Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1639

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 157.§)
Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
12.4 panta otro daļu un 12.5 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – nodoklis) atmaksas saņemšanai par citā dalībvalstī iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, vai preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai;

1.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izskata pieteikumu un pārsūta to dalībvalstij, kurai pieprasa nodokļa atmaksu;

1.3. pieteikumā iekļaujamo informāciju;

1.4. periodu, par kuru pieprasa atmaksāt nodokli, un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

1.5. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un izskata citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas (turpmāk – citas dalībvalsts apliekamā persona) pieteikumu nodokļa atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, vai preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai;

1.6. kārtību, kādā atmaksā nodokli citas dalībvalsts apliekamai personai, un nodokļa atmaksāšanas termiņus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atmaksas dalībvalsts – Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā apliekamajai personai, kura neveic saimniecisko darbību šajā dalībvalstī, bet veic to citas dalībvalsts teritorijā, ir aprēķināts nodoklis par precēm vai pakalpojumiem, ko tai ir piegādājušas vai sniegušas šīs dalībvalsts apliekamās personas, vai par šajā dalībvalstī veikto preču importu;

2.2. atmaksas pieteikums – apliekamās personas pieteikums nodokļa atmaksas saņemšanai par precēm vai pakalpojumiem, ko atmaksas dalībvalstī tai ir piegādājušas vai sniegušas šīs dalībvalsts apliekamās personas, vai par šajā dalībvalstī veikto preču importu;

2.3. citas dalībvalsts atmaksas pieteikums – citas dalībvalsts apliekamās personas pieteikums nodokļa atmaksāšanai par precēm vai pakalpojumiem, ko iekšzemē tai piegādājušas vai sniegušas apliekamās personas, vai par iekšzemē veikto preču importu;

2.4. pieteikuma iesniedzējs – apliekamā persona, kura atbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.4 panta nosacījumiem un kura iesniedz atmaksas pieteikumu;

2.5. citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējs – citas dalībvalsts apliekamā persona, kura atbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.5 panta nosacījumiem un kura iesniedz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu;

2.6. atmaksas periods – laikposms, par kādu pieprasa nodokļa atmaksu.

3. Atmaksas periods var būt:

3.1. ne ilgāks par vienu kalendāra gadu un ne īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

3.2. īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem, ja tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

4. Atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa nevar būt mazāka par:

4.1. EUR 400 (vai līdzvērtīgu summu atmaksas dalībvalsts valūtā), ja atmaksas pieteikumā norādītais atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

4.2. EUR 50 (vai līdzvērtīgu summu atmaksas dalībvalsts valūtā), ja atmaksas pieteikumā norādītais atmaksas periods ir viens kalendāra gads vai kalendāra gada pēdējie mēneši.

5. Atmaksas pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz ne vēlāk kā līdz tā kalendāra gada 30.septembrim, kas seko atmaksas periodam.

5.1 Atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem 2009.gadā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.martam.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

5.2 Atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem 2009.gadā, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.janvārim, izskata saskaņā ar kārtību, kāda bija piemērojama līdz 2010.gada 30.septembrim.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

6. Atmaksas pieteikumu iesniedz apliekamā persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

6.1. apliekamajai personai atmaksas periodā atmaksas dalībvalstī nav bijusi ne saimnieciskās darbības mītnesvieta, ne pastāvīgā iestāde, no kuras veikta saimnieciskā darbība, ne arī deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnesvietas vai pastāvīgās iestādes;

6.2. apliekamā persona atmaksas periodā nav piegādājusi preces vai nav sniegusi pakalpojumus atmaksas dalībvalstī, izņemot:

6.2.1. preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā un ar preču transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja par šiem pakalpojumiem nav jāmaksā nodoklis saskaņā ar atmaksas dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā;

6.2.2. preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir atbildīgas par nodokļa samaksu saskaņā ar atmaksas dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

7. Atmaksas pieteikums attiecas uz nodokli par precēm vai pakalpojumiem, ko apliekamai personai atmaksas periodā atmaksas dalībvalstī saskaņā ar nodokļa rēķiniem ir piegādājušas vai sniegušas atmaksas dalībvalsts apliekamās personas, vai par atmaksas dalībvalstī veikto preču importu, ja preces vai pakalpojumi izmantoti šādu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai:

7.1. darījumi, par kuriem atskaitāms priekšnodoklis saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantu;

7.2. darījumi, kuros par nodokļa samaksu ir atbildīgs šo preču vai pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12., 30., 33. un 34.pantā noteikto kārtību.

8. Ja apliekamā persona iekšzemē veic gan ar nodokli apliekamus darījumus, gan darījumus, par kuriem saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantu priekšnodoklis nav atskaitāms, apliekamai personai ir tiesības pieprasīt atmaksu tikai par to nodokļa summas daļu, kas attiecināma uz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajiem darījumiem.

II. Kārtība, kādā apliekamā persona iesniedz atmaksas pieteikumu

9. Lai atmaksas dalībvalstī saņemtu nodokļa atmaksu, apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atmaksas pieteikumu.

10. Apliekamā persona, kura ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)) reģistrēts klients, atmaksas pieteikumu adresē atmaksas dalībvalsts nodokļu administrācijai un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

11. Ja apliekamā persona iesniedz atmaksas pieteikumu savā vārdā, tā pirms pieteikuma aizpildīšanas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pilnvaru, ar kuru, pamatojoties uz elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanas nosacījumiem, pilnvaro aizpildīt un parakstīt atmaksas pieteikumu savu pārstāvi (fizisko personu), kurš ir reģistrēts elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs un kuram ir piešķirtas atmaksas pieteikuma parakstīšanas tiesības.

12. Atmaksas pieteikumu apliekamās personas vārdā var iesniegt arī pilnvarotā persona, kura var būt Latvijas Republikā reģistrēts nodokļu maksātājs vai citā dalībvalstī reģistrēts nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis Latvijas Republikā.

13. Ja atmaksas pieteikumu apliekamās personas vārdā iesniedz pilnvarotā persona, tad pirms atmaksas pieteikuma aizpildīšanas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS):

13.1. apliekamā persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz pilnvaru ar tiesībām veikt pārpilnvarošanu, ko tā ir izsniegusi pilnvarotajai personai;

13.2. pilnvarotā persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz pilnvaru, ar kuru, pamatojoties uz elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanas nosacījumiem, pilnvaro aizpildīt un parakstīt atmaksas pieteikumu savu pārstāvi (fizisko personu), kurš ir reģistrēts elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs un kuram ir piešķirtas atmaksas pieteikuma parakstīšanas tiesības.

14. Šo noteikumu 11. un 13.punktā minētajās pilnvarās norādītā informācija tiek ievadīta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk – nodokļu informācijas sistēma (NIS)).

15. Lai aizpildītu atmaksas pieteikumu, reģistrēts elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs dokumentu grupā "Pievienotās vērtības nodokļa atmaksas Eiropas Savienībā izejošie dokumenti" izvēlas dokumentu "Pievienotās vērtības nodokļa atmaksas pieteikums" un ievada datus atbilstoši elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) norādītajiem izvēles kritērijiem.

16. Atmaksas pieteikumu aizpilda kādā no elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) norādītajām atmaksas dalībvalsts izvēlētajām valodām.

17. Atmaksas pieteikumā norāda šādu informāciju:

17.1. pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un juridisko adresi (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi);

17.2. pieteikuma iesniedzēja reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

17.3. pieteikuma iesniedzēja elektroniskā pasta adresi;

17.4. ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona:

17.4.1. pilnvarotās personas nosaukumu un juridisko adresi (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi);

17.4.2. pilnvarotās personas reģistrācijas numuru nodokļu informācijas sistēmā (NIS);

17.4.3. pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi;

17.5. pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās darbības aprakstu, kuras nodrošināšanai iegādātas preces vai saņemti pakalpojumi. Aprakstu sniedz elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) norādītajā formā atbilstoši atmaksas dalībvalsts pieprasījumam – brīvā formā vai izmantojot NACE 2.redakcijas saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodus ceturtajā līmenī, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.redakcijas saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk – regula Nr. 1893/2006);

17.6. atmaksas periodu, uz ko attiecas atmaksas pieteikums;

17.7. pieteikuma iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas bankas kontu (norādot konta īpašnieku, BIC kodu, IBAN konta numuru un konta valūtu);

17.8. apliecinājumu, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un ka pieteikuma iesniedzējs atmaksas periodā nav veicis darījumus atmaksas dalībvalstī, izņemot šo noteikumu 6.2.1. un 6.2.2.apakšpunktā minētos darījumus.

18. Papildus šo noteikumu 17.punktā norādītajai informācijai atmaksas pieteikumā par katru atmaksas dalībvalstī izrakstīto nodokļa rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina preču importu, norāda:

18.1. preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un juridisko adresi (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu un adresi);

18.2. atmaksas dalībvalsts piešķirto preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā vai nodokļu reģistrācijas numuru (izņemot preču importa darījumus);

18.3. atmaksas dalībvalsts kodu saskaņā ar elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) norādīto ISO 3166 – alfa 2 klasifikatoru (izņemot preču importa darījumus);

18.4. nodokļa rēķina vai dokumenta, kas apliecina preču importu, numuru un datumu;

18.5. ar nodokli apliekamo preču vai pakalpojumu vērtību un no šīs vērtības aprēķināto nodokļa summu, kas izteikta atmaksas dalībvalsts valūtā;

18.6. atmaksai pieprasīto atskaitāmo nodokļa summu, kas izteikta atmaksas dalībvalsts valūtā;

18.7. ja nodokļa summas atskaitāmās daļas noteikšanai ir rēķināta proporcija, – atmaksai pieprasīto atskaitāmo nodokļa summas daļu, kas izteikta procentos;

18.8. iegādāto preču un saņemto pakalpojumu veidu atbilstoši šādiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) norādītajiem klasifikācijas kodiem:

18.8.1. 1 – degviela;

18.8.2. 2 – transportlīdzekļu noma;

18.8.3. 3 – izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem (izņemot maksu par degvielu un transportlīdzekļu nomu);

18.8.4. 4 – ceļa nodevas un ceļa lietošanas maksa;

18.8.5. 5 – ceļošanas izdevumi, tai skaitā braukšanas maksa taksometrā vai sabiedriskajā transportā;

18.8.6. 6 – viesu izmitināšanas pakalpojumi viesu izmitināšanas mītnēs;

18.8.7. 7 – pārtika, dzērieni un restorānu pakalpojumi;

18.8.8. 8 – ieejas biļetes gadatirgos un izstādēs;

18.8.9. 9 – izdevumi par atrakcijām un izklaidi;

18.8.10. 10 – citi izdevumi (norādot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu veidu);

18.9. elektronisku kodētu informāciju attiecībā uz katru šo noteikumu 18.8.apakšpunktā minēto kodu, kas noteikts saskaņā ar Komisijas 2009.gada 30.novembra Regulu Nr. 1174/2009, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37.pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK, ja to pieprasa atmaksas dalībvalsts.

19. Ja atmaksas dalībvalsts to pieprasa, pieteikuma iesniedzējs kopā ar atmaksas pieteikumu elektroniski iesniedz nodokļa rēķina vai dokumenta, kas apliecina preču importu, kopiju, ja:

19.1. nodokļa rēķinā vai dokumentā, kas apliecina preču importu, norādītā ar nodokli apliekamā darījuma vērtība sasniedz vai pārsniedz EUR 1000 (vai līdzvērtīgu summu atmaksas dalībvalsts valūtā);

19.2. nodokļa rēķins attiecas uz degvielu un nodokļa rēķinā norādītā ar nodokli apliekamā darījuma vērtība sasniedz vai pārsniedz EUR 250 (vai līdzvērtīgu summu atmaksas dalībvalsts valūtā).

20. Ja pēc atmaksas pieteikuma iesniegšanas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atskaitāmajā nodokļa summas daļā ir veiktas korekcijas, apliekamā persona elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izlabo atmaksai pieprasīto vai jau atmaksāto nodokļa summu. Labojumu izdara atmaksas pieteikumā tā kalendāra gada laikā, kas seko attiecīgajam atmaksas periodam, vai gadījumā, ja apliekamā persona šajā kalendāra gadā nesniedz atmaksas pieteikumu, – iesniedzot elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atsevišķu dokumentu "Atskaitāmās pievienotās vērtības nodokļa daļas korekcija".

21. Ja pēc iesniegšanas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atmaksas pieteikumā jāizdara citi labojumi, izņemot šo noteikumu 20.punktā minētos, apliekamā persona iesniedz elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atmaksas pieteikuma precizējumu.

III. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izskata apliekamās personas atmaksas pieteikumu un pārsūta to atmaksas dalībvalstij

22. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka atmaksas pieteikuma aizpildīšanas un parakstīšanas laikā elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tiek pārbaudīts:

22.1. vai pieteikuma iesniedzējs atbilst Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā reģistrētās personas statusam pieteikumā norādītajā atmaksas periodā;

22.2. vai pieteikums iesniegts šo noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā;

22.3. vai pieteikums atbilst šo noteikumu 3., 4., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajiem nosacījumiem;

22.4. vai šo noteikumu 11.punktā minētās fiziskās personas dati atbilst informācijai, kas ievadīta nodokļu informācijas sistēmā (NIS);

22.5. vai šo noteikumu 13.punktā minēto personu dati atbilst informācijai, kas ievadīta nodokļu informācijas sistēmā (NIS), ja pieteikumu iesniedz apliekamās personas pilnvarotā persona.

23. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) automātiski noraida atmaksas pieteikumu, ja tas neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem, norādot noraidīšanas iemeslus.

24. Ja atmaksas pieteikums atbilst visiem šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem, elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) nekavējoties:

24.1. elektroniski nosūta pieteikuma iesniedzējam atmaksas pieteikuma saņemšanas apliecinājumu, kurā norādīts atmaksas pieteikuma saņemšanas datums;

24.2. elektroniski pārsūta atmaksas pieteikumu atmaksas dalībvalsts nodokļu administrācijai.

25. Ja atmaksas pieteikums neatbilst kādam no šo noteikumu 22.3., 22.4. vai 22.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) precizētu atmaksas pieteikumu.

26. Ja šo noteikumu 25.punktā minēto precizēto atmaksas pieteikumu iesniedz piecu kalendāra dienu laikā pēc sākotnējā atmaksas pieteikuma noraidīšanas, par atmaksas pieteikuma iesniegšanas dienu uzskata sākotnējā atmaksas pieteikuma iesniegšanas dienu. Ja precizēto atmaksas pieteikumu iesniedz vēlāk, atmaksas pieteikumu uzskata par iesniegtu ar precizētā atmaksas pieteikuma iesniegšanas dienu.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.46)

26.1 Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) noraida precizēto atmaksas pieteikumu, ja to iesniedz vēlāk nekā piecu kalendāra dienu laikā:

26.1 1. pēc tā kalendāra gada 30.septembra, kas seko atmaksas periodam;

26.1 2. pēc 2011.gada 31.marta, ja pieteikums iesniegts par atmaksas periodiem 2009.gadā.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

27. Ja atmaksas dalībvalsts nodokļu administrācija ir pieprasījusi no pieteikuma iesniedzēja papildinformāciju par atmaksas pieteikumu, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā no papildinformācijas pieprasījuma saņemšanas dienas elektroniski pārsūta to pieteikuma iesniedzējam. No pieteikuma iesniedzēja saņemto papildinformāciju Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā elektroniski pārsūta atmaksas dalībvalsts nodokļu administrācijai. Ja atmaksas dalībvalsts nodokļu administrācija ir pieprasījusi papildinformāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, tas elektroniski nosūta šo papildinformāciju viena mēneša laikā no papildinformācijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

IV. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un izskata citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu

28. Citas dalībvalsts apliekamai personai nodokli atmaksā, pamatojoties uz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu, ko Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saņem no šīs dalībvalsts nodokļu administrācijas.

29. Nodokli neatmaksā, ja atmaksu pieprasa:

29.1. par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" prasībām;

29.2. par darījumu, kas nav noticis;

29.3. par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;

29.4. par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);

29.5. citas dalībvalsts tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra, kas darbojas iekšzemē saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.46)

30. Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties elektroniski nosūta citas dalībvalsts nodokļu administrācijai atmaksas pieteikuma saņemšanas apliecinājumu ar atzīmi "Obligātai pārsūtīšanai pieteikuma iesniedzējam", kurā norādīts atmaksas pieteikuma saņemšanas datums. Ja citas dalībvalsts nodokļu administrācija ir paziņojusi, ka tā nenodrošina atmaksas pieteikuma saņemšanas apliecinājuma pārsūtīšanu, Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties elektroniski nosūta atmaksas pieteikuma saņemšanas apliecinājumu citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam.

31. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda, vai citas dalībvalsts atmaksas pieteikums atbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. pieteikums iesniegts šo noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā;

31.2. pieteikumā norādītais atmaksas periods atbilst šo noteikumu 3.punktā norādītajam atmaksas periodam;

31.3. pieteikumā iekļautā informācija, kā arī papildinformācija norādīta angļu vai latviešu valodā;

31.4. atmaksai pieprasītā nodokļa summa norādīta latos;

31.5. atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa nav mazāka par:

31.5.1. summu, kas atbilst EUR 400 un norādīta latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā norādīto atmaksas periodu;

31.5.2. summu, kas atbilst EUR 50 un norādīta latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā norādīto atmaksas periodu.

32. Ja citas dalībvalsts atmaksas pieteikums atbilst visiem šo noteikumu 31.punkta nosacījumiem, Valsts ieņēmumu dienests pārbauda:

32.1. vai citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējs atmaksas pieteikumā norādītajā atmaksas periodā:

32.1.1. nav bijis reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

32.1.2. ir bijis reģistrēts citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

32.2. vai ir noticis atmaksas pieteikumā norādītais darījums, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

32.3. vai atmaksas pieteikumam ir pievienots pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās darbības apraksts, izmantojot NACE 2.redakcijas saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodus ceturtajā līmenī, kas noteikti saskaņā ar regulu Nr. 1893/2006;

32.4. vai pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis papildu elektronisku kodētu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 18.9.apakšpunkta nosacījumiem;

32.5. vai pieteikuma iesniedzējs kopā ar atmaksas pieteikumu ir elektroniski iesniedzis nodokļa rēķina kopiju vai dokumenta, kas apliecina preču importu, kopiju saskaņā ar šo noteikumu 19.punkta nosacījumiem.

33. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu noraidīt citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu, ja tas neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 31. vai 32.punkta nosacījumiem.

34. Pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu Valsts ieņēmumu dienests četru mēnešu laikā pēc atmaksas pieteikuma saņemšanas elektroniski nosūta citas dalībvalsts nodokļu administrācijai ar atzīmi "Obligātai pārsūtīšanai pieteikuma iesniedzējam". Ja pieņemts lēmums noraidīt atmaksas pieteikumu pilnībā vai daļēji, lēmumā norāda noraidīšanas iemeslus. Ja citas dalībvalsts nodokļu administrācija ir paziņojusi, ka tā nenodrošina lēmuma pārsūtīšanu, Valsts ieņēmumu dienests četru mēnešu laikā pēc atmaksas pieteikuma saņemšanas elektroniski nosūta lēmumu citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam.

35. Ja citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā norādītā informācija nav pietiekama šo noteikumu 34.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības četru mēnešu laikā pēc atmaksas pieteikuma saņemšanas pieprasīt no citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzēja vai, ja nepieciešams, no citas dalībvalsts nodokļu administrācijas papildinformāciju elektroniskā veidā. Ja papildinformāciju pieprasa personai, kura nav citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējs vai šīs dalībvalsts nodokļu administrācija, pieprasījumu nosūta elektroniski tikai tādā gadījumā, ja pieprasījuma saņēmējam ir piekļuve šādiem līdzekļiem.

36. Ja Valsts ieņēmumu dienestam ir pamatotas šaubas par konkrēta citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma pamatotību, papildus informācijai, ko pieprasa saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu, pieprasa arī attiecīgā nodokļa rēķina vai dokumenta, kas apliecina preču importu, oriģinālu vai kopiju. Šādā gadījumā nepiemēro šo noteikumu 19.punktā minētās robežvērtības.

37. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieprasījis papildinformāciju saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un viena mēneša laikā pēc dienas, kad papildinformācijas pieprasījums sasniedzis personu, kurai tas adresēts, papildinformācija ir saņemta, Valsts ieņēmumu dienests par pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt atmaksas pieteikumu elektroniski paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai divu mēnešu laikā pēc papildinformācijas saņemšanas dienas.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

37.1 Ja papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu, viena mēneša laikā pēc dienas, kad papildinformācijas pieprasījums sasniedzis personu, kurai tas adresēts, nav saņemta, Valsts ieņēmumu dienests par pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt atmaksas pieteikumu elektroniski paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai divu mēnešu laikā pēc papildinformācijas saņemšanai paredzētā termiņa beigām.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

38. Ja Valsts ieņēmumu dienests papildus informācijai, kas jau pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu, pieprasa vēl papildinformāciju, tas pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt atmaksas pieteikumu paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai astoņu mēnešu laikā pēc atmaksas pieteikuma saņemšanas.

V. Kārtība, kādā atmaksā nodokli citas dalībvalsts apliekamai personai, un nodokļa atmaksāšanas termiņi

39. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā noteiktā termiņa beigām. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieprasījis papildinformāciju, atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā pēc šo noteikumu 37. vai 38.punktā noteiktā termiņa beigām.

40. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā uz atmaksas pieteikumā norādīto bankas kontu.

41. Izmaksas, kas saistītas ar bankas pārskaitījumu, tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļa summas.

42. Ja atmaksai pieprasītā nodokļa summa ir iegūta krāpnieciskā vai citā nelikumīgā veidā, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības atgūt no citas dalībvalsts apliekamās personas nepamatoti izmaksātās nodokļa summas, kā arī aprēķināto naudas sodu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem kriminālatbildību un administratīvo atbildību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

43. Ja aprēķinātā naudas soda summa vēl nav samaksāta, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt nodokļa atmaksāšanu attiecīgajai citas dalībvalsts apliekamajai personai līdz brīdim, kad atmaksai pieprasītā nodokļa summa sasniedz nesamaksāto naudas soda summu.

44. Ja pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas atskaitāmajā nodokļa summas daļā ir veiktas korekcijas un lēmums par sākotnējā atmaksas pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu vēl nav pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu, pamatojoties uz elektroniski saņemto labojumu no citas dalībvalsts nodokļu administrācijas, kas izdarīts sākotnējā atmaksas pieteikumā tā kalendāra gada laikā, kas seko attiecīgajam atmaksas periodam, vai gadījumā, ja citas dalībvalsts apliekamā persona šajā kalendāra gadā nesniedz atmaksas pieteikumu, – pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu paziņojumu par atskaitāmās nodokļa summas daļas korekciju.

45. Ja šo noteikumu 43.punktā minētajā gadījumā lēmums par citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu jau ir pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu, pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu paziņojumu par atskaitāmās nodokļa daļas korekciju.

46. Labojumus citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā, izņemot šo noteikumu 44. vai 45.punktā minētos, Valsts ieņēmumu dienests izskata, ja tie iesniegti citas dalībvalsts nodokļu administrācijā līdz šo noteikumu 5.punktā noteiktajam termiņam un ja uz labojumu saņemšanas dienu vēl nav pieņemts lēmums apstiprināt vai noraidīt sākotnējo citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu. Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu. Ja lēmums attiecībā uz sākotnējo citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu jau ir pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests labojumus neizskata.

47. Šo noteikumu 44., 45. vai 46.punktā minēto lēmumu Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 37.punktā minētajā termiņā un atmaksā vai ietur attiecīgo nodokļa summu.

48. Ja atmaksai apstiprinātā nodokļa summa atmaksāta pēc šo noteikumu 39.punktā noteiktā atmaksāšanas termiņa, Valsts ieņēmumu dienests maksā citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam nokavējuma naudu.

49. Šo noteikumu 48.punktā minēto nokavējuma naudu aprēķina laikposmam no dienas, kas seko šo noteikumu 39.punktā noteiktā atmaksāšanas termiņa pēdējai dienai, līdz dienai, kad atmaksai apstiprinātā nodokļa summa faktiski ir atmaksāta. Nokavējuma naudas apmēru aprēķina pēc likmes, ko saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" piemēro attiecībā uz nodokļu administrācijas nokavēto pārmaksātā nodokļa vai kļūdaini piedzītā nodokļa atmaksu apliekamajai personai.

50. Šo noteikumu 48.punktu nepiemēro, ja pieteikuma iesniedzējs šajos noteikumos noteiktajos termiņos nav sniedzis papildinformāciju saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu vai nav izpildījis šo noteikumu 36.punkta nosacījumus.

VI. Noslēguma jautājums

51. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.46 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2008.gada 12.februāra Direktīvas 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī;

2) Padomes 2010.gada 14.oktobra Direktīvas 2010/66/ES, ar kuru groza Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1639Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
202944
{"selected":{"value":"21.01.2011","content":"<font class='s-1'>21.01.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.01.2011","iso_value":"2011\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-20.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.01.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)