Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1358

Rīgā 2009.gada 24.novembrī (prot. Nr.84 49.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodar­binātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stipri­nāšana" 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" 1.5.1.1.aktivitātes "Poli­tikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana" 1.5.1.1.1.apakš­aktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē " (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm iestādēm, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē un stiprināt analītiskās spējas tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības un publiskās pārvaldes politika. Apakšaktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

2.1. iznākuma rādītājs – apmācīto personu skaits ir 6000;

2.2. rezultāta rādītājs – normatīvo aktu īpatsvars, kuriem veikts ietekmes izvērtējums, 2013.gadā ir 30 % no kopējā valdībā gada laikā apstiprināto normatīvo aktu skaita.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.581)

2.1 Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā norādītie apakšaktivitātes projektu ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji sekmē šāda apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanu – 2013.gadā 100 % nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.581 redakcijā)

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, kā arī neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā)

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 18.punktā minētās darbības un izpildot šo noteikumu 2.punktā noteiktos uzraudzības rādītājus.

5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Apakšaktivitātes īstenošanas laikā ierobežota projektu iesniegumu atlase notiek ne vairāk kā divas reizes, ievērojot šo noteikumu 25.punktā minētos nosacījumus.

7. Apakšaktivitātes īstenošanas periods ir no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2015.gada 31.decembrim.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

8. Ar apakšaktivitātes īstenošanu saistītos atbildīgās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Finanšu ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Ar apakšaktivitātes īstenošanu saistītos sadarbības iestādes pienākumus un tiesības īsteno Finanšu ministrijas funkcionālā pārraudzībā esošā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

10. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde:

10.1. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

10.2. uzrauga apakšaktivitātes īstenošanu, nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 14.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu, kā arī nodrošina šo noteikumu 2.1 punktā minētā apakšaktivitātes rezultāta rādītāja uzraudzību;

10.3. sniedz vadošajai iestādei priekšlikumus par apakšaktivitātes īstenošanas pilnveidošanu;

10.4. izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzībai;

10.5. pieprasa no sadarbības iestādes un Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) informāciju, kas nepieciešama apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

10.6. konstatē šo noteikumu 2.1 punktā minētā apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanas statusu, nodrošinot informācijas ievadīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.581)

11. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestāde:

11.1. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums);

11.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

11.3. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku;

11.4. izstrādā, apstiprina un ievieto savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas;

11.5. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

11.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

11.7. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.8. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju, kā arī sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās nosacījumu izpildi;

11.9. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

11.10. sniedz budžeta veidošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai;

11.11. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

11.12. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus, maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus un iesniedz tos maksājumu iestādē;

11.13. izvērtē iesniegtos projektu grozījumu pieprasījumus un pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt projekta grozījumus;

11.14. nodrošina informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

11.15. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.581)

III. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

12. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt Finanšu ministrija un Valsts kanceleja.

13. Projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus – valsts tiešās pārvaldes iestādes, pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes un neatkarīgu koleģiālu augstākās revīzijas iestādi.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā)

14. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 4 375 699 euro.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.282 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.581; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1367, sk. 65.punktu)

15. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais šķērsfinansējuma apmērs, kas atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punkts un turpmāk minētie ierobežojumi, ir 280 856 euro jeb 6,42 % no apakšaktivitātes īstenošanai plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā, sk. 65.punktu)

16. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 2 365 845 euro. Līdz šo noteikumu 60.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 1 808 868 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā, sk. 65.punktu)

17. Projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 7.punktā noteikto termiņu.

18. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

18.1. projekta administrēšana;

18.2. nacionālo un ārvalstu konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste;

18.3. pieredzes apmaiņas pasākumi valsts tiešās pārvaldes iestādēs un neatkarīgā koleģiālā augstākās revīzijas iestādē nodarbinātajiem;

18.4. politikas plānošanā, ieviešanā un ietekmes novērtēšanā izmantojamo instrumentu un metožu attīstīšana un pilnveidošana;

18.5. studijas, apmācības (tai skaitā ārvalstīs), semināri un konsultācijas;

18.6. informācijas sistēmu izveide un attīstīšana;

18.7. funkcionālo auditu un izvērtējumu veikšana;

18.8. kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldē;

18.9. metodisko, mācību un informatīvo materiālu izstrāde, publicēšana un izplatīšana;

18.10. projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1367)

19. Viens projekta iesniedzējs apakšaktivitātes ietvaros ierobežotas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

20. Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas tiek dalītas divās grupās:

20.1. projekta tiešās izmaksas:

20.1.1. konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība;

20.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

20.1.3. informācijas sistēmas prasību specifikācijas izstrāde;

20.1.4. informācijas sistēmas izstrāde, kā arī esošās informācijas sistēmas attīstīšana;

20.1.5. informācijas sistēmas iegāde;

20.1.6. informācijas sistēmas lietotāju atbalsta pasākumu izmaksas (piemēram, rokasgrāmatas izstrāde, apmācības);

20.1.7. ar semināru, konsultāciju, studiju un mācību organizēšanu un dalību saistītās izmaksas;

20.1.8. komandējumu izmaksas Latvijas Republikā un ārvalstīs;

20.1.9. informācijas un publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu vadību;

20.1.10. ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu pakalpojumu izmaksas;

20.1.11. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procen­tus no šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.6., 20.1.7., 20.1.8., 20.1.9. un 20.1.10.apakšpunktā minēto tiešo izmaksu kopsummas. Tie izlietojami šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.6., 20.1.7., 20.1.8., 20.1.9. un 20.1.10.apakšpunktā noteikto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai;

20.2. izmaksas, kas ir paredzētas projekta administratīvās darbības nodrošināšanai (turpmāk – netiešās izmaksas):

20.2.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

20.2.2. darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma īre);

20.2.3. transporta izmaksas (degvielas izmaksas, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

20.2.4. telpu nomas, telpu īres vai telpu apsaimniekošanas izmaksas;

20.2.5. komunālie pakalpojumi – apkure, elektrība, ūdensapgāde;

20.2.6. kancelejas preču izmaksas;

20.2.7. interneta un telekomunikāciju izmaksas;

20.2.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

20.3. šo noteikumu 20.1.5.apakšpunktā minēto tiešo attiecināmo izmaksu finansēšanai izmanto šķērsfinansējumu. Projektā iesniegumā paredzētais šķērs­finansējums nepārsniedz:

20.3.1. Finanšu ministrijai – 209 713 euro;

20.3.2. Valsts kancelejai – 71 144 euro.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.282; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.581; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1367; grozījumi 20.3.1. un 20.3.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt atbilstoši nodokļu jautājumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Projekta īstenošanas izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

22.1. radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, izņemot šo noteikumu 58.punktā minētās izmaksas;

22.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot finanšu vadības principus – ekonomiskumu un efektivitāti;

22.3. veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē un nodalītas no pārējām izmaksām;

22.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgi maksājumus pamatojošu dokumentu oriģināli.

IV. Projektu iesniegumu iesniegšana

23. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 12.punktu, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

24. Uzaicinājumā norāda:

24.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

24.2. apakšaktivitātē pieejamo finansējumu;

24.3. projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

24.4. mājaslapas adresi internetā, kur atrodamas šādas ziņas:

24.4.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

24.4.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi).

25. Ierobežotu projektu iesniegumu otro atlasi sadarbības iestāde organizē tikai tad, ja pirmajā atlasē apstiprināto projektu ietvaros piešķirtais finansējums netiek apgūts pilnībā.

26. Projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē līdz uzaicinājumā norādītajam iesniegšanas termiņam. Iesniegšanas termiņš nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa.

27. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem pielikumiem:

27.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīves gaitas apraksts (CV);

27.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms).

28. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

28.1. papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) – sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

28.2. elektroniska dokumenta formā – sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmanto XML datņu formātu).

29. Papīra formā iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

29.1. apakšaktivitātes numurs un nosaukums;

29.2. projekta iesniedzēja nosaukums;

29.3. projekta nosaukums.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, visus dokumentus (oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda šādas ziņas:

30.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

30.2. sadarbības iestādes nosaukums un adrese;

30.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

30.4. apakšaktivitātes numurs un nosaukums;

30.5. projekta nosaukums.

31. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar projekta iesniedzēja pavad­vēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, apakšaktivitātes numuru un nosaukumu un projekta nosaukumu.

32. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā un piešķir tam reģistrācijas numuru.

33. Šo noteikumu 23.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad sadarbības iestāde pieņem un reģistrē projektu iesniegumus. Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtīt pa pastu:

33.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniedzējs iesniedzis vai nosūtījis projekta iesniegumu;

33.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas reģistrēts sadarbības iestādes elektroniskā pasta informācijas sistēmā. Projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

33.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā vai nosūta pa pastu, projekta iesniedzējs nodrošina, lai tas tiktu iesniegts sadarbības iestādē ne vēlāk kā šo noteikumu 23.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

33.4. ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir iesniegts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

34. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), kas darbojas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

35. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj sadarbības iestādes, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvjus. Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvis nepiedalās savas institūcijas iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanā.

36. Komisija apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanai var pieaicināt attiecīgās nozares ekspertus (bez balsstiesībām).

37. Komisijas sastāvā novērotāja statusā var iekļaut atbildīgās iestādes un vadošās iestādes pārstāvjus.

38. Komisijas locekļa prombūtnes laikā viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

39. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā, īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

40. Komisija var uzsākt projektu iesniegumu vērtēšanu agrāk par uzaicinājumā norādīto termiņu, ja šo noteikumu 12.punktā norādītās institūcijas projektu iesniegumus jau iesniegušas.

41. Komisija projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums).

42. Komisija uzsāk projektu iesniegumu vērtēšanu pēc atbilstības un administratīvās vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 2.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punkts). Ja kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 29. vai 30.punktā minētajiem atbilstības un administratīvās vērtēšanas kritērijiem ir saņemts vērtējums "neatbilst", komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

43. Komisija turpina vērtēt projekta iesniegumu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punkts.), kā arī vērtē projekta ieguldījumu horizontālo prioritāšu īstenošanā (šo noteikumu 2.pielikuma 7., 8. un 9.punkts). Ja kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 1., 5. vai 6.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saņemts 0 punktu, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

44. Pēc tam kad novērtēti projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji un projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā, projekta iesniegumam piešķir noteiktu kopējo punktu skaitu.

45. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza apstiprināšanai, ja projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanas kritērijos (šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punkts) ieguvis vismaz deviņus punktus un atbilstības un administratīvās vērtēšanas kritērijos (šo noteikumu 2.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punkts) saņēmis novērtējumu "atbilst".

46. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešams precizēt kādu no administratīvās vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 2.pielikuma 22., 23., 24. vai 25.punkts).

47. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.282)

48. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to projekta iesniedzējam.

49. Projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi komisijas noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 30 darbdienas).

50. Komisija 10 darbdienu laikā izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi un sagatavo atzinumu. Ja atzinums ir pozitīvs, sadarbības iestāde divu darbdienu laikā informē projekta iesniedzēju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem. Ja atzinums ir negatīvs vai projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 49.punktā minētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Šādā gadījumā sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 48. un 51.punktā noteiktajā kārtībā.

51. Lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem un projekta iesniedzējam izsniedz projekta iesnieguma kopiju, ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

52. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz vienošanos, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

53. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz sadarbības iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar vienošanos.

54. Maksājumu saņemšanai un maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējs atver atsevišķu kontu Valsts kasē.

54.1 Ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus izpildītājam var veikt sadarbības partneris, ja tā ir valsts tiešās pārvaldes iestāde vai neatkarīgā iestāde. Maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību detalizēti nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtajā līgumā vai vienošanās dokumentā.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā)

55. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

56. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

57. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu šo noteikumu 20.3.apakš­punktā minētā šķērsfinansējuma izmaksu uzskaites dokumentēšanu.

VII. Noslēguma jautājumi

58. Ja saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"" apstiprināta Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā aktivitāti pārplāno un projekta īstenošanu izbeidz, izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas laikā, ir uzskatāmas par attiecināmām apakšaktivitātes ietvaros. Finansējuma saņēmējs maksājumu pieprasījumu par attiecināmajām izmaksām, kas radušās projekta īstenošanas laikā, iesniedz minētajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

59. Šo noteikumu 58.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pēc 2009.gada 30.janvāra.

60. Šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas var noteikt saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.282 redakcijā)

61. Līdz šo noteikumu 60.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai netiešās izmaksas neplāno.

62. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru vai reālajām netiešajām izmaksām.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.282 redakcijā)

63. Ja šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas nosaka saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi un projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 60.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no 2010.gada 1.aprīļa.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.282 redakcijā)

64. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumus Nr.334 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 79.nr.; 2009, 88.nr.).

65. šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā un 2.pielikuma tabulas 27.punktā minētās summas līdz 2013.gada 31.decembrim piemērojamas latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1367 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Finanšu ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1358

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1367; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

 

Finanšu ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24. novembra noteikumiem Nr.1358
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.282; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1367, sk. noteikumu 65.punktu)

Darbības programmas nosaukums un numurs

1.

Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes nosaukums un numurs

1.5.

Administratīvās Kapacitātes stiprināšana

Pasākuma nosaukums un numurs

1.5.1.

Labāka regulējuma politika

Aktivitātes nosaukums un numurs

1.5.1.1.

Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

Apakšaktivitātes nosaukums un numurs

1.5.1.1.1.

Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē

Projektu iesniegumu atlases veids

1.5.1.1.1.

Ierobežota PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE

Atbildīgā iestāde

1.5.1.1.1.

Finanšu ministrijaKritēriji

Vērtēšanas skala

Punktu skaits

Kvalitātes kritēriji

Maksimālais punktu skaits–
15 punkti

Ja vērtējumā par atbilstību 1.1. – 1.6.kritērijam saņemts mazāk par 9 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.

Projekta aktivitāšu ietvaros iegūtie rezultāti ir izmantojami mērķa grupu – valsts tiešās pārvaldes iestāžu, tiesu, plānošanas reģionu un novadu pašvaldību, sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu – vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai:

1.1. projekta iesnieguma rezultāti netiks izmantoti mērķa grupu vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 0 punkti;

1.2. projekta iesnieguma rezultāti tiks izmantoti 1 mērķa grupas vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 1 punkts;

1.3. projekta iesnieguma rezultāti tiks izmantoti 2 mērķa grupu vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 2 punkti;

1.4. projekta iesnieguma rezultāti tiks izmantoti 3 mērķa grupu vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 3 punkti;

1.5. projekta iesnieguma rezultāti tiks izmantoti 4 mērķa grupu vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 4 punkti;

1.6. projekta iesnieguma rezultāti tiks izmantoti 5 mērķa grupu vajadzību apmierināšanai un atbalsta sniegšanai – 5 punkti.

0-5

Ja vērtējumā par atbilstību 1.kritērijam saņemts 0 punkti, projekta iesniegumu noraida

2.

Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultāti strukturālo reformu īstenošanā un politiku veidošanā atbilst valsts pārvaldes attīstības mērķiem1 gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā:

2.1. projekta aktivitātes atbilst valsts pārvaldes attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķiem – 3 punkti;

2.2. projekta aktivitātes atbilst valsts pārvaldes attīstības vidēja termiņa mērķiem – 2 punkti;

2.3. projekta aktivitātes atbilst valsts pārvaldes attīstības ilgtermiņa mērķiem – 1 punkts;

2.4. projekta aktivitātes neatbilst valsts pārvaldes attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķiem – 0 punkti.

0-3

Kritērijs nav izslēdzošs

3.

Projekta iesniegumā paredzēta valsts pārvaldes reformu īstenošana atbilstoši socioekonomiskajai situācijai:

3.1. projekta iesniegumā paredzēta jaunu valsts pārvaldes reformu īstenošana – 2 punkti;

3.2. projekta iesniegumā paredzēta uzsākto valsts pārvaldes reformu īstenošanas turpināšana – 1 punkts;

3.3. projekta iesniegumā nav paredzēta valsts pārvaldes reformu īstenošana – 0 punkti.

0-2

Kritērijs nav izslēdzošs

4.

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

4.1. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis, sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei) – 2 punkti;

4.2. projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek iesaistīti – 1 punkts;

4.3. projekta īstenošanā sadarbības partneru piesaiste nav pamatota un neatbilst sadarbības partneru kompetencei – 0 punkti.

0-2

Kritērijs nav izslēdzošs

5.

Projekta īstenošanas risku izvērtējums:

5.1. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai ir izstrādāts, tai skaitā ir veikta projekta īstenošanas termiņu, projekta īstenošanas finanšu, kā arī projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīze – 2 punkti;

5.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai izstrādāts nepilnīgi – 1 punkts;

5.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi un nav izstrādāts identificēto risku novēršanas plāns – 0 punkti.

0-2

Ja vērtējumā par atbilstību 5.kritērijam saņemts 0 punkti, projekta iesniegumu noraida

6.

Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu izmaksu efektivitātes izvērtēšana:

6.1. projekta iesniegumā ir vērtēta plānoto izmaksu efektivitāte projekta rezultātu sasniegšanā – 1 punkts;

6.2. projekta iesniegumā nav vērtēta plānoto izmaksu efektivitāte projekta rezultātu sasniegšanā – 0 punkti.

0-1

Ja vērtējumā par atbilstību 6.kritērijam saņemts 0 punkti, projekta iesniegumu noraida

Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu (HP) īstenošanā

Maksimālais punktu skaits –
10 punkti

7.

Projekta ietekme uz HP "Makroekonomiskā stabilitāte":

7.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – 2 punkti;

7.2. projekta ir netieša pozitīva ietekme – 1 punkts;

7.3. projekta nav pozitīvas ietekmes – 0 punkti.

0-2

Kritērijs nav izslēdzošs

8.

Projekta ietekme uz HP "Vienādas iespējas":

8.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – 2 punkti;

8.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – 1 punkts;

8.3. projektam nav pozitīvas ietekmes – 0 punkti.

0-2

Kritērijs nav izslēdzošs

9.

Projekta ietekme uz HP "Informācijas sabiedrība":

9.1. projekta iesniegumā paredzēts attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmu vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību - 6 punkti;

9.2. projekta iesniegumā paredzētas aktivitātes mērķa grupas apmācības par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām vai paredzēts palielināt mērķa grupas iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus – 3 punkti;

9.3. projekta iesniegumā nav paredzētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai – 0 punkti.

0-6

Kritērijs nav izslēdzošs

Atbilstības kritēriji – projekta iesniegums pēc būtības atbilst aktivitātei

Atbilst/neatbilst

-

10.

Projekta iesniegums atbilst 1.5.1.1.1. apakšaktivitātes mērķim – nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē un stiprināt analītiskās spējas tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika un publiskās pārvaldes politika.

N

11.

Projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie projekta aktivitāšu rezultātu rādītāji sekmē Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakš­aktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

N

12.

Projekta iesniegumā ir raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, to kvalifikācija, un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši un pietiekami projekta vajadzībām.

N

13.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un infor­mācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši normatīva­jiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

N

14.

Projekta iesniegumā skaidri norādīta projekta mērķa un projekta aktivitāšu savstarpējā saistība.

N

15.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar plānoto aktivitāšu īstenošanas laika grafiku un plānoto rezultātu sasniegšanu.

N

16.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas.

N

17.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu 5 gadus pēc projekta pabeigšanas.

N

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Atbilst/neatbilst

-

18.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.

N

19.

Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā.

N

20.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā.

N

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā.

N

22.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakš­aktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" norādītajai projekta iesnieguma veidlapai un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas.

P

23.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

P

24.

Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona.

P

25.

Projekta iesniegumam ir pievienoti Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" noteiktie pielikumi.

P

26.

Projekta iesnieguma īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2013.gada 31.decembri.

N

27.

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 2 365 845 euro.

N

28.

Projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" noteiktos attiecināmo izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus.

P

29.

(Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.282)

30.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

P


Projektu iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projektu iesniegumus noraida

P - Var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmuma noteiktajā laikā.

1 - mērķi, kas noteikti Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007.-2013.gada periodam.

Finanšu ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1358Pieņemts: 24.11.2009.Stājas spēkā: 16.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 15.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
201997
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2013","iso_value":"2013\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2012","iso_value":"2012\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2012.-29.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-30.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2009","iso_value":"2009\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"