Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1487

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 88.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.2.aktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstību, lai veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu.

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 53.punktu)

3.1 Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (turpmāk – Kohēzijas fonds). Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 38 763 937 euro, privātais finansējums – 38 763 937 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.349 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1023)

5. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes ietvaros atbalsta:

6.1. apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanu;

6.2. izlietotā iepakojuma dalīto vākšanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu;

6.3. bīstamo atkritumu atdalīšanu no kopējās sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu plūsmas;

6.4. bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas attīstību;

6.5. notekūdeņu dūņu apstrādi.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

7. Aktivitātes ietvaros neatbalsta atkritumu pārstrādi, kā arī:

7.1. apstiprinātajā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā neminētu dalītās atkritumu savākšanas punktu, kompostēšanas laukumu, šķirošanas laukumu, šķirošanas centru, kā arī šķirošanas un pārkraušanas centru (staciju) izveidi;

7.2. jau esošu dalītās atkritumu savākšanas punktu, kompostēšanas laukumu, šķirošanas laukumu, šķirošanas centru, šķirošanas un pārkraušanas centru (staciju), kā arī sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu pilnveidošanu;

7.3. konteineru iegādi (izņemot stacionāri uzstādītus konteinerus) sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem;

7.4. atkritumu savākšanas autotransporta un cita autotransporta iegādi (izņemot specializētu traktortehniku un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētus pacelšanas un pārvietošanas mehāniskos transportlīdzekļus);

7.5. iekārtas un līdzekļus biogāzes ražošanai;

7.6. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kādus neparedz normatīvie akti par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli, kā arī par ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

8.1. nodrošināt Kohēzijas fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu atlasi, vērtējot projektu iesniegumus Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai;

8.2. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

8.3. piedalīties civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums) izstrādē;

8.4. plānot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu un publiskot informāciju, tai skaitā par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.5. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu ietvaros noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, un uzraudzīt pieejamā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi;

8.6. atbilstoši kompetencei nodrošināt informācijas uzkrāšanu par projektu iesniegumiem un šīs informācijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1023; MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12)

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

9.1. izstrādāt un slēgt civiltiesisku līgumu ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

9.2. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā un atbildīgajā iestādē;

9.3. nodrošināt Kohēzijas fonda līdzfinansējuma plānošanu un līdzekļu izlietošanu saskaņā ar civiltiesisko līgumu, kas noslēgts ar finansējuma saņēmēju;

9.4. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un pārbaudīt maksājumu pieprasījumus, apstiprināt maksājumu pieprasījumos iekļautās attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

9.5. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās vadošajā iestādē;

9.6. sagatavot Kohēzijas fonda maksājuma prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

9.7. nodrošināt informācijas iesniegšanu atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanai pieejamā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apguvi;

9.8. nodrošināt informācijas uzkrāšanu par projektiem un šīs informācijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

9.9. plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tai skaitā sniegt atzinumu finansējuma saņēmējam par civiltiesiskā līguma nosacījumu izpildi un projektu īstenošanas vietās uzraudzīt publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas savā tīmekļa vietnē (www.cfla.gov.lv) publicēt informāciju par projektiem;

9.10. nodrošināt aktivitātes uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī, kā arī izvērtēt projektu riskus, katru gadu sagatavot plānu par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un sadarbībā ar atbildīgo iestādi veikt šīs pārbaudes;

9.11. izvērtēt civiltiesiskā līguma grozījumus, pieņemt lēmumu par grozījumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un saskaņot tos ar atbildīgo iestādi, ja grozījumi ietver izmaiņas:

9.11.1. projekta uzraudzības rādītājos;

9.11.2. projekta aktivitātēs, paredzot jaunu aktivitāšu iekļaušanu projektā vai tādas aktivitāšu izmaiņas, kas finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no projekta kopējām izmaksām;

9.11.3. projekta izmaksās, kas pārsniedz 20 procentus no projekta kopējām izmaksām.

II. Prasības projekta iesniedzējam un atbalsta piešķiršanas nosacījumi

10. Projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kura:

10.1. noslēgusi līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

10.2. noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā;

10.3. noslēgusi līgumu ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

10.4. ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai ārstniecības iestāde, kas saņēmusi atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kura ietver atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.897 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs katrā projektu iesniegumu atlases kārtā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu. Viena projekta iesnieguma kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.12 redakcijā)

12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

13. Projekta iesniedzējs analizē izmaksas un ieguvumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

14. Maksimālā Kohēzijas fonda sniegtā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Projekta kopējo budžetu veido attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kā arī finanšu rezerve, kas var būt līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 16.punktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgos grozījumus civiltiesiskajā līgumā.

16. Attiecināmās izmaksas ir šādi kapitālsabiedrības sākotnējie ieguldījumi materiālajos aktīvos, tai skaitā izdevumi autoruzraudzībai un būvuzraudzībai:

16.1. ieguldījumi pamatlīdzekļos – dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras izveide:

16.1.1. sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu izveide saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Minimālais iedzīvotāju skaits uz vienu dalītās atkritumu savākšanas punktu – 400 iedzīvotāji;

16.1.2. sadzīves atkritumu šķirošanas laukumu izveide saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem;

16.1.3. kompostēšanas laukumu izveide saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem;

16.1.4. šķirošanas centru, šķirošanas un pārkraušanas centru (staciju) (tai skaitā lielgabarīta atkritumiem) ierīkošana saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem;

16.1.5. sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktu ierīkošana saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto bīstamo atkritumu klasifikāciju;

16.2. ieguldījumi pamatlīdzekļos – bīstamo atkritumu savākšanas punktu izveide un aprīkošana ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietās, tostarp bīstamo atkritumu priekšapstrādes iekārtās (dezinfekcija, smalcināšana);

16.3. ieguldījumi pamatlīdzekļos – notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide un aprīkošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli;

16.4. ieguldījumi pamatlīdzekļos – specializētās traktortehnikas un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētu pacelšanas un pārvietošanas mehānisko transportlīdzekļu iegāde, nepārsniedzot 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

17. Sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja:

17.1. tos izmanto tikai tās kapitālsabiedrības vajadzībām, kura saņem atbalstu;

17.2. tos iekļauj kapitālsabiedrības aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus un vismaz piecus gadus pēc pēdējā par attiecīgo projektu saņemtā maksājuma tie paliek kapitālsabiedrības īpašumā un netiek nodoti lietošanā trešajām personām;

17.3. tie pēc projekta īstenošanas vismaz piecus gadus paliek reģionā, kurā tika plānotas un veiktas darbības atbalsta saņemšanai.

18. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

18.1. ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kā arī tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

18.2. projekta sagatavošanas izmaksas;

18.3. piegāžu līgumu izmaksas, izņemot tās izmaksas, ko veido amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi;

18.4. izmaksas, kuras ir noteiktas kā neattiecināmas atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu 3.pantam;

18.5. izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata;

18.6. specializētās traktortehnikas un darbībai ierobežotā teritorijā paredzētu pacelšanas un pārvietošanas mehānisko transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pārsniedz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1023; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

19. Projekta neattiecināmās izmaksas nedrīkst būt lielākas par 50 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms civiltiesiskā līguma noslēgšanas, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

20. Projektā iekļauj tikai šo noteikumu 15., 16. un 18.punktā minētās izmaksas.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1023 redakcijā)

21. Uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nevar pretendēt, ja:

21.1. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam un ir konstatēts, ka:

21.1.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

21.1.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 21.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

21.1.3. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo finanšu pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 21.1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

21.1.4. tam nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību;

21.2. kapitālsabiedrībai ir nodokļu parādi uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu;

21.3. kapitālsabiedrībai, kas iesniegusi projekta iesniegumu, nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas attiecīgo atkritumu veidu un apjomu apsaimniekošanai;

21.4. projekta iesniedzējs nevar nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas;

21.5. īpašums, kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, nav projekta iesniedzēja īpašumā un projekta iesniedzējam nav ilgtermiņa nomas tiesību (vismaz vēl piecus gadus pēc pēdējā par attiecīgo projektu saņemtā maksājuma);

21.6. projekta iesniedzējam nav tiesību veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

21.7. projekta iesniedzējs citu Kohēzijas fondu vai Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas laikā ir tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;

21.8. projekta iesniedzējs ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

21.9. projekta iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

21.10. projekta iesniedzējs ir pārkāpis nosacījumus, kas jāievēro, lai saņemtu valsts atbalstu komercdarbībai;

21.11. projekta iesniedzējs ir sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

22. Projekta iesniedzējs uzsāk īstenot projektu pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas.

III. Projektu iesniegumu atlase

23. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 53.punktu)

23.1 Projektu iesniegumu atlasi izsludina septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai pieejamajiem Kohēzijas fonda līdzfinansējuma līdzekļiem:

23.1 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 732 393 euro;

23.1 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 436 055 euro;

23.1 3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 389 938 euro;

23.1 4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 452 747 euro;

23.1 5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 452 747 euro;

23.1 6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir vismaz 3 452 746 euro;

23.1 7. ja pirmajai, otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai. Ja ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek piešķirts vai netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza piektās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai, bet atlikušo piektās projektu iesniegumu atlases kārtas līdzfinansējumu novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai;

23.1 8. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nepiesaistīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 21 847 311 euro apmērā.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1134 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1405; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.349)

24. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu (turpmāk – paziņojums) izsludina:

24.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

24.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 1.jūlijam;

24.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 1.martam;

24.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 10.janvārim;

24.5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 1.martam;

24.6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 1.jūnijam;

24.7. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2013.gada 1.oktobrim.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

25. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu un atlases kārtas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:

25.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

25.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē – www.varam.gov.lv.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

26. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz mēneša laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt paziņojumā norādīto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem:

26.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

26.2. ja pēc paziņojuma izsludināšanas (šo noteikumu 24.punkts) šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

IV. Projektu iesniegumu iesniegšana

27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu – projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) un pielikumus – sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 50., 51., 52. un 53., 54. vai 55., 56., 57.punktā norādītajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

28. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šo noteikumu 3.pielikuma 59.punktā norādītos dokumentus.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

29. Atbildīgā iestāde izveido atklātas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un vides aizsardzības biedrību vai nodibinājumu pārstāvji, kā arī vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji novērotāja statusā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12)

30. Atbildīgā iestāde:

30.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

30.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

30.3. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus;

30.4. reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu, norādot reģistrācijas numuru, atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12)

31. Projektu iesniegumu vērtē pēc administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (3.pielikums).

32. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais, atbilstības vai finansējuma piešķiršanas kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

33. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

33.1. ja projekta iesniegumā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 8.1. vai 8.2., vai 8.3., vai 8.4.apakšpunktā un 12.punktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.2. ja projekta iesniegumā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.3. ja projekta iesniegumā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā, 8.2.6. un 8.3.6.apakšpunktā, 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus;

33.4. ja projekta iesniegumā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā, 9.4.apakšpunktā, 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus;

33.5. ja projekta iesniegumā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.punktā minētajiem kritērijiem ir jāsaņem vismaz viens punkts (katrā kritērijā);

33.6. ja projekta iesniegumā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7., 11., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.897 redakcijā)

34. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tas neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 48., 50. un 51.punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

35. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

35.1. pēc šo noteikumu 34.punktā minēto kritēriju izvērtēšanas vērtē projekta iesnieguma atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina. Ja projekta iesniegums šajos kritērijos novērtēts ar "Jā", vērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem;

35.2. ja projekta iesniegums atbilst:

35.2.1. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktā, 8.1. vai 8.2., vai 8.3., vai 8.4.apakšpunktā un 12.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānots atbilstošais dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponents, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. un 12.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz astoņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

35.2.2. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānota bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz deviņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

35.2.3. šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.punktā minētajiem kritērijiem un ja projektā plānota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide, projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 10.kvalitātes kritērija kopējais vērtējums ir vismaz septiņi punkti. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.897 redakcijā)

36. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

36.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

36.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam;

36.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam;

36.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 12.punktā minētajam kritērijam;

36.5. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 14.punktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

37. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

37.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, projekta atbilstības kritērijiem, projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem;

37.2. (svītrots ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897);

37.3. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo), projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma.

38. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai varētu noslēgt civiltiesisku līgumu:

38.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

38.2. precizēt iesniegtos dokumentus (3.pielikuma 59.punktā norādītais kritērijs);

38.3. precizēt izmaiņas sākotnējos ieguldījumos un to izmaksas;

38.4. precizēt neattiecināmās izmaksas un izmaiņas neattiecināmo izmaksu summā;

38.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm;

38.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 32.punktā norādītais kritērijs);

38.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 33.punktā norādītais kritērijs);

38.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (3.pielikuma 34.punktā norādītais kritērijs);

38.9. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1023; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897)

39. Šo noteikumu 38.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1023)

40. 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo par to atzinumu, kā arī divu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta to projekta iesniedzējam.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1023 redakcijā)

41. Ja projekta iesniedzējs lēmumā ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

42. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

43. Finansējuma saņēmējs pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno četru gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas dienas. Ceturtās, piektās un sestās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno triju gadu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam. Septītās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2015. gada 15. novembrim.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.12 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.258)

44. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu visām projektā plānotajām aktivitātēm, nosūtot uzaicinājumu vismaz trim potenciālajiem līguma izpildītājiem par katru projekta aktivitāti. Pirmo iepirkuma procedūru finansējuma saņēmējs izsludina triju mēnešu laikā pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas. Ja iepirkuma procedūra netiek uzsākta minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj, vai nepieciešams izbeigt līgumu par projekta īstenošanu.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1023 redakcijā)

45. Ja finansējuma saņēmējs darbojas kādā no nozarēm, kurām nav paredzēts atbalsts, un pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, tas nodrošina, lai projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas atbalstāmās nozares projekta finanšu plūsma tiktu nodalīta no citu finansējuma saņēmēja darbības nozaru finanšu plūsmām.

46. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par projekta īstenošanas procesu.

47. Civiltiesiskajā līgumā grozījumus neizdara:

47.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret projektā sākotnēji noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem;

47.2. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas nepārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

47.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

48. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē civiltiesiskajā līgumā noteiktajā kārtībā.

48.1 Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums ne vairāk kā 35 procentu apmērā no apstiprinātās Kohēzijas fonda finansējuma summas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1023 redakcijā)

48.2 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta civiltiesiskā līguma laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.897 redakcijā)

VII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

49. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

50. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par:

50.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā definētajiem mērķiem;

50.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem;

50.3. dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumu pieejamību un atbilstību plānotajam;

50.4. radīto pamatlīdzekļu īpašnieka un pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

50.5. ieņēmumiem, kas radušies, īstenojot projektu, un to atbilstību plānotajam;

50.6. sabiedrības informēšanas pasākumiem, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem un ieguvumiem.

51. Pirmo reizi šo noteikumu 4.pielikumā noteikto veidlapu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu un turpmāk iesniedz reizi gadā civiltiesiskajā līgumā noteiktajā kārtībā.

52. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu projektu īstenošanas aktivitātes ietvaros, ja civiltiesiskajā līgumā nav noteikts ilgāks laikposms.

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1134 redakcijā)

53. Šo noteikumu 3. un 23.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487
Norādījumi Kohēzijas fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīzei

1. Kohēzijas fonda projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas:

1.1. finanšu analīze;

1.2. risku analīze;

1.3. alternatīvu analīze.

2. Finanšu analīzi veic, piemērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību reglamentējošos tiesību aktos noteiktos makroekonomiskos rādītājus.

3. Finanšu analīzē ietver šādas sadaļas:

3.1. darbības izdevumu un ieguvumu analīze;

3.2. pamatlīdzekļu nolietojums. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks tiek noteikts, pamatojoties uz alternatīvu analīzi;

3.3. likviditātes, maksātspējas un parādu samaksas rādītāju (DSCR) analīze;

3.4. aizņēmumu atmaksas analīze, ja projektā ir paredzēti aizņēmumi;

3.5. investīciju efektivitātes rādītāju (IRR un NPV) analīze.

4. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver šādus rādītājus:

4.1. ieņēmumi no dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumiem;

4.2. izdevumi, kuri saistīti ar dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumu sniegšanu.

5. Finanšu analīzi veic, pamatojoties uz diskontētām naudas plūsmas prognozēm pārskata periodā. Pārskata perioda sākums ir gads, kad pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu. Pārskata periods:

5.1. ir vismaz 50 procenti no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras plānotā kalpošanas laika vai ir vismaz pieci gadi;

5.2. nav garāks par projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas laiku.

6. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē neietver pamatlīdzekļu nolietojumu, maksājumus par kredītiem un ar tiem saistītajiem procentiem. Tos ietver peļņas vai zaudējuma aprēķinā un pievieno darbības izdevumu un ieguvumu analīzei par finanšu analīzes pārskata periodu.

7. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver vismaz šādas sadaļas:

7.1. investīciju izmaksas un esošie pamatlīdzekļi;

7.2. saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas faktiskajās cenās, tai skaitā projekta iesniedzēja ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem par pēdējiem trim gadiem;

7.3. finanšu avoti;

7.4. esošās un plānotās kredītsaistības;

7.5. darbības tehniskā analīze, pakalpojumu patērētāju grupas. Pakalpojumu apjoms un prognozētās patēriņa izmaiņas;

7.6. iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādu analīze;

7.7. projekta naudas plūsma, kas ir pozitīva visos gados attiecībā uz darbības rezultātiem un kopumā uz projekta dzīves cikla vai finanšu analīzes pārskata perioda beigām.

8. Veicot finanšu analīzi, ievēro šādus nosacījumus:

8.1. patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērojama projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido darba samaksa;

8.2. iekšzemes kopprodukta deflators ir piemērojams jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās nozarēs. Tas ir atbilstošs rādītājs, lai diskontētu sagaidāmās finanšu plūsmas no komercdarbības;

8.3. kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērojams projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā.

9. Finanšu analīzes mērķis ir pierādīt, ka īstenotais projekts paaugstina kapitālsabiedrības vērtību – NPV ir pozitīvs, kā arī kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības finanšu rezultāti projekta īstenošanas laikā nepasliktinās. Prognozējot finanšu ieņēmumus, ņem vērā vienu no šādiem rādītājiem:

9.1. ieņēmumus, kurus veido tieši papildu infrastruktūra;

9.2. ieņēmumus, kurus veido visa infrastruktūra pēc papildu infrastruktūras izveides.

10. Finanšu analīzē iekļauj:

10.1. analīzi par projekta ietvaros radīto infrastruktūru, ja tiek piemērots šā pielikuma 9.1.apakšpunkts;

10.2. analīzi par visu projekta iesniedzēja īpašumā esošo infrastruktūru, ja tiek piemērots šā pielikuma 9.2.apakšpunkts.

11. Analizējot alternatīvas, analizē vismaz vienu no šādiem aspektiem:

11.1. finansiālā nodrošinājuma alternatīvas;

11.2. tehnoloģiju izvēle;

11.3. iespējamie tehniskie risinājumi.

12. Izvērtējot riskus, analīzē iespējamos riskus un izstrādā pamatotu pasākumu plānu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai.

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487
Projekta iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.12; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.897; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1134; grozījumi pielikuma 7.2. un 7.3.3.apakšsadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.897 redakcijā)

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.Projekta gatavības pakāpe: 

jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1.nav sagatavota tehniskā specifikācija projektā plānoto objektu būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts projektā plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2.sagatavotas tehniskās specifikācijas projektā plānoto objektu būvdarbu iepirkuma izsludināšanai atbilstoši normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru noteiktajām prasībām

1

1.3.izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā akceptēts projektā plānoto objektu tehniskais projekts

2

1.4.projektā plānoto objektu tehniskais projekts akceptēts būvvaldē

3

2.Projekta plānotais īstenošanas laiks: 

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1.ir ilgāks par 3 gadiem

0

2.2.ir no 2 līdz 3 gadiem

1

2.3.ir īsāks par 2 gadiem

2

3.Projekta īstenošanas efektivitāte attiecībā uz tiešu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi: 

jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1.autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

3.2.autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 3 līdz 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

3.3.autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 2,5  līdz 3 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

3.4.autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

4.Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā iespējamais projekta īstenošanas izmaksu pieauguma novērtējums: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

4.1.projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

4.2.projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3.projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

4.4.projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

5.Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās projekta īstenošanas alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums) un veikta projekta ekonomiskā analīze: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

5.1.nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

5.2.analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze)

1

5.3.ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

5.4.ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

6.Atkritumu apsaimniekošanas izveidojamās infrastruktūras kalpošanas ilguma novērtējums: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

6.1.infrastruktūras kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

0

6.2.infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem (neieskaitot)

1

6.3.infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 10 līdz 15 gadiem

2

6.4.infrastruktūras kalpošanas laiks ir ilgāks par 15 gadiem

3

7.

Projekta īstenošanas izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (dalīti savākto atkritumu daudzums (tonnas) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām):

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu.

 

kritērijs dod papildu punktus

7.1.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

7.2.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds vai par 10 procentiem pārsniedz, vai ir par 10 procentiem mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

2

7.3.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

8.Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras komponenti (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents):  
8.1.dalītās atkritumu savākšanas punkti (turpmāk – DAS) saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību Ministru kabinetā apstiprinātajiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem – 1 DAS punkts uz 400 iedzīvotājiem: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.1.1.projekta iesniegumā nav norādīts, cik procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā tiks nodrošināta atkritumu dalītā savākšana

0

8.1.2.plānotie DAS punkti būs pieejami mazāk par 20 procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

1

8.1.3.plānotie DAS punkti būs pieejami no 20 līdz 40 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

2

8.1.4.plānotie DAS punkti būs pieejami no 40 līdz 60 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

4

8.1.5.plānotie DAS punkti būs pieejami no 60 līdz 80 procentiem (neieskaitot) iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

6

8.1.6.plānotie DAS punkti būs pieejami no 80 līdz 100 procentiem iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā

8

8.2.kompostēšanas laukumā plānotais pārstrādāto bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzums: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.2.1.projekta iesniegumā nav norādīts, kādu daudzumu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma plānots pārstrādāt kompostēšanas laukumā

0

8.2.2.kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus mazāk nekā 25 procentu apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

1

8.2.3.kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 25 līdz 50 procentu (neieskaitot) apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

2

8.2.4.kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 50 līdz 75 procentu (neieskaitot) apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

4

8.2.5.kompostēšanas laukumā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos sadzīves atkritumus 75 līdz 100 procentu apjomā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma

6

8.2.6.parakstīts līgums vai vienošanās, vai nodomu protokols ar pašvaldībām vai kapitālsabiedrībām par atkritumu pieņemšanu kompostēšanas laukumā

2

kritērijs dod papildu punktus

8.3.šķirošanas un pārkraušanas centrā (tai skaitā lielgabarīta atkritumiem) plānotais apstrādāto atkritumu daudzums: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.3.1.projekta iesniegumā nav norādīts, kādu daudzumu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem plānots apstrādāt šķirošanas un pārkraušanas centrā

0

8.3.2.šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt mazāk nekā 25 procentus no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

1

8.3.3.šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 25 līdz 50 procentus (neieskaitot) no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

2

8.3.4.šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 50 līdz 75 procentus (neieskaitot) no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

4

8.3.5.šķirošanas un pārkraušanas centrā plānots apstrādāt 75 līdz 100 procentus no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā gada laikā radītajiem pārstrādājamiem atkritumiem

6

8.3.6.parakstīts līgums vai vienošanās, vai nodomu protokols ar pašvaldībām vai kapitālsabiedrībām par atkritumu pieņemšanu šķirošanas un pārkraušanas centrā

2

kritērijs dod papildu punktus

8.4.saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, noteikto bīstamo atkritumu klasifikāciju bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas punktos plānotie savācamo atkritumu veidi (nosaukumi):  
8.4.1.projekta iesniegumā nav norādīts, kādi bīstamie sadzīves atkritumi tiks savākti savākšanas punktos

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

8.4.2.plānots savākt 1 līdz 5 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

1

8.4.3.plānots savākt 6 līdz 10 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

2

8.4.4.plānots savākt 11 līdz 14 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

3

8.4.5.plānots savākt vairāk nekā 14 veidu (nosaukumu) bīstamos sadzīves atkritumus

4

9.Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide ārstniecības iestādēs (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents):  
9.1.bīstamo atkritumu punktu izveide ārstniecības iestādēs: 

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.1.1.projekta iesniegumā nav norādīts bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veids

0

9.1.2.bīstamo atkritumu savākšana

1

9.1.3.bīstamo atkritumu savākšana, uzglabāšana atbilstošos izolētos un temperatūras apstākļos

2

9.1.4.bīstamo atkritumu savākšana, uzglabāšana atbilstošos izolētos un temperatūras apstākļos, priekšapstrāde (dezinfekcija, smalcināšana)

4

9.2.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt ārstniecības iestāžu radīto bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:  
9.2.1.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir mazāks par 20 000 iedzīvotāju

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.2.2.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir no 20 000 līdz 50 000 (neieskaitot) iedzīvotāju

1

9.2.3.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir no 50 000 līdz 150 000 iedzīvotāju

2

9.2.4.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēs, kur apkalpoto iedzīvotāju kopējais skaits ir lielāks par 150 000 iedzīvotāju

3

9.3.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos:  
9.3.1.projekta īstenošanas rezultātā nav paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos

0

jāiegūst vismaz
1 punkts

9.3.2.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts aprīkot izveidotos bīstamo atkritumu savākšanas punktus

1

9.3.3.projekta īstenošanas rezultātā paredzēts izveidot bīstamo atkritumu savākšanas punktus un aprīkot tos

2

9.4.bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm:  
9.4.1.bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nenodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm

0

kritērijs dod papildu punktus

9.4.2.bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ambulatorām ārstniecības iestādēm

3

10.Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide (projekta iesniegums tiek vērtēts, ja plānots atbilstošais komponents): 

jāiegūst vismaz
1 punkts

10.1.apstrādes veids nav zināms

0

10.2.uzglabāšana, arī šķidrā veidā (aukstā fermentēšana)

1

10.3.mezofilā anaerobā sadalīšana

2

10.4.termofilā anaerobā sadalīšana

3

10.5.termofilā aerobā stabilizēšana

4

10.6.kompostēšana

5

10.7.apstrāde ar kaļķi

6

10.8.pasterizācija

7

10.9.žāvēšana

8

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

11.Projekta ietvaros paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību: 

kritērijs dod papildu punktus

11.1.informēšanas pasākumi nav paredzēti

0

11.2.paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību saistībā ar infrastruktūras izveidi

5

12.Šķiroto atkritumu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu, realizācijas vai pārstrādes nodrošinājums (ilgtspējīga attīstība): 

jāiegūst vismaz
1 punkts

12.1.realizācijas vai pārstrādes veicējs nav zināms vai projektā nav paredzēts izveidot šķirošanas līniju

0

12.2.parakstīts nodomu protokols ar potenciālo realizācijas vai pārstrādes veicēju

1

12.3.līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, realizācijas vai pārstrādes veicējs ir zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta ārpus valsts teritorijas

2

12.4.līgumi par realizāciju vai pārstrādi noslēgti, realizācijas vai pārstrādes veicējs ir zināms, realizācija vai pārstrāde tiek veikta valsts teritorijā

3

13.Nodrošināta nepārstrādājamo atkritumu nonākšana atkritumu poligonā apglabāšanai (ilgtspējīga attīstība): 

kritērijs dod papildu punktus

13.1.nav noslēgti līgumi ar atkritumu poligona apsaimniekotāju par nepārstrādājamo atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā

0

13.2.noslēgti līgumi ar atkritumu poligona apsaimniekotāju par nepārstrādājamo atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā

3

14.Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā (makroekonomiskā stabilitāte): 

kritērijs dod papildu punktus

14.1.mazāk nekā 5 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

1

14.2.no 5 līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

14.3.vairāk nekā 10 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

3

15.Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (teritorijas līdzsvarota attīstība): 

kritērijs dod papildu punktus

15.1.vidējais teritorijas attīstības indekss lielāks par +1,6

1

15.2.vidējais teritorijas attīstības indekss no –0,57 līdz +1,6

2

15.3.vidējais teritorijas attīstības indekss mazāks par –0,57

3

16.Pēc projekta īstenošanas reģionā radītas papildu darba vietas (teritorijas līdzsvarota attīstība): 

kritērijs dod papildu punktus

16.1.papildu darba vietas nav radītas

0

16.2.papildu darba vietas radītas Rīgas plānošanas reģionā

1

16.3.papildu darba vietas radītas citā plānošanas reģionā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu

2

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

Jā/Nē/ NA

 
17.Projektā paredzētās darbības atbilst apstiprinātajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 

N(NA)

18.Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli, kā arī ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām 

N

19.Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim 

N

20.Projekta iesniegumā aprakstītās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām 

N

21.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

P

22.Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām neattiecināmajām izmaksām 

P

23.Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām: 

N

23.1.sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums 
23.2.plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi, un tie atbilst aktivitātes mērķim 
23.3.sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā 
23.4.sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi 
23.5.sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi 
23.6.sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā 
23.7.aprakstīta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu 
24.Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm 

P

25.Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās īstenotā projekta rezultātu ilgtspējību: 

N

25.1.administratīvā kapacitāte atbilst projektā plānotajai darbībai 
25.2.ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
25.3.ir plānots atbilstošs pakalpojuma tarifs, kas nodrošinās nepieciešamos projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas un attīstības izdevumus (aizņēmuma gadījumā – arī aizdevuma atmaksāšanu) 
25.4.ir vai būs pieejams personāls projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanai 
26.Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu izpildes (piemēram, kompostēšanas laukums, dalīto atkritumu vākšanas punktu skaits) rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo projekta mērķu sasniegšanu 

N

27.Projekta izmaksu un ieguvumu analīze veikta, piemērojot: 

N

27.1.reālo sociālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi 
27.2.reālo finansiālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi 
27.3.atbilstošus konversijas faktoru rādītājus 
27.4.atbilstošas vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes 
28.Projekta finanšu analīzes rezultāti apliecina projekta finansiālo stabilitāti 

N

29.Pieprasītā Kohēzijas fonda finansējuma atbalsta intensitāte pamatota ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem 

N

30.Projekta kopējās izmaksas nepārsniedz aktivitātes projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 

N

31.Projekta budžetā iekļautās izmaksas: 

N

31.1.ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas 
31.2.ir saskaņā ar būvdarbu tāmi 
31.3.ir samērīgas un pamatotas, norādīts, kā ir noteiktas projekta aktivitāšu ieviešanai nepieciešamās izmaksas (pieņēmumi izmaksu aprēķinam) 
31.4.ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai 
31.5.atbilst prognozētajām tirgus cenām 
32.Projekta naudas plūsmas prognoze: 

P

32.1.parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi 
32.2.atbilst plānotajam projekta īstenošanas laika grafikam 
32.3.atbilst projekta finanšu plānam 
33.Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību un ieviešanu noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas: 

P

33.1.projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai 
33.2.projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai 
33.3.projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai 
34.Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu 

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/ NA

 
35.Projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, kurai noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai noslēgts līgums ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vai arī projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība – ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai ārstniecības iestāde, kas saņēmusi atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kura ietver atkritumu apsaimniekošanu 

N

36.Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu (projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajos termiņos) 

P

37.Projekta iesniedzējs apliecinājis, ka tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, zaudējumi nepārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi nepārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes un ir iespējas segt un apturēt zaudējumus 

N

38.Kapitālsabiedrībai, kas iesniegusi projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu apsaimniekošanai, ir izsniegtas nepieciešamās atļaujas attiecīgo atkritumu veidu un apjomu apsaimniekošanai 

N(NA)

39.Projekta iesniedzēja finanšu situācijas novērtējums apliecina kapitālsabiedrības finansiālo stabilitāti pēc projekta īstenošanas 

N

40.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas 

N

41.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra (iekārta, būve) būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas un saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem atradīsies reģionā, kurā tika plānotas darbības atbalsta saņemšanai 

N

42.Īpašums (zemesgabals, būve), kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā (īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas), kas nostiprinātas zemesgrāmatā 

N

43.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi 

N

44.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 

N

45.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi 

N

46.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nav saņēmis vai neparedz saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem 

N

47.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir ievērojis normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktās prasības 

N

47.1Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 

N

47.2Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tiks nodalīta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, no aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

N(NA)

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/ NA

 
48.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā 

N

49.Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai 

N

50.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

51.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā 

N

52.Projekta iesniegumu parakstījusi atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona 

N

53.Iesniegts projekta iesnieguma oriģināls un divas kopijas, kā arī elektroniskā versija, kurai pielikumā ir tikai izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P(NA)

54.Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P(NA)

55.Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N(NA)

56.Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N(NA)

57.Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N(NA)

58.Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas sadaļas 

N

59.Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi: 

P

59.1.sagatavotas tehniskās specifikācijas būvdarbu iepirkuma izsludināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru 

(NA)

59.2.izstrādāts un normatīvajos aktos būvniecības jomā paredzētajā kārtībā saskaņots tehniskais projekts vai būvvaldē akceptēts tehniskais projekts 

(NA)

59.3.būvdarbu tāme 

(NA)

59.4.tās pašvaldības apliecinājums, kuras administratīvajā teritorijā plānota infrastruktūras izveide, ka iesniegtais projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam 

(NA)

59.5.Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  
59.6.līgums (kopija) ar kapitālsabiedrību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai līgums (kopija) ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai līgums (kopija) ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 

(NA)

59.7.atļauja (kopija) attiecīgo atkritumu veidu un apjomu apsaimniekošanai  
59.8.kredītlīgums (kopija) vai kredītinstitūcijas izsniegts dokuments (kopija), kurš apliecina kredīta piešķiršanu 

(NA)

59.9.projekta naudas plūsmas prognoze  

 

Apzīmējumi.

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1134; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1487Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 29.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202637
{"selected":{"value":"27.06.2014","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2014","iso_value":"2014\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2014.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2013","iso_value":"2013\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-12.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2012","iso_value":"2012\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)