Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumus Nr. 1115 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2011.gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1428

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 13.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam (pielikums).

2. Visām iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošināt datu lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15. decembra noteikumiem Nr.1428
Valsts statistiskās informācijas programma 2010.gadam

Lietoto saīsinājumu apzīmējumi

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija

CPA Preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm

ECB Eiropas Centrālā banka

ITF Eiropas transporta ministru konferences

EODS Eiropas arodslimību statistiskās uzskaites metodoloģija

ESA 95 Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Kopienā

ESSPROS Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma

Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena

Eurostat Eiropas Kopienu Statistikas birojs

EURYDICE Eiropas izglītības informācijas tīkls

EU-SILC Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

FAO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

FISIM Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumi

ICAO Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

KN Eiropas Savienības kombinētā nomenklatūra

LIBECON Starptautiskās pētniecības datubāzes par salīdzinošo bibliotēku ekonomiku

MFI Monetārās finanšu iestādes

NACE Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

NUTS Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PRODCOM Rūpniecības produkcijas klasifikācija

PVN Pievienotās vērtības nodoklis

PVO Pasaules veselības organizācija

PTO Pasaules tirdzniecības organizācija

SDO Starptautiskā Darba organizācija

SI Eiropas Savienības strukturālais indikators

SUDAT Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

SUR Statistikas uzņēmumu reģistrs

SVF Starptautiskais valūtas fonds

VID Valsts ieņēmuma dienests

UNESCO Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

UR Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrs

Nr.p.k.

Informācijas saturs

Atbildīgā institūcija

Datu publicēšanas periodiskums

Informācijas iegūšanas metode

Publicējamo kopsavilkumu detalizācija

1

2

3

4

5

6

1. Nacionālo kontu sistēma

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1

1.1.

Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc ESA 95 un ANO pārveidotās metodoloģijas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem

1.2.

Finanšu konti pēc ESA 95 metodoloģijas (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Privatizācijas aģentūras, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem

1.3.

Ceturkšņa nefinanšu konti pa institucionālajiem sektoriem

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā

1.4.

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā

1.5.

Vispārējās valdības sektora gada ieņēmumi un izdevumi

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem (martā), pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem (septembrī)

1.6.

Vispārējās valdības sektora nodokļu ieņēmumi

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases un Finanšu ministrijas informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.7.

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.8.

Vispārējās valdības sektora ceturkšņa finanšu konti

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.9.

Vispārējās valdības sektora ceturkšņa parāds

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.10.

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem (martā), pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem (septembrī)

1.11.

Valdības sektora finanšu statistika

Latvijas Banka

reizi pusgadā

aprēķini, pamatojoties uz Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā

1.12.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
NACE 1.1 red. burtu līmenī

1.13.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
NACE 1.1 red. burtu, 2 zīmju līmenī faktiskajās cenās; NACE 1.1 red. burtu līmenī salīdzināmajās cenās

1.14.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem

1.15.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem

1.16.

Nacionālā kopienākuma aprēķins faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas informāciju

kopā Latvijā

1.17.

Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins Finanšu ministrijas vajadzībām (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā

1.18.

Nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta informācija

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. un NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī (NACE 2. red. K sadaļas un NACE 1.1 red J sadaļas – 4 zīmju līmenī)

ceturksnis

ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums

1.19.

Nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta informācija

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
NACE 2. red un NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļas un NACE 1.1 red. J sadaļas – 4 zīmju līmenī)

ceturksnis

ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums

1.20.

Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veida

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 4 zīmju līmenī

1.21.

Lauksaimniecības ekonomiskie konti

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

gads

aprēķini

kopā Latvijā

1.22.

Reģionu pievienotā vērtība 2008.gadā faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

pa 6 statistiskajiem reģioniem2 pēc pamatdarbības NACE 1.1 red. burtu grupām (A*6 griezumā)

Piezīmes.

1 Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;

2) Padomes 1989.gada 29.maija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi;

3) Padomes 1998.gada 16.februāra Regula (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS);

4) Padomes 2000.gada 22.maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 7. novembra Regula (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96;

6) Komisijas 2001.gada 22.maija Regula (EK) Nr. 995/2001, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.februāra Regula (EK) Nr. 359/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN;

8) Komisijas 2002.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1889/2002 par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS);

9) Padomes 2003.gada 15.jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI Regula);

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 1267/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanas termiņu, atkāpēm saistībā ar nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanu un nodarbinātības datu nosūtīšanu nostrādāto stundu izteiksmē;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

12) Padomes 2004.gada 16.novembra Regula (EK, Euratom) Nr. 28/2004/oj/?locale=LV' target='_blank' id='tooltip' rel-text='Atvērt regulu'>20 28/2004, ar kuru groza Regulu (EK, Eurotom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Eurotom par Kopienu pašu resursu sistēmu;

13) Komisijas 2005.gada 24.februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Regula (EK) Nr. 1161/2005 par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem;

15) Komisijas 2005.gada 26.janvāra Regula (EK, Euratom)Nr. 116/2005 par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;

16) Komisijas 2005.gada 24.janvāra Regula (EK) Nr. 109/2005 par dalībvalstu ekonomiskās teritorijas definīciju, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;

17) Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Regula (EK) Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem;

19) Komisijas 2000.gada 10.jūlija Regula (EK) Nr. 1500/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts izdevumiem un ieņēmumiem;

20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 501/2004 par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem;

21) Eiropas Padomes 2004.gada 28.jūnija Regula Nr. 1222/2004 par to, kā apkopot un sūtīt datus, kas attiecas uz valsts parādu ceturksnī;

22) Komisijas 2000.gada 3.februāra Regula (EK) Nr. 264/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku;

23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra Regula (EK) Nr. 1392/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu;

24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula (EK) Nr. 1888/2005, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

25) Padomes 1990.gada 11.jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1588/90 par statistikas konfidencialitātei pakļautas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam;

26) Padomes 2009.gada 25.maija Regula (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru.

2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.aprīļa rīkojumu Nr.271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

1.22.

Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc ESA 95 metodoloģijas (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem) – ECB pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

aprēķini, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases informāciju

kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem

1.23.

Valsts parāds – Eurostat pieprasījums (Eurostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

1.24.

Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

kopā Latvijā, % no pievienotās vērtības

1.25.

Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2008.gadā faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem*

1.26.

Reģionu pievienotā vērtība 2008.gadā faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

pēc pamatdarbības NACE 1.1 red. burtu līmenī pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

1.27.

Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu līmenī

Piezīme.
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

2. Maksājumu bilance

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

2.1.

Maksājumu bilance (pamatrādītāji)

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

2.2.

Maksājumu bilance

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstīm

2.3.

Starptautisko investīciju bilance

Latvijas Banka

ceturksnis, gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

2.4.

Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica)

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, aprēķini

kopā Latvijā

2.5.

Pakalpojumu bilance

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstīm

2.6.

Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

2.7.

Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

2.8.

Euro indikatori

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem;

2) Komisijas 2006.gada 18.aprīļa Regula (EK) Nr. 602/2006 ar ko, atjauninot datu prasības, pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

2.9.

Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.10.

Starptautisko investīciju bilance – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.11.

Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica) – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, aprēķini

kopā Latvijā

2.12.

Latvijas ārējais parāds – SVF, Pasaules Bankas un starptautisko reitinga aģentūru pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.13.

Ilgtermiņa ārējais parāds – Pasaules Bankas pieprasījums

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa aizdevēju veidiem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

2.14.

Pakalpojumu eksports un imports (pēc maksājumu bilances paplašinātās klasifikācijas)

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.15.

Maksājumu bilance pēc detalizētās shēmas

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

3.1.

MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai

Latvijas Banka

visu gadu

pilns apsekojums

pa institucionālām vienībām

3.2.

Līdz 2010.gada aprīlim: MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi, parāda vērtspapīri, tai skaitā citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kredītu veidi, peļņas un zaudējumu aprēķins, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valūtu dalījumā, aktīvi pārvaldīšanā)

No 2010.gada maija: MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi, peļņas un zaudējumu aprēķins, aktīvi pārvaldīšanā, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā)

Latvijas Banka

mēnesis

līdz 2010.gada aprīlim: pilns apsekojums

no 2010 gada maija:
pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida

kopā Latvijā

3.3.

No 2010.gada maija:

Banku, ārvalstu banku filiāļu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.4.

No 2010.gada maija: MFI kopsavilkuma dati par parāda vērtspapīriem, tai skaitā citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.5.

Līdz 2010.gada aprīlim: MFI kopsavilkuma bilance (MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu dalījumā)

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.6.

No 2010.gada maija: MFI kopsavilkuma bilance (kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda, pārskats par pamatkapitāla un naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecību sadalījumu)

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida

kopā Latvijā

3.7.

MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

3.8.

MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

līdz 2010.gada maijam:
pilns apsekojums

no 2010.gada jūnija:
pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles),
izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)

kopā Latvijā

3.9.

MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

līdz 2010.gada maijam:
pilns apsekojums

no 2010.gada jūnija:
pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles),
izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)

kopā Latvijā

3.10.

MFI pārskats par elektronisko naudu

Latvijas Banka

līdz 2010.gada aprīlim: ceturksnis

no 2010.gada maija:

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.11.

Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem

kopā Latvijā

3.12.

Valsts atbalsts nozarēm un komercsabiedrībām (SI)

Finanšu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Centrālās bankas 2001.gada 22.novembra Regula (EK) Nr. 2423/2001 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13);

2) Eiropas Centrālās bankas 2002.gada 6.jūnija Regula (EK) Nr. 993/2002, ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (2001.gada 22.novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/4);

3) Eiropas Centrālās bankas 2002.gada 21.novembra Regula (EK) Nr. 2174/2002, ar kuru groza Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/8);

4) Eiropas Centrālās bankas 2003.gada 18.septembra Regula (EK) Nr. 1746/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2003/10);

5) Eiropas Centrālās bankas 2004.gada 16.decembra Regula (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21);

6) Eiropas Centrālās bankas 2006.gada 14.decembra Regula (EK) Nr. 4/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2006/20);

7) Eiropas Centrālās bankas 2007.gada 29.novembra Regula (EK) Nr. 1489/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2007/18);

8) Eiropas Centrālās bankas 2001.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem;

9) Eiropas Centrālās bankas 2007.gada 27.jūlija Regula (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8);

10) Eiropas Centrālās bankas 2008.gada 19.decembra Regula (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32);

11) Eiropas Centrālās bankas 2007.gada 29.novembra Regula (EK) Nr. 1489/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2007/18);

12) Eiropas Centrālās bankas 2009.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 290/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7);

13) Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93.panta piemērošanai.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

3.13.

Kredītiestāžu maksājumu statistika – CEB pieprasījums

Latvijas Banka

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.14.

Strukturālie finanšu rādītāji – CEB pieprasījums

Latvijas Banka

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiem

kopā Latvijā

3.15.

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.16.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.17.

Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.18.

Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.19.

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.20.

Valsts parāds – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.21.

Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji – PTO pieprasījums

Finanšu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

3.22.

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai

Latvijas Banka

diena

aprēķini, pamatojoties uz NASDAQ OMX Riga informāciju

kopā Latvijā

3.23.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.24.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

reizi pusgadā

(lielie riska darījumi – ceturksnis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.25.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums (attiecas uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kurām jāpilda kapitāla pietiekamības, lielo riska darījumu un konsolidētās uzraudzības prasības)

kopā Latvijā

3.26.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

reizi pusgadā (lielie riska darījumi –ceturksnis)

pilns apsekojums (attiecas uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kurām jāpilda kapitāla pietiekamības, lielo riska darījumu un konsolidētās uzraudzības prasības)

kopā Latvijā

3.27.

Apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, parakstītās apdroši­nāšanas prēmijas, izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība u.c.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.28.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.29.

Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi, ieguldījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis (iegul­dījumi – reizi pusgadā)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.30.

Banku konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi, ieguldījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

reizi pusgadā (lielie riska darījumi –ceturksnis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.31.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.32.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.33.

Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas, izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības u.c.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.34.

Pārapdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar ieguldījumu veidiem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.35.

Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.36.

Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.37.

Tirgus integrācija – procentu likmju konverģence (SI)

Latvijas Banka

gads

kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību apsekojums

hipotēkas, īstermiņa aizdevumi uzņēmumiem, vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumi uzņēmumiem

3.38.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.39.

Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

3.40.

Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

3.41.

Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Valsts kase, Finanšu ministrija

ceturksnis

pilns apsekojums

atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi

gads

pilns apsekojums

atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi

3.42.

Latvijas Bankas ienākumu un izdevumu pārskats

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.43.

Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins

Latvijas Banka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.44.

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtas kursi

Latvijas Banka

diena

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.45.

Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.46.

Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcija

Latvijas Banka

nedēļa

izlases apsekojums

kopā Latvijā

3.47.

Lata efektīvie kursi

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.48.

Latvijas Bankas bilance

Latvijas Banka

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.49.

Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās)

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.50.

Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot zeltu (perioda beigās)

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.51.

Naudas tirgus darījumu pārskats

Latvijas Banka

nedēļa

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.52.

Banku obligāto rezervju prasības

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.53.

Kredītiestāžu un to klientu īpašumā esošās Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas un parādzīmes

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.54.

NASDAQ OMX Riga pamatrādītāji (tirgus kapitalizācija, sesiju skaits, biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits, kopējais apgrozījums, NASDAQ OMX Riga indekss (perioda beigās))

"Q' nevajag?

NASDAQ OMX Riga

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.55.

Banku darbības rādītāji (likviditāte, valsts risks, aktīvu un pasīvu termiņstruktūra, procentu risks)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis, (procentu risks – reizi pusgadā)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.56.

Krājaizdevu sabiedrību darbības rādītāji (aktīvu un pasīvu termiņstruktūra, lielie riska darījumi, ārvalstu valūtu atklātā pozīcija, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.57.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu pārskati (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.58.

Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.59.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis (aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ieguldījumu portfelis – mēnesis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.60.

Elektronisko naudas institūciju (ENI) finanšu un darbības rādītāji (pašu kapitāls un ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

reizi pusgadā

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.61.

Maksājumu iestāžu (licencēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls un ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.62.

Informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu

Ekonomikas ministrija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.63.

Azartspēļu un izložu organizēšanai izsniegtās atļaujas

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.64.

Azartspēļu un izložu rādītāji

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

4. Ārējā tirdzniecība

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

4.1.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums no muitas kravas deklarācijām

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

4.2.

Preču ievedums un izvedums – tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 222/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā;

3) Komisijas 2004.gada 18.novembra Regula (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92;

4) Komisijas 2005.gada 24.novembra Regula (EK) Nr. 1915/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regula (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu;

6) Padomes 1987.gada 23.jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu;

7) Padomes 2000.gada 31.janvāra Regula (EK) Nr. 254/2000, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu;

8) Komisijas 2006.gada 13.decembra Regula (EK) Nr. 1833/2006 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 222/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

4.3.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

4.4.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc Ārējās tirdzniecības statistiskās klasifikācijas pa plašām ekonomiskām kategorijām

4.5.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red. klasifikācijas nozīmīgākajām sadaļām

4.6.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām

5. Cenu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

5.1.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

5.2.

Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem

5.3.

Dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darba spēka izmaksas)

5.4.

Biznesa pakalpojumu cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem

5.5.

Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem

Centrālā statistikas pārvalde

visu gadu saskaņā ar apsekojuma grafiku

izlases apsekojumi, aprēķini

patēriņa preču cenas un cenu indeksi, mājokļu raksturojums, investīciju preču cenas, standarta būvprojektu tāmes, darba samaksa, nacionālā kopprodukta izlietojums

5.6.

Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju un iepirkuma cenas

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs

nedēļa

lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumi

kopā Latvijā

5.7.

Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.8.

Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi

Centrālā statistikas pārvaldes

mēnesis

aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informāciju

kopā Latvijā

5.9

Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.10.

Linu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.11.

Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

5.12.

Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

5.13.

Patēriņa cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Komisijas 1996.gada 9.septembra Regula (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;

2) Komisijas 1996.gada 20.novembra Regula (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem: SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana;

3) Komisijas 1997.gada 10.decembra Regula (EK) Nr. 2454/97, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 izpildei attiecībā uz minimālajiem SPCI svēruma kvalitātes standartiem;

4) Padomes 1998.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 1687/98, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1749/96 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kurus iekļauj saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

5) Padomes 1998.gada 20.jūlija Regula (EK) Nr. 1688/98, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1749/96 attiecībā uz teritoriju un iedzīvotāju skaitu, kurus iekļauj saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

6) Komisijas 1998.gada 9.decembra Regula (EK) Nr. 2646/98, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātiem standartiem tarifu traktējumam saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

7) Komisijas 1999.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1617/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātiem standartiem par apdrošināšanas traktējumu saskaņotajā patēriņa cenu indeksā un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2214/96;

8) Padomes 1995.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;

9) Komisijas 2000.gada 17.novembra Regula (EK) Nr. 2601/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz pirkšanas cenu reģistrēšanas grafiku saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

10) Komisijas 2000.gada 17.novembra Regula (EK) Nr. 2602/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz cenu pazeminājuma atspoguļošanas obligātajiem standartiem saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

11) Komisijas 2001.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1920/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai saistībā ar minimālajiem standartiem attiecībā uz pakalpojumu maksu, kura ir proporcionāla darījuma vērtībai saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96;

12) Komisijas 2001.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1921/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000;

13) Padomes 1999.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr. 2166/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātajiem produktu apstrādes standartiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās aizsardzības nozarēs saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;

14) Padomes 2006.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 701/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz cenu apkopošanas laika pārklājumu saskaņotajam patēriņa cenu indeksam;

15) Komisijas 2005.gada 19.oktobra Regula (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96;

16) Komisijas 2009.gada 22.aprīļa Regula (EK) Nr. 330/2009, ar ko paredz sīkus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI);

17) Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;

18) Padomes 2006.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999;

19) Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2805/2000, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai un pagaidu iemaksām;

20) Komisijas 2007.gada 14.novembra Regula (EK) Nr. 133 4/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;

21) Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

22) Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;

23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

24) Komisijas 2001.gada 26.marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

25) Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

27) Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1502/2006 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku īstenošanu attiecībā uz dalībvalstīm piešķirtajām atkāpēm;

28) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Regula (EK) Nr. 1445/2007, ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu;

29) Komisijas 2005.gada 5.aprīļa Regula (EK) Nr. 562/200, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 izpildi attiecībā uz dalībvalstu un Komisijas saziņu piena un piena produktu nozarē;

30) Komisijas 2003.gada 27.marta Regula (EK) Nr. 546/2003 par dažiem paziņojumiem attiecībā uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75 un (EEK) Nr. 2783/75 piemērošanu olu un mājputnu gaļas nozarēs;

31) Komisijas 1982.gada 10.marta Regula (EEK) Nr. 563/82, ar ko izklāsta sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 1208/81, kas konstatē pieaugušu liellopu tirgus cenas, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai;

32) Komisijas 1996.gada 16.februāra Regula (EK) Nr. 295/9, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1892/87 attiecībā uz pieaugušu liellopu tirgus cenu reģistrēšanu, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai;

33) Komisijas 2006.gada 24.jūlija Regula (EK) Nr. 1128/2006 par tirdzniecības posmu, uz kuru attiecas cūku liemeņu vidējā cena;

34) Komisijas 2006.gada 5.septembra Regula (EK) Nr. 1319/2006 par konkrētas informācijas, kas attiecas uz cūkgaļu, apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju;

35) Komisijas 2001.gada 5.februāra Regula (EK) Nr. 245/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai;

36) Komisijas 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2306/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai attiecībā uz paziņojumiem par ievesto zvejniecības produktu cenām;

37) Komisijas 2005.gada 9.decembra Regula (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi;

38) Komisijas 2008.gada 29.maija Regula (EK) Nr. 472/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009.gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red.;

39) Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;

40) Padomes 2003.gada 15.jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI Regula);

41) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

42) Komisijas 2005.gada 24.februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

43) Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

44) Komisijas 2008.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

45) Komisijas 2008.gada 10.decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

5.14.

Patēriņa cenu indeksa aprēķins – SVF pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

5.15.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss pārtikas precēm – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

5.16.

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izmēģinājuma aprēķini

kopā Latvijā,
pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

5.17.

Patēriņa cenu indeksa aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

5.18.

Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām, 2 zīmju līmenī, 3 zīmju līmenī un 4 zīmju līmenī,
pa ražošanas pamatgrupējumiem

5.19.

Eksporta vienības vērtības indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes, atsevišķām preču grupām – ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai

kopā Latvijā,
pa nozīmīgākajām KN sadaļām

5.20.

Importa vienības vērtības indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

kopā Latvijā,
pa nozīmīgākajām KN sadaļām

5.21.

Būvniecības izmaksu indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa unificētiem būvniecības modeļiem, pa resursu veidiem

5.22.

Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini

kopā Latvijā,
pa preču un pakalpojumu veidiem

6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

6.1.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā
pēc dzimuma, vecuma, dzimšanas valsts, valstspiederības, iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts

6.2.

Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecuma grupām

6.3.

Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Naturalizācijas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā pēc vecuma, dzimuma un pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības

6.4.

Statistika par starptautisko aizsardzību

Iekšlietu ministrija

mēnesis, ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc attiecīgo personu vecuma, dzimuma un pēc pilsonības

6.5.

Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās novēršanu

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā
pēc attiecīgo personu vecuma, dzimuma un pēc valstspiederības

6.6.

Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības

6.7.

Izmēģinājuma tautas skaitīšana (dati Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai – metodoloģijas un tehnoloģijas testēšana pirms 2011.gada tautas skaitīšanas)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases veida apsekojums – 2 skaitīšanas iecirkņi Rīgā, 2 skaitīšanas iecirkņi republikas pakļautības pilsētā, 2 skaitīšanas iecirkņi novadā

kopā Latvijā

6.8.

Iedzīvotāju nāves cēloņi

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regula (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (III pielikums – Nāves cēloņi).

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

6.9.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām

6.10.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2010.gada sākumā un vidēji 2009.gadā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajām pilsētām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma

6.11.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra ceturkšņa sākumā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām

6.12.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra mēneša sākumā

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā

6.13.

Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji (dzimušo un mirušo skaits) grupējumos pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem, informāciju no medicīniskajām apliecībām par nāves cēloni

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām

6.14.

Noslēgto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

kopā Latvijā
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām

6.15.

Šķirto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā
un pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.16.

Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā
un pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.17.

Iedzīvotāju dzimuma struktūras, galveno vecuma grupu un demogrāfiskās slodzes aprēķini pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām

6.18.

Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā pēc dzimuma

6.19.

Iedzīvotāju blīvums pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām

6.20.

Reģistrēto laulību skaits, dzimušo un mirušo cilvēku skaits (iedzīvotāju dabiskā kustība)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

kopā Latvijā

6.21.

Dzīvesvietā reģistrēto personu un pastāvīgās dzīvesvietas maiņas dēļ no valsts izceļojušo personu skaits (iedzīvotāju migrācijas aprēķiniem)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

ceturksnis

kopā Latvijā
un pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

6.22.

Iedzīvotāju etniskā sastāva aprēķins pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa republikas pilsētām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas

6.23.

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu (bezdarba līmeņa aprēķiniem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas, pēc dzimuma

6.24.

Mājsaimniecību skaits pēc stāvokļa uz 2010.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem

7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

7.1.

Pētniecības un attīstības rādītāji ražošanas sektora uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums un pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. no A līdz K sadaļai

7.2.

Augstskolu beigušie zinātnes un tehnoloģiju jomā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pēc dzimuma

7.3.

Vispārējās izglītības iestādes – dienas skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits, izglītojamo sadalījums pēc dzimuma, pa vecuma un klašu grupām, pēc mācību valodas, uzņemto skaits, ārvalstu skolēnu skaits, nesekmīgo skaits, otrgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, svešvalodu mācīšana, pedagogu un skolotāju skaits, slodzes, izglītības iestādes bibliotēka, interešu izglītības programmas, telpu platība, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība, finansējums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa īpašuma formām

7.4.

Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits, izglītojamo sadalījums pēc dzimuma, pa vecuma un klašu grupām, pēc mācību valodas, uzņemto skaits, nesekmīgo skaits, otrgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, svešvalodu mācīšana, pedagogu un skolotāju skaits, finansējums, izglītības iestādes bibliotēka, telpu platība)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.5.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, bērnu skaits, vecums, mācību valoda, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skaits)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.6.

Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, studentu skaits pa kursiem, uzņemšanas rezultāti, izlaidums, mācību personāls, to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.7.

Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, izglītojamo sadalījums pa vecuma grupām un kursiem, pēc dzimuma un vecuma, pēc mācību valodas, svešvalodu mācīšana, beigušo skaits, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.8.

Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa interešu izglītības programmām, sadalījums pa vecuma (klašu) grupām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits, telpu platība, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība u.c.)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1996.gada 20.decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;

2) Komisijas 2004.gada 22.aprīļa Regula (EK) Nr. 753/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1608/2003/EK par zinātnes un tehnoloģiju statistiku;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

7.9.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits u.c.) – UNESCO, Eurostat, EURYDICE pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.10.

Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits – Eurostat pieprasījums

Patentu valde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

7.11.

Vispārējās izglītības iestādes – dienas skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, izglītojamo skaits mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas, otrgadnieku, trešgadnieku skaits, 9. un 12.klases beidzēji, no speciālās izglītības iestādēm integrēto vai rehabilitēto izglītojamo skaits, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības, vecuma, slodzes, izglītības iestādes bibliotēka, interešu izglītības programmas, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība, izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, vispārējās izglītības klašu skaits, bērnu invalīdu skaits)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām

7.12.

Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, izglītojamo skaits mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas, otrgadnieku, trešgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, izglītojamo ar īpašām vajadzībām skaits, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības, vecuma, slodzes, izglītības iestādes bibliotēka, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

7.13.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, bērnu skaits, tai skaitā bērni invalīdi, vecums, mācību valoda, pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darbinieki pa dzimumiem)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

7.14.

Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa interešu izglītības programmām, sadalījums pēc vecuma (klašu) grupas, pēc dzimuma, tai skaitā bērni invalīdi, bērnu skaits sociālās integrācijas un brīvā laika pavadīšanas programmās, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības un vecuma, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

7.15.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības un vecuma, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma

7.16.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām

7.17.

Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajos atrodošos sporta objektu skaits))

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

7.18.

Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas)

Valsts izglītības satura centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

8. Kultūras statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

8.1.

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) – UNESCO, LIBECON pieprasījums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.2.

Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, kinoseansu apmeklējumu skaits) – Eurostat pieprasījums

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.3.

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) – UNESCO, LIBECON pieprasījums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

8.4.

Kino iestāžu darbības rādītāji (vietu skaits, seansu skaits, apmeklētāju skaits, kases ieņēmumi)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām

8.5.

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām

8.6.

Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām

8.7.

Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem

Muzeju valsts pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.8.

Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits)

Kultūras ministrija

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.9.

Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pašdarbības kolektīvu, tai skaitā bērnu kolektīvu skaits, dalībnieku skaits, tai skaitā bērni, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

8.10.

Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (māksliniecisko kolektīvu, tai skaitā bērnu kolektīvu skaits, dalībnieku skaits, tai skaitā bērni u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

8.11.

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām

8.12.

Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, biļešu apgrozījums, darbinieki, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.13.

Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, biļešu apgrozījums, darbinieki, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9. Veselības aprūpes statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

9.1.

Darbā notikušos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas

Valsts darba inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma

9.2.

Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus) (SI)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi

kopā Latvijā,
pēc dzimuma

9.3.

Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi (SI)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi

kopā Latvijā, pēc dzimuma

9.4.

Paredzamais mūža ilgums bez slimībām un invaliditātes (SI)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot informāciju par iedzīvotāju mirstību un saslimstību

kopā Latvijā,
pēc dzimuma

9.5.

Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.6.

Ne-finanšu veselības aprūpes rādītāji

(ārstu speciālistu skaits, medicīnas māsu skaits, farmaceitu skaits sadalījumā: praktizējoši, profesionāli aktīvi un sertificēti/licencēti, gultu skaits slimnīcās, sadalījumā pēc Starptautiskās Veselības aprūpes kontu klasifikācijas, no stacionāriem izrakstīto personu skaits, dienas stacionāru pacientu skaits u.c.)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums un aprēķini, pamatojoties uz Veselības ekonomikas centra un Veselības norēķinu centra informāciju

kopā Latvijā

9.7.

Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aptaujas veidlapai:
– valsts finansējums veselības aprūpei

Veselības norēķinu centrs

gads

aprēķini

kopā Latvijā

9.8.

– privātais finansējums veselības aprūpei

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

9.9.

Veselības aprūpes iestāžu tīkls, iestāžu darbība, medicīnas darbinieki pēc dzimuma un vecuma – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.10.

Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām – PVO, ECDC pieprasījums

Valsts aģentūra "Latvijas infektoloģijas centrs"

mēnesis

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pēc dzimuma un vecuma

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.11.

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, iegūtā imūndeficīta sindromu, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c. – Eurostat, PVO, Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

reģistru datu atlase

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.12.

Traumēto un ievainoto personu skaits (personu vecums, dzimums, dzīves vieta, traumas iegūšanas vieta un tās mehānisms, personas darbības traumas laikā, traumas veids, traumas gūšanas cēloņi) – Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāta pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

reģistru datu atlase

kopā Latvijā

9.13.

Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti) – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.14.

Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.15.

Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā,
pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars

9.16.

Iedzīvotājiem veiktā imunizācija – PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa vecuma grupām

9.17.

Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījums

Valsts darba inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.18.

Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma)
(Informācija nepieciešama ANO Konvencijas par personām ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pārraudzībai)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

9.19.

No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība, neatliekamā medicīniskā palīdzība) statistika un finanšu rādītāji

Veselības norēķinu centrs

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām

9.20.

Veselības aprūpes iestāžu tīkls (ārstu veselības punkti, ārstu palīgu (feldšeru) veselības punkti, feldšeru – vecmāšu punkti, iestāžu darbība, zobārsti, rentgenologi, asinsdonoru centri, asins pārliešanas nodaļas u.c.), šo iestāžu darbība, medicīnas darbinieki

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

9.21.

Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.22.

Medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.23.

Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām

Valsts aģentūra "Latvijas infektoloģijas centrs"

mēnesis

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Latvijas Infektoloģijas centra informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un pa vecuma grupām

9.24.

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c.

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma

9.25.

Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, ārstēšanās ilgums un rezultāti)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma

9.26.

Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe (grūtnieču skaits, grūtniecības atrisinājuma veids, grūtniecības sarežģījumu veidi, dati par jaundzimušajiem u.c.)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma

9.27.

Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas

Valsts aģentūra "Latvijas infektoloģijas centrs"

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars

9.28.

Iedzīvotājiem veiktā imunizācija

Valsts aģentūra "Latvijas infektoloģijas centrs"

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa vecuma grupām

9.29.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

9.30.

Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.31

Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma, invaliditātes grupām u.c.)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10. Sociālās aizsardzības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

10.1.

Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.2.

Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.3.

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.4.

Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem valsts pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.5.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām militārpersonām, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Aizsardzības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.6.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām Kultūras ministrijas darbiniekiem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.7.

Attiecīgajai funkcijai atbilstošo sociālo pabalstu saņēmēju skaits un pabalstiem izlietotie līdzekļi

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.8.

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.9.

Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.10.

Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.11.

Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un no tiem invalīdi, bērni invalīdi, pensijas vecuma personas, aprūpei mājās izlietotā summa)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.12.

Sociāli apdrošināto personu skaits, to skaitā pašnodarbinātie; vidējā iemaksu alga, no kuras jāveic apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.13.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.14.

Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.15.

Administratīvie izdevumi sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.16.

Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, algotu pagaidu darbu organizēšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai)

Nodarbinātības valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju

kopā Latvijā

10.17.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas, aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas

Valsts ieņēmumu dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.18.

Valsts pabalsti adopcijas gadījumā: atlīdzība adoptētājam par bērna aprūpi, atlīdzība par bērna adopciju (pabalstu saņēmēju skaits un kopējie izdevumi pa pabalstu veidiem)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.19.

Izdevumi valsts pabalstiem, ja bērnu ievieto audžuģimenē: atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (kopējie izdevumi)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.20.

Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām

Labklājības ministrija

gads

aprēķini

kopā Latvijā

10.21.

Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no vardarbības cietušiem bērniem

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.22.

Izdevumi Eiropas Komisijas programmai vistrūcīgākajām personām

Lauku atbalsta dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.23.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām tiesnešiem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.24.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām prokuroriem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Ģenerālprokuratūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.25.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām diplomātiem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Ārlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.26.

Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

10.27.

Kvalitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Labklājības ministrija,

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aktualizēta datubāzes informācija

kopā Latvijā

Piezīme: Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS);

2) Komisijas 2007.gada 12.novembra Regula (EK) Nr. 1322/2007, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensijas saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem;

3) Komisijas 2008.gada 8.janvāra Regula (EK) Nr. 10/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

10.28.

Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem, administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem, dalībnieku skaits un plūsmas) – Eurostat pieprasījums

Nodarbinātības valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums, izmantojot Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" informāciju

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

10.29.

Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.30.

Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.31.

Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.32.

Piešķirtās valsts pensijas vidējais apmērs un izmaksātās valsts pensijas vidējais apmērs (pēc dzimuma)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.33.

Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (kopējie izdevumi pabalstiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.34.

Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (pabalstu saņēmēju skaits, vidējais apmērs sadalījumā pa pakalpojumu veidiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.35.

Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.36.

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.37.

Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.38.

Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.39.

Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.40.

Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pieaugušo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.41.

No ārpusģimenes aprūpes (aizbildnības, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes) adoptētie bērni Latvijā un uz ārvalstīm

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa vecumiem uz ārvalstīm adoptēto bērnu sadalījums pa valstīm

10.42.

Aizbildnībā esošo bērnu skaits

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

10.43.

Audžuģimenēs esošo bērnu skaits

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

10.44.

Aizgādnībā esošo personu skaits

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.45.

Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma

10.46.

Informācija par aprūpes tiesību un aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām atņemtas, atjaunotas aprūpes tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)

10.47.

Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību

Labklājības ministrija

mēnesis

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

11.1.

Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC):

– mājsaimniecības sastāvs;

– mājokļa apstākļi;

– mājsaimniecības ienākumi;

– mājsaimniecību materiālās nenodrošinātības rādītāji;

– mājsaimniecības locekļu veselības stāvokļa pašvērtējums;

– nabadzības un sociālās nevienlīdzības monetārie (Lākenas indikatori) indikatori

(2008.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2010.gada lauku darbi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);

2) Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām;

3) Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1981/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz faktiskā darba aspektiem un aprēķināšanas procedūrām;

4) Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1982/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz izlasi un reģistrācijas noteikumiem;

5) Komisijas 2003.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu;

6) Komisijas Regula (EK) Nr. 646/2009 (2009.gada 23.jūlijs), ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2010. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);

7) Komisijas 2004.gada 5.janvāra Regula (EK) Nr. 28/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) saistībā ar starpposma un nobeiguma kvalitātes pārskatu sīku saturu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1553/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC).

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

11.2.

Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2010.gadu, datubāze par 2009.gadu)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskiem reģioniem, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

11.3.

Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini

kopā Latvijā

11.4.

Teritorijas attīstības indeksa aprēķins

Valsts reģionālas attīstības aģentūra

gads

aprēķini

pa 5 plānošanas reģioniem un visām valsts administratīvajām teritorijām

12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

12.1.

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, tajā skaitā ar vardarbību saistītie noziegumi un noziegumi pret īpašumu – Eurostat, ANO pieprasījums

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.2.

Noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pēc tos izdarījušo personu dzimuma – Eurostat, ANO pieprasījums

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.3.

Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits – ANO pieprasījums

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc vecuma

12.4.

Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

12.5.

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.)

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 5 plānošanas reģioniem

12.6.

Pie kriminālatbildības saukto personu skaits (tai skaitā nepilngadīgās personas) sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma

12.7.

No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.)

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

12.8.

Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

12.9.

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.10.

Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.11.

Pieņemtie lēmumi par procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanu pirmajā instancē pirmstiesas procesā un pirmajā instancē tiesvedības procesā, to skaitā piemēroti, atteikts piemērot, atcelti lēmumi, pēc procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.12.

Pārsūdzētie vai noprotestētie lēmumi par procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanu (saņemto lēmumu skaits, tiesvedība izbeigta, atstāti bez grozījumiem, atcelti) pirmstiesas procesā un tiesvedības procesā, pēc procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.13.

Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri sadalījumā pa noziedzīgu nodarījumu veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pēc vecuma

12.14.

Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, apcietināto un notiesāto skaits un sastāvs)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa, noziedzīga nodarījuma veida

12.15.

Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits

Valsts probācijas dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma

12.16.

Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas tiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.17.

Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Ģenerālprokuratūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.18.

Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma

Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

12.19.

Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.20.

Administratīvie pārkāpumi vides aizsardzības jomā

Valsts Vides dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa novadiem

12.21.Reģistrēto administratīvo pārkāpumu skaitsIekšlietu ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.22.Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesāsTiesu administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā,

izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem

12.23.Nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa izpildu lietu kategorijām
12.24.Izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.25.Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancēTiesu administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.26.Augstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits)Augstākā tiesagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.27.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits)Augstākā tiesagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.28.Notiesāto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.29.Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.30.Nepilngadīgo personu izdarītie administratīvie pārkāpumi (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172., 172.1, 172.2., 172.3., 172.4., 173.pantā paredzētie pārkāpumi)Iekšlietu ministrijagadsaprēķini, izmantojot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datubāzeskopā Latvijā, pēc pārkāpumu veidiem, pēc piemērotā soda

13. Statistikas uzņēmumu reģistrs

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1
13.1.Ekonomiski aktīvie uzņēmumi2 (tai skaitā fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsSUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR, SIA "Lursoft IT" datu bāzi, izlases apsekojumu u.c. informācijuNACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pa lieluma grupām saskaņā ar Eiropas Kopienu Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK
13.2.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības2Centrālā statistikas pārvaldegadsSUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, datu bāzi, izlases apsekojumu, informācijuNACE 2. red. sadaļu līmenī
13.3.Starptautisko uzņēmumu grupu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsSUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR , SIA "Lursoft IT", SIA "Datu serviss" datubāzi un izlases apsekojumuskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, starptautiskās saites valstu griezumā
13.4.Uzņēmumu demogrāfijas rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsSURkopā Latvijā, NACE 2. red. no B līdz S sadaļai
Piezīmes.
1
Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regula (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93;

2) Padomes 1993.gada 15.marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);

4) Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EEK) Nr. 1893/2006 ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ka arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

2 Saskaņā ar Padomes 1993.gada 15.marta Regulu (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
13.5.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (tai skaitā fiziskas personas, zemnieku /zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsSUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR, SIA "Lursoft IT" datu bāzi, izlases apsekojumu u.c. informācijupa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī, pēc īpašuma un juridiskām formām, pa lieluma grupām saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK, pa institucionālajiem sektoriem pēc ESA 95

14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
14.1.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2010gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.2.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.3.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.4.Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2010.gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.5.Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.6.Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F sadaļa ) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.7.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2010.gadā, bet galīgie rezultāti 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.8.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. G sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.9.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2010.gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.10.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita
14.11.Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 65.nodaļa, izņemot 65.2 un 65.3 grupu)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.12.Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 64.19 klase) (uzņēmumu skaita un finanšu rādītāji)Latvijas Bankagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.13.Kredītiestāžu darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 64.19 klase) (kapitālieguldījumi, alga un strādājošo skaita rādītāji)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumskopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.14.Pensiju fondu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 65.3 grupa)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.15.Pensiju fondu darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2.red. 65.3 grupa) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, kapitālieguldījumi un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķins, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.16.Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji par darbību Latvijā (NACE 2. red. no B līdz N sadaļai: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.

(rezultāti būs pieejami 2011.gadā)

Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm
14.17.Saistītu uzņēmumu rādītāji par darbību ārvalstīs (NACE 1.1 red. no C līdz O sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits

(rezultāti būs pieejami 2011.gadā)

Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Latvijas Bankas datuskopā Latvijā, NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm
14.18Finanšu pieejamība uzņēmumiem (NACE 2. red. no B līdz E, F, G līdz J, M, N sadaļas): uzņēmumu mēģinājumi piesaistīt ārējo finansējumu, tā veidi, nosacījumi un veiksmes pakāpe, finanšu iestādes izvēles nozīme, parādu/apgrozījuma attiecība un citas finanšu raksturlielumu korelācijas uzņēmumu pārskatos un to nozīme, novērtējums par turpmāko finansējuma nepieciešamību u.c. (rezultāti būs pieejami 2011.gadā) (dati pieejami tikai CSP un Eurostat iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldevienreizējsizlases apsekojumskopā Latvijā
14.19.Pārapdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 65.2 grupa)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā,

NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);

2) Komisijas 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 250/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz raksturlielumu definīcijām, datu nosūtīšanas tehnisko formātu, dubultās datu sniegšanas prasībām saskaņā ar NACE 1.1 red. un NACE 2. red. un atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā;

3) Komisijas 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija par saimniecības nozarēm (CPA);

4) Komisijas 1999.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1618/1999 par kvalitātes novērtēšanas kritērijiem attiecībā uz uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību;

6) Komisijas 2009.gada 2.februāra Regula (EK) Nr. 97/2009, ar ko attiecībā uz elastīgā moduļa izmantošanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;

7) Komisijas 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 364/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz statistikas par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem nosūtīšanas tehnisko formātu un dalībvalstīm piešķiramajām atkāpēm;

8) Komisijas 2008.gada 30.jūlija Regula (EK) Nr. 747/2008, ar ko attiecībā uz raksturlielumu definīcijām un NACE 2. red. īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
14.20.Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. no B līdz N sadaļas un 95 nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2011.gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot VID datubāzikopā Latvijā,

NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem

14.21.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu gada pārskatiFinanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
14.22.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu plānu gada pārskatiFinanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā

15. Darba samaksas statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
15.1.Aizņemto darbvietu skaits, faktiski nostrādātās stundas, bruto darba samaksaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzipa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
15.2.Aizņemto darbvietu skaits tirdzniecībā un citās norādītajās pakalpojumu sfērāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāziNACE 2 . red. 2 zīmju līmenī, pēc pamatdarbības
15.3.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāziNACE 2. red. burtu B– S līmenī, pēc pamatdarbības
15.4.Kopsavilkuma dati par darba samaksas izmaiņām gada laikā uz 1.jūliju augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas datubāzi par augstākās valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu darba samaksu (mēnešalga, piemaksas, vadības līgums, prēmijas), kas savākta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62kopā Latvijā pa augstākajām valsts tiešās pārvaldes iestādēm
15.5.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa ekonomiskās darbības veidiemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzikopā Latvijā,

pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības
NACE 2. red. burtu līmenī

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

3) Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;

4) Komisijas 2001.gada 26.marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

5) Komisijas 2007.gada 14.jūnija regula (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu ;

7) Komisijas 2003.gada 7.jūlija Regula (EK) Nr. 1216/2003, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

9) Padomes 1968.gada 29.februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību;

10) Padomes 2004.gada 22.marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību;

11) Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 3830/91, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai;

12) Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2805/2000, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai un pagaidu iemaksām;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā;

14) Komisijas 2009.gada 13.janvāra Regula (EK) Nr. 19/2009, ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
15.6.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa:

– kopā Latvijā;

– sabiedriskajā sektorā;

– privātajā sektorā;

– budžeta iestādēs:

– valsts budžeta iestādēs;

– pašvaldību budžeta iestādēs;

– valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiemekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot administratīvo datu avotuspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.7.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumu lieluma pēc dzimuma:

– kopā Latvijā;

– sabiedriskajā sektorā;

– privātajā sektorā;

– budžeta iestādēs:

– valsts budžeta iestādēs;

– pašvaldību budžeta iestādēs

– valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

Centrālā statistikas pārvaldepusgadsCentrālās statistikas pārvaldes aprēķins, izmantojot administratīvo datu avotuskopā Latvijā

16. Nodarbinātības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
16.1.Darbaspēka izlases apsekojums (nodarbināto iedzīvotāju skaits, nostrādātais darba laiks, darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu, vienreizējs, sezonas), darba meklētāju skaits, darba meklēšanas veids u.c.)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums(aptauja), Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā, kopā pilsētās (tai skaitā Rīgā) un laukos, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, pa nozarēm, profesiju grupām u.c.
gadskopā Latvijā, kopā pilsētās un laukos, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem pēc vecuma, dzimuma, izglītības, pa nozarēm, profesiju grupām
16.2.Informācija par jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgūCentrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, izglītības
16.3.Informācija par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu
(rezultāti būs pieejami 2011.gadā)
Centrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma,
nodarbinātības statusa
16.4.Lauksaimniecībā nodarbināto skaits gadā pilna darba laika vienībāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini (pamatojoties uz lauku saimniecību struktūras apsekojuma informāciju)kopā Latvijā
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1998.gada 9.marta Regula (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;

2) Komisijas 2000.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1897/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz darbības definīciju bezdarbam;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2257/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus;

4) Komisijas 2002.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 2104/2002, ar kuru tiek pielāgotas Padomes Regula (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā un Komisijas Regula (EK) Nr. 1575/2000, ar ko ievieš Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 attiecībā uz izglītības un apmācības mainīgo lielumu sarakstu un to kodifikāciju, kuri jāizmanto datu pārsūtīšanā, sākot ar 2003.gadu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr. 1991/2002 par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;

6) Komisijas 2005.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 384/2005, ar ko pieņem 2007. līdz 2009.gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1372/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;

8) Komisijas 2008.gada 5.marta Regula (EK) Nr. 207/2008, ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2009.gada ad hoc moduļa specifikācijas par jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgū;

9) Komisijas 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 365/2008, ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012.gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98;

10) Komisijas 2008.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009.gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu;

11) Komisijas 2009.gada 13.janvāra Regula (EK) 20/2009, ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2010.gada ad hoc moduļa specifikācijas par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regula (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
16.5.Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - pabalstu saņēmēju skaits un pabalstu summaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālajām nodaļām un pēc dzimuma
16.6.Bezdarbnieku skaitsNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 5 plānošanas reģioniem
16.7.Bezdarbnieku skaits un sastāvs (tai skaitā I, II, III grupas invalidi)Nodarbinātības valsts aģentūrareizi ceturksnīpilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, vecuma grupas, tautības, izglītības līmeņa grupas, profesiju grupas

17. Lauksaimniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
17.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnis, gadsaprēķinikopā Latvijā
17.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, sējumu platības, kopraža, ražība, pa kultūrām
17.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums lauku saimniecībām, kuras nodarbojas ar stādu audzēšanu un realizācijukopā Latvijā
17.4.Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisapsekojums, aprēķinikopā Latvijā
17.5.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aptauja, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
17.6.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisapsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, gaļa pa veidiem
17.7.Nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaits, gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, izmantojot Lauksaimniecības datu centra informācijukopā Latvijā
17.8.2010.gada lauksaimniecības skaitīšanaCentrālā statistikas pārvaldereizi 10 gadospilns apsekojumskopā Latvijā, pa administratīvajām teritorijām
17.9.Lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldevienreizējsizlases apsekojumskopā Latvijā
17.10.Lauksaimniecības produktu standarta izlaide (standart output)Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
17.11.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
17.12.Lauku saimniecības uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma datiValsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
17.13.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
17.14.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
17.15.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesValsts agrārās ekonomikas institūtsliellopiem – pusgads, cūkām –ceturksnisaprēķinikopā Latvijā
17.16.Graudu iepirkums (iepirktais apjoms un vidējā iepirkuma cena)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
17.17.Linu iepirkumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
17.18.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.19.Zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pēc lietošanas veida (lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži, ilggadīgie stādījumi, aramzeme u.c.)
17.20.Informācija par lauku saimniecību skaitu, zemju platībām un galvenie ekonomiskie rādītāji (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijapa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa ekonomiskā lieluma kategorijām, pēc saimnieciskās darbības veicēja juridiskā statusa
17.21.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuZemkopības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa administratīvajām teritorijām
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Regula (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr. 959/93;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regula (EK) Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regula (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88;

4) Padomes 2007.gada 22.oktobra Regula (EK) Nr. 123 4/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula);

5) Komisijas 1987.gada 22.decembra Regula (EEK) Nr. 3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina kopīgas tirgus organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē;

6) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Regula (EK) Nr. 617/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 123 4/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

8) Komisijas 2005.gada 24.februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

9) Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

10) Komisijas 2008.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;

11) Padomes 1965.gada 15.jūnija Regula Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā;

12) Komisijas 1982.gada 12.jūlija Regula (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus;

13) Komisijas 1982.gada 6.decembra Regula (EEK) Nr. 3272/82, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2237/77 par lauku saimniecības pārskata veidu, kuru izmanto, lai noteiktu zemnieku saimniecību ienākumus;

14) Komisijas 1983.gada 13.jūlija Regula (EEK) Nr. 1915/83 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus;

15) Komisijas 2003.gada 7.augusta Regula (EK) Nr. 1409/2003, ar kuru atkāpjas no Regulas (EEK) Nr. 1915/83 par dažiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaites kārtošanu lauku saimniecību ienākumu noteikšanai;

16) Komisijas 2008.gada 8.decembra Regula (EK) Nr. 1242/2008 par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām;

17) Komisijas 2008.gada 3.septembra Regula (EK) Nr. 868/2008 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ieņēmumus un analizētu šo saimniecību saimniecisko darbību;

18) Komisijas 2008.gada 5.septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 83 4/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
17.22.Galveno lauksaimniecības produktu naturālās ražošanas un patēriņa bilances – Eurostat pieprasījumsZemkopības ministrijagadsLauku atbalsta dienesta aprēķinikopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
17.23.Importētā un eksportētā piena apjoms (kg), norādot attiecīgi izcelsmes un galamērķa valsts ISO koduLauksaimniecības datu centrsMēnesis un kopā pa gaduPiena kvotu reģistra informācijakopā Latvijā,
pa piena pircējiem

18. Mežsaimniecības statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
18.1.Meža zemju sadalījums pēc koku sugām, diametra grupām un vecuma klasēm – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsZemkopības ministrijagadsaktualizēta datu
bāzes informācija
pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašumu formām (valsts īpašums, pašvaldību īpašums, privātīpašums)
18.2.Koku izciršana galvenajā cirtē (kailcirte, cirte pēc sanitārā atzinuma, izlases cirtes pēdējais paņēmiens, pārējie galvenās cirtes veidi), kopšanas cirtēs (jaunaudžu kopšanas cirte, kopšanas cirte), sanitārajās cirtēs, rekonstruktīvajā cirtē, citās cirtēs – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašumu formām (valsts īpašums, pašvaldību īpašums, privātīpašums)
18.3.Koku ciršana sadalījumā pa koku sugām – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa novadiem
18.4.Meža ugunsgrēkos izdegusī platība, ugunsgrēku cēloņi, ugunsgrēku nodarītie zaudējumi, atbildība par meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa novadiem
18.5.Meža atjaunošana valsts mežos un pašvaldību un privātajos mežos – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiem
18.6.Mežaudžu bojājumi – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadsMeža valsts reģistra un Valsts meža statistiskās inventarizācijas datikopā Latvijā, pa novadiem, pa bojājumu veidiem sadalījumā pa īpašuma veidiem
18.7.Vidējā koksnes krāja sadalījumā pēc koku sugām, augšanas apstākļu tipiem un vecumklašu grupām – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsZemkopības ministrijagadsValsts meža statistiskās inventarizācijas datikopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem
18.8.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgads (medību sezona)pilns apsekojumskopā Latvijā
18.9.Meža platības, kur noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi, dabiskie meža biotopi, mikroliegumi) – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem
18.10.Bojā gājušas koksnes apjoms mežos – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījumsValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
18.11.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiemCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāizlases apsekojumskopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
18.12.Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām

19. Zivsaimniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
19.1.Zvejas kuģu skaits un tonnāžaValsts zivsaimniecības pārvaldegadsLatvijas kuģu reģistrskopā Latvijā
19.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālā izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojums un Zemkopības ministrijas informācijakopā Latvijā, pa zivju sugām un nozvejas rajoniem
19.3.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve vērtības izteiksmē (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojums un Zemkopības ministrijas informācijakopā Latvijā
19.4.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
19.5.Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
19.6.Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
19.7.Akvakultūras ieguve pa sugām, naturālā izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 2008.gada 25.februāra Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;

2) Komisijas 2008.gada 14.jūlija Regula (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.  199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;

3) Padomes 2006.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejas produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EKK) Nr. 1382/91.

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regula (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 217/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija).

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
19.8.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai – IKP aprēķiniem)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinikopā Latvijā

20. Rūpniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1, 2
20.1.Rūpniecības produkcijas veidu ražošana un realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošokopā Latvijā,
PRODCOM 8 zīmju līmenī
20.2.Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs Ls 300 tūkst.kopā Latvijā,
rūpniecībā pa NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un pa ražošanas pamatgrupējumiem
20.3.Jauno pasūtījumu indekss (tai skaitā iekšzemes patērētājiem, eksportam)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs Ls 300 tūkst.kopā Latvijā,
apstrādes rūpniecībā pa NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un pa ražošanas pamatgrupējumiem: 13., 14., 17., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.nodaļa
20.4.Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā iekšzemes patērētājiem, eksportam)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs Ls 300 tūkst.kopā Latvijā, apstrādes rūpniecībā pa NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
Piezīmes.
Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EEK) Nr.  3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi;

2) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 912/2004 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi, ieviešanu;

3) Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

4) Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006.gada 28.septembris), ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

6) Komisijas 2001. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

7) Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

9) Komisijas 2008.gada 29.maija Regula (EK) Nr. 472/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red.;

10) Komisijas 2008.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 1178/2008, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1503/2006 un (EK) Nr. 657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas.

Skatīt arī informāciju 14.sadaļā "Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji".

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
20.5.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā
20.6.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
20.7.Augstas tehnoloģijas nozaru pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībāCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzikopā Latvijā

21. Enerģētikas statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
21.1.Dabas gāzes izmantošana, krājumiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.2.Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojumskopā pa koģenerācijas stacijām
21.3.Elektroenerģijas ražošana akciju sabiedrības "Latvenergo" sistēmāCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā pa elektrostaciju veidiem
21.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācijaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojumskopā Latvijā
21.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnāmCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.6.Naftas produktu rezervesValsts ieņēmumu dienestsmēnesisaprēķinikopā Latvijā
21.7.Naftas produktu rezerves valsts daļaEkonomikas ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.8.Dabas gāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
21.9.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlaseskopā Latvijā, pa resursu veidiem, NACE  2red. 2 zīmju līmenī
21.10.Apsekojums par elektroenerģijas cenāmCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāaprēķinikopā pa rūpniecības uzņēmumiem, iedzīvotāju sektoru
21.11.Apsekojums par dabas gāzes cenāmCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāaprēķinikopā pa rūpniecības uzņēmumiem, iedzīvotāju sektoru
21.12.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa resursu veidiem, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku.
B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
21.13.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
21.14.Elektroenerģijas patēriņš – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
21.15.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
21.16.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanaiCentrālā statistikas pārvaldegadsto enerģētikas nozares uzņēmumu apsekojums, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībāmkopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa NACE2. red. 2 zīmju līmenī, pa republikas pilsētām
21.17.Kurināmā atlikums pēc stāvokļa uz 1.oktobriCentrālā statistikas pārvaldereizi gadāMinistru kabineta sēdes protokols "Par situāciju valstī, uzsākot apkures sezonu", to

enerģētikas nozares uzņēmumu apsekojums, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem,
pa republikas pilsētām
21.18.Kopējā enerģētikas bilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini,

visi regulā noteiktie rādītāji tiek apkopoti kopsavilkumā

kopā Latvijā
21.19.Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jaudaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa elektrostaciju tipiem
21.20.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumskopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits

22. Būvniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1, 2
22.1.Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
22.2.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
Piezīmes.
Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr.  1165/98 par īstermiņa statistiku;

2) Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku.

Skatīt arī informāciju 14.sadaļā "Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
22.3.Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
22.4.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībaiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem
22.5.Kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjomsCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumspa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem
22.6.Ģimenes māju nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem
22.7.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi un indeksi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms. Ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms LatvijāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisEkonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā

23. Investīciju statistika

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
23.1.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pa īpašuma formām
23.2.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem
23.3.Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
23.4.Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
23.5.Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā

24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1, 2
24.1.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, (NACE 2. red. 47.nodaļa) pēc uzņēmumu pamatdarbības3
24.2.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā, pēc uzņēmumu pamatdarbības2
24.3.Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pēc produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G sekcijai – fināla rezultātiCentrālā statistikas pārvaldereizi 5 gados (daudzgadējā statistika)izlases apsekojumskopā Latvijā, pēc vairumtirdzniecības uzņēmumu pamatdarbības NACE 2. red. 46.nodaļa, 4 zīmju līmenī
24.4.Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red. 62. un 78.nodaļā un 58.2., 63.1. un 73.1.grupā, apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas
(provizoriskie rezultāti par 2009.gadu būs 2010.gadā, bet fināla rezultāti –2011.gadā) (tikai Centrālā statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai)
Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums
(komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 un vairāk)
kopā Latvijā
24.5.Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red. 73.2., 71.1., 71.2.grupā, apsekojums par Uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas
(provizoriskie rezultāti par 2009.gadu būs 2010.gadā, bet fināla rezultāti – 2011. gadā) (tikai Centrālā statistikas pārvalde un Eurostat iekšējai lietošanai)
Centrālā statistikas pārvaldereizi 2 gadospilns apsekojums
(komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 un vairāk)
kopā Latvijā
Piezīmes.
Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

2) Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

5) Komisijas 2008.gada 29. maija Regula (EK) Nr. 472/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāz gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red.;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);

7) Komisijas 2009.gada 11. marta Regula (EK) Nr. 250/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz raksturlielumu definīcijām, datu nosūtīšanas tehnisko formātu, dubultās datu sniegšanas prasībām saskaņā ar NACE 1.1 red. un NACE 2.red. un atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā;

8) Komisijas 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija par saimniecības nozarēm (CPA).

Skatīt arī informāciju 14.sadaļā "Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji".

Saskaņā ar Padomes 1998.gada 19.maija Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

25. Transporta statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
25.1.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, Latvijā iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits, nopietni negadījumi dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
25.2.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.3.Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informācijukopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem pa 6 statistiskajiem reģioniem
25.4.Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Komisijas 2003.gada 31.jūlija Regula (EK) Nr. 1358/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem un ar ko groza tās I un II pielikumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regula Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem;

4) Komisijas 2001.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 2163/2001 par tehniskajiem pasākumiem attiecībā uz kravu autopārvadājumu datu sūtīšanu statistikas vajadzībām;

5) Komisijas 1999. gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2691/1999 par īstenošanas noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (dokuments attiecas ar EEZ);

6) Padomes 1998.gada 25.maija Regula (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;

7) Komisijas 2003.gada 3.jūlija Regula (EK) Nr. 1192/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku;

8) Komisijas 2004. gada 6.aprīļa Regula (EK) Nr. 642/2004 par precizitātes prasībām informācijai, kuru savāc saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK ) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem gaisa transportā;

10) Komisijas 2007.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 130 4/2007, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64//EK, Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ( EK) Nr . 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju;

11) Komisijas 2009.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 399/2009, ar ko attiecībā uz Komisijas piešķirtajām pilnvarām groza Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
25.5.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.6.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.7.Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
25.8.Mežu autoceļu garums – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.9.Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.10.Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.11.Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumspa maršrutiem
25.12.Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.13.Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.14.Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.15.Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.16.Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.17.Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.18.Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
25.19.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmēValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.20.Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,pilns apsekojumskopā Latvijā,
pa pilsētām
25.21.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pa kravu veidiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām,
25.22.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība, pārvadātās kravas un pasts, kravu apgrozība gaisa transportāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.23.Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā

26. Tūrisma statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
26.1.Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu un citu tūristu mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, nakšņojumu skaits, gultasvietu noslogojums) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa republikas pilsētām,
pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
26.3.Tūrisma komersantu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
26.4.Robežšķērsotāju apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāizlases apsekojumskopā Latvijā
26.5.Lauku tūrisma mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā

27. Nekustamā īpašuma statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
27.1.Dzīvojamā fonda apsaimniekošana (dzīvojamo telpu īres maksa, apsaimniekošanas izmaksas) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām,
pa 6 statistiskajiem reģioniem
27.2.Privāto dzīvokļu īre – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)kopā Latvijā
27.3.Ēku, būvju, dzīvokļu īpašumi (skaits, platība) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām,
pa 6 statistiskajiem reģioniem
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
27.4.Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas)Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"gadsaktualizēta datu bāzes informācijapa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.5.Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanāValsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.6.Zemes platībaValsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.7.Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijaValsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.8.Telpu privatizācija dzīvojamās mājāsValsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.9.Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumiTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.10.Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiemTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.11.Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtībaValsts zemes dienestsgadsaktualizēta informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmaspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.12.Dzīvojamais fonds (dzīvokļu skaits, kopējā platība)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts zemes dienesta informācijukopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām
27.13.Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem)Valsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.14.Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.)Tiesu administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
27.15.Pārdošanas darījumi ar būvēm, zemi, dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām (darījumu apjoms, vidējās cenas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datuskopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem

28. Vides aizsardzības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
28.1.Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avotiValsts vides dienesta Radiācijas drošības centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.2.Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi.Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.3Līdzekļu izlietojums vides aizsardzībai (ieguldījumi, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām attiecībā uz apkārtējo vidi: apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un citas vides aizsardzības darbības)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.4.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2008–2012) (SI)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsaprēķini saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā
28.5.Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem;

2) Padomes 1993.gada 8.jūnija Regula (Euratom) Nr. 1493/93 par radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp dalībvalstīm;

3) Eiropas Komisijas 2004.gada 21.decembra Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija).

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
28.6.Ūdens resursu lietošanas rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.7.Gada pārskats par gaisa kvalitātiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.8.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem
28.9.Gaisa piesārņojuma monitorings GAWEMEP stacijās –Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.10.Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas) – OECD, Eurostat pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.11.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadsapsekojumskopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem
28.12.Vides piesārņojuma novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.13.Vides piesārņojuma novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Hidroekoloģijas institūtsgadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
28.14.Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiemLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.15.Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsmēnesis, gadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.16.Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pa upju baseiniem
28.17.Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avotiValsts vides dienesta Radiācijas drošības centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.18.Dabas rezervātu un nacionālo parku platība, augu un dzīvnieku sugasCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa rezervātiem un nacionālajiem parkiem
28.19.Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsmēnesis, gadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.20.Dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītājiVeselības inspekcijagadsizlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmām 2010. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.21.Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.22.Svarīgāko derīgo izrakteņu ieguveLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.23.Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilanceLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.24.Notikušo avāriju skaits, nodarot zaudējumus videiValsts Vides dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.25.Sadzīves un bīstamo atkritumu veidi, daudzums, pārstrādes un apglabāšanas veidiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apsekojumskopā Latvijā,
pa atkritumu veidiem,
NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, teritoriālajā griezumā, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem, importētais un eksportētais daudzums

29. Informācijas sabiedrības procesu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
29.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT (datoru, interneta, mājaslapas lietošana, interneta pieslēguma veidi)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa nozarēm pēc pamatdarbības NACE 2. red. pēc uzņēmuma lieluma (saskaņā ar šā punkta piezīmē norādītās regulas prasībām)
29.2.Mājsaimniecību nodrošinātība ar informācijas un sakaru līdzekļiem (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas un mērķi)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību un personu aptaujamājsaimniecībām – kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības tipa, ienākumu līmeņa;
personām – pēc personas dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības statusa
29.3.Izdevumi informāciju un telekomunikāciju tehnoloģijām (SI)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību.
B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
29.4.Komersanti, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus – Eurostat pieprasījumsSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijagadssaraksts (elektroniski)kopā Latvijā
29.5.Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījumsLatvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās un laukos
29.6.Televīzijas raidorganizāciju un radioraidorganizāciju darbība (darbinieku skaits, raidījumu veidi, raidījumu ilgums, raidījumu valoda, demonstrēto mākslas, televīzijas un videofilmu skaits) – UNESCO pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.7.Kabeļtelevīzijas tīklu darbība (abonentu skaits, darbinieku skaits) – UNESCO pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
29.8.Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir datori, intranets, interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.)Izglītības un zinātnes ministrija,

Centrālā statistikas pārvalde

gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.9.Televīzijas un radio staciju un raidītāju skaitsValsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.10.Valsts un pašvaldību iestāžu Elektronisko iepirkumu sistēmā veikto E-iepirkumu darījumu kopējais apjomsValsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.11.Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaitsValsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.12.Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitsTieslietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.13.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība, IKT produktu imports un eksports)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinskopā Latvijā
29.14.Mājsaimniecību nodrošinātība ar informācijas un sakaru līdzekļiem (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru, internetu)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību un personu aptaujamājsaimniecībām un personām – pa 6 statistiskajiem reģioniem

30. Konjunktūras un patērētāju apsekojumi

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem
30.1.Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā (produkcijas pasūtījumu līmenis un tendence, gatavās produkcijas krājumu līmenis, ražošanas aktivitātes izmaiņu tendence, jaudas izmantošana, ierobežojošie faktori, rūpniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām, pa rūpniecības nozarēm
30.2.Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā (būvdarbu pasūtījumu līmenis, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, gaidāmā būvdarbu cenu izmaiņu tendence, ierobežojošie faktori, būvniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā,
pa būvniecības veidiem
30.3.Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā (uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu tendence, preču krājumu līmenis, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, gaidāmā preču realizācijas cenu izmaiņu tendence, mazumtirdzniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā,
pa tirdzniecības veidiem
30.4.Investīciju konjunktūras rādītāji rūpniecībā (investīciju apjoma izmaiņas, investīciju tipi, faktoru ietekmes pakāpe) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāinvestīciju konjunktūras rūpniecībā izlases apsekojumskopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām
30.5.Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu tendence, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, ierobežojošie faktori, pakalpojumu konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajām pakalpojumu nozarēm
30.6.Ekonomikas sentimenta indekss – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinikopā Latvijā
C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
30.7.Investīciju konjunktūras rādītāji būvniecībā (investīciju apjoma izmaiņas, investīciju tipi, faktoru ietekmes pakāpe)Centrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāinvestīciju konjunktūras būvniecībā izlases apsekojumskopā Latvijā, pa būvniecības veidiem
30.8.Pašvaldību pašvērtējuma rādītāji (nodarbinātība, finanses un ekonomika, pašvaldību darbības kvalitāte, pašvaldību darbības konfidences rādītājs)Centrālā statistikas pārvaldegadsvietējo pašvaldību pašvērtējuma pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1428Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202387
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)