Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1423

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 7.§)
Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas (turpmāk – nosūtītājinstitūcija) specializētie atašeji (turpmāk – specializētais atašejs) uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

2. Šie noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā uzsāk, pilda un izbeidz Aizsardzības ministrijas norīkotās amatpersonas.

3. Pirms specializētā atašeja iecelšanas amatā nosūtītājinstitūcija Ārlietu ministrijā iesniedz:

3.1. informāciju par izvirzīto pretendentu uz specializētā atašeja amatu (turpmāk – pretendents), pievienojot pretendenta dzīves aprakstu (curriculum vitae);

3.2. apliecinājumu, ka pretendents atbilst Valsts civildienesta likuma 7.pantā un Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām;

3.3. apliecinājumu, ka pretendentam ir piešķirta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam un sertifikāts darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju;

3.4. informāciju par vēlamo atašeja amata nosaukumu un amata apraksta projektu atbilstoši veicamā darba specifikai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (turpmāk – pārstāvniecība).

4. Pretendenta profesionālo atbilstību specializētā atašeja amatam attiecīgajā nozarē novērtē nosūtītājinstitūcija atbilstoši savai kompetencei.

5. Ārlietu ministrija sagatavo pretendentu darbam diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, kā arī novērtē viņa atbilstību attiecīgajam dienestam. Pretendenta sagatavošana un novērtēšana Ārlietu ministrijā sastāv no šādām daļām:

5.1. 20 stundu ilgs ievadkurss pirms diplomātiskā ranga iegūšanas (turpmāk – ievadkurss);

5.2. gala pārbaudījuma kārtošana par ievadkursā apgūto (turpmāk – gala pārbaudījums);

5.3. pārrunas.

6. Ārlietu ministrija apstiprina ievadkursa grafiku, programmu un gala pārbaudījuma saturu, kā arī ievieto minēto informāciju Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.

7. Ievadkurss sastāv no lekcijām par diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību, Eiropas Savienības jautājumiem un aktuālajiem ārpolitikas tematiem.

8. Gala pārbaudījumā pretendents kārto testu par ievadkursā apgūto. Gala pārbaudījumu var kārtot trīs reizes, un to uzskata par nokārtotu, ja pretendents ir pareizi atbildējis vismaz uz 20 no 24 gala pārbaudījuma jautājumiem.

9. Pārrunās Ārlietu ministrija nosaka pretendenta piemērotību amata pienākumu pildīšanai diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, izvērtējot viņa spēju pieņemt Latvijas Republikas interesēm un diplomātiskā un konsulārā dienesta funkcijām atbilstošus lēmumus, kā arī aizstāvēt Latvijas Republikas intereses attiecīgajā ārvalstī, Eiropas Savienības vai citas starptautiskas organizācijas institūcijā.

10. Lai pieteiktu pretendentu sagatavošanai un novērtēšanai Ārlietu ministrijā, nosūtītājinstitūcija katru gadu līdz 1.februārim rakstiski iesniedz Ārlietu ministrijā šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus.

11. Iepriekš neparedzētā specializētā atašeja norīkošanas gadījumā nosūtītājinstitūcija vienojas ar Ārlietu ministriju par atsevišķu pretendenta sagatavošanas un novērtēšanas grafiku.

12. Nosūtītājinstitūcija nodrošina pretendenta dalību sagatavošanas un novērtēšanas procesā Ārlietu ministrijā, un nosūtītājinstitūcijas vai tās padotības institūcijas vadītājs uz sagatavošanas un novērtēšanas laiku atbrīvo pretendentu no amata pienākumu pildīšanas, saglabājot pretendentam darba samaksu un sociālās garantijas.

13. Ārlietu ministrija ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sagatavošanas un novērtēšanas uzsākšanas iesniedz nosūtītājinstitūcijā sagatavošanas un novērtēšanas grafiku un programmu.

14. Ārlietu ministrija lēmumu par pretendenta atbilstību diplomātiskajam un konsulārajam dienestam pieņem, ņemot vērā:

14.1. šo noteikumu 3.punktā minētās ziņas;

14.2. gala pārbaudījuma rezultātu, izņemot gadījumu, ja pretendents atbrīvots no gala pārbaudījuma saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu;

14.3. pārrunu laikā noteikto pretendenta piemērotību amata pienākumu pildīšanai diplomātiskajā un konsulārajā dienestā;

14.4. pārstāvniecības vērtējumu par pretendentu, ja pretendents ir ieņēmis amatu pārstāvniecībā.

15. Ārlietu ministrija lēmumu par pretendenta atbilstību diplomātiskajam un konsulārajam dienestam un novērtēšanas rezultātus rakstiski paziņo nosūtītājinstitūcijai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

16. Ja Ārlietu ministrija pieņem nelabvēlīgu šo noteikumu 14.punktā minēto lēmumu, pretendentu sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ņemot vērā nosūtītājinstitūcijas lūgumu, atkārtoti sagatavo darbam diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un novērtē viņa atbilstību dienestam saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

17. Apstiprinot pretendentu amatā uz nākamo dienesta periodu, viņu nevērtē atkārtoti, ja pretendents ir saņēmis labvēlīgu šo noteikumu 14.punktā minēto Ārlietu ministrijas lēmumu pirms iepriekšējā dienesta perioda, bet ne agrāk kā pirms astoņiem gadiem, un pozitīvu pārstāvniecības vērtējumu par līdzšinējo darbību pārstāvniecībā.

18. Ja pretendents ir saņēmis labvēlīgu šo noteikumu 14.punktā minēto Ārlietu ministrijas lēmumu pirms iepriekšējā dienesta perioda, bet ne agrāk kā pirms astoņiem gadiem, taču negatīvu pārstāvniecības vērtējumu par līdzšinējo darbību pārstāvniecībā, apstiprinot pretendentu amatā uz nākamo dienesta periodu, viņu vērtē atkārtoti saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšpunktu, ņemot vērā šo noteikumu 14.4.apakšpunktā minēto vērtējumu.

19. Pēc nosūtītājinstitūcijas pamatota lūguma Ārlietu ministrija, ņemot vērā pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, kas attiecināma uz specializētā atašeja amatu, lemj par pretendenta atbrīvošanu no ievadkursa noklausīšanās un gala pārbaudījuma kārtošanas.

20. Pretendentu, par kuru Ārlietu ministrija ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, nosūtītājinstitūcija ieceļ amatā un ārlietu ministrs piešķir viņam diplomātisko rangu uz laiku, kas noteikts Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā.

21. Nosūtītājinstitūcija ir atbildīga par specializētā atašeja darbību un tās rezultātiem un nodrošina specializētā atašeja dienesta pienākumu veikšanas nepārtrauktību specializētā atašeja prombūtnes laikā. Ja specializētais atašejs tiek atstādināts vai atcelts no amata, nosūtītājinstitūcija nodrošina specializētā atašeja lietu nodošanu citai amatpersonai, kas pārstāvēs nosūtītājinstitūciju pārstāvniecībā.

22. Pārstāvniecības vadītājs vai viņa vietnieks var pieprasīt specializētajam atašejam sniegt informāciju par viņa kompetencē esošajiem uzdevumiem.

23. Specializētā atašeja dienesta pienākumu izpildei saņemto un sagatavoto valsts noslēpuma objektu, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas uzskaiti un apriti veic pārstāvniecībā speciāli norīkots sevišķās lietvedības darbinieks vai apakšreģistra birojs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par klasificētās informācijas aizsardzību.

24. Lēmumu par atvaļinājuma piešķiršanu, nosūtīšanu darba (dienesta) komandējumā, mācību komandējumā vai darba braucienā pieņem nosūtītājinstitūcija, specializētajam atašejam to saskaņojot ar pārstāvniecības vadītāju vai viņa vietnieku. Specializētais atašejs informē pārstāvniecības vadītāju vai viņa vietnieku par nosūtītājinstitūcijas lēmumu.

25. Beidzot pildīt dienesta pienākumus pārstāvniecībā, specializētais atašejs ar amata izpildi saistītos lietvedības dokumentus un materiālus nodod attiecīgo pienākumu pārņēmējam, bet, ja tāda nav, nosūtītājinstitūcijai. Valsts noslēpuma objektus, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju specializētais atašejs nodod saskaņā ar normatīvajiem aktiem par klasificētās informācijas aizsardzību.

26. Ārlietu ministrija, pamatojoties uz nosūtītājinstitūcijas lūgumu, lemj par specializētā atašeja dienesta laika pagarināšanu pārstāvniecībā. Lemjot par specializētā atašeja dienesta laika pagarināšanu, Ārlietu ministrija ņem vērā nosūtītājinstitūcijas un pārstāvniecības vērtējumu par specializētā atašeja līdzšinējo darbību pārstāvniecībā.

27. Ja pārstāvniecības vadītāja vai citas atbildīgās amatpersonas rīcībā ir informācija, kas var būt par iemeslu specializētā atašeja atstādināšanai vai atcelšanai no amata atbilstoši Darba likumam vai Valsts civildienesta likumam, Ārlietu ministrija par to rakstiski informē nosūtītājinstitūciju.

28. Lēmumu par specializētā atašeja atstādināšanu vai atcelšanu no amata pieņem nosūtītājinstitūcija, kura nekavējoties pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas informē Ārlietu ministriju par specializētā atašeja atstādināšanu vai atcelšanu no amata, kā arī par specializētā atašeja dienesta attiecību izbeigšanu diplomātiskajā un konsulārajā dienestā pēc paša vēlēšanās.

29. Specializētā atašeja darbību finansiāli nodrošina nosūtītājinstitūcija.

30. Pretendentiem, kas apmeklējuši ievadkursu vai nokārtojuši gala pārbaudījumu līdz 2009.gada 31.decembrim, ievadkurss atkārtoti nav jāapmeklē vai attiecīgi gala pārbaudījums nav jākārto, ja pretendentu ieceļ amatā līdz 2013.gada 31.decembrim.

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumus Nr.786 "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 156.nr.).

32. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1423Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202382
01.01.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"