Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1616

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 215.§)
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs

(Noteikumu nosaukums MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 3.1 un 3.2 punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1038; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

2. Mērķdotāciju aprēķina un sadala, ievērojot šādu kārtību:

2.1. mērķdotāciju aprēķina uz katru izglītojamo un atbilstoši to skaitam izglītības iestādēs sadala novadu un republikas pilsētu pašvaldībām un valsts augstskolām;

2.2. valsts un pašvaldību institūcijas mērķdotācijas sadalē nodrošina atklātību un sabiedrības pārstāvju līdzdalību;

2.3. pašvaldības sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (1. pielikums) un ievada pārskata datus Valsts kases informācijas sistēmā "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati";

2.3.1 valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes līdz kārtējā gada 15. janvārim un 15. septembrim Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedz pārskatu par dotācijas izlietojumu (2. pielikums) iepriekšējā periodā;

2.4. pašvaldības un valsts augstskolas mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr. 807; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 645; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

3. Mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma (turpmāk – bērns) izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus:

3.1. bērnu vai skolēnu skaits izglītības pakāpē (ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē ir 100 skolēni un mazāk, koeficientu 1.–4.klases skolēnu skaitam novadu pašvaldību pamatizglītības iestādēs nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.2.apakšpunktam);

3.2. izglītības iestādē īstenojamās programmas.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1038; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 703; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

4. Novadu un republikas pilsētu pašvaldības un valsts augstskolas nodrošina, ka Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) līdz attiecīgā gada 31.maijam un 5.septembrim tiek ievadīta un apstiprināta informācija par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 27.maijā un 1.septembrī izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 275 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

4.1 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldības, veicot izglītojamo uzskaiti kārtējā gada 27. maijā, ir konstatējušas, ka piecus gadus veco bērnu skaits pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu grupās nākamā mācību gada 1. septembrī būs lielāks par esošā mācību gada absolventu skaitu pašvaldības izglītības iestāžu pamatizglītības un vispārējās izglītības programmās, tās līdz kārtējā gada 31. maijam rakstiski informē Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – ministrija) par bērnu skaita pieauguma apmēru.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.333 redakcijā)

5. Tās pašvaldības, kuru teritorijā ir slimnīcas, kurās nodrošina ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanu ārpus izglītības iestādes, līdz attiecīgā gada 5.septembrim iesniedz ministrijā datus par vidējo skolēnu/bērnu skaitu minētajās ārstniecības iestādēs iepriekšējā mācību gadā.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.645; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.333)

6. Atbilstoši šo noteikumu 4., 4.1 un 5.punktā minētajai novadu un republikas pilsētu pašvaldību, kā arī šo noteikumu 4. punktā minētajai valsts augstskolu sniegtajai informācijai ministrija aprēķina normēto bērnu un skolēnu skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot šādus koeficientus:

6.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās – koeficientu 0,75;

6.2. 1.– 4. klases skolēnu skaitam – koeficientu 0,75, bet, ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē (izņemot vidējās izglītības iestādes) ir 100 skolēni un mazāk, – koeficientu 1;

6.3. 5.–9.klases skolēnu skaitam – koeficientu 1;

6.4. 10.–12.klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,25.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr. 703 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 333; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

7. Atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros piemēro šādus papildu koeficientus:

7.1. pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2, skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālajās skolās, – koeficientu 1,8, bet skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs, – koeficientu 1,84;

7.2. ilgstoši slimojošajiem skolēniem paredzētajās vispārējās pamatizglītības programmās, kuras īsteno slimnīcās, skolēnu skaitam piemēro koeficientu 0,81;

7.3. skolēnu skaitam vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā – tālmācības) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,75;

7.4. valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,1;

7.5. ja izglītības iestāde līdz kārtējā gada 31.martam ir iesniegusi ministrijā licencētu profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu ar atbilstošu mācību priekšmetu stundu plānu, informāciju par apmaksājamo stundu skaitu, prognozējamo skolēnu skaitu, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamajiem resursiem un ministrija, ņemot vērā izglītības iestādes mācību sasniegumus un pamatizglītības programmas pieejamību attiecīgajā izglītības iestādē, to ir izvērtējusi, kā arī atzīmējusi akceptētās programmas sistēmā līdz kārtējā gada 27.maijam:

7.5.1. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu (izņemot mūziku) apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2;

7.5.2. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mūzikas apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.807; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.645; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.703; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.333)

7.1 Ja administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās) ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru vai mazāk, skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.807 redakcijā)

8. Ministrija aprēķina mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēs bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, ievērojot:

8.1. izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi;

8.2. minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi pedagogam ar 10 gadu darba stāžu mācību stundu plāna nodrošināšanai;

8.3. papildus nepieciešamo finansējumu (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) – pedagogu papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (piemēram, konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai, nepārsniedzot 40 % no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas;

8.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

8.5. finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai, nepārsniedzot 15 procentu no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā aprēķinātās mērķdotācijas.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr. 807; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr. 645; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1038; MK 17.08.2012. noteikumiem Nr. 565; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

8.1 Mērķdotāciju periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz 31.decembrim ministrija aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 27.maijā. Mērķdotāciju periodam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1.septembrī.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.275 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.333)

8.2 Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām un valsts augstskolām, ņemot vērā:

8.2 1. katrā pašvaldībā, valsts augstskolas vispārējās vidējās izglītības iestādē un izglītības programmā tādu pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu attiecīgā gada 27.maijā (periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz 31.decembrim) un 1.septembrī (periodam no nākamā gada 1.janvāra līdz 31.augustam), kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, pamatojoties uz informāciju par darba algas likmju skaitu, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir iesniegušas attiecīgās nozares ministrijā līdz attiecīgā gada 31.maijam un 5.septembrim;

8.2 2. zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem;

8.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

8.2 4. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr. 703 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 333; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

9. Ministrija izveido komisiju mērķdotācijas sadales uzraudzībai (turpmāk – komisija). Komisijā iekļauj piecus ministrijas pārstāvjus un pa vienam pārstāvim no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Komisijas priekšsēdētājs ir ministrijas pārstāvis. Komisijas loceklim nav tiesību deleģēt komisijas locekļa pienākumu izpildi citai personai. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības pieaicināt dalībai komisijas sēdēs ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

10. Komisija akceptē mērķdotācijas sadales projektu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Komisijas akceptēto valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1038; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

11. Novadu un republikas pilsētu pašvaldības sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem, kā arī valsts augstskolas izstrādā un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

12. (Svītrots ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1038)

13. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

14. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas.

(MK 17.08.2012. noteikumu Nr.565 redakcijā)

15. Mērķdotācijas apmēru novada (republikas pilsētu) pašvaldību internātskolu, speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikto speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.807)

16. Valsts budžeta dotācijas apmēru no vispārējiem ieņēmumiem valsts internātskolu pedagogu darba samaksai kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikto speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.807)

17. Ja skolēns pašvaldības internātskolā vai speciālās izglītības iestādē tiek uzņemts pēc attiecīgā gada 1.septembra, tā pašvaldība, no kuras izglītības iestādes skolēns ir uzņemts, pārskaita attiecīgās izglītības iestādes kontā mērķdotāciju apmērā, kāds paredzēts šim skolēnam.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.807)

18. Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

19. Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi:

19.1. novados – 8,12 : 1;

19.2. republikas pilsētās – 10,35 : 1.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.703 redakcijā)

19.1 Ja atkāpe no šo noteikumu 19. punktā minētās attiecības novadu un republikas pilsētu pašvaldībās, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs pārsniedz 10 procentus, pašvaldības un valsts augstskolas līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz ministrijā ziņojumu par turpmāko rīcību minētās attiecības ievērošanai.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

19.2 Ja izglītības iestāde sistēmā sniegusi nepatiesas ziņas par izglītojamo skaitu un tās rīcība apstiprināta finanšu vai izglītības kvalitātes uzraudzības institūciju aktos vai atzinumos, kā arī nepamatoti izlietojusi pedagogu darba samaksai paredzēto finansējumu, pašvaldība vai valsts augstskola 30 dienu laikā atmaksā valsts budžetā pedagogu atalgojumam neizlietoto finansējumu un atlīdzina nepamatoti izlietoto finansējumu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr. 333 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumus Nr.837 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121.nr.).

20.1 2011.gadā skolēnu skaitam pamatizglītības pakāpē izglītības programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi piemēro šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto koeficientu, ja izglītības iestāde, kas īsteno šīs programmas, līdz 2011.gada 5.septembrim ir iesniegusi ministrijā minētās izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānu un ziņas par apmaksājamo stundu skaitu un ministrija to ir akceptējusi, atzīmējot iesniegtās programmas sistēmā līdz attiecīgā gada 7.septembrim.

(MK 16.08.2011. noteikumu Nr.645 redakcijā)

20.2 Mērķdotāciju periodam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam ministrija aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu 2013.gada 1.septembrī.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.703 redakcijā)

20.3 Akceptētās profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu mācīšanu 2013./2014.mācību gadā ministrija atzīmē sistēmā līdz 2013.gada 5.septembrim, pamatojoties uz informāciju par izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānu un apmaksājamo stundu skaitu, ko izglītības iestādes ir iesniegušas ministrijā līdz 2013.gada 25.augustam.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.703 redakcijā)

20.4 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu periodam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

20.4 1. plānoto attiecīgo kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu 2013.gada 1.septembrī;

20.4 2. zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem;

20.4 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

20.4 4. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru procentos.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.703 redakcijā)

20.5 Līdz 2017. gada 1. septembrim no mērķdotācijas finansē šādas licencētas izglītības programmas, kuru īstenošana sākta ne vēlāk kā 2014. gada 1. septembrī:

20.5 1. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu mācīšanu atbilstoši šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

20.5 2. pedagoģiskās korekcijas programmas;

20.5 3. vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā tālmācības) vispārējās izglītības programmas.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.333 redakcijā)

21. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr. 703 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 4)

Pārskats par mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu 20_____.gadā


2. pielikums

Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1616

(Pielikums MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Valsts augstskolas pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pēc uzkrāšanas principa)

(izglītības iestādes nosaukums)
Pārskats par__________________. gada ______________________________
(dotācijas periods)

Atlikums uz dotācijas perioda sākumu (EUR)______________________________

Klasifikācijas kodsIeņēmumi/izdevumiPārskaitītsFaktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa*
21.7.0.0Pārskata periodā pedagogu darba samaksai ieskaitītās dotācijas apmērs un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasX
1100AtalgojumsX
1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasX
Izdevumi kopāX

Atlikums uz pārskata perioda beigām (EUR)________________

Naudas līdzekļu atlikums Valsts kases kontā uz pārskata perioda beigām (EUR)_____________________

Piezīme. * Uzkrāšanas princips ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Valsts augstskolas
atbildīgā amatpersona
(vārds, uzvārds)(paraksts)

Datums __________________

SagatavojaTālrunis
(vārds, uzvārds)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1616Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202915
{"selected":{"value":"29.01.2016","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2014","iso_value":"2014\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2014.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-16.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2013","iso_value":"2013\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2013.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-27.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2011","iso_value":"2011\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.01.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)