Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 448 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1659

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.90 9.§)
Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (turpmāk – aģentūra) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt traktortehnikas un tās piekabju valsts uzraudzību, piešķirt un anulēt traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniegt traktortehnikas vadītāja apliecības, veikt traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un kontroli, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozaru un to attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju un izsniegt reģistrācijas dokumentus;

3.2. nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācijas uzraudzību;

3.3. uzraudzīt un novērtēt traktortehnikas vadītāju apmācības procesu un traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru kvalifikāciju un izsniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

3.4. nodrošināt un uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu;

3.5. nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību, ja tirgū tiek piedāvāta normatīvo aktu prasībām neatbilstoša traktortehnika un traktoru piekabes;

3.6. nodrošināt informācijas apriti obligātās transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jomā;

3.7. uzkrāt, dokumentēt un saglabāt kultūrvēsturiskus materiālus par Latvijas lauksaimniecības nozarēm un lauksaimniecības darbiniekiem;

3.8. nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību;

3.9. veikt pētniecisko un izglītojošo darbu par lauksaimniecības nozaru un to attīstības vēsturi;

3.10. izglītot sabiedrību un popularizēt lauksaimniecību, izmantojot aģentūras rīcībā esošo muzeja krājumu.

4. Lai īstenotu šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. reģistrēt traktortehniku, tās piekabes un citu speciālo pašgājēju tehniku, izsniegt reģistrācijas apliecības un valsts reģistrācijas numura zīmes;

4.2. nodrošināt traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un ekspluatācijas drošības kontroli, izsniegt tehniskās apskates talonus;

4.3. sniegt atzinumu par traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi;

4.4. veikt transportlīdzekļu tehnisko ekspertīzi;

4.5. uzraudzīt traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību;

4.6. pārbaudīt traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību iestāžu materiālo bāzi un tehnisko nodrošinājumu;

4.7. uzraudzīt un kontrolēt traktortehnikas vadītāju apmācības procesu;

4.8. piešķirt un anulēt traktortehnikas vadītāju un praktiskās apmācības instruktoru apliecības;

4.9. reģistrēt un dzēst traktortehnikas atsavināšanas aizliegumus un komercķīlas atzīmes;

4.10. reģistrēt un dzēst pārkāpumu uzskaites punktus traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, nodrošināt informācijas datu apmaiņu ar valsts institūcijām par traktortehnikas vadītāju pārkāpumu uzskaites punktiem;

4.11. atbilstoši kompetencei sagatavot un sniegt informāciju citiem valsts reģistriem un datubāzēm;

4.12. reģistrēt tirdzniecības vietas komersantiem, kuri vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību;

4.13. papildināt, uzskaitīt, saglabāt un izmantot muzeja krājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par muzeju krājumu veidošanu;

4.14. sagatavot, iekārtot un uzturēt muzeju pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes par lauksaimniecības tēmām;

4.15. veidot muzeja krājumu par izciliem lauksaimniecības nozaru darbiniekiem, viņu ieguldījumu;

4.16. publiskot muzeju pētījumus un informāciju par muzeju krājumu, izdot ceļvežus, katalogus un citus informatīvus materiālus par Latvijas lauksaimniecību;

4.17. sagatavot un vadīt ekskursijas muzejos, sniegt ar muzeju darbību saistītas konsultācijas, lasīt lekcijas, rīkot publiskus pasākumus;

4.18. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

4.19. piedalīties un īstenot nacionāla un starptautiska mēroga projektus atbilstoši aģentūras kompetencei;

4.20. informēt sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē aģentūras kompetencē esošos jautājumus;

4.21. uzturēt aģentūras valdījumā esošo valsts mantu;

4.22. pildīt citas funkcijas, kas paredzētas zemkopības ministra un aģentūras direktora noslēgtajā pārvaldes līgumā.

5. Aģentūra funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, apstiprinātajam kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam, kā arī saskaņā ar zemkopības ministra un aģentūras direktora noslēgto pārvaldes līgumu.

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. atbilstoši aģentūras kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;

6.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.3. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

6.4. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.5. piedalīties projektu konkursos;

6.6. Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo valsts mantu;

6.7. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus.

III. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

7. Aģentūras manta ir valsts manta, kas nodota aģentūras valdījumā (arī kustamā manta, ko aģentūra iegādājusies tās vajadzībām).

8. Aģentūra ar muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu – rīkojas atbilstoši Muzeju likuma prasībām.

9. Aģentūras budžetu veido:

9.1. pašu ieņēmumi (arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem un ieņēmumi no valsts un pašvaldību pasūtījumu izpildes);

9.2. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

9.3. aģentūras valdījumā esošās kustamās mantas atsavināšanā iegūtie finanšu līdzekļi;

9.4. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.5. Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju aģentūras saņemtie aizņēmumi, kā arī finanšu saistības, kuras pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas ir saskaņotas ar Zemkopības ministriju.

IV. Aģentūras pārvalde

10. Aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem.

11. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba zemkopības ministrs.

12. Aģentūras direktors nosaka aģentūras iekšējo struktūru. Aģentūras struktūrvienības darbojas saskaņā ar struktūrvienības vadītāja izdotu un aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu.

13. Aģentūras amatpersonu un darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

13.1. struktūrvienības amatpersonas vai darbinieka izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā;

13.2. aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto lēmumu) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Aģentūra ne retāk kā reizi gadā iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

V. Aģentūras reorganizācija un likvidācija

15. Ja aģentūra tiek reorganizēta vai likvidēta, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu.

16. Ja aģentūra tiek reorganizēta vai likvidēta, aģentūras direktors ir atbildīgs par arhīva saglabāšanu un nodošanu saistību pārņēmējam vai Latvijas Valsts arhīvam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.832 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 159.nr.; 2006, 106.nr.);

18.2. Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.986 "Valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.);

18.3. Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.987 "Valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1659Pieņemts: 28.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 18.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202966
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)