Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

NOLĪGUMS
STARP LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR SADARBĪBU, VEICOT KONTROLI VALSTS ROBEŽAS APVIENOTAJOS KONTROLPUNKTOS

Lietuvas Republikas valdība un Latvijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas "Puses", cenzdamās nodrošināt pienācīgus apstākļus valsts robežas šķērsošanai starp Lietuvas Republiku un Latvijas Republiku, kā arī attiecīgo kontroles punktu funkcionēšanu uz valsts robežas un tajos izvietotās iekārtas racionālu izmantošanu, vienojās par to, ka:

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants

1. Saskaņā ar šo Nolīgumu, Puses:

1.1. izveido valsts robežas apvienotos kontroles punktus pierobežas dzelzceļa stacijā un autoceļu caurlaides punktos uz valsts robežas;

1.2. noteiktos dzelzceļa iecirkņos var veikt kontroli pasažieru vilcienos brauciena laikā cauri valsts robežas caurlaides punktiem;

1.3. izveido valsts robežas apvienotos kontroles punktus pārdeves robežstacijās;

2. Valsts robežas apvienotie kontroles punkti tiek noteikti ar starpresoru Nolīgumu starp Pušu kompetentām valsts institūcijām.

Pušu kompetentās valsts institūcijas vienojas par valsts robežas apvienoto kontroles punktu izveidošanu, dzelzceļa posmu noteikšanu, kuros kontrole tiek veikta pasažieru vilcienos brauciena laikā, valsts robežas apvienoto kontroles punktu teritorijas apzīmēšanu, kas noteikta šī Nolīguma 3.pantā, kā arī valsts robežas apvienoto kontroles punktu izveidošanu pārdevu dzelzceļa stacijās.

2. pants

Šajā nolīgumā:

1. "Kontrole" - pasākumu kopums, ko nosaka Pušu likumdošanas un tiesiskie akti un pielieto attiecībā uz personām, transportlīdzekļiem, precēm un citām vērtībām, kas šķērso valsts robežu.

2. "Valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorija" - precīzi noteikta vienas Puses teritorija, kas noteikta šā Nolīguma 3.pantā un kurā otras Puses amatpersonām tiek piešķirtas pilnvaras kontroles veikšanai.

3. "Amatpersonas" - personas, kuras saskaņā ar Pušu likumdošanu tiek pilnvarotas kontroles veikšanai valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā.

3. pants

Valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritoriju veido:

1. Dzelzceļa satiksmē:

1.1. Dzelzceļa robežstacijās:

1.1.1. noteikta stacijas teritorijas daļa un tajā esošās ēkas;

1.1.2. dzelzceļa posms, kurā kontroles laikā atrodas pasažieru un kravas vilcieni;

1.1.3. dzelzceļa iecirknis starp robežstaciju un valsts robežu;

1.2. ja pasažieru vilcina kontrole tiek veikta brauciena laikā - vilciens, kas atrodas noteiktajā dzelzceļa iecirknī un, nepieciešamības gadījumā, noteiktie robežstaciju posmi, kuros sākas un beidzas šis dzelzceļa iecirknis;

2. Autoceļu satiksmē:

2.1. autoceļa posms valsts robežas kontroles punkta teritorijā ar tā elementiem;

2.2. dienesta būves (telpas), kas atrodas apvienotā robežkontroles punkta teritorijā;

2.3. autoceļš starp valsts robežas apvienoto kontroles punktu un valsts robežu.

4. pants

Vienas Puses likumdošanas un normatīvie akti, kas attiecas uz kontroles veikšanu, saskaņā ar šo Nolīgumu, tiek pielietoti valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā tādā pašā veidā kā otrās Puses teritorijā. Šo likumdošanas un normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumā iestājas tāda pati atbildība kā par līdzīga veida pārkāpumiem otras Puses teritorijā.

5. pants

1. Veicot kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā, izbraukšanas valsts kontrole tiek veikta pirms iebraukšanas valsts kontroles, kas notiek šādā veidā:

1.1. izbraukšanas valsts muitas un cita veida kontrole;

1.2. izbraukšanas valsts robežkontrole;

1.3. iebraukšanas valsts robežkontrole;

1.4. iebraukšanas valsts muitas un cita veida kontrole.

2. Līdz kontroles pabeigšanas brīdim, izbraukšana valsts amatpersonas:

2.1. pielieto izbraukšanas valsts likumdošanas un normatīvos aktus, kas attiecas uz kontroles realizēšanu.

2.2. kopš šī brīža, iebraukšanas valsts amatpersonām tiek liegtas kontroles tiesības attiecībā uz personām, transporta līdzekļiem, precēm un citām vērtībām.

3. No kontroles uzsākšanas brīža, iebraukšanas valsts amatpersonas:

3.1. pielieto iebraukšanas valsts likumdošanas un normatīvos aktus, kas attiecas uz kontroles realizēšanu;

3.2. kopš šā brīža, izbraukšanas valsts amatpersonām tiek liegtas kontroles tiesības attiecībā uz personām, transportlīdzekļiem, precēm un citām vērtībām, izņemot gadījumus, kad panākta attiecīga vienošanās ar iebraukšanas valsts kompetentām institūcijām.

6. pants

Saskaņā ar šo Nolīgumu katra no Pusēm piešķir otras Puses amatpersonām tiesības veikt kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā saskaņā ar likumdošanas un tiesiskajiem aktiem tādā pašā veidā kā savā teritorijā. Tās var netraucēti pārvest uz savas valsts teritoriju savāktās muitas nodevas un citus maksājumus, preču paraugus, kā arī jebkura iemesla dēļ aizturētas preces, neizlaistos cauri vai konfiscētos transportlīdzekļus, vai citas vērtības.

7. pants

Pušu amatpersonām, kas veic kontroli valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā saskaņā ar savas valsts likumdošanas un normatīvajiem aktiem, ir tiesības neatļaut personai šķērsot valsts robežu, atvest to atpakaļ uz savas valsts teritoriju. Pušu amatpersonas nav pilnvarotas aizturēt, kā arī atvest atpakaļ uz savu teritoriju tās Puses pilsoņus, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

Šādas personas var tikt aizvestas uz tās Puses valsts robežas apsardzes dienesta telpām, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

8. pants

Personas, kurām iebraukšanas valsts amatpersonas ir atteikušas iebraukšanu, atgriežas izbraukšanas valstī.

9. pants

1. Pušu amatpersonas sniedz savstarpēju palīdzību, izpildot dienesta pienākumus valsts robežas apvienotā kontroles punkta teritorijā, bet īpaši gadījumos, kad tiek novērsti vai atklāti to likumdošanas un normatīvo aktu pārkāpumi, kas reglamentē valsts robežas šķērsošanu.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi nav pretrunā ar Pušu Nolīgumiem, likumdošanas un normatīvajiem aktiem, ar kuriem var būt noteikts, ka šādai informācijas nodošanai nepieciešama saskaņošana ar citām kompetentām valsts institūcijām.

II. AMATPERSONAS

10. pants

Puse, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts, nodrošina otras Puses amatpersonām, kas izpilda savus pienākumus saskaņā ar šo Nolīgumu, netraucētas kontroles iespējas un tādu pašu tiesisko aizsardzību, kādu tā nodrošina savas valsts amatpersonām.

11. pants

Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu ir ieceltas savu pienākumu izpildei otras Puses teritorijā, ir tiesības šķērsot robežu, dodoties uz darba vietu, uzrādot oficiālu dienesta dokumentu, kas nosaka viņa personību, tiesības un izpildāmo pienākumu raksturu.

12. pants

Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu ir ieceltas savu pienākumu izpildei otras Puses teritorijā, ir jāvalkā nacionālais formas tērps un atšķirības zīmes.

1. Viņiem nav tiesības nēsāt ieročus. To amatpersonu drošību, kas izpilda pienākumus otras Puses teritorijā, nodrošina tās Puses attiecīgais dienests, kuras teritorijā atrodas valsts robežas apvienotais kontroles punkts.

2. Vienas Puses amatpersonām, kuras saskaņā ar šo Nolīgumu izpilda savus pienākumus otras Puses teritorijā, jāievēro šīs valsts teritorijā spēkā esošā likumdošana, ja nekas cits nav paredzēts šajā Nolīgumā.

3. Par visiem pārkāpumiem, kurus pieļāvušas vienas Puses amatpersonas otras Puses teritorijā, tiek nekavējoši ziņots to vadībai.

13. pants

Lietas, kas nepieciešamas dienesta pienākumu pildīšanai, un personīgās mantas, ieskaitot transportlīdzekļus un pārtikas produktus, kurus vienas Puses amatpersonas ieved, uzsākot darbu otras Puses teritorijā, un izved, atgriežoties atpakaļ, tiek ievestas un izvestas bez to aplikšanas ar muitas nodevām un citiem nodokļiem.

Vienas Puses amatpersonu dienesta dokumentiem ir neaizskaramības statuss otras Puses teritorijā.

14. pants

Pušu amatpersonu tiesiskā aizsardzība, tiesības un pienākumi, ko nosaka šā Nolīguma 10., 11., 12. un 13. pants, aptver dzelzceļa personālu un citus dienesta darbiniekus, kas izpilda savus pienākumus saskaņā ar savas valsts likumdošanu un tiesiskajiem aktiem otras Puses teritorijā, valsts robežas apvienotajā kontroles punktā, ieskaitot ekspedīcijas firmas (muitas starpniekus) un saimniekojošos subjektus, kas nodarbojas ar apdrošināšanu un valūtas maiņu.

III. KONTROLES DIENESTI

15. pants

Pušu kompetentās valsts institūcijas veiks visus pasākumus, lai saskaņotu kontroles dienestu darbalaiku un funkcijas.

16. pants

Pēc savstarpējas vienošanās, Pušu kompetentās valsts institūcijas piešķir:

1. telpas, kas nepieciešamas otras Puses kontroles dienestiem, un sedz visus izvedumus, kas saistīti ar valsts robežas apvienotā kontroles punkta uzturēšanu un ekspluatāciju;

2. telpas (vietas) vagonos, kas tiek rezervētas amatpersonām, kuras veic kontroli pasažieru vilcienos brauciena laikā.

17. pants

Ēkas un telpas, kas piešķirtas otras Puses kontroles dienestiem, var apzīmēt ar oficiāliem uzrakstiem attiecīgās Puses valsts valodā un ar šīs valsts ģerboni un karogu.

18. pants

Iekārtas, mēbeles un citas mantas, kas nepieciešamas vienas Puses kontroles dienestu darbam un tiek izmantotas otras Puses teritorijā, tiek ievestas un izvestas bez aplikšanas ar muitas nodevām un citiem nodokļiem.

19. pants

1. Vienas Puses attiecīgie dienesti iekārto un apkalpo telefona, telegrāfa un citas sakaru līnijas, kas nepieciešamas otras Puses kontroles dienesta darbam, līdz valsts robežai. Telefonus, teletaipus un citus sakaru līdzekļus uzstāda un apkalpo tās Puses dienesti, kuri tos izmanto.

2. Vienas Puses kontroles dienesti, kas izpilda savus pienākumus otras Puses teritorijā, ko nosaka šā Nolīguma 3. punkts, var izmantot radiosakaru līdzekļus, kas tiek pielietoti šiem mērķiem savas valsts teritorijā.

3. Puses savstarpēji piešķir kontroles dienestiem visus iespējamos atvieglojumus citu sakaru līdzekļu izmantošanā.

IV. NOSLĒGUMS

20. pants

Pēc savstarpējās vienošanās, Pušu kompetentās valsts institūcijas nosaka pasākumus, kas nepieciešami šā Nolīguma realizēšanai.

21. pants

Pasākumus, kuri tiek veikti saskaņā ar 1. panta 1. punkta noteikumiem, var apturēt pēc vienas Puses pieprasījuma, kas jāpaziņo pa diplomātiskajiem kanāliem. Puse, kuras kontroles dienesti jāpārceļ atpakaļ uz tās teritoriju, var pieprasīt nepieciešamo laiku, kas nevar pārsniegt vienu gadu, skaitot no pieprasījuma saņemšanas dienas.

22. pants.

1. Šis Nolīgums tiek apstiprināts saskaņā ar katras Puses likumdošanas prasībām un stājas spēkā dienā, kad saņemts atbildes paziņojums par šādu apstiprinājumu.

2. Šā Nolīguma noteikumi tiek grozīti un papildināti pēc Pušu vienošanās. Visi grozījumi un papildinājumi ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šā Nolīguma darbību, informējot par to otru Pusi ar notu. Šādā gadījumā Nolīgums zaudē savu spēku pēc 6 mēnešiem, skaitot no dienas, kurā saņemta otras Puses nota, ar kuru tiek paziņots par tā izbeigšanu.

Sastādīts 1995.gada 9.jūnijā divos eksemplāros, katrs no tiem lietuviešu, latviešu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Domstarpību gadījumā, kas rodas, interpretējot šī Nolīguma noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

Lietuvas Republikas
valdības vārdā
Latvijas Republikas
valdības vārdā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: NOLĪGUMS STARP LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR SADARBĪBU, VEICOT KONTROLI .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 09.06.1995.Stājas spēkā: 09.11.1995.Zaudē spēku: 04.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 08.09.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
202229
09.11.1995
195
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)