Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1609

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 119.§)
Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta trešo daļu,
15.panta pirmo daļu, 16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka bērna kopšanas pabalsta (turpmāk – pabalsts) un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem (turpmāk – piemaksa) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsta apmērs ir šāds:

2.1. personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, – 171 euro mēnesī;

2.2. personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, – 42,69 euro mēnesī.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

3. Piemaksas apmērs ir šāds:

3.1. personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam, – 171 euro mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram);

3.2. personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, – 42,69 euro mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram).

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.802 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1344; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

4. Pabalsta un piemaksas apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

5. Lai saņemtu pabalstu, pabalstu un piemaksu vai piemaksu, tā pieprasītājs (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par pabalsta, pabalsta un piemaksas vai piemaksas piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

5.1. pabalsta pieprasītāja:

5.1.1. vārds, uzvārds;

5.1.2. personas kods;

5.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

5.2. pieprasītā pabalsta veids (bērna kopšanas pabalsts, piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem);

5.3. bērna:

5.3.1. vārds, uzvārds;

5.3.2. personas kods;

5.4. ja kādam no bērna vecākiem vai citai personai, kas pieprasa pabalstu, dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, par minēto personu norāda šādas ziņas:

5.4.1. vārds, uzvārds;

5.4.2. personas kods;

5.4.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.4.4. faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

5.4.5. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

5.4.6. nodarbinātības sākuma un beigu datums;

5.4.7. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;

5.4.8. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu vai bērniem, norādot saņemšanas laikposmu;

5.4.9. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.420 redakcijā)

5.1 Šo noteikumu 5.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.420 redakcijā)

5.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.420 redakcijā)

6. Dokumentus par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalstu un piemaksu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu vai pabalstu un piemaksu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

8. Personai, kura nav nodarbināta, pabalstu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar bērna piedzimšanas dienu. Ja personai ir tiesības uz maternitātes pabalstu, pabalstu, piemaksu vai pabalstu un piemaksu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām.

9. Personai, kura adoptējusi bērnu, pabalstu piešķir ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Tiesa triju darbdienu laikā pēc sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši adoptētāja deklarētajai dzīvesvietai.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.420)

9.1 Ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, pabalsts un piemaksa vai piemaksa, ievietots valsts, pašvaldības vai privātajā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, bāriņtiesa, valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde triju darbdienu laikā pēc minētā bērna ievietošanas attiecīgajā iestādē vai audžuģimenē paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.420 redakcijā)

10. Pabalstu vai pabalstu un piemaksu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī, kas seko pēc pabalsta vai pabalsta un piemaksas piešķiršanas dienas.

10.1 Pabalstu vai pabalstu un piemaksu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.10.2014., sk.16.5 un 16.6 punktu)

11. Pabalstu vai pabalstu un piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

12. Ja personai aprēķinātais maternitātes pabalsts ir mazāks par pabalsta vai pabalsta un piemaksas apmēru, persona var izvēlēties, kuru pabalstu vai pabalstu un piemaksu saņemt, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

13. Ja persona tai piešķirto pabalstu vai pabalstu un piemaksu nav saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, personai attiecīgo pabalstu vai pabalstu un piemaksu izmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta kļūda.

14. Ja pabalsta saņēmēja vainas dēļ ir nepamatoti saņemts pabalsts vai pabalsts un piemaksa, pabalsta vai pabalsta un piemaksas saņēmējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu vai tā tiek ieturēta no nākamajos mēnešos izmaksājamiem valsts sociālajiem pabalstiem vai valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

15. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti saņemtās pabalsta vai pabalsta un piemaksas summas neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu vai valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

16. Pabalsta, piemaksas vai pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta, piemaksas vai pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta, piemaksas vai pabalsta un piemaksas piešķiršanas dienā jau bijis zināms to pārtraukšanas iemesls).

16.1 Personai, kurai pabalsts vai pabalsts un piemaksa piešķirta līdz 2012.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2013.gada 1.janvāra pārrēķina pabalsta vai pabalsta un piemaksas apmēru, nosakot to apmērā, kāds noteikts no 2013.gada 1.janvāra, un starpību izmaksājot līdz 2013.gada 1.aprīlim.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.802 redakcijā)

16.2 Personai, kurai pabalsts vai pabalsts un piemaksa piešķirta līdz 2013.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2014.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2014.gada 1.janvāra pārrēķina pabalsta vai pabalsta un piemaksas apmēru, nosakot to apmērā, kāds noteikts no 2014.gada 1.janvāra, un starpību izmaksā līdz 2014.gada 1.aprīlim.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā)

16.3 No 2013.gada 20.novembra līdz 2014.gada 30.septembrim personai, kura kopj bērnu vecumā līdz gadam un ir nodarbināta, pabalstu piešķir arī gadījumā, ja tiek pārtraukta vecāku pabalsta izmaksa. Pabalsta summa, kas piešķirta no 2013.gada 20.novembra sakarā ar vecāku pabalsta izmaksas pārtraukšanu, tiek izmaksāta no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.janvārim.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā)

16.4 No 2013.gada 20.novembra līdz 2014.gada 30.septembrim personai, kura kopj bērnu vecumā līdz gadam un kurai rodas tiesības uz vecāku pabalstu, pabalsta, piemaksas vai pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc ar vecāku pabalsta piešķiršanas dienu.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā)

16.5 Atbilstoši šo noteikumu 10.1 punktam pabalstu vai pabalstu un piemaksu par iepriekšējo mēnesi izmaksā, ja bērns, par kura kopšanu piešķirts pabalsts vai pabalsts un piemaksa, dzimis pēc 2014.gada 30.septembra.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.10.2014., sk. 16.6 punktu)

16.6 Šo noteikumu 10.1 un 16.5 punkts stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1344 redakcijā)

16.7 Par laikposmu, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šo noteikumu 2.2. un 3.2. apakšpunktā minētajai personai izmaksā pabalstu 171 euro mēnesī. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina pabalsta apmēru no 2020. gada 12. marta un neizmaksāto starpību izmaksā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

(MK 14.05.2020. noteikumu Nr. 298 redakcijā)

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1609Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202854
{"selected":{"value":"21.05.2020","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2013","iso_value":"2013\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-26.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"