Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1606

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 87.§)
Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

(Noteikumu nosaukums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 13)

2. Pabalsta apmērs ir 105 euro par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu) par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

4.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

4.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) deklarētajā dzīvesvietā;

4.6. ja pabalstu pieprasa bērnam, – bērna vai bērnu vārds, uzvārds un personas kods.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 423 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 13)

4.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

4.2 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

4.3 Šo noteikumu 4. punktā minēto pieprasījumu var neiesniegt Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētās personas.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par personām ar invaliditāti, kurām izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai. Ja minēto informāciju elektroniski iesniegt nav iespējams, komisija to iesniedz papīra formā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

6. Ja pabalstu pieprasa bērnam ar invaliditāti, to piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei, ja bērns nodots audzināšanā audžuģimenei uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 13)

7. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par aizbildnības nodibināšanu iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu. Bāriņtiesa triju dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

8. Ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura faktiski audzina bērnu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par personu, kura faktiski audzina bērnu, iesniedz bāriņtiesa, kas bērna personisko interešu aizstāvībai pieņēmusi īpašu lēmumu par pabalsta izmaksu faktiskajam audzinātājam. Bāriņtiesa triju dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši tās personas deklarētajai dzīvesvietai, kura faktiski audzina bērnu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

9. Pabalstu piešķir ar dienu, kad personai ir izsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais atzinums.

10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus un mēneša laikā pēc tā saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības.

10.1 Attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu nav iesniegušas pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā no dienas, kad no komisijas ir saņemta informācija, ka personai izsniegts šo noteikumu 5. punktā minētais atzinums.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

11. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

12. Pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma par maksu piegādā viņa dzīvesvietā saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta trešo daļu.

12.1 Šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā piešķirto pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piegādā pabalsta saņēmēja norādītajā dzīvesvietā vai bez maksas pārskaita uz kontu, kurā pabalsta saņēmējam tiek ieskaitīti Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta otrajā daļā minētie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie maksājumi. Pabalsta saņēmējs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā var iesniegt informāciju par citu norēķinu kontu, uz kuru pabalsts pārskaitāms, vai dzīvesvietas adresi, uz kuru tas piegādājams.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

13. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ personai piešķirtais pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā, attiecīgo pabalsta summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

14. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi vai to ietur no tiem valsts sociālajiem pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kas pabalsta saņēmējam izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

15. Ja persona nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu pārtrauc, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

16. Lai saņemtu piešķirto vai aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

16.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

16.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

16.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

16.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

16.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

16.6. mirušā pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 423 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 13)

16.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

16.2 Šo noteikumu 16.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.423 redakcijā)

16.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:

16.31. laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam nodrošina pabalsta izmaksu tādā apmērā, kādu to nosaka normatīvais regulējums līdz 2023. gada 30. jūnijam;

16.32. laikposmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošina pabalsta izmaksu tādā apmērā, kādu to nosaka normatīvais regulējums no 2023. gada 1. jūlija.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1606Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202851
{"selected":{"value":"01.07.2023","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"