Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1640

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 156.§)
Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 11.panta divpadsmito daļu un 36.panta 13., 15., 18. un 19.punktu
(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1235 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – nodoklis) deklarācijas par taksācijas periodu (turpmāk – deklarācija) un tās pielikumu veidlapu paraugus, kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Ja ar nodokli apliekamai personai (turpmāk – apliekamā persona) saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk – likums) 9.panta 1.4 daļu taksācijas gada laikā taksācijas periods no kalendāra ceturkšņa vai puses no kalendāra gada mainās uz kalendāra mēnesi, apliekamā persona pēc kalendāra mēneša, kurā tā veica preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai sniedza pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, vai pēc kalendāra mēneša, kurā taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība pārsniedza 35 000 latu, iesniedz apvienotu deklarāciju par visiem iepriekšējiem kalendāra ceturkšņa vai puses no kalendāra gada mēnešiem. Minēto deklarāciju iesniedz atbilstoši likuma 11.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajam termiņam.

Piemēri.
I situācija: apliekamā persona, kurai saskaņā ar likuma 9.panta 1.1 daļu taksācijas periods ir kalendāra ceturksnis, šā gada februārī sniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts personai ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, vai veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā. Savukārt nodokļa deklarācija par janvāri nav iesniegta (jo sākotnēji tika paredzēts iesniegt nodokļa deklarāciju par ceturksni).

Šī apliekamā persona līdz 15. vai 20.martam iesniedz nodokļa deklarāciju, norādot tajā februāri kā taksācijas periodu (t.i., pirmo mēnesi, kad tika uzsākti minētie darījumi), apkopojot tajā un PVN 1 pārskatā datus par janvāri un februāri.

Šī apliekamā persona, iesniedzot PVN 2 pārskatu, norāda tajā februāri kā taksācijas periodu.

II situācija: apliekamā persona, kurai saskaņā ar likuma 9.panta 1.1 daļu taksācijas periods ir kalendāra ceturksnis, šā gada martā pirmo reizi sniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts personai ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, vai veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā. Savukārt nodokļa deklarācija par janvāri un februāri nav iesniegta (jo sākotnēji tika paredzēts iesniegt nodokļa deklarāciju par ceturksni).

Šī apliekamā persona līdz 15. vai 20.aprīlim iesniedz nodokļa deklarāciju, norādot tajā martu kā taksācijas periodu (t.i., pirmo mēnesi, kad tika uzsākti minētie darījumi), apkopojot tajā un PVN 1 pārskatā datus par janvāri, februāri un martu.

Šī apliekamā persona, iesniedzot PVN 2 pārskatu, norāda tajā martu kā taksācijas periodu.

III situācija: apliekamai personai, kurai saskaņā ar likuma 9.panta 1.2 daļu taksācijas periods ir puse no kalendāra gada, šā gada aprīlī apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā pārsniedz 35 000 latu. Savukārt deklarācija par janvāri, februāri un martu nav iesniegta (jo sākotnēji tika paredzēts iesniegt deklarāciju par pusi no kalendāra gada).

Šī apliekamā persona līdz 15. vai 20.maijam iesniedz deklarāciju, norādot tajā aprīli kā taksācijas periodu (t.i., mēnesi, kurā taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 35 000 latu). Deklarācijā un tās pielikumos apkopo datus par janvāri, februāri, martu un aprīli.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.150; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61)

3. Persona, kas saskaņā ar likuma 12.panta 1.11 daļu iesniedz deklarāciju pirms tās reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, iesniedz deklarāciju bez pielikumiem. Atkarībā no veiktā darījuma šī persona aizpilda attiecīgi deklarācijas 40., 41., 42., 50., 51., 52., 53., 55., 56., (S) un 80.rindu.

II. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība

4. Aizpildot deklarāciju (1.pielikums), norāda:

4.1. periodu – gadu un taksācijas periodu. Apliekamā persona, kura saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu iesniedz apvienotu deklarāciju par vairākiem kalendāra mēnešiem, aizpildot deklarāciju un tās pielikumus, norāda kalendāra mēnesi, kurā tā veica preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai sniedza pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts, vai kalendāra mēnesi, kurā taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība pārsniedza 35 000 latu;

4.2. reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (turpmāk – PVN reģistrācijas numurs). Ar nodokli apliekamo personu grupa (turpmāk – PVN grupa) norāda PVN grupas PVN reģistrācijas numuru. Šo noteikumu 3.punktā minētā persona norāda tās nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

4.3. apliekamās personas nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu).

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.150; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61)

5. Deklarācijas rindās norāda:

5.1. 40.rindā – taksācijas perioda kopējo darījumu vērtību bez nodokļa (41., 41.1, 42., 43., 48.2 un 49.rindas kopsumma);

5.2. 41.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo darījumu (preču piegādes (arī pašpatēriņa) un pakalpojumu sniegšanas (arī pašpatēriņa)) vērtību bez nodokļa;

5.2.1 41.1 rindā – piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu;

5.3. 42.rindā – ar nodokļa samazināto likmi apliekamo darījumu (preču piegādes (arī pašpatēriņa) un pakalpojumu sniegšanas (arī pašpatēriņa)) vērtību bez nodokļa;

5.4. 43.rindā – ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo darījumu vērtību, tajā iekļaujot arī 44., 45., 46., 47., 48. un 48.1 rindā norādīto darījumu vērtību. Šajā rindā norāda arī to preču piegādes vērtību, kuras saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 13.punktu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi un nosūtītas fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai;

5.5. 44.rindā – brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās piegādāto preču vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās". Šajā rindā norādīto preču vērtību atšifrē pārskatā "Piegādāto preču vērtība sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām";

5.6. 45.rindā – uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti piegādāto preču vērtību, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona (preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtību);

5.7. 46.rindā – to preču vērtību, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, piegādes muitas noliktavās un brīvajās zonās;

5.8. 47.rindā – uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti šīs dalībvalsts ar nodokli neapliekamai personai piegādāto jaunu transportlīdzekļu vērtību;

5.9. 48.rindā – ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo sniegto pakalpojumu vērtību saskaņā ar likuma 7.panta pirmo daļu;

5.10. 48.1 rindā – eksportēto preču vērtību;

5.11. 48.2 rindā – to darījumu vērtību, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme. Šajā rindā norāda apliekamās personas:

5.11.1. uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti piegādāto montēto vai uzstādīto preču vērtību, kuru piegādes vietu nosaka saskaņā ar likuma 19.panta trešo daļu;

5.11.2. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veikto preču piegāžu (kas nav preču eksports) vērtību. Šajā rindā norāda trešajās valstīs vai trešajās teritorijās tādu piegādāto preču vērtību, kuru piegādes būtu apliekamas, ja tās tiktu veiktas iekšzemē;

5.11.3. sniegto ar nodokli apliekamo pakalpojumu vērtību, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 pantu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts;

5.11.4. sniegto ar nodokli apliekamo pakalpojumu vērtību, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 pantu ir trešā valsts vai trešā teritorija;

5.12.  49.rindā – ar nodokli neapliekamo darījumu vērtību saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu. Šajā rindā norāda arī no nodokļa atbrīvotu ieguldījumu zelta piegāžu vērtību saskaņā ar likuma 13.pantu;

5.13. 50.rindā – ar nodokļa standartlikmi apliekamo iegādāto preču un saņemto pakalpojumu vērtību Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu saņemto preču vērtību. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, tad saņemtās atlaides, anulētā pirkuma, preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma vai atpakaļ saņemtā avansa summu norāda ar mīnusa zīmi;

5.14. 51.rindā – ar nodokļa samazināto likmi apliekamo iegādāto preču vērtību Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu saņemto preču vērtību. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, tad saņemtās atlaides, anulētā pirkuma, preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma vai atpakaļ saņemtā avansa summu norāda ar mīnusa zīmi;

5.15. 52.rindā – pēc standartlikmes aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

41.rinda x standartlikme : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

5.15.1. aizpildot 52.rindu, summē visos taksācijas periodā izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas;

5.15.2. taksācijas periodā ir pārdots nekustamais īpašums atbilstoši likuma 2.panta septiņpadsmitajai un 17.1 daļai;

5.15.3. taksācijas periodā saskaņā ar likuma 12.3 pantu ir piemērots īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos;

5.15.4. likumā noteiktajā pārejas periodā mainījusies nodokļa likme;

5.15.5. ir saņemtas preces vai pakalpojumi, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu;

5.16. 53.rindā – pēc samazinātās likmes aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka, izmantojot šādu formulu:

42.rinda x samazinātā likme : 100

Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

5.16.1. taksācijas periodā, aizpildot 53.rindu, summē visos taksācijas periodā izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas;

5.16.2. likumā noteiktajā pārejas periodā mainījusies nodokļa likme;

5.17. 54.rindā:

5.17.1. nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par likuma 4.1 panta ceturtajā, 6.1 un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām;

5.17.2. nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par likuma 4.1 panta ceturtajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamām personām;

5.17.3. nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par likuma 4.1 panta 6.1 un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts personām;

5.17.4. nodokļa summu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 12.panta 2.4 daļu;

5.17.5. aprēķināto nodokļa summu ar mīnusa zīmi, ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss;

5.18. 55.rindā – pēc standartlikmes aprēķināto nodokļa summu par preču iegādi un pakalpojumu saņemšanu Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī aprēķināto nodokļa summu par preču saņemšanu no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu. Nodokļa summu nosaka, izmantojot šādu formulu:

50.rinda x standartlikme : 100

Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums vai pakalpojums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

5.18.1. taksācijas periodā, aizpildot 55.rindu, summē visas uz saņemto nodokļa rēķinu pamata taksācijas periodā aprēķinātās nodokļa summas;

5.18.2. likumā noteiktajā pārejas periodā mainījusies nodokļa likme;

5.19. 56.rindā – pēc samazinātās likmes par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā aprēķināto nodokļa summu. Šajā rindā norāda arī aprēķināto nodokļa summu par preču saņemšanu no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu. Nodokļa summu nosaka, izmantojot šādu formulu:

51.rinda x samazinātā likme : 100

Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šīs rindas matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā norādīto nodokļa summu, ja:

5.19.1. taksācijas periodā, aizpildot 56.rindu, summē visas uz saņemto nodokļa rēķinu pamata taksācijas periodā aprēķinātās nodokļa summas;

5.19.2. likumā noteiktajā pārejas periodā mainījusies nodokļa likme;

5.20. 57.rindā – nodokļa summas, kuras iepriekšējos taksācijas periodos tika atskaitītas kā priekšnodoklis un kuras jāiemaksā valsts budžetā, tai skaitā preču vai pakalpojumu saņēmējam valsts budžetā atmaksājamā atskaitītā priekšnodokļa summa par nesamaksāto zaudēto parādu;

5.21. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 746);

5.22. 60.rindā – priekšnodokļa kopsummu (61., 62., 63., 64. un 65.rindas kopsummu);

5.23. 61.rindā – samaksāto nodokli par savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai importētajām precēm un aprēķināto nodokli par preču importu, kam piemērots īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos. Šajā rindā norāda arī:

5.23.1. saskaņā ar likuma 10.panta septīto daļu – 40 procentus no samaksātās vai aprēķinātās nodokļa summas, ja preces importētas reprezentācijas nolūkiem un saistītas ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu;

5.23.2. saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu – 80 procentus no nodokļa summas, kas samaksāta vai aprēķināta par importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par preču importa izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu;

5.24. 62.rindā – nodokļa summu, kas norādīta apliekamajai personai izrakstītajā nodokļa rēķinā par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ja preces vai pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā rindā saskaņā ar likuma 10.panta septīto daļu norāda 40 procentus no saņemtajā nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas. Šajā rindā saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu norāda 80 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par iegādātu vai nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi. Šajā rindā norāda arī:

5.24.1. nodokļa summu, kuru apliekamā persona (veikals) saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu ir atmaksājusi licencētajai personai;

5.24.2. nodokļa summu, kura izrakstītajā nodokļa rēķinā nodalīta atsevišķi saskaņā ar likuma 8.panta 5.2 daļu;

5.24.3. nodokļa summu, kuru apliekamai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli saskaņā ar likuma 10.panta 1.4 daļu;

5.24.4. nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā preču un pakalpojumu saņēmēja saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu;

5.25. 63.rindā:

5.25.1. priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par likuma 4.1 panta ceturtajā, 6.1 un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām;

5.25.2. priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu par likuma 4.1 panta ceturtajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamām personām;

5.25.3. priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu par likuma 4.1 panta 6.1 un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts personām;

5.25.4. priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 12.panta 2.4 daļu;

5.25.5. saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu – 80 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu;

5.25.6. saskaņā ar likuma 10.panta septīto daļu – 40 procentus no aprēķinātās nodokļa summas, ja pakalpojumi saņemti reprezentācijas nolūkiem un saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu;

5.25.7. priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu ar mīnusa zīmi, ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss;

5.26. 64.rindā – priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina par preču iegādi un saņemtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā. Šajā rindā norāda arī priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu par precēm, kas saņemtas no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas. Ja pakalpojumi ir saņemti un preču iegāde ir veikta reprezentācijas nolūkiem, publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai, šajā rindā saskaņā ar likuma 10.panta septīto daļu norāda 40 procentus no aprēķinātās nodokļa summas. Ja saņemta atlaide, anulēts pirkums, samazināta saņemto preču vai pakalpojumu cena, preces nosūtītas atpakaļ vai saņemts atpakaļ avanss, priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi. Šajā rindā saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu norāda 80 procentus no nodokļa summas, kas aprēķināta par iegādātu vai nomātu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi;

5.27. 65.rindā – lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju saskaņā ar likuma 13.1 pantu lauksaimniekiem izmaksāto nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

5.28. 66.rindā – neatskaitāmo priekšnodokļa summu par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas tiek izmantoti neapliekamo darījumu veikšanai, valsts vai pašvaldību izpildvaras funkciju nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma darbības jomas;

5.29. 67.rindā – iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātās nodokļa summas samazinājumu, kā arī nodokļa summu par zaudēto parādu apliekamām personām (preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem), kurām ir tiesības valsts budžetā iemaksāto nodokļa summu samazināt par zaudētā parāda nodokļu summu, iekļaujot nodokļa summu par zaudēto parādu pēctaksācijas gada marta deklarācijā;

5.30. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 746);

5.31. (P) rindā – summu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

60.rinda – 66.rinda + 67.rinda

5.32. (S) rindā – summu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

52.rinda + 53.rinda + 54.rinda + 55.rinda + 56.rinda + 57.rinda

5.33. 70.rindā – skaitli, par kādu priekšnodokļa summa ir lielāka nekā aprēķinātā nodokļa summa (t.i., skaitli, par kuru deklarācijas (P) rindā norādītā summa ir lielāka nekā (S) rindā norādītā):

(P) rinda – (S) rinda

5.34. 80.rindā – skaitli, par kādu aprēķinātā nodokļa summa ir lielāka nekā priekšnodokļa summa (t.i., skaitli, par kuru deklarācijas (S) rindā norādītā summa ir lielāka nekā (P) rindā norādītā):

(S) rinda – (P) rinda

5.34.1 deklarācijas sadaļā "Informācija par pārmaksāto PVN summu par iekšzemē veiktiem darījumiem, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs" norāda pārmaksāto nodokļa summu, kas pārsniedz 1 000 latu un ir izveidojusies šajā taksācijas periodā par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantā minēto darījumu nodrošināšanai, saskaņā ar likuma 12.panta 12.7 daļas 4.punktu;

5.35. deklarācijas sadaļu "Pieprasījums par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu" aizpilda, ja apliekamā persona vēlas izmantot likuma 12.panta 12.7 daļas 3.punktā noteiktās tiesības pieprasīt, lai pārmaksātā nodokļa summa, kas izveidojusies šajā taksācijas periodā saistībā ar pamatlīdzekļu iegādi un palikusi pēc pārmaksas novirzīšanas citu nodokļu, valsts nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai, tiktu pārskaitīta uz pieprasījumā norādīto apliekamās personas norēķinu kontu kredītiestādē. Aizpildot šo sadaļu, apliekamā persona:

5.35.1. veic atzīmi rindā "Pārskaitīt pārmaksāto PVN summu, kas ir izveidojusies par pamatlīdzekļiem un pārsniedz 100 latu, uz apliekamās personas kontu" un deklarācijai pievieno tā nodokļa rēķina kopiju, kas apliecina pamatlīdzekļa iegādi;

5.35.2. rindā "Pārskaitāmā summa" norāda pārmaksātā nodokļa summu, kas pārskaitāma uz pieprasījumā norādīto apliekamās personas norēķinu kontu kredītiestādē;

5.35.3. rindā "Konta numurs" norāda norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitīt pārmaksāto nodokļa summu. Rindu aizpilda arī tad, ja nodokļa pārmaksas atmaksa netiek pieprasīta.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 150; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr. 1235; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr. 61; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr. 503)

5.1 Šo noteikumu 5.11.apakšpunktā minētajā 48.2 rindā nenorāda darījumus, kurus persona veic, izmantojot tai citā valstī piešķirto nodokļa identifikācijas numuru.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.150 redakcijā)

6. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) deklarāciju apstiprina ar parakstu un norāda amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un datumu. PVN grupas deklarāciju apstiprina ar parakstu galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

III. Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu, aizpildīšanas kārtība

7. Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā (turpmāk – PVN 1 pārskats) (2.pielikums), sastāv no trim daļām:

7.1. "I. Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata I daļa). To aizpildot, apliekamā persona norāda saņemtās preces un pakalpojumus, par kuriem tā atskaita priekšnodokli (importa darījumus; iekšzemē iegādātās preces vai saņemtos pakalpojumus; pakalpojumus, par kuriem apliekamā persona ir aprēķinājusi nodokli kā šo pakalpojumu saņēmēja no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām un citas Eiropas Savienības dalībvalsts neapliekamām personām; lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju; zaudētos parādus; preces, kas saņemtas no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu; preces un pakalpojumus, par kuriem apliekamā persona ir aprēķinājusi nodokli kā šo preču vai pakalpojumu saņēmēja saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu);

7.2. "II. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm" (turpmāk – PVN 1 pārskata II daļa). To aizpildot, apliekamā persona norāda taksācijas periodā veiktās preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā un no citu Eiropas Savienības dalībvalstu personām saņemtos pakalpojumus, par kuriem tā maksā nodokli kā šo pakalpojumu saņēmēja;

7.3. "III. Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata III daļa). To aizpildot, apliekamā persona norāda:

7.3.1. visus iekšzemē veiktos ar nodokļa standartlikmi un samazināto likmi apliekamos darījumus;

7.3.1.1 darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;

7.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 44.rindā;

7.3.3. uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti veiktās montēto vai uzstādīto preču piegādes, kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā;

7.3.4. pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 pantu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts un kuru vērtība ir iekļauta deklarācijas 48.2 rindā (izņemot citas dalībvalsts apliekamai personai sniegtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu un kas norādīti PVN 2 pārskatā). Šajā pārskatā norāda arī citas dalībvalsts apliekamai personai sniegtos pakalpojumus, kas minēti likuma 7.pantā un kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu;

7.3.5. pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 pantu ir trešā valsts vai trešā teritorija un kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā;

7.3.6. to preču piegādes vērtību, kuras saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 13.punktu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi un nosūtītas fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai;

7.3.7. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veiktās preču piegādes (kas nav preču eksports), kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2 rindā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.150; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61)

7.1 Fiskālais pārstāvis PVN 1 pārskata II daļu neaizpilda.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1235 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

8. PVN grupa PVN 1 pārskatus iesniedz par katru PVN grupas dalībnieku atsevišķi.

9. Aizpildot PVN 1 pārskata I daļu, norāda:

9.1. apliekamās personas vai tā PVN grupas dalībnieka PVN reģistrācijas numuru, par kuru tiek iesniegts pārskats;

9.2. taksācijas periodu.

10. PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda:

10.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis (piemēram, nodokļa rēķinu, kredītrēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk;

10.2. katru nodokļa rēķinu, uz kura pamata ir aprēķināts nodoklis samaksai valsts budžetā un atskaitīts priekšnodoklis un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk, ja priekšnodoklī iekļauj nodokli, ko apliekamā persona pati ir aprēķinājusi:

10.2.1. par pakalpojumiem kā šo pakalpojumu saņēmēja;

10.2.2. saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu kā preču vai pakalpojumu saņēmēja darījumos ar citas dalībvalsts personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu;

10.2.3. par jaunu transportlīdzekļu iegādi no citas dalībvalsts neapliekamās personas;

10.2.4. par preču iegādi ar montēšanu vai uzstādīšanu no citas dalībvalsts apliekamās personas;

10.3. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata izveidojusies zaudēta parāda nodokļa summa, veicot darījumu ar apliekamo vai neapliekamo personu (norāda preču piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs (parādnieks));

10.4. katru nodokļa rēķinu, uz kura pamata ir aprēķināts nodoklis samaksai valsts budžetā saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu un atskaitīts priekšnodoklis.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61)

11. PVN 1 pārskata I daļā apliekamā persona kopējā summā norāda:

11.1. attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata atskaitīts priekšnodoklis par darījumiem iekšzemē ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 1 000 latiem un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 1., 2., 3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu "V", par katru darījuma partneri;

11.2. pārējos attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata atskaitīts priekšnodoklis un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata I daļas 3., 4. un 5.aili, norādot darījuma veida kodu "T".

(MK 17.01.2012. noteikumu Nr.61 redakcijā; punkta jaunā redakcija ņemama vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

12. PVN 1 pārskata I daļā norāda:

12.1. 1.ailē – darījuma partnera nosaukumu. Ja:

12.1.1. apliekamā persona no citas apliekamās vai neapliekamās personas (piemēram, namīpašnieka) saņem nodokļa rēķinu, kurā saskaņā ar likuma 8.panta 5.2 daļu ir atsevišķi nodalīti arī citu apliekamo personu sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces un par tiem aprēķinātais nodoklis, šajā ailē norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, iekavās norādot personu, kura šo nodokļa rēķinu ir izsniegusi (piemēram, namīpašnieka nosaukumu);

12.1.2. apliekamā persona ir samaksājusi nodokli par precēm, ko tā ir laidusi brīvai apgrozībai (importējusi), par darījuma partneri šajā ailē norāda Valsts kasi. Ja muitas maksājumus apliekamās personas vārdā veicis muitas brokeris, šajā ailē norāda muitas brokera nosaukumu;

12.1.3. apliekamā persona ir aprēķinājusi nodokli samaksai valsts budžetā par importētajām precēm saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos, šajā ailē norāda darījuma partnera nosaukumu;

12.1.4. apliekamā persona lauksaimniekam ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 13.1 pantu, šajā ailē norāda lauksaimnieka nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai);

12.1.5. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu, šajā ailē norāda licencētās personas nosaukumu;

12.1.6. ja zaudētā parāda gadījumā darījuma partneris (parādnieks) ir fiziskā persona, šajā ailē norāda darījuma partnera vārdu, uzvārdu un, personas kodu;

12.1.7. manta ir iegādāta tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, šajā ailē norāda tās apliekamās personas nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai), kuras manta ir pārdota izsolē;

12.2. 2.ailē – darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru. Ja apliekamā persona no citas apliekamās vai neapliekamās personas (piemēram, namīpašnieka) saņem nodokļa rēķinu, kurā saskaņā ar likuma 8.panta 5.2 daļu ir atsevišķi nodalīti arī citu apliekamo personu sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces un par tiem aprēķinātais nodoklis, šajā ailē norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja PVN reģistrācijas numuru. 2.aili neaizpilda, ja:

12.2.1. piešķirot atlaidi, atpakaļ saņemot preces, anulējot pirkumu, samazinot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu cenu vai atmaksājot avansu, nodokļa kredītrēķins iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai ir izrakstīts neapliekamai personai;

12.2.2. apliekamā persona lauksaimniekam ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 13.1 pantu;

12.2.3. apliekamā persona ir importējusi preces saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos un darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura;

12.2.4. nodoklis, kuru apliekamā persona maksā saskaņā ar likuma 12.panta 9.1 daļu par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un par saņemtajiem pakalpojumiem, ir aprēķināts uz tāda rēķina pamata, kas saņemts no citas dalībvalsts neapliekamās personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas;

12.2.5. apliekamā persona ir atmaksājusi nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu, ja licencētā persona nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar nodokli apliekamo personu reģistrā;

12.2.6. apliekamā persona pati aprēķinājusi nodokli par jauniem transportlīdzekļiem, kas iegādāti no citas dalībvalsts neapliekamās personas;

12.2.7. darījuma partneris zaudēta parāda gadījumā ir neapliekamā persona;

12.3. 3.ailē – kodu, kas raksturo darījuma veidu, par kuru atskaitīts priekšnodoklis:

12.3.1. kods "I" – priekšnodoklis par iekšzemē ievestajām precēm (imports);

12.3.2. kods "A" – priekšnodoklis, kas atskaitāms par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar apliekamo personu (Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts).

Piemēram, ja citas dalībvalsts apliekamā persona nav reģistrējusies atbilstoši likuma prasībām Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, norāda kodu "A", bet 2.ailē – citas dalībvalsts apliekamās personas reģistrācijas numuru, kurš piešķirts tā dalībvalstī;

12.3.3. kods "N" – priekšnodoklis, kas atskaitāms par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar neapliekamo personu;

12.3.4. kods "K" – lauksaimniekam izmaksātā kompensācija saskaņā ar likuma 13.1 pantu;

12.3.5. kods "T" – kopējā priekšnodokļa summa par darījumiem, kurus persona saskaņā ar šo noteikumu 11.2.apakšpunktu norāda kopējā summā;

12.3.6. kods "Z" – zaudētie parādi;

12.3.7. kods "R1" – priekšnodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem nodoklis aprēķināts saskaņā ar likuma 13.2 pantu;

12.3.8. kods "R2" – priekšnodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem nodoklis aprēķināts saskaņā ar likuma 13.5 pantu;

12.3.9. kods "R3" – priekšnodoklis par saņemtajiem pakalpojumiem, par kuriem nodoklis aprēķināts saskaņā ar likuma 13.6 pantu;

12.3.10. kods "V" – kopējā priekšnodokļa summa par darījumiem, kurus persona saskaņā ar šo noteikumu 11.1.apakšpunktu norāda kopējā summā;

12.4. 4.ailē – savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību bez nodokļa. Ja:

12.4.1. apliekamā persona ir saņēmusi nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē norāda 40 procentus no tajā norādītās iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

12.4.2. apliekamā persona par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda iepriekš piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību;

12.4.2.1 apliekamā persona par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču (pakalpojumu) samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš aprēķinātā priekšnodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda iepriekš saņemto preču (pakalpojumu) vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību ar mīnusa zīmi;

12.4.3. apliekamā persona, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētajām personām ir aprēķinājusi nodokli kā pakalpojumu saņēmēja, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda saņemto pakalpojumu vērtības samazinājumu vai anulētā pakalpojuma vērtību ar mīnusa zīmi;

12.4.4. apliekamā persona lauksaimniekam ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 13.1 pantu, šajā ailē norāda no lauksaimnieka saņemtās produkcijas vērtību;

12.4.5. apliekamā persona ir samaksājusi vai aprēķinājusi nodokli par precēm, ko tā ir ievedusi brīvai apgrozībai (importējusi), šajā ailē norāda muitas deklarācijā norādīto importēto preču vērtību, no kuras aprēķināts nodoklis;

12.4.6. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu, šo aili neaizpilda;

12.4.7. preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir izveidojušies zaudētie parādi, tos norāda pozitīvā vērtībā;

12.4.8. preču vai pakalpojumu saņēmējam zaudētā parāda vērtība ir negatīvā vērtībā, jo par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitītā priekšnodokļa summa jāatmaksā valsts budžetā, to norāda ar mīnusa zīmi;

12.4.9. apliekamā persona ir iegādājusies, nomājusi vai importējusi vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tai ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē norāda 80 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

12.5. 5.ailē – nodokļa summa. Ja:

12.5.1. apliekamā persona ir saņēmusi nodokļa rēķinu par reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē norāda 40 procentus no tajā norādītās nodokļa summas;

12.5.2. apliekamā persona par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājuma summu;

12.5.2.1 apliekamā persona par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču vai pakalpojumu samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš aprēķinātā priekšnodokļa koriģēšanai, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

12.5.3. apliekamā persona, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētajām personām ir aprēķinājusi nodokli kā pakalpojumu saņēmēja, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta iegādāto preču vai pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

12.5.4. apliekamā persona lauksaimniekam ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības saskaņā ar likuma 13.1 pantu, šajā ailē norāda izmaksātās kompensācijas summu;

12.5.5. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu, šajā ailē norāda izmaksāto nodokļa summu;

12.5.6. preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs, kuram ir izveidojusies zaudētā parāda nodokļa vērtība, norāda to pozitīvā vērtībā (nodokļa deklarācijā šo vērtību norāda 67.rindā);

12.5.7. preču vai pakalpojumu saņēmējs norāda zaudētā parāda vērtību negatīvā vērtībā, tad nodokļa vērtība ir ar mīnusa zīmi (nodokļa deklarācijā šo vērtību (ar plus zīmi) norāda 57.rindā);

12.5.8. apliekamā persona ir iegādājusies, nomājusi vai importējusi vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tai ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu norāda 80 procentus no aprēķinātās vai samaksātās nodokļa summas;

12.5.9. apliekamā persona ir saņēmusi preces vai pakalpojumus, par kuriem nodokli budžetā maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu, šajā ailē norāda aprēķinātā nodokļa summu;

12.6. 6.ailē – tā attaisnojuma dokumenta veids, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai tiek koriģēts iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātais nodoklis. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

12.6.1. kods "1" – nodokļa rēķins. Ja:

12.6.1.1. apliekamā persona no citas apliekamās vai neapliekamās personas (piemēram, namīpašnieka) saņem nodokļa rēķinu, kurā saskaņā ar likuma 8.panta 5.2 daļu ir atsevišķi nodalīti arī citu apliekamo personu sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces un par tiem aprēķinātais nodoklis, norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izrakstīto nodokļa rēķinu;

12.6.1.2. apliekamā persona pati ir aprēķinājusi nodokli kā pakalpojumu saņēmēja, norāda citas dalībvalsts apliekamās personas nodokļa rēķinu;

12.6.1.3. apliekamā persona, saņemot pakalpojumus no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētās personas, nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai nepieciešamos aprēķinus veic uz pašas izrakstītā nodokļa rēķina pamata, norāda šo nodokļa rēķinu;

12.6.1.4. izveidojies zaudētais parāds, norāda apliekamās personas (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) izrakstīto nodokļa rēķinu (norāda gan preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs, gan preču vai pakalpojumu saņēmējs (parādnieks));

12.6.1.5. apliekamā persona ir aprēķinājusi nodokli kā preču vai pakalpojumu saņēmēja saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu, norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nodokļa rēķinu;

12.6.2. kods "2" – kases čeks vai kvīts;

12.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. To norāda, ja:

12.6.3.1. apliekamā persona ir samaksājusi nodokli, importējot preces;

12.6.3.2. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.panta ceturto daļu;

12.6.3.3. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu lauksaimniekam ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 14 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

12.6.3.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu;

12.6.4. kods "4" – kredītrēķins:

12.6.4.1. ja apliekamā persona par piešķirto atlaidi, atpakaļ saņemtajām precēm, anulēto pirkumu, piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu samazināto cenu vai atmaksāto avansu ir izrakstījusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai, norāda nodokļa kredītrēķinu;

12.6.4.1.1 ja apliekamā persona par saņemto atlaidi, atpakaļ nosūtītajām precēm, anulēto pirkumu, saņemto preču vai pakalpojumu samazināto cenu vai atpakaļ saņemto avansu ir saņēmusi nodokļa kredītrēķinu iepriekš aprēķinātā priekšnodokļa koriģēšanai, norāda nodokļa kredītrēķinu;

12.6.4.2. ja apliekamā persona, kas par saņemtajiem pakalpojumiem no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētajām personām ir aprēķinājusi nodokli kā pakalpojumu saņēmēja, saņem atlaidi, pakalpojums tiek anulēts, tiek samazināta saņemto pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, norāda darījuma partnera izrakstīto nodokļa kredītrēķinu;

12.6.5. kods "5" – cits attaisnojuma dokumenta veids;

12.6.6. kods "6" – muitas deklarācija, ja apliekamā persona ir importējusi preces saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos;

12.7. 7.ailē – dokumenta numurs;

12.8. 8.ailē – dokumenta izrakstīšanas datums.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.150; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61; 12.3.5.apakšpunkta jaunā redakcija un 12.3.10.apakšpunkts ņemams vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

13. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 1 pārskata I daļu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 1 pārskata I daļu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

14. Aizpildot PVN 1 pārskata II daļu, norāda:

14.1. apliekamās personas vai tā PVN grupas dalībnieka PVN reģistrācijas numuru, par kuru iesniegts pārskats;

14.2. taksācijas periodu.

15. PVN 1 pārskata II daļā norāda katru atsevišķu darījuma partnera nodokļa rēķinu neatkarīgi no darījuma vērtības.

16. PVN 1 pārskata II daļā norāda:

16.1. 1.ailē – darījuma partnera – citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) nosaukumu;

16.2. 2.ailē – citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) šajā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegto apliekamās personas reģistrācijas numuru kopā ar valsts kodu;

16.3. 3.ailē – kodu, kas raksturo darījuma veidu:

16.3.1. kods "P" – pakalpojumi saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu, kas saņemti no citu dalībvalstu apliekamajām personām;

16.3.2. kods "G" – preces, kas saņemtas no citu dalībvalstu apliekamajām personām (preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā);

16.3.3. kods "C" – tāda preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar likuma 33.panta ceturto daļu, kas tiek veikta pēc ievešanas no trešajām valstīm un izlaišanas brīvam apgrozījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

16.4. 4.ailē – savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību latos. Ja:

16.4.1. apliekamā persona, kas par preču iegādi vai pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā ir aprēķinājusi nodokli kā preču saņēmēja, saņem atlaidi, preces tiek nosūtītas atpakaļ, pirkums tiek anulēts, tiek samazināta iegādāto preču vai pakalpojumu cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda saņemto preču vai pakalpojumu vērtības samazinājumu vai anulētā pirkuma vērtību ar mīnusa zīmi;

16.4.2. apliekamā persona ir reprezentācijas nolūkiem iegādājusies preces vai saņēmusi pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē norāda 40 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

16.4.3. apliekamā persona Eiropas Savienības teritorijā ir iegādājusies vai nomājusi vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tai ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē norāda 80 procentus no Eiropas Savienības teritorijā iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības;

16.5. 5.ailē – aprēķināto nodokļa summu latos. Ja:

16.5.1. apliekamā persona, kas par preču iegādi vai saņemto pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā ir aprēķinājusi nodokli kā preču vai pakalpojumu saņēmēja, saņem atlaidi, preces tiek nosūtītas atpakaļ, pirkums tiek anulēts, tiek samazināta pakalpojumu vai iegādāto preču cena vai atpakaļ saņemts avanss, šajā ailē norāda priekšnodoklī norādītā nodokļa samazinājuma vērtību ar mīnusa zīmi;

16.5.2. apliekamā persona ir reprezentācijas nolūkiem iegādājusies preces vai saņēmusi pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā, kas saistīti ar publisku konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanu, šajā ailē norāda 40 procentus no nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem;

16.5.3. apliekamā persona Eiropas Savienības teritorijā ir iegādājusies vai nomājusi vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tai ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi, šajā ailē saskaņā ar likuma 10.panta 7.1 daļu norāda 80 procentus no nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā;

16.6. 6.ailē – saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību tās valsts valūtā, no kuras tika ievesta prece vai saņemts pakalpojums;

16.7. 7.ailē – valūtas kodu;

16.8. 8.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) saņemtā nodokļa rēķina numuru;

16.9. 9.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) saņemtā nodokļa rēķina izrakstīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746)

17. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 1 pārskata II daļu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 1 pārskata II daļu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

18. Aizpildot PVN 1 pārskata III daļu, norāda:

18.1. apliekamās personas vai tā PVN grupas dalībnieka PVN reģistrācijas numuru, par kuru iesniegts pārskats;

18.2. taksācijas periodu.

19. PVN 1 pārskata III daļā atsevišķi norāda katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk. Ja apliekamās personas mantu pārdod izsolē tiesu izpildītājs un ja apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu piegādā preces un sniedz pakalpojumus, apliekamā persona minētajā pārskatā norāda atsevišķi katru attaisnojuma dokumentu arī tad, ja preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa nepārsniedz 1 000 latu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61)

20. PVN 1 pārskata III daļā apliekamā persona kopējā summā norāda:

20.1. attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi iekšzemē – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 1 000 latiem un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 1., 2., 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "V", par katru darījuma partneri;

20.2. pārējos attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "T";

20.3. darījumus, kuru vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk, ja preču vai pakalpojumu saņēmējs ir neapliekama persona vai persona, kuru nevar identificēt. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, tajā norādot dokumenta veida kodu "X".

(MK 17.01.2012. noteikumu Nr.61 redakcijā; punkta jaunā redakcija ņemama vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

21. PVN 1 pārskata III daļā norāda:

21.1. 1.ailē – tā darījuma partnera nosaukumu, kuram tiek piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;

21.2. 2.ailē – darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru;

21.3. 3.ailē – deklarācijas rindas numuru, kurā norāda šo darījumu. Šajā ailē norāda deklarācijas 41., 41.1, 42., 44. un 48.2 rindu, ja pārskatā nav izvēlēts kods "V", "T" vai "X". Šajā ailē norāda deklarācijas 43.rindu, ja fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai piegādātas preces, kuras saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 13.punktu apliekamas ar nodokļa 0 procentu likmi;

21.4. 4.ailē – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību bez nodokļa;

21.5. 5.ailē – nodokļa summu. Šajā ailē nenorāda nodokļa summu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu, kā arī par darījumiem, kas norādīti deklarācijas 48.2 rindā;

21.6. 6.ailē – tā attaisnojuma dokumenta veids, uz kura pamata ir veikts darījums. Šo veidu norāda, izmantojot šādus kodus:

21.6.1. kods "1" – nodokļa rēķins;

21.6.2. kods "2" – kases čeks vai kvīts;

21.6.3. kods "3" – bezskaidras naudas maksājuma dokuments. Maksājuma dokumentu izmanto, ja apliekamā persona ir saņēmusi avansu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

21.6.4. kods "5" – cits attaisnojuma dokumenta veids;

21.6.5. kods "T" – darījumi, kurus apliekamā persona saskaņā ar šo noteikumu 20.2.apakšpunktu norāda kopējā summā;

21.6.6. kods "X" – darījumi, kurus apliekamā persona saskaņā ar šo noteikumu 20.3.apakšpunktu norāda kopējā summā;

21.6.7. kods "V" – darījumi, kurus apliekamā persona saskaņā ar šo noteikumu 20.1.apakšpunktu norāda kopējā summā;

21.7. 7.ailē – dokumenta numurs;

21.8. 8.ailē – dokumenta izrakstīšanas datums.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61; grozījumi 21.3.apakšpunktā, 21.6.5. un 21.6.6.apakšpunkta jaunā redakcija un 21.6.7.apakšpunkts ņemams vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

22. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 1 pārskata III daļu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 1 pārskata III daļu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

IV. Pārskata par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aizpildīšanas kārtība

23. Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – PVN 2 pārskats) (3.pielikums) par katru darījumu partneri norāda (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi) summēto preču piegādes (arī preču pārsūtīšanu (no iekšzemes) uz citu dalībvalsti saskaņā ar likuma 33.panta otro vai 2.1 daļu) vai saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu sniegto pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā vērtību, to koriģējot (samazinot) par piešķirtās atlaides, atpakaļ atmaksātā avansa, anulētā pirkuma, piegādāto preču vai pakalpojumu cenas samazinājuma, atpakaļ saņemto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību, ja minētie darījumi un preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana notiek gan vienā, gan dažādos taksācijas periodos.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

23.1 Šo noteikumu 23.punktā minēto pārskatu iesniedz apliekamā persona, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.150 redakcijā)

24. Preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, kuras apliekamā persona saskaņā ar likuma 27.pantu veic kā starpnieks trīsstūrveida darījumos, summē par katru preču gala saņēmēju (pircēju) (par katru PVN reģistrācijas numuru) un norāda atsevišķi no pārējām preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā.

25. Aizpildot PVN 2 pārskatu, norāda:

25.1. taksācijas periodu;

25.2. apliekamās personas vai tā PVN grupas dalībnieka PVN reģistrācijas numuru, par kuru iesniegts pārskats;

25.3. apliekamās personas nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

25.4. ailē "Valsts kods" – tās Eiropas Savienības dalībvalsts kodu, kura ir izsniegusi nodokļa reģistrācijas numuru preču saņēmējam (Eiropas Savienības dalībvalsts nosaukuma saīsinājums jeb abreviatūra, piemēram, Vācija – DE);

25.5. ailē "Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs" – citas dalībvalsts apliekamās personas (preču vai pakalpojumu saņēmēja) šajā dalībvalstī izsniegto PVN reģistrācijas numuru bez valsts koda;

25.6. ailē "Preču piegādes vai pakalpojumu summa (latos)" – attiecīgajā taksācijas periodā veikto preču piegāžu vai pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā kopsummu latos, par katru preču vai pakalpojumu saņēmēju par katru PVN reģistrācijas numuru (norādot atsevišķi preces un pakalpojumus);

25.7. ailē "K*" norāda:

25.7.1. kodu "S" – saskaņā ar likuma 27.panta otrās daļas 2.punktu, ja preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā tika veikta kā trīsstūrveida darījums atbilstoši likuma 1.panta 35.punktam un apliekamā persona tajā ir starpnieks (t.i., iegādājas preces Eiropas Savienības teritorijā un piegādā tās preču gala saņēmējam Eiropas Savienības teritorijā);

25.7.2. kods "P" – pakalpojumi, kas saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu sniegti citu dalībvalstu apliekamajām personām;

25.7.3. kods "G" – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā;

25.7.4. kods "C" – tāda preču pārsūtīšana (no iekšzemes) uz citu dalībvalsti, kas tiek veikta pēc to izlaišanas brīvam apgrozījumam iekšzemē (likuma 33.panta otrā daļa).

26. PVN 2 pārskatā nenorāda:

26.1. montēto vai uzstādīto preču piegādi;

26.2. jaunu transportlīdzekļu piegādi citas dalībvalsts neapliekamajām personām;

26.3. preču piegādi attālumā Eiropas Savienības teritorijā;

26.4. likuma 7.pantā minētos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

27. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 2 pārskatu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 2 pārskatu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

V. Labojuma pārskata par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aizpildīšanas kārtība

28. Lai labotu iepriekš iesniegtos PVN 2 pārskatus, iesniedz Labojuma pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – PVN 3 pārskats) (4.pielikums).

29. Aizpildot PVN 3 pārskatu, norāda:

29.1. apliekamās personas vai tā PVN grupas dalībnieka PVN reģistrācijas numuru, par kuru iesniegts pārskats;

29.2. apliekamās personas nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

29.3. rindā "V" (vecais ieraksts) – iepriekš iesniegtajā PVN 2 pārskatā norādītos datus, ailē "Taksācijas periods" norādot gadu un mēnesi, par kuru tas bija iesniegts, un visās pārējās ailēs atkārtojot iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata attiecīgajās ailēs norādītos datus;

29.4. rindā "J" (jaunais ieraksts) – iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata precizētus datus, ailē "Taksācijas periods" norādot gadu un mēnesi, par kuru to iesniedz, un iepriekš iesniegtā PVN 2 pārskata precizētus datus norādot tikai tajās ailēs, kurās tika pieļautas kļūdas;

29.5. ailē "Taksācijas periods" pirmajās divās rūtiņās – kalendāra gada pēdējos divus ciparus, pēdējās divās rūtiņās – kalendāra mēneša kārtas numuru. Ja tiek labots PVN 2 pārskats, kas iesniegts par taksācijas periodiem līdz 2010.gada 1.janvārim, tad, aizpildot aili "Taksācijas periods", pirmajās divās rūtiņās norāda kalendāra gada pēdējos divus ciparus, trešajā rūtiņā – ceturksni (ar arābu cipariem), bet ceturto rūtiņu atstāj neaizpildītu.

30. Ja konstatēts, ka par kādu no iepriekšējiem periodiem PVN 2 pārskats netika iesniegts, apliekamā persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz PVN 3 pārskatu, kurā norāda veiktās preču piegādes vai sniegtos pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā.

31. Ja PVN 2 pārskatā atkārtoti konstatēta kļūda, šo kļūdu labo, atkārtoti iesniedzot PVN 3 pārskatu, ar kuru labo iepriekš izlaboto PVN 2 pārskatu.

32. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 3 pārskatu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 3 pārskatu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

VI. Deklarācijas par taksācijas gadu aizpildīšanas kārtība

33. Aizpildot deklarāciju par taksācijas gadu (turpmāk – PVN 4 deklarācija) (5.pielikums), norāda:

33.1. taksācijas gadu;

33.2. apliekamās personas nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu);

33.3. apliekamās personas juridisko adresi (fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adresi) un pasta indeksu;

33.4. apliekamās personas PVN reģistrācijas numuru (PVN grupai – PVN grupas PVN reģistrācijas numuru);

33.5. atbildīgās personas tālruņa numuru;

33.6. rindā "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" – aprēķināto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas atbilst taksācijas perioda deklarācijas 70. un 80.rindas kopsummai (bez soda sankcijām);

33.7. rindā "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" – koriģēto valsts budžetā maksājamo vai no valsts budžeta atmaksājamo (ar mīnusa zīmi) nodokļa summu par taksācijas gadu (no janvāra līdz decembrim), kas aprēķināta, pārrēķinot darījumu proporciju par taksācijas gadu un veicot likumā noteiktās korekcijas;

33.8. rindā "Valsts budžetā maksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" summa;

33.9. rindā "No valsts budžeta atmaksājamais nodoklis" – skaitli, par kādu rindas "Par taksācijas gadu iesniegtajās deklarācijās aprēķinātā nodokļa summa" kopsumma ir lielāka nekā rindas "Par taksācijas gadu aprēķinātais nodoklis, ievērojot veiktās korekcijas" summa.

34. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 4 deklarāciju ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 4 deklarāciju ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

VII. Pārskata par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām aizpildīšanas kārtība

35. Aizpildot pārskatu par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām (turpmāk – PVN 5 pārskats) (6.pielikums), norāda piegādāto preču vērtību latos atbilstoši attiecīgajai brīvostai un speciālajai ekonomiskajai zonai, kurā veiktas preču piegādes.

36. Apliekamās personas atbildīgā persona (apliekamās personas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) norāda datumu un apstiprina PVN 5 pārskatu ar parakstu (atšifrējot to). PVN grupas iesniegto PVN 5 pārskatu ar parakstu apstiprina galvenā uzņēmuma atbildīgā persona.

VII1. Pārskata par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1235 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

36.1 Fiskālais pārstāvis aizpilda pārskatu par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (turpmāk – PVN 7 pārskats) (7.pielikums). PVN 7 pārskats sastāv no trim daļām:

36.1 1. "I. Saņemtās un eksportētās preces" (turpmāk – PVN 7 pārskata I daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda taksācijas periodā Eiropas Savienības teritorijā veikto preču iegāžu vērtību likuma 1.panta 41.punkta "d" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai, to preču vērtību, kas saņemtas iekšzemē likuma 1.panta 41.punkta "c" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai, taksācijas periodā eksportēto preču vērtību un taksācijas perioda beigās krājumos esošo preču vērtību;

36.1 2. "II. Preču piegādātāju saraksts" (turpmāk – PVN 7 pārskata II daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda preču piegādātājus – apliekamās personas un ar nodokli neapliekamās personas, no kurām taksācijas periodā iekšzemē ir saņemtas preces, kā arī citu dalībvalstu apliekamās personas, no kurām taksācijas periodā ir veiktas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā likuma 1.panta 41.punkta "c" un "d" apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai;

36.1 3. "III. Taksācijas periodā eksportēto preču piegādātāju saraksts" (turpmāk – PVN 7 pārskata III daļa). To aizpildot, fiskālais pārstāvis norāda taksācijas periodā eksportēto preču vērtību, norādot šo preču piegādātājus.

36.2 PVN 7 pārskata I daļā norāda:

36.2 1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

36.2 2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

36.3 PVN 7 pārskata I daļas rindās norāda:

36.3 1. 3.rindā – taksācijas periodā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās vai akcīzes preču noliktavās. To aprēķina kā 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.rindas kopsummu;

36.3 2. 3.1.rindā – no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

36.3 3. 3.2.rindā – no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 4. 3.3.rindā – no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

36.3 5. 3.4.rindā – no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 6. 4.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību. To aprēķina kā 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.rindas kopsummu;

36.3 7. 4.1.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija iekšzemē saņemtas no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām un novietotas muitas noliktavās;

36.3 8. 4.2.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija iekšzemē saņemtas no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām un novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 9. 4.3.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija saņemtas no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā un novietotas muitas noliktavās;

36.3 10. 4.4.rindā – taksācijas periodā eksportēto preču kopējo vērtību, kuras bija saņemtas no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā un novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 11. 5.rindā – taksācijas perioda beigās krājumos esošo preču kopējo vērtību. To aprēķina kā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.rindas kopsummu;

36.3 12. 5.1.rindā – krājumos esošo no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

36.3 13. 5.2.rindā – krājumos esošo no apliekamām personām un ar nodokli neapliekamām personām iekšzemē saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 14. 5.3.rindā – krājumos esošo no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas muitas noliktavās;

36.3 15. 5.4.rindā – krājumos esošo no citas dalībvalsts personām Eiropas Savienības teritorijā saņemto preču kopējo vērtību, kuras ir novietotas akcīzes preču noliktavās;

36.3 16. 6.rindā – krājumos esošo preču kopējo vērtību, kurām saskaņā ar likuma 12.3 pantu ir piemērots īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746)

36.4 PVN 7 pārskata II daļā norāda:

36.4 1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

36.4 2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

36.5 PVN 7 pārskata II daļas ailēs norāda:

36.5 1. 1.ailē – ieraksta numuru pēc kārtas;

36.5 2. 2.ailē – ieraksta datumu;

36.5 3. 3.ailē – preču piegādātāja – apliekamās personas vai ar nodokli neapliekamās personas, no kuras taksācijas periodā iekšzemē ir saņemtas preces, vai arī citas dalībvalsts personas, no kuras taksācijas periodā ir iegādātas preces Eiropas Savienības teritorijā, – nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

36.5 4. 4.ailē – preču piegādātāja PVN reģistrācijas numuru (ar nodokli neapliekamai personai, citas dalībvalsts neapliekamai personai – nodokļu maksātāja kodu);

36.5 5. 5.ailē – PVN 7 pārskata I daļas rindas numuru (3.1., 3.2., 3.3. vai 3.4.rinda), kurā ir norādīts šis darījums;

36.5 6. 6.ailē – saņemto preču vērtību latos bez nodokļa. Šajā ailē norādīto vērtību kopsummai jāatbilst PVN 7 pārskata I daļas 3.rindā norādītajai vērtībai;

36.5 7. 7.ailē – saņemto preču vērtību valūtā bez nodokļa. Šo aili neaizpilda par iekšzemē saņemtajām precēm;

36.5 8. 8.ailē – valūtas kodu. Šo aili neaizpilda par iekšzemē saņemtajām precēm;

36.5 9. 9.ailē – nodokļa rēķina (ar nodokli neapliekamām personām un citas dalībvalsts neapliekamām personām – rēķina) numuru;

36.5 10. 10.ailē – nodokļa rēķina (ar nodokli neapliekamām personām un citas dalībvalsts neapliekamām personām – rēķina) izrakstīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746)

36.6 PVN 7 pārskata III daļā norāda:

36.6 1. fiskālā pārstāvja PVN reģistrācijas numuru;

36.6 2. taksācijas periodu, par kuru iesniegts pārskats.

36.7 PVN 7 pārskata III daļas ailēs norāda:

36.71. 1.ailē – ieraksta numuru pēc kārtas;

36.72. 2.ailē – ieraksta datumu;

36.73. 3.ailē – eksportēto preču vērtību latos bez nodokļa. Ja muitas deklarāciju noformē par precēm, kuru piegādi veikuši dažādi piegādātāji, vai ja veiktas vairākas piegādes (izrakstīti vairāki rēķini), eksportēto preču vērtību norāda par katru piegādātāju un izrakstīto rēķinu atsevišķi. Šajā ailē norādīto vērtību kopsummai jāatbilst PVN 7 pārskata I daļas 4.rindā norādītajai vērtībai un deklarācijas 48.1 rindā norādītajai vērtībai;

36.74. 4.ailē – izvešanas muitas deklarācijas numuru;

36.75. 5.ailē – izvešanas muitas deklarācijas datumu;

36.76. 6.ailē – izvešanas valsts kodu;

36.77. 7.ailē – preču piegādātāja – apliekamās personas vai ar nodokli neapliekamās personas, no kuras bija saņemtas eksportētās preces, vai arī citas dalībvalsts personas, no kuras taksācijas periodā bija iegādātas preces Eiropas Savienības teritorijā, – nosaukumu (fiziskajai personai – vārdu un uzvārdu);

36.78. 8.ailē – preču piegādātāja PVN reģistrācijas numuru (ar nodokli neapliekamai personai, citas dalībvalsts neapliekamai personai – nodokļu maksātāja kodu);

36.79. 9.ailē – PVN 7 pārskata I daļas rindas numuru (4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4.rinda), kurā ir norādīts šis darījums;

36.710. 10.ailē – saņemto preču vērtību latos bez nodokļa. Šajā rindā norāda preču vērtību, kāda norādīta preču piegādātāja rēķinā. Ja tiek eksportēta daļa no rēķinā norādītā preču daudzuma (apjoma), vērtību norāda atbilstoši eksportēto preču apjomam;

36.711. 11.ailē – nodokļa rēķina (ar nodokli neapliekamām personām un citas dalībvalsts neapliekamām personām – rēķina) izrakstīšanas numuru;

36.712. 12.ailē – nodokļa rēķina (ar nodokli neapliekamām personām un citas dalībvalsts neapliekamām personām – rēķina) datumu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746)

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt ar 2010.gada 1.februāri par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumus Nr.42 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju" (Latvijas Vēstnesis 2006, 11.nr.; 2007, 139.nr.; 2009, 19.nr.).

38. Deklarācija un tās pielikumi ir aizpildāmi un iesniedzami saskaņā ar šiem noteikumiem, sākot ar 2010.gada februāri.

38.1 Apliekamā persona, kurai taksācijas periods ir kalendāra mēnesis vai kalendāra ceturksnis un kura veic darījumus ar kokmateriāliem, iesniedzot deklarāciju par 2011.gada septembri vai trešo ceturksni, deklarācijas pielikumu par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem aizpilda un iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1028 "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem".

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.746 redakcijā)

39. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

(Pielikums MK 17.01.2012. noteikumu Nr.61 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

(Pielikums grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1235; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.746; MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.61; grozījumi pielikuma PVN 1 pārskata I daļā darījuma veida kodos un PVN 1 pārskata III daļā dokumenta veida kodā ņemami vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

Finanšu ministrs E.Repše
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

Finanšu ministrs E.Repše
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1640

(Pielikums MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1235 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

PIEZĪME:

MK 17.01.2012. noteikumu Nr.61 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"" 2. un 3.punkts:

"2. Deklarācija un tās pielikumi ir aizpildāmi un iesniedzami saskaņā ar šiem noteikumiem, izņemot šo noteikumu 1.7., 1.8., 1.10., 1.13., 1.14., 1.16., 1.17., 1.19. un 1.20.apakšpunktu, sākot ar 2012.gada 1.februāri.

3. Šo noteikumu 1.7., 1.8., 1.10., 1.13., 1.14., 1.16., 1.17., 1.19. un 1.20.apakšpunktu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā ņem vērā, sākot ar 2012.gada 1.aprīli."

(11. un 20.punkta, 12.3.5., 21.6.5., 21.6.6.apakšpunkta jaunā redakcija, 12.3.10. un 21.6.7.apakšpunkts, kā arī grozījumi 21.3.apakšpunktā un pielikuma PVN 1 pārskata I un III daļā ņemami vērā deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā, sākot ar 01.04.2012.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1640Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202945
{"selected":{"value":"27.07.2012","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.07.2012","iso_value":"2012\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2012","iso_value":"2012\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2012.-26.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-31.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-05.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-06.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.07.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"