value":"2012\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2012.-06.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2011","iso_value":"2011\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2011.-05.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2011","iso_value":"2011\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2011.-06.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2011","iso_value":"2011\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2011.-18.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2010","iso_value":"2010\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2010.-21.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2010","iso_value":"2010\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2010.-14.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)