Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1651

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 210.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma
7.panta ceturto daļu, 7.1 panta otro daļu, 13.1 pantu,
15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu
(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2010.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību. Noteikumu II1 nodaļa ir piemērojama Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku amatiem atbilstošo mēnešalgu grupu un tām atbilstošo mēnešalgu maksimālo apmēru noteikšanai.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā)

2. Amatpersonai (darbiniekam), kura amata (dienesta, darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

3. Amatpersona (darbinieks) nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņa bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (dienesta, darba) pienākumus.

3.1 Stundas algas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam) noteikto algas apmēru ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.656)

4. (Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.)

5. Noteikumi neattiecas uz tiem darbiniekiem, kurus pieņem darbā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā. Minētajiem darbiniekiem darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts darba tirgus specifiku un iestādes budžeta iespējām.

II. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā)

6. Lai noteiktu amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu, tās amatu klasificē saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs), un nosaka amata saimi un līmeni. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.633)

7. Atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un amatpersonas (darbi­nieka) kvalifikācijas pakāpei iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu šo noteikumu 2. un 3.pielikumā attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas diapazona ietvaros.

8. Amatpersonām (darbiniekiem), kurām noteikts summētais darba laiks, faktisko mēnešalgu aprēķina, stundas algas likmi reizinot ar mēnesī faktiski nostrādāto stundu skaitu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.656 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Iestādes vadītājam mēnešalgu nosaka ministrs, bet Valsts kancelejas direktoram, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam – Ministru prezidents.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.268 redakcijā)

10. Amatpersonai (darbiniekam) piešķir vienu no sešām kvalifikācijas pakāpēm (4.pielikums). Kvalifikācijas pakāpes noteikšanai piemēro šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

10.1. amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde. To nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam saskaņā ar normatīvo aktu par amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību (turpmāk – novērtēšanas kārtība). Profesiju grupām (piemēram, ārstniecības personām, sociālā darba speciālistiem, profesionālajiem sportistiem), kurām darba (nodarbošanās) specifikas dēļ novērtēšanas kārtību nav iespējams lietot pilnībā, valsts tiešās pārvaldes iestāde, saskaņojot ar nozares ministriju, pamatojoties uz novērtēšanas kārtībā ietvertajiem pamatprincipiem un saglabājot darbības un tās rezultātu novērtējumus (A, B, C, D, E), var izstrādāt atbilstošu novērtēšanas kārtību. Fiziskā darba veicēju darba izpildi novērtē pārrunās, kurās piedalās darbinieks un viņa tiešais vadītājs. Darba novērtējumu atspoguļo novērtēšanas veidlapā, kuru paraksta tiešais vadītājs un darbinieks un apstiprina iestādes vadītājs. Ja darbinieks nepiekrīt vērtējumam, jautājumu risina, pieaicinot iestādes personāla vadības speciālistu;

10.2. valsts dienestā (tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, Valsts kontrole, valsts uzņēmumi un bezpeļņas statūtsabiedrības un citas valsts vai pašvaldību institūcijas, kuras reorganizētas par tiešās pārvaldes iestādēm, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Saeima, Tiesībsarga birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Valsts prezidenta Kanceleja, Augstākās izglītības padome, Nacionālie bruņotie spēki (algots darbs, dienests, izņemot obligāto militāro dienestu)) nostrādātais laiks.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.794)

11. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir darba pieredze valsts dienestā un viņu ieceļ vai pārceļ citā amatā vai pieņem darbā tajā pašā vai citā valsts tiešās pārvaldes iestādē, un viņai:

11.1. ir noteikts pārbaudes laiks, pārbaudes laikā viņai piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 3.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam. Ja iestādes vadītājs, izvērtējot valsts dienestā pēdējo piecu gadu laikā veiktos amata (dienesta, darba) pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, konstatē, ka tie ir līdzīgi jaunajiem amata (dienesta, darba) pienākumiem, viņš var pieņemt pamatotu lēmumu par valsts dienestā noteiktās kvalifikācijas pakāpes saglabāšanu pārbaudes laikā. Ja darbavieta mainīta, piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās (pēdējās) darbavietas izsniegtu izziņu par amatpersonas (darbinieka) darba stāžu, veiktajiem amata (dienesta, darba) pienākumiem šajā darbavietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Beidzoties pārbaudes laikam, kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam un valsts dienestā nostrādātajam laikam;

11.2. nav noteikts pārbaudes laiks, kā arī iepriekšējā amatā ir piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Ja darba­vieta ir mainīta, piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās darba­vietas izsniegtu izziņu par amatpersonas (darbinieka) darba stāžu šajā darbavietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi;

11.3. nav noteikts pārbaudes laiks, kā arī iepriekšējā amatā nav piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 3.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.656; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.794)

12. Ja amatpersona (darbinieks) atgriežas no ilgstošas attaisnojošas prom­būtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), viņai:

12.1. piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi, ja tā ir bijusi pie­šķirta, un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

12.2. ja nav bijusi piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 3.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.794)

13. Ja amatpersonai (darbiniekam) nav darba pieredzes valsts dienestā un, uzsākot dienestu (darbu) valsts tiešās pārvaldes iestādē, viņai:

13.1. ir noteikts pārbaudes laiks, pārbaudes laikā piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir darba pieredze profesionālajā jomā, kas atbilst šo noteikumu 14. vai 15.punktā minētajiem nosacījumiem, un iestādes vadītājs, izvērtējot visu attiecināmo iepriekšējo darba pieredzi profesionālajā jomā, ir pieņēmis lēmumu par amatpersonas (darbinieka) darba pieredzes profesionālajā jomā pielīdzināšanu darba pieredzei valsts dienestā, tad amatpersonas (darbinieka) pārbaudes laikā piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 3.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši pielīdzinātajai darba pieredzei valsts dienestā. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē amatpersonas (darbinieka) darbību un tās rezultātus un nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

13.2. nav noteikts pārbaudes laiks (attiecas tikai uz darbinieku), sākotnēji piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi. Ja darbiniekam ir darba pieredze profesionālajā jomā, kas atbilst šo noteikumu 14. vai 15.punktā minētajiem nosacījumiem, un iestādes vadītājs, izvērtējot visu attiecināmo iepriekšējo darba pieredzi profesionālajā jomā, ir pieņēmis lēmumu par darbinieka darba pieredzes profesionālajā jomā pielīdzināšanu darba pieredzei valsts dienestā, tad piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 3.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši pielīdzinātajai darba pieredzei valsts dienestā. Ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē darbinieka darbu un tā rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.794 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajos gadījumos amatpersonai (darbiniekam), kuras amats atbilst 14A, 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai, nosakot kvalifikācijas pakāpi, ja tā ir zemāka nekā attiecīgajai mēnešalgu grupai 2. vai 3.pielikumā noteiktā, pārbaudes laikā vai līdz amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtēšanai piešķir attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto zemāko kvalifikācijas pakāpi. Amatpersonai (darbiniekam) piešķirto kvalifikācijas pakāpi saglabā, ja pēc amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtēšanas atbilstoši 4.pielikumam noteiktā kvalifikācijas pakāpe ir zemāka nekā amatpersonai (darbiniekam) iepriekš piešķirtā kvalifikācijas pakāpe.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā)

14. Ja amatpersonai (darbiniekam), stājoties amatā (dienestā, darbā), darba pieredze profesionālajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā, nav mazāka par trim gadiem un tā ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču attiecīgajai personai nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, ar pamatotu lēmumu, izvērtējot visu attiecināmo iepriekšējo darba pieredzi profesionālajā jomā, to var pielīdzināt amatpersonas (darbinieka) darba pieredzei valsts dienestā.

15. Ja amatpersonai (darbiniekam), stājoties amatā (dienestā, darbā), ir darba pieredze pašvaldības iestādēs profesionālajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču attiecīgajai personai nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, ar pamatotu lēmumu, izvērtējot visu attiecināmo iepriekšējo darba pieredzi profesionālajā jomā, to pielīdzina amatpersonas (darbinieka) darba pieredzei valsts dienestā.

16. Ja amatpersonai (darbiniekam) nav darba pieredzes valsts dienestā vai tā ir neliela, bet attiecīgā persona veic tādus amata (dienesta, darba) pienākumus, kuru izpilde prasa īpaši sarežģītus risinājumus, vai sagatavo un pieņem sarežģītus lēmumus, kas ir būtiski iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), iestādes vadītājs, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes ikgadējo novērtējumu vai novērtējumu pēc pārbaudes laika beigām (ja novērtējums ir A), ar pamatotu lēmumu mēnešalgu var noteikt amatam atbilstošās mēnešalgu grupas visu kvalifikācijas pakāpju diapazona ietvaros.

17. Kvalifikācijas pakāpi amatpersonai (darbiniekam) piešķir iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam – ministrs, Valsts kancelejas direktoram, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam – Ministru prezidents, konsultatīvajām amatpersonām attiecīgi – Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs vai ministrs.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.268 redakcijā)

18. Kvalifikācijas pakāpi konsultatīvajām amatpersonām Ministru kabineta loceklis nosaka atbilstoši konkrētās amatpersonas zināšanām, prasmēm, iegūtajam izglītības līmenim, iemaņām un darba pieredzei attiecīgajā profesionālajā jomā. Uz Ministru kabineta locekļu konsultatīvajām amatpersonām neattiecas šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punkts.

19. Amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes ikgadējo novērtējumu. Iestādes vadītājs katru gadu nosaka termiņu, kurā veic ikgadējo novērtēšanu un pārskata kvalifikācijas pakāpes. Ja ikgadējais novērtējums ir:

19.1. tāds pats vai augstāks nekā iepriekšējā gadā, kvalifikācijas pakāpi pārskata saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu. Ja kvalifikācijas pakāpe tiek paaugstināta, var pārskatīt mēnešalgu;

19.2. zemāks nekā iepriekšējā gadā, atbilstošo kvalifikācijas pakāpi piešķir saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu. Amatpersonai (darbiniekam), kuras amats atbilst 14A, 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai, piemēro šo noteikumu 13.1 punktā noteikto kārtību. Ja kvalifikācijas pakāpe tiek pazemināta, var pārskatīt mēnešalgu. Mēnešalgu pārskata, ja līdzšinējā mēnešalga pārsniedz attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošās mēnešalgas maksimālo apmēru un amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes ikgadējais novērtējums ir D vai E.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.633; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.794)

20. Darbiniekam par darbu, kuru iespējams normēt, var noteikt akorda algu. Akorda algu nosaka, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I – akorda alga latos;

Tl – attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai atbilstošā stundas likme latos. To nosaka, dalot mēnešalgu, kas noteikta atbilstoši šo notei­kumu 7.punktam, ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl – darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A – izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķi­nāšanā izmantotajām mērvienībām).

II 1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļa minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgu grupas un tām atbilstošās maksimālās mēnešalgas

(Nodaļa MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā)

20.1 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ņemot vērā amata saimi un līmeni.

20.2 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.1 pielikumu.

20.3 Nosakot mēnešalgu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, ņem vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un tai atbilstošo mēnešalgas maksimālo apmēru.

II2. To valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

(Nodaļa MK 28.09.2010. noteikumu Nr.903 redakcijā)

20.4 Lai noteiktu to valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi (turpmāk – aģentūras amatpersona (darbinieks)), to amatus klasificē saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs), un nosaka amata saimi un līmeni. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (1.pielikums).

20.5 Aģentūras amatpersonai (darbiniekam) piešķir vienu no sešām kvalifikācijas pakāpēm (7.pielikums). Kvalifikācijas pakāpes noteikšanai piemēro šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

20.51. aģentūras amatpersonas (darbinieka) kvalifikācija:

20.51.1. pamata kvalifikācija – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība attiecīgajā jomā;

20.51.2. optimālā kvalifikācija – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība, un viņš ir piedalījies papildu apmācībās Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību piemērošanā attiecīgajā jomā, kā arī ir apguvis specifiskas papildu zināšanas;

20.52. aģentūras amatpersonai (darbiniekam) ir darba pieredze aģentūrā vai citā ārvalstu civilās aviācijas uzraudzības iestādē.

20.6 Atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un aģentūras amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpei aģentūras vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu šo noteikumu 8.pielikumā attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas diapazona ietvaros.

20.7 Ja aģentūras amatpersonai (darbiniekam) profesionālā darba pieredze ir neliela, bet attiecīgā persona vairāk nekā gadu veic tādus amata (darba) pienākumus, kuru izpilde prasa īpaši sarežģītus risinājumus, vai sagatavo un pieņem sarežģītus lēmumus, kas ir būtiski aģentūras mērķu sasniegšanā, izpildot starptautiskās prasības, aģentūras vadītājs, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējo novērtējumu (ja novērtējums ir A), ar pamatotu lēmumu mēnešalgu var noteikt amatam atbilstošās mēnešalgu grupas visu kvalifikācijas pakāpju diapazona ietvaros.

20.8 Aģentūras amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu noteikto mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata (darba) pienākumu izpildes laikam, kurā tiek nodrošināta Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpilde.

III. Speciālās piemaksas un prēmijas

21. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona (darbinieks) saņem:

21.1. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi – saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

21.2. piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni – līdz 20 % no ierēdnim noteiktās mēnešalgas.

21.1 Ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona ir pildījusi amata pienākumus nepilnu kalendāra mēnesi, izmaksājamo piemaksu par speciālo dienesta pakāpi aprēķina, mēnesī noteiktās piemaksas par speciālo dienesta pakāpi summu dalot ar darba dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar šajā mēnesī faktiski nostrādāto darba dienu skaitu.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.95 redakcijā)

22. Amatpersona (darbinieks) par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku (6.pielikums), saņem piemaksu līdz 25 % no viņam noteiktās mēnešalgas.

23. Šo noteikumu 21.2.apakšpunktā un 22.punktā minēto piemaksu pie­šķiršanas kārtību, piemaksu apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs.

24. Amatpersona (darbinieks), kurš ieņem diplomāta amatu vai valsts interesēs uz noteiktu laiku pārcelts citā amatā citā iestādē, saglabājot diplomā­tisko rangu, saņem piemaksu par diplomātisko rangu 20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas.

25. Amatpersonai (darbiniekam), kas ieņem amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, uz valsts amatpersonas amatu savienošanas laiku nosaka piemaksu par amata pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā līdz 10 % no viņam noteiktās mēnešalgas.

26. Valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju reizi gadā saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu var prēmēt šādā apmērā:

26.1. līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

26.2. līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

26.3. līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.656 redakcijā)

27. Ja amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju prēmē saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu, prēmiju izmaksā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtēšanas.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Ar 2010.gada 1.aprīli spēku zaudē Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumi Nr.334 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 114.nr.; 2003, 121.nr.; 2006, 161.nr.; 2008, 202.nr.; 2009, 103.nr.).

29. Par valsts dienestā nostrādāto laiku uzskatāms jebkurš laikposms no Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas – 1991.gada 21.augusta.

30. Šo noteikumu 18.punktu uzsāk piemērot ar 2011.gada 1.janvāri.

31. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzsāk piemērot šos noteikumus ne vēlāk kā ar 2010.gada 1.aprīli.

32. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām (darbinie­kiem) līdz 2010.gada 31.martam mēnešalgas un piemaksu par izdienu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.334 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu", bet pabalstu, kompensāciju un citu sociālo garantiju noteikšanai iepriekš minēto noteikumu attiecīgās normas piemēro tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

33. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uzsāk piemērot šos noteikumus ne vēlāk kā ar 2010.gada 1.aprīli. Līdz 2010.gada 31.martam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personu darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumus Nr.980 "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām".

34. Līdz normatīvā akta par tiešās valsts pārvaldes amatpersonu (darbi­nieku) pabalstiem, kompensācijām un citām sociālajām garantijām pieņemšanai piemēro Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" attiecīgās normas, ciktāl tās nav pretrunā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

35. Šo noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši valsts budžetā kārtējam gadam atalgojumam apstiprinātajiem izdevumiem.

36. Amatpersonu (darbinieku) (izņemot Korupcijas novēršanas un apkaro­šanas biroja amatpersonas (darbiniekus) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personas) ne vēlāk kā līdz 2010.gada 15.janvārim brīdina par mēnešalgas apmēra izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.pielikumam. Izsakot brīdinājumu par mēnešalgas apmēra izmaiņām, ievēro Darba likuma 62.panta ceturto daļu un 98.panta otro daļu.

36.1 Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonai (darbiniekam), kurai noteikts summētais darba laiks, pārskata periodā no 2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim pārrēķina mēnešalgu par 2011.gada septembri, samaksājot par stundām, kas nostrādātas virs normālā darba laika. Aprēķinu veic, no septembrī faktiski nostrādāto stundu un attaisnoto kavējuma stundu kopsummas atņemot normālā darba laika stundu skaitu septembrī un iegūto starpību reizinot ar 2011.gadā noteikto stundas algas likmi.

(MK 17.04.2012. noteikumu Nr.268 redakcijā)

37. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1651
Amatpersonu un darbinieku amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

(Pielikums MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.261; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.656; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.95; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.794)

Amatu saimes (apakšsaimes)

Mēnešalgu grupas un atbilstošie līmeņi

numurs

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13A

13

14A

14

15

16

1.Administratīvā vadībaIIIBIIAIVA1IVB1IVE
IICIVA2IVB2VA
VB
IIIIVBIVCVC
IVA
IVDVI
2.Apgāde (iepirkšana)IIIIIIAIIIBIVV
3.ApsaimniekošanaIAIBIIAIIBIICIIIIVV

4

Apsardze un uzraudzība

IA

IIA

III

IV

V

VI

IB

IIB

5.1

Ārstniecība: Ārstniecības pakalpojumi

IA

IE

III

IVA

V

VI

IIA

IB

IVB

IC

IIB

ID

5.2

Ārstniecība: Aprūpe

I

II

III

IV

V

VI

5.3

Ārstniecība: Farmācija

I

II

IIIA

IVA

IVB

IIIB

5.4

Ārstniecība: Neatliekamā medicīniskā palīdzība

IA

IC

IIB

IIC

IIIB

IIIC

IVB

VIA

VIC

IIIA

IB

IIA

IVA

VB

VIB

VID

VA

6

Darba aizsardzība

I

II

III

IV

7

Diplomātiskā un konsulārā darbība

I

IIA

IIIC

IIIA

IVA

V

VI

IIB

IIIB

IVB

IVC

8

Dispečeru pakalpojumi

I

II

III

9

Dokumentu rediģēšana

IA

IB

II

III

IV

10

Ekspertīze

I

II

III

IV

V

11.1.Finanšu administrēšana: Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadībaIIIIIIAIIIBIV
11.2.Finanšu administrēšana: KreditēšanaIIIIII
11.3.Finanšu administrēšana: Riska vadība (finanšu riski)IIIIII
11.4.Finanšu administrēšana: Valsts budžeta norēķiniIAIBIIAIIBIIIBIIIAIVAIVCV
IIICIVB

12.1

Finanšu analīze un vadība: Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās

I

IIA

IIC

IIIA

IIIB

IVB

IIB

IVA

V

12.2

Finanšu analīze un vadība: Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde

I

II

III

IV

V

VI

12.3Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā

I

II

III

IV

13

Fiziskais un kvalificētais darbs

IA

IB

III

IV

V

VI

VII

II

14

Grāmatvedība

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA

VB

15

Iekšējais audits

I

II

III

IV

V

16

Iestāžu drošība

IA

IIA

IIB

IB

17

Iestāžu procedūras

I

II

III

18.1

Informācijas apkopošana un analīze: Arhīvu pakalpojumi

I

II

III

IVA

IVB

18.2

Informācijas apkopošana un analīze: Bibliotēku pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.3

Informācijas apkopošana un analīze: Dokumentu pārvaldība

I

II

III

IVA

VA

IVB

VB

18.4

Informācijas apkopošana un analīze: Fondu glabāšana

I

II

III

18.5

Informācijas apkopošana un analīze: Muzeju pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.6

Informācijas apkopošana un analīze: Statistika

IA

IB

II

III

IV

V

19.1

Informācijas tehnoloģijas: Datorgrafika un WEB dizains

I

II

19.2

Informācijas tehnoloģijas: Datu atbalsts

I

II

19.3

Informācijas tehnoloģijas: Informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība

I

IIA

III

IV

V

IIB

19.4

Informācijas tehnoloģijas: Programmatūras attīstība

I

II

III

IV

V

19.5

Informācijas tehnoloģijas: Sistēmu administrēšana un uzturēšana

I

IIA

IIB

III

IV

19.6

Informācijas tehnoloģijas: Lietotāju atbalsts

I

II

III

20

Inženiertehniskie darbi

I

II

III

IV

V

VI

21

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA

VB

VIA

VIB

VIC

VID

22.1

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu vadīšana

I

II

III

IV

V

22.2

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu tehniskā apkope

I

II

III

23

Klientu apkalpošana

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

V

24

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

I

II

III

IV

25

Konsultēšana

I

II

III

IV

26.1

Kontrole un uzraudzība: Iestāžu un amatpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VI

26.2

Kontrole un uzraudzība: Muita un muitas kontrole

I

II

III

IV

V

26.3

Kontrole un uzraudzība: Privātpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VIA

VIB

27

Kvalitātes vadība

I

II

III

28.1

Noziedzības novēršana un apkarošana: Izmeklēšana

I

II

III

IV

28.2

Noziedzības novēršana un apkarošana: Operatīvā darbība

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

28.3

Noziedzības novēršana un apkarošana:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

I

II

III

IV

28.4.Noziedzības novēršana un apkarošana: Pašvaldības policijaIIIAIIBIICIIIIVV

29.1

Pedagoģijas darbības atbalsts

I

II

III

IV

29.2

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.)

29.3

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.)

29.4

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108,kas piemērojami ar 01.12.2010.)

30

Personāla vadība

I

II

III

IVA

IVB

IVC

IVD

31

Laboratorijas un izpētes darbi

I

II

III

IV

32

Projektu vadība

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

IIC

IIID

33.Radošie darbiIAIB

IC

IIIIIIV

34

Restaurācijas darbi

I

II

III

IVA

IVB

34.1

(Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.)

35

Politikas ieviešana

I

II

III

IVA

IVB

V

36

Politikas plānošana

I

II

III

IV

V

VI

37

Tirgzinība

I

II

III

IV

V

VI

38

Sekretariāta funkcija

I

II

III

39

Sociālais darbs

I

II

III

IV

40

Starptautiskie sakari

I

II

III

IV

41

Transportlīdzekļa vadīšana

I

II

III

42.1

Tulkošana: Tulkošana rakstveidā

I

II

42.2

Tulkošana: Tulkošana mutvārdos

I

II

42.3

Tulkošana:
Tulkošana rakstveidā un mutvārdos

I

II

43

Meža ugunsapsardzība

I

II

III

IV

44

Ārvalstu finanšu instrumentu vadība

I

IIA

IIIA

IIIB

IVB

VI B

VIIC

IIB

IIIC

IVC

VIC

IIC

VIIA

IVA

VB

VC

VIIB

VA

VIA

45

Bāriņtiesas

I

II

III

46.Dzimtsarakstu pakalpojumiIAIBII

47

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

I

II

III

IV

48

Sporta organizēšana un profesionālais sports

IA

IB

II

III

49

Studentu apkalpošana

I

II

III

IV

V

50

Studiju procesa organizēšana

I

II

III

IV

V

VI

51.Teritorijas plānošanaIIIIIIIVAIVBV

52

Risku vadība (darbības riski)

I

II

III

53.1Tiesas un prokuratūra:
Tiesu darbinieki
I
IIIA
IVA
IIIC
IVC
IVD
IVB
VB
II
IIIB
VA
VC
53.2.Tiesas un prokuratūra: Satversmes tiesas darbiniekiIAIBIIIIIAIIIBIVB
IVA
53.3Tiesas un prokuratūra:
Prokuratūras darbinieki (prokuroru palīgi)
IA
IB
IIB
IIA
54Valsts dibinātu augstskolu vadība
IA
IB
IC
IIB
IIC

IV

IIA
IIIA
IIIB
55Nacionālo bruņoto spēku darbinieki
IA
IB
II
III
IV
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Amatpersonu un darbinieku mēnešalga ministrijās, Valsts kancelejā, Pārresoru koordinācijas centrā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

(Pielikums grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108; pielikuma nosaukums MK 17.04.2012. noteikumu Nr.268 redakcijā)

(latos)

Mēnešalgu grupa

Kvalifikācijas pakāpes

1

2

3

4

5

6

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

16

1 419

1 669

1 458

1 715

15

1 257

1 479

1 306

1 536

1 355

1 594

1 405

1 653

14

1 040

1 301

1 082

1 393

1 118

1 491

1 159

1 591

14A

822

1 301

832

1 393

843

1 491

855

1 591

13

762

952

819

1 024

880

1 100

900

1 179

931

1 261

979

1 347

13A

463

952

479

1 024

500

1 100

525

1 179

550

1 261

605

1 347

12

654

817

685

880

706

945

719

1 013

730

1 083

778

1 157

11

515

686

526

739

538

793

576

849

624

910

672

971

10

467

583

502

628

516

675

540

722

568

772

630

825

9

394

493

421

531

448

571

475

611

502

655

528

698

8

347

433

373

466

401

502

430

538

455

575

480

614

7

298

372

321

401

345

431

369

461

385

494

400

527

6

265

330

284

355

305

382

327

409

350

438

374

467

5

239

285

249

306

264

329

282

353

302

378

323

403

4

224

252

233

271

242

291

254

312

266

334

279

358

3

207

229

216

244

225

259

235

274

245

288

256

302

2

204

207

209

218

215

229

221

241

228

256

235

270

1

200

200

202

210

204

212

206

215

209

219

213

224

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Amatpersonu un darbinieku mēnešalga ministriju padotībā esošajās iestādēs

(Pielikums grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.mēnešalgu grupas attiecīgo mēnešalgu apmēru jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

(latos)

Mēnešalgu grupa

Kvalifikācijas pakāpes

1

2

3

4

5

6

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

16

877

1 669

912

1 715

15

657

1 479

683

1 536

710

1 594

738

1 653

14

507

1 301

527

1 393

548

1 491

572

1 591

13

335

952

345

1 024

370

1 100

411

1 179

440

1 261

484

1 347

12

281

817

289

880

313

945

348

1 013

377

1 083

406

1 157

11

238

686

247

739

271

793

297

849

327

910

355

971

10

228

583

234

628

242

675

253

722

276

772

303

825

9

221

493

226

531

232

571

240

611

251

655

262

698

8

217

433

221

466

225

502

230

538

238

575

249

614

7

213

372

216

401

220

431

224

461

230

494

237

527

6

210

330

213

355

217

382

221

409

226

438

231

467

5

208

285

211

306

215

329

219

353

224

378

229

403

4

206

252

209

271

212

291

216

312

220

334

225

358

3

204

229

206

244

209

259

213

274

217

288

221

302

2

202

207

204

218

207

229

210

241

214

256

218

270

1

200

200

202

210

204

212

206

215

209

219

213

224

Finanšu ministrs E.Repše
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

(Pielikums MK 13.07.2010. noteikumu Nr.633 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1108, kas piemērojami ar 01.12.2010.; 1. un 2.mēnešalgu grupas attiecīgo mēnešalgu apmēru jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2011., sk. MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1108 2.punktu)

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgas maksimālais apmērs (latos)

16

ne vairāk kā 1 715

15

ne vairāk kā 1 653

14

ne vairāk kā 1 591

13

ne vairāk kā 1 347

12

ne vairāk kā 1 157

11

ne vairāk kā 971

10

ne vairāk kā 825

9

ne vairāk kā 698

8

ne vairāk kā 614

7

ne vairāk kā 527

6

ne vairāk kā 467

5

ne vairāk kā 403

4

ne vairāk kā 358

3

ne vairāk kā 302

2

ne vairāk kā 270

1

ne vairāk kā 224

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas pakāpju noteikšanas tabula

Nr. p.k.

Darba izpilde

Valsts dienestā nostrādātais laiks (gadi)

līdz 2

2–5

5–8

8–11

vairāk par 11

pakāpe

1.

E

1

1

1

1

2

2.

D

1

1

2

2

2

3.

C

2

3

3

4

4

4.

B

3

4

5

5

6

5.

A

4

5

6

6

6

Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Piemaksas par speciālajām dienesta pakāpēm Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ar speciālajām dienesta pakāpēm

Nr.p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs mēnesī  (latos)

1.

Ģenerālis

55

2.

Pulkvedis

45

3.

Pulkvežleitnants

40

4.

Majors

35

5.

Kapteinis

30

6.

Virsleitnants

25

7.

Leitnants

21

8.

Virsnieka vietnieks

14

9.

Virsseržants

11

10.

Seržants

8

11.

Kaprālis

5

12.

Ierindnieks

2

Finanšu ministrs E.Repše
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
Iestādes un amatu grupas, kurās amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar īpašu risku

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.261; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.656)

Nr.p.k.

Iestādes un amatu grupas

1.

Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)

2.

Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai

3.

Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai

4.

Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori

5.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un institūcijās invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu un aprūpētāju) drošībai vai veselībai

6.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijās bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu, pedagogu, aprūpētāju, audzinātāju un aukļu) drošībai vai veselībai

7.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personām, kurām ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai

8.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu medicīnas apakšvienību darbiniekiem, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus

9.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri strādā cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem

10.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kuras strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs, kā arī anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālistiem par darbu paaugstināta riska apstākļos

11.

Speciālajās izglītības iestādēs (speciālajās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušajiem izglītojamiem – darbiniekiem, kuri strādā ar minētajiem skolēniem

12.

Darbiniekiem, kuri strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar skolēniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība

13.

Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:

13.1.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic piespiedu ārstēšanu

13.2.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic tiespsihiatrisko un tiesu medicīnisko ekspertīzi

13.3.

rehabilitācijas speciālistiem

14.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem par darbu paaugstināta riska apstākļos

15.

Veterinārajās iestādēs par darbu, kas saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) ārstēšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju saistītu darbu un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem

16.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu

17.

Par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos ugunsgrēku dzēšanas un avārijas darbos, glābšanas darbu vadībā, kā arī par tiešu piedalīšanos minētajos darbos

18.

(Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.261)

19.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām (darbiniekiem):

19.1.

par dienestu, kas tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā

19.2.

par darbu, kas tieši saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, kā arī citu objektu apsardzi

19.3.

par dienestu, kas tieši saistīts ar muitas robežas kontroli

19.4.

par dienestu, kas tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumu īstenošanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā

20.

Valsts probācijas dienesta amatpersonām (darbiniekiem):

20.1.

par sociālās uzvedības korekcijas pasākumu īstenošanu soda izciešanas vietās, par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām brīvības atņemšanas iestādēs, personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, un personām, kuras atrodas sociālās rehabilitācijas centros, par notiesāto apmeklējumu brīvības atņemšanas iestādē

20.2.

par nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un probācijas programmu īstenošanu

20.3.

par kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanu un vadīšanu

20.4.

par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizēšanu

21.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām (darbiniekiem):

21.1.

par darbu, kas tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, darbībām ar valsts noslēpumu objektiem, ja tie saistīti ar korupcijas apkarošanu, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem

21.2.

par darbu, kas tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzdevumu īstenošanu korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē

Finanšu ministrs E.Repše
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
To valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu un darbinieku kvalifikācijas pakāpju noteikšanas tabula, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

(Pielikums MK 28.09.2010. noteikumu Nr.903 redakcijā)

Nr.p.k.

Darba izpilde

Darba pieredze un Civilās aviācijas aģentūrā vai ārvalstu civilās aviācijas uzraudzības iestādē nostrādātais laiks

līdz 2 gadiem

2–5 gadi

5–8 gadi

8–11 gadi

vairāk par 11 gadiem

pamata kvalifikācija

pamata kvalifikācija

optimālā kvalifikācija

pamata kvalifikācija

optimālā kvalifikācija

pamata kvalifikācija

optimālā kvalifikācija

pamata kvalifikācija

optimālā kvalifikācija

pakāpe

1.

E

1

1

1

2

2

2

2

3

3

2.

D

1

1

2

2

3

3

3

3

4

3.

C

2

2

3

3

4

4

4

4

5

4.

B

3

3

4

4

5

5

6

6

6

5.

A

3

4

5

5

6

6

6

6

6

8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
To valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu un darbinieku mēnešalga, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

(Pielikums MK 28.09.2010. noteikumu Nr.903 redakcijā)

(latos)

Mēnešalgu grupa

Kvalifikācijas pakāpe

1

2

3

4

5

6

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

14

 

 

 

 

1301

2240

1393

2419

1491

2613

1591

2800

13

857

1428

922

1571

990

1744

1061

1935

1135

2148

1212

2380

12

735

1242

792

1367

851

1517

912

1684

975

1869

1041

2071

11

617

1171

665

1288

714

1417

764

1559

819

1699

874

1801

10

525

1054

565

1159

608

1275

650

1403

695

1529

743

1621

9

444

948

478

1043

514

1148

550

1262

590

1376

628

1459

8

390

854

419

939

452

1033

484

1136

518

1238

553

1313

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1651Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
203051
{"selected":{"value":"23.11.2012","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2012","iso_value":"2012\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2012.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2012","iso_value":"2012\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2012.-20.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-09.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2011","iso_value":"2011\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2011","iso_value":"2011\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2011.-01.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-13.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2010","iso_value":"2010\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2010","iso_value":"2010\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2010.-14.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2010","iso_value":"2010\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2010.-01.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-20.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"