Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1549

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 178.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes, izņemot specializētās audžuģimenes, pienākumu pildīšanu (turpmāk – atlīdzība), atlīdzības apmēru un tās pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kas nepieciešami atlīdzības saņemšanai.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 733; grozījums par punkta papildināšanu aiz vārda "audžuģimenes" ar vārdiem "izņemot specializētās audžuģimenes" stājas spēkā 01.07.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam. Ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni, atlīdzības apmēram piemēro koeficientu 1,3, ja trīs bērni un vairāk – koeficientu 1,6.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

3. Atlīdzības apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, kā arī ņemot vērā valsts budžeta iespējas un Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

4. Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. atlīdzības pieprasītāja:

4.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.2. personas kods;

4.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.4. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts);

4.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

4.2. bērna:

4.2.1. vārds, uzvārds;

4.2.2. personas kods;

4.3. pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 428 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 733; 4.1.4. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 3. punktu)

4.1 Šo noteikumu 4. punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, bet, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad ar elektroniskā pasta starpniecību, vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 733 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2018., sk. grozījumu 3. punktu)

4.2 Atlīdzības pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.3 Iesniedzot pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

4.4 Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 428 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 791)

4.5 Pašvaldība, kura ar atlīdzības pieprasītāju ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.428 redakcijā)

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa mēneša laikā pēc pieprasījuma par atlīdzības piešķiršanu saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību.

6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību pieņem šādos gadījumos:

6.1. atlīdzības pieprasītājs vai pieprasījuma saturs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

6.2. bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi;

6.3. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 791);

6.4. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr. 428);

6.5. atlīdzības pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

6.6. zudis tiesiskais pamats atlīdzības piešķiršanai;

6.7. atlīdzības pieprasītājs saskaņā ar audžuģimenes noteikumiem ieguvis specializētās audžuģimenes statusu un specializētajā audžuģimenē ievietots bērns.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 733; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 791)

7. Par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē atlīdzības pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību, atlīdzības pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

8. Atlīdzību sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

8.1 Ja specializētajā audžuģimenē ievieto bērnu, atlīdzības izmaksu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad bērns ievietots specializētajā audžuģimenē.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 791 redakcijā)

8.2 Ja bērna uzturēšanās specializētajā audžuģimenē tiek izbeigta un šajā audžuģimenē vēl atrodas citi bērni kā audžuģimenē, tad atlīdzību piešķir ar nākamo dienu pēc tam, kad ar bāriņtiesas lēmumu bērna uzturēšanās specializētajā audžuģimenē tiek izbeigta.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 791 redakcijā)

9. Atlīdzības izmaksu nodrošina par šo noteikumu 4.punktā minētajā līgumā norādīto laikposmu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 2. punktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī. Atlīdzību piešķir no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr. 428; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 733)

10. Ja audžuģimenei radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, atlīdzības pieprasītājam ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428)

11. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē ir izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa pēc bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanās vai pašvaldībai vienpusēji laužot līgumu, pašvaldībai ir pienākums vienas darbdienas laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.845)

11.1 Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 428 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr. 845; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 791)

12. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ atlīdzības saņēmējam atlīdzība nav izmaksāta noteiktajā termiņā, attiecīgo summu viņam izmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta pieļautā kļūda.

13. Atlīdzības saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto atlīdzības summu atlīdzības saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

14. Ja atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemto atlīdzību neatmaksā labprātīgi vai atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta izpildei piespiedu kārtā.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.428)

15. Atlīdzības izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atlīdzības izmaksa (izņemot gadījumus, ja atlīdzības piešķiršanas laikā jau bijis zināms atlīdzības pārtraukšanas termiņš).

15.1 Ja mainās bērnu skaits audžuģimenē un tā rezultātā palielinās atlīdzības apmērs, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

15.2 Ja mainās bērnu skaits audžuģimenē un tā rezultātā samazinās atlīdzības apmērs, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

16. Audžuģimenes loceklim (personai), kas līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē ar pašvaldību noslēdzis līdz 2009.gada 31.decembrim un par kuru pieņemts Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas vai Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas lēmums par atlīdzības piešķiršanu, atlīdzību no 2010.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izmaksā, pamatojoties uz attiecīgo lēmumu.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumus Nr.1021 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 203.nr.; 2005, 138.nr.; 2009, 104.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1549Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202717
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2011","iso_value":"2011\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-08.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)