Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.931

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.89 167.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5

1. Ministru kabinets (adrese - Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Palve" (vienotais reģistrācijas Nr.40003804139, juridiskā adrese - Rīga, Pulkveža Brieža 15, LV-1010), Veltas Lazdas un Dzintara Abula 2008.gada 15.oktobrī iesniegto iesniegumu (iesniegums reģistrēts Privatizācijas aģentūrā 2008.gada 10.novembrī ar Nr.1.37/3892) par valsts īpašuma objekta 2006.gada 28.augusta privatizācijas ierosinājuma precizējumu (privatizācijas ierosinājums reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.1.365).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palve", Velta Lazda un Dzintars Abuls atsauc transformatora ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 095) Rīgā, Šmerļa ielā 5, privatizācijas ierosinājumu un ierosina privatizēt noliktavas ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 094) Rīgā, Šmerļa ielā 5 (turpmāk - valsts īpašuma objekts).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. Privatizācijas aģentūrā 2006.gada 30.augustā tika saņemts Veltas Lazdas, Dzintara Abula un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Palve" ierosinājums par divu garāžu (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 0021 093 un 0100 092 0021 096) un transformatora ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 095) Rīgā, Šmerļa ielā 5, nodošanu privatizācijai. Ar Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumu Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" minētie valsts īpašuma objekti tika nodoti privatizācijai;

3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palve", Velta Lazda un Dzintars Abuls 2008.gada 15.oktobrī iesniedza Privatizācijas aģentūrā iesniegumu, kurā norādīja, ka kļūdaini ierosinājuši nodot privatizācijai transformatora ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 095) Rīgā, Šmerļa ielā 5, un vēlas precizēt privatizācijas ierosinājumu - ierosina nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu;

3.3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2006.gada 20.oktobra izziņu Nr.10B-1.1/17413 uz zemesgabala (zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 092 0021) Rīgā, Brīvības gatvē 382/384, atrodas zemesgabalam nepiederošas 63 būves, tai skaitā divas garāžas un transformatora ēka (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 0021 093, 0100 092 0021 096, 0100 092 0021 095), un valsts īpašuma objekts. Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas datiem zemesgabals Rīgā, Brīvības gatvē 382/384, pieder privātpersonām (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.10702);

3.4. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 17.panta pirmās daļas 1.punktu pirmpirkuma tiesības var tikt atzītas zemes īpašniekam, ja uz tam piederošā zemesgabala atrodas vairāk nekā puse no privatizējamā objekta aizņemtās teritorijas;

3.5. valsts īpašuma objekts atrodas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva bilancē. Īpašuma tiesības uz valsts īpašuma objektu zemesgrāmatā nav reģistrētas, un tas nav iznomāts;

3.6. ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 18.februāra rīkojumu Nr.60 "Par ēkas Rīgā, Šmerļa ielā, 5 nodošanu Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un Bulduru baznīcas telpām Jūrmalā, K.Barona ielā 6" ēka Rīgā, Šmerļa ielā 5, ir saglabāta valsts īpašumā un nodota Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas valdījumā. Kopš 1993.gada administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 592 0030) un visas palīgceltnes - transformatora ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 095), divas garāžas (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 0021093 un 0100 092 0021 096) un valsts īpašuma objektu (kas atrodas tuvu arhīva administratīvajai ēkai) - izmanto Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs;

3.7. pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 19.oktobra rīkojuma Nr.683 "Par Kultūras ministrijas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā" 2.1.apakšpunktu un 3.punktu, īpašuma tiesības uz administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 592 0030) Rīgā, Šmerļa ielā 5, nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.17951 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kā arī ēka nodota valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā;

3.8. valsts īpašuma objektu izmanto Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs savu funkciju īstenošanai. Saskaņā ar likumu "Par arhīviem", Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.337 "Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas nolikums" un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva nolikumu Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs nodrošina Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā audiovizuālo darbu ilgstošu saglabāšanu, sistemātisku atjaunošanu, filmu pārnešanu digitālā formātā, moderno saglabāšanas un metadatu veidošanas tehnoloģiju ieviešanu un citus glabāšanas pasākumus, kā arī pilda valsts pārvaldes funkciju - nacionālā dokumentārā mantojuma pārvaldību;

3.9. valsts īpašuma objekts nepieciešams Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam tā funkciju nodrošināšanai nacionālā audiovizuālā mantojuma saglabāšanā. Noliktavas ēka tiek izmantota kā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva labilo (uz viegli uzliesmojošiem nesējiem), norakstāmo un norakstīto kino dokumentu glabātava. Saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 2000.gada 26.janvāra noteikumiem par audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu saglabāšanu labilo dokumentu atrašanās arhīva centrālajā glabātavā rada apdraudējumu visam arhīva fondam un šādi dokumenti izvietojami ārpus centrālās glabātavas, lai nodrošinātu Latvijas nacionālā arhīva fonda kino dokumentu saglabāšanu;

3.10. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Šmerļa ielā 5, Rīgā" 2009.gada 9.novembrī ar vēstuli
Nr.2.1.-12/3376 tika nosūtīts privatizācijas ierosinātāju pilnvarotam pārstāvim - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Palve" prokūristam Aldim Plaudim. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemes gabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu valsts interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam - labums, ko sabiedrība iegūst, Ministru kabinetam atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāju tiesisko interešu ierobežojums, jo netiek apdraudēta Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma - audiovizuālo darbu - ilgstoša saglabāšana un izmantošana sabiedrības interesēs.

Atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, samērīguma princips tiek ievērots un tiek sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs mērķis. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā valsts arhīvu sistēmas iestādēm nav iespējams celt jaunu ēku labilo dokumentu glabāšanai ārpus centrālās glabātavas vai iznomāt atbilstoši tirgus cenām un pielāgot Valsts kinofotofonodokumentu arhīva īpašajām vajadzībām citu atbilstošu ēku.

6. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, jo objekts nepieciešams Kultūras ministrijas padotībā esošās valsts arhīvu sistēmas vajadzībām, lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu sabiedrības interesēs.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5 Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 931Pieņemts: 28.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
203030
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)