Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1605

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 38.§)
Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir:

2.1. Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot personas ar invaliditāti un personas ar invaliditāti kopš bērnības, – 64,03 euro mēnesī;

2.2. personām ar invaliditāti – 80 euro mēnesī;

2.3. personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 euro mēnesī.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 603 redakcijā; punkts, ciktāl tas nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nenodarbinātām personām ar invaliditāti un senioriem, atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2021. ar Satversmes tiesas 09.07.2020. spriedumu)

2.1 Piešķirot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar I invaliditātes grupu, šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajam pabalsta apmēram piemēro koeficientu 1,3, bet, piešķirot minēto pabalstu personām ar II invaliditātes grupu, piemēro koeficientu 1,2.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 603)

3. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. Apbedīšanas pabalstu nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

4.1 Personu ar I invaliditātes grupu nāves gadījumā šo noteikumu 4.punktā minētajam apbedīšanas pabalsta apmēram piemēro koeficientu – 1,3, bet personu ar II invaliditātes grupu nāves gadījumā – koeficientu 1,2.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.6 redakcijā)

5. Lai saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

5.1. rakstisku pieprasījumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

5.1.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

5.1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

5.1.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.1.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.1.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) dzīvesvietā;

5.1.6. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasīšanas pamatojums (pabalsts tiek pieprasīts sakarā ar invaliditāti, sakarā ar apgādnieka zaudējumu vai ja persona sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu vecuma pensiju);

5.1.7. apgādnieka zaudējuma gadījumā – apgādājamā bērna vai bērnu vārds, uzvārds un personas kods un mirušā apgādnieka vārds, uzvārds un personas kods;

5.1.8. pieprasījumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

5.2. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē;

5.3. augstskolas izziņu, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 24 gadiem un kura studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) (ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 603)

5.1 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

5.2 Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

5.3 Ārvalstī iegūtu izglītības dokumentu, kas apliecina personas izglītības iegūšanas faktu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, pielīdzina Latvijā izsniegtajai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes izziņai vai augstskolas izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

5.3 1. ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvusi izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);

5.3 2. ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;

5.3 3. persona, kurai izsniegts ārvalstī iegūts izglītības dokuments, ir ievērojusi normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteikto kārtību.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija vai tās struktūrvienība – vispārēja vai speciāla profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija (turpmāk – komisija) informāciju par invaliditātes noteikšanu personai regulāri elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informāciju par invaliditātes noteikšanu personai elektroniski iesniegt nav iespējams, izziņu par invaliditātes noteikšanu komisija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz papīra formā.

7. Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētajai personai sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par personu (vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, klase vai kurss) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs iesniedz attiecīgi šo noteikumu 5.2. vai 5.3.apakšpunktā minēto izziņu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

8. Ja šo noteikumu 5.2. vai 5.3.apakšpunktā minētā izziņa vai 7.punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju. Pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas par personas mācību pārtraukšanu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas. Neizmaksāto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam par kārtējo mēnesi.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

9. Dokumentus par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

10. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

11. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu bez maksas ieskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pēc saņēmēja pieprasījuma par maksu piegādā viņa dzīvesvietā saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta trešo daļu.

12. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona stājas darba attiecībās, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

13. Pēc Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas stāšanās darba attiecībās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu.

14. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētā persona noslēdz laulību, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

15. Pēc Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktā minētās personas stāšanās laulībā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu.

15.1 Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs uzsāk saņemt valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu vai atrodas ieslodzījuma vietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija vai Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījumu piecu darbdienu laikā sniedz informāciju par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju (personas vārds, uzvārds, personas kods, datums, kad persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

15.2 Papildus šo noteikumu 13. un 15. punktā minētajiem gadījumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pārtrauc arī Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

16. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ personai piešķirtais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā, attiecīgo pabalsta summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

17. Ja pabalsta saņēmēja vainas dēļ valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir saņemts nepamatoti, pabalsta saņēmējs atmaksā attiecīgo summu labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas pabalsta saņēmējam izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

18. Ja persona nepamatoti saņemtās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summas neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

19. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

19.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

19.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

19.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

19.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

19.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

19.6. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

19.1 Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu 19.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

20. Dokumentus par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

21. Apbedīšanas pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

22. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un apbedīšanas pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

23. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summu, pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda:

23.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds;

23.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

23.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

23.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

23.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

23.6. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

23.1 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

23.2 Šo noteikumu 23.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.425 redakcijā)

24. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

25. Ja personai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.jūnijam un tā izmaksa turpinās pēc 2014.gada 1.jūlija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to pārrēķina atbilstoši apmēram, kāds noteikts no 2014.gada 1.jūlija.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.6 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1605Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
202850
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)