Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1643

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 182.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 605)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru un tā pārskatīšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 605)

2. Pabalsta apmērs ir:

2.1. par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215,00 euro mēnesī;

2.2. par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 258,00 euro mēnesī.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 812)

4. Ja par bērnu Latvijas Republikā ir piešķirti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Pabalstu samazina par izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru, pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija reizi nedēļā informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar uzturlīdzekļu izmaksu vai izmaksas izbeigšanu.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 812 redakcijā)

5. Sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas saņemta informācija par uzturlīdzekļu izmaksu, pabalstu samazina par izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru. Ja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pieņēmusi lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, pabalstu pārrēķina ar dienu, ar kuru ir izbeigta uzturlīdzekļu izmaksa.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

6. Pabalsta apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

7. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

7.1. pabalsta pieprasītāja:

7.1.1. vārds, uzvārds;

7.1.2. personas kods;

7.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

7.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

7.2. bērna:

7.2.1. vārds, uzvārds;

7.2.2. personas kods;

7.3. pieprasītā pabalsta veids (pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 427 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 605)

7.1 Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.427 redakcijā)

8. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

9. Pabalstu nepiešķir:

9.1. Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajos gadījumos;

9.2. ja pabalsta pieprasītājs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai;

9.3. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.427).

10. Par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē pabalsta pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, pabalsta pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

11. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalsta summu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par nesaņemto pabalsta summu, norādot šādas ziņas:

11.1. pabalsta pieprasītāja:

11.1.1. vārds, uzvārds;

11.1.2. personas kods;

11.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

11.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

11.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

11.2. ziņas par mirušo pabalsta saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, miršanas datums).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.427 redakcijā)

11.1 (Svītrots ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 780)

11.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 7. un 11.punktā minētajā pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa un pabalsta pieprasītājs apņemas informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par apstākļiem, kas var ietekmēt pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.427 redakcijā)

11.3 Iesniedzot pieprasījumu pabalsta piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.427 redakcijā)

12. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

13. Ja pabalsta saņēmējam radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai, viņam ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.427)

14. Ja bāriņtiesa atcēlusi aizbildnību un saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta trešo daļu ir jāpārtrauc pabalsta izmaksa, bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.427)

15. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ pabalsta saņēmējam pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā, attiecīgo summu viņam izmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta pieļautā kļūda.

16. Ja pabalsta saņēmēja vainas dēļ ir nepamatoti saņemts pabalsts, pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt attiecīgo summu labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas pabalsta saņēmējam izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

17. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta izpildei piespiedu kārtā.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.427 redakcijā)

18. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa, izņemot gadījumus, ja pabalsta piešķiršanas laikā jau bijis zināms pabalsta pārtraukšanas termiņš.

18.1 Personai, kurai pabalsts piešķirts laikposmā līdz 2016. gada 31. decembrim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2017. gada 1. janvāra pabalstu maksā no 2017. gada 1. janvāra noteiktajā apmērā un starpību izmaksā līdz 2017. gada 1. jūlijam.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

18.2 Par laikposmu, kad valstī sakarā ar Covid-19 izplatību ir izsludināta ārkārtējā situācija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā pabalstu par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 161,25 euro mēnesī un par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 193,50 euro mēnesī. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalsta apmēru aprēķina par laikposmu no 2020. gada 12. marta un izmaksā to līdz 2020. gada 30. jūnijam.

(MK 05.05.2020. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

18.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim pabalstu piešķir un izmaksā tādā apmērā un kārtībā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2021. gada 31. decembrim. Par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic pabalsta pārrēķinu, izmaksājamo pabalstu nesamazinot par piešķirtās pensijas par apgādnieka zaudējumu, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā un ģimenes valsts pabalsta summu, un nodrošina pabalsta starpības izmaksu līdz 2022. gada 31. martam.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 812 redakcijā)

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.183 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1643Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202947
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2020","iso_value":"2020\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-06.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"