Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1465

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 85.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, lai nodrošinātu izzūdošu sugu saglabāšanu, kā arī pavairošanas iespēju sugu atjaunošanai dabā.

3. Aktivitātes ietvaros īstenojamos projektus 100 % apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 023 602 euro.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.365 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1374)

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu veic visas starpniekinstitūcijas funkcijas – atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406)

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

6. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas darbības, kas uzlabo nacionālas nozīmes augu sugu kolekciju apstākļus:

6.1. infrastruktūras izveide kolekciju audzēšanas un uzturēšanas apstākļu uzlabošanai;

6.2. moderno tehnoloģiju izmantošana ekspozīcijās;

6.3. telpu aprīkošana apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām;

6.4. kolekciju un krājumu pieejamības uzlabošana un apmeklētājiem paredzētās informācijas sistēmas uzlabošana.

7. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1183/1999 atcelšanu, attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām:

7.1. projektu sagatavošanas izmaksas (tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentācijas izstrāde, projekta īstenošanas risku un alternatīvu analīze, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas) – līdz pieciem procentiem no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas – līdz pieciem procentiem no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.3. būvdarbu izmaksas;

7.4. piegāžu līgumu izmaksas;

7.5. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

7.6. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.365; MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406)

7.1 Projektu sagatavošanas izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kā arī publicitātes pasākumu izmaksas (šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.5.apakšpunkts) nav attiecināmas, ja tās ir radušās, pamatojoties uz darba līgumu.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.406 redakcijā)

8. Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums) vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās).

9. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus vienošanās noteikumos vai civiltiesiskajā līgumā.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.365 redakcijā)

10. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 7. un 9.punktā minētās izmaksas.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.406 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra, atvasināta publiska persona vai tās izveidota aģentūra un kapitālsabiedrība, kam tiesību aktos ir noteiktas funkcijas (deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un tās darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi), lai ieviestu 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību vai 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, vai 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem.

12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

13. Projekta iesniedzējs analizē projekta izmaksas un ieguvumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam un secinājumus norāda šo noteikumu 2.pielikuma 7.3.apakšpunktā.

14. Infrastruktūra, kurā plānots ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir projekta iesniedzēja īpašumā.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.365)

IV. Projektu iesniegumu atlase un prasības projektu iesniegumu iesniegšanai

15. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās:

15.1. izstrādā un apstiprina ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

15.2. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406)

16. Atbildīgā iestāde divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

17. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas projekta iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot potenciālo projekta iesniedzēju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu:

17.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

17.2. ja pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

18. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.365)

19. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt vairākus projekta iesniegumus. Projekta attiecināmo izmaksu minimālais apmērs netiek ierobežots. Projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.365)

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 26., 27., 28. un 29., 30., 31. vai 32., 33., 34.punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

21. Atbildīgā iestāde reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu, norādot reģistrācijas numuru, atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

22. Ja uzaicinātais projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir pieņemts lēmums par tā noraidīšanu, atbildīgā iestāde atkārtotu uzaicinājumu nosūta ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem. Projekta iesniedzējs var tikt uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu trīs reizes atbilstoši aktivitātei pieejamajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.406 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

23. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija), kā arī izstrādā un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvis ir novērotāja statusā bez balsstiesībām.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406)

24. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

25. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

26. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

26.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajam kritērijam ir jāsaņem vismaz divi punkti, atbilstoši 3., 4. un 6.punktā minētajam kritērijam – vismaz viens punkts, atbilstoši 7.punktā minētajam kritērijam – vismaz trīs punkti;

26.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 5., 8., un 9.punktā minētajiem kritērijiem var saņemt papildu punktus.

27. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

27.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 24., 25., 27. un 28.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

27.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 10., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 26., 29., 32., 33., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

27.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 12., 14., 19., 20., 21., 30., 31. un 36.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst šo noteikumu 26.1.apakšpunkta nosacījumiem, vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

28. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

28.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

28.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajā kritērijā;

28.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā minētajā kritērijā;

28.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā.

29. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

29.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

29.2. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo), projektu iesniegumu atlases ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

30. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt civiltiesisko līgumu vai vienošanos:

30.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

30.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā minētajam kritērijam;

30.3. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 30. un 31.punktā minētajam kritērijam;

30.4. precizēt attiecināmās izmaksas un izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā atbilstoši šo noteikumu 7., 7.1 un 9.punktam;

30.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 14.punkts);

30.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 19.punkts);

30.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 20.punkts);

30.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (3.pielikuma 21.punkts).

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406)

31. Šo noteikumu 30.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

32. Vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

33. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis tos lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

34. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VI. Projekta īstenošana

35. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk –finansējuma saņēmējs):

35.1. nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas;

35.2. visas projekta aktivitātes īsteno triju gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas;

35.3. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļa vietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu;

35.4. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanās nosacījumiem.

36. Vienošanās nosacījumos vai civiltiesiskajā līgumā izdara grozījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un šādos gadījumos:

36.1. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas pārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

36.2. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā maina kopējo iepirkumu apjomu.

37. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

VII. Aktivitātes uzraudzība pēc projekta īstenošanas

38. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

39. Informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu finansējuma saņēmējs reizi gadā (piecus gadus pēc pēdējā projekta ietvaros veiktā maksājuma) iesniedz atbildīgajā iestādē, ja vienošanās nosacījumos vai civiltiesiskajā līgumā nav noteikts ilgāks laikposms. Pirmo reizi šo noteikumu 4.pielikumā noteikto uzraudzības pārskatu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

40. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgajiem projektiem, ja vienošanās nosacījumos vai civiltiesiskajā līgumā nav noteikts ilgāks laikposms.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1465
Norādījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīzei

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem veic izmaksu un ieguvumu analīzi.

2. Izmaksu un ieguvumu analīzē iekļauj:

2.1. finanšu analīzi;

2.2. izmaksu efektivitātes analīzi;

2.3. risku analīzi;

2.4. alternatīvu analīzi.

3. Finanšu analīzes mērķis ir pierādīt, ka projekta ietvaros gūtie papildu darbības ieņēmumi nesedz projekta iesniedzēja darbības izdevumus. Finanšu analīze ietver šādas sadaļas:

3.1. apmeklējumu maksas aprēķins un pamatojums, atlaižu sistēmas analīze un pamatojums;

3.2. darbības izdevumu un ieņēmumu analīze. Analīzi sagatavo naudas plūsmas prognozes veidā pārskata periodam, kas atbilst tās infrastruktūras kalpošanas laikam, kura izveidota par investīcijām. Pārskata perioda sākums ir gads, kad visu plānoto aktivitāšu līgumi ir pabeigti;

3.3. pamatlīdzekļu nolietojums. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiku nosaka, pamatojoties uz alternatīvu analīzē izvēlēto tehnisko risinājumu;

3.4. peļņas vai zaudējumu aprēķins.

4. Darbības izdevumu un ieņēmumu analīzes mērķis ir pierādīt, ka projekta iesniedzējs ir spējīgs palielināt apmeklētāju plūsmu pēc projekta īstenošanas, kā arī nodrošināt projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanu. Darbības izdevumu un ieņēmumu analīzē ietver vismaz šādas sadaļas:

4.1. investīciju izmaksas un esošie pamatlīdzekļi;

4.2. darbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas faktiskajās cenās, tai skaitā projekta iesniedzēja ieņēmumi;

4.3. finanšu avoti darbības nodrošināšanai, tai skaitā dotācijas un dāvinājumi;

4.4. darbības tehniskā analīze, apmeklētāju grupas. Apmeklētāju skaits un prognozētās apmeklētāju plūsmas izmaiņas;

4.5. ienākumi no apmeklēšanas maksas, ņemot vērā apmeklētāju plūsmu, un debitoru parādu analīze;

4.6. maksa par apmeklēšanu. Pašreizējā apmeklēšanas maksa, apmeklēšanas maksas plāns pārskata periodam, ņemot vērā plānoto apmeklētāju pieaugumu pēc projekta īstenošanas;

4.7. projekta naudas plūsma, kas ir pozitīva visos projekta īstenošanas gados.

5. Izmaksu efektivitāti vērtē, analizējot iespējamās alternatīvas.

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1465
Projekta iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.365; MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.406; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1374)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1465
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidlapa
Nr.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.Projekta iesniegumā plānoto projekta aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

1.1.projekts nav gatavs uzsākšanai (iepirkuma saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.projektam ir zema gatavība uzsākšanai (veikts kopējo izmaksu novērtējums)

1

1.3.projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots iepirkuma saraksts (tāme), veikts detalizēts izmaksu novērtējums)

2

1.4.projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (sagatavota tehniskā dokumentācija iepirkuma procedūras veikšanai)

3

2.Īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

Jāiegūst vismaz 2 punkti

2.1.projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.2.projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.Izveidojamās vai atjaunojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

Jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1.nav veikts novērtējums par izveidojamās vai atjaunojamās infrastruktūras kalpošanas laiku

0

3.2.izveidojamās vai atjaunojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 1 līdz 5 gadiem (neieskaitot)

1

3.3.izveidojamās vai atjaunojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem

2

3.4.izveidojamās vai atjaunojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

4.Uzturēšanas izdevumu ietekme uz projekta rezultātu ilgtspēju - izveidotās vai atjaunotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un augu kolekciju uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas:

Jāiegūst vismaz 1 punkts

4.1.izmaksas nav analizētas vai ir analizētas tikai izveidotās vai atjaunotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas vai augu kolekciju uzturēšanas izmaksas

0

4.2.izmaksas ir lielākas par 4 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu vērtības gadā

1

4.3.izmaksas ir no 2 līdz 4 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu vērtības gadā

2

4.4.izmaksas ir mazākas par 2 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu vērtības gadā

3

5.Augu kolekciju pieejamība:

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.kolekcijas nav pieejamas apmeklētājiem

0

5.2.apmeklētāju skaits gadā sastāda līdz 20 000

1

5.3.apmeklētāju skaits gadā sastāda no 20 000 līdz 70 000

2

5.4.apmeklētāju skaits gadā sastāda virs 70 000

3

6.Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas (finanšu, tehniskais risinājums):

jāiegūst vismaz 1 punkts

6.1.nav veikta alternatīvu analīze

0

6.2.alternatīvu analīze veikta tikai vienam no parametriem

1

6.3.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

6.4.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākām izmaksām

3

1.1. kritēriji par horizontālām prioritātēm
7.Projekta īstenošanas ietekme uz augu kolekciju audzēšanas, uzturēšanas un saglabāšanas apstākļiem (ilgtspējīga attīstība):

 

jāiegūst vismaz 3 punkti

7.1.projekta īstenošana neuzlabo augu kolekciju audzēšanas, uzturēšanas un saglabāšanas apstākļus

0

7.2.projekta īstenošana nodrošinās esošo augu kolekciju saglabāšanu

3

7.3.projekta īstenošana uzlabos augu kolekciju audzēšanas, uzturēšanas un saglabāšanas apstākļus un nodrošinās apstākļus augu kolekciju pilnveidošanai

5

8.Projekta īstenošana uzlabos sabiedrības izglītošanu un informēšanu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (informācijas sabiedrība):

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.nav paredzētas specifiskas projekta aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu un informēšanu

0

8.2.ir paredzētas specifiskas projekta aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu un informēšanu

5

9.Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas projekta aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (vienādas iespējas):

 

Kritērijs dod papildu punktus

9.1.nav paredzētas specifiskas projekta aktivitātes informācijas pieejamības personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai

0

9.2.ir paredzētas specifiskas projekta aktivitātes informācijas pieejamības personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

10.Projekta iesniegums atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu norādītajam aktivitātes mērķim – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas nodrošina izzūdošu sugu saglabāšanu, kā arī pavairošanas iespēju sugu saglabāšanai dabā

N

11.Projekta iesniegums atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu norādītajām atbalstāmajām darbībām

N

12.Projekta iesniegums atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmajām izmaksām

P

13.Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

13.1.sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
13.2.norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji un tie atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu norādītajam aktivitātes mērķim
13.3.sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi projekta iesniedzējam noteikto funkciju 1992.gada 5.jūnija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību vai 1973. gada 3. marta Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, vai 1971. gada 2. februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi ieviešanai
14.Projekta iesniegumā projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

15.Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību:

N

15.1.institucionālā struktūra nodrošinās projekta rezultātu uzturēšanu
15.2.ir plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas
15.3.ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatāciju
16.Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto projekta mērķu sasniegšanu

N

17.Projekta iesniegumā budžeta finanšu avotu struktūra atbilst normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanu

N

18.Projekta iesniegumā budžetā iekļautās izmaksas:

N

18.1.ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
18.2.ir saskaņā ar būvdarbu tāmi
18.3.ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķiniem
18.4.ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai
18.5.atbilst prognozētajām tirgus cenām
19.Projekta iesniegumā naudas plūsmas prognoze:

P

19.1.parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi
19.2.ir atbilstoša plānotajam laika grafikam
19.3.ir atbilstoša projekta finanšu plānam
20.Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošinās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

20.1.projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai
20.2.projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai
20.3.projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai
21.Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

22.Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra, atvasināta publiska persona un tās izveidota aģentūra, kapitālsabiedrība, kurai tiesību aktos ir noteiktas funkcijas 1992.gada 5.jūnija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību vai 1973. gada 3. marta Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām vai 1971. gada 2. februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi ieviešanai

N

23.Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

24.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā 

N

25.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

26.Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu norādītajai iesnieguma veidlapai 

N

27.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

28.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā 

N

29.Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona 

N

30.Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī elektroniskā versija, kurai pielikumā ir tikai projekta iesnieguma izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P

31.Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā) 

P

32.Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

33.Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

34.Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā) 

N

35.Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tās sadaļas 

N

36.Projekta iesniegumam pievienoti visi pielikumi: 

P

36.1.būvdarbu tāme vai tehniskais projekts 
36.2.projekta naudas plūsmas prognoze 

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida,

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmuma noteiktajā termiņā),

NA (neattiecas) – gadījumā, ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1465
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1465Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 22.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202425
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2010","iso_value":"2010\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-27.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)