Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1396

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 58.§)
Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 10.1 panta otro, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sporta federāciju atzīšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā;

1.3. atzīto sporta federāciju reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību.

2. Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome) vārdā lēmumu par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumu par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu pieņem, kā arī atzīto sporta federāciju darbību kontrolē Latvijas Sporta federāciju padomes valde.

II. Sporta federāciju atzīšanas kārtība

3. Lai sporta federācija varētu pretendēt uz atzītās sporta federācijas statusu, tā iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno sporta federācijas biedru sarakstu, kurā norāda biedru nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko un faktisko adresi.

4. Ja attiecīgā sporta veida vai darbības jomas starptautiskā sporta organizācija nav atzīta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā vai nav Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas (GAISF) biedrs, sporta federācija par attiecīgo sporta veida vai darbības jomas starptautisko sporta organizāciju iesniedz šādu papildu informāciju, pievienojot dokumentu tulkojumus latviešu valodā:

4.1. organizācijas nosaukums un adrese;

4.2. organizācijas statūtu kopija;

4.3. organizācijas biedru saraksts.

5. Sporta federāciju komisija (turpmāk – komisija) izvērtē sporta federācijas un tās iesniegto dokumentu atbilstību Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un šo noteikumu 3. un 4.punktam un sniedz atzinumu Latvijas Sporta federāciju padomes valdei par sporta federācijas atzīšanu vai atteikumu atzīt sporta federāciju. Komisijas sniegtajam atzinumam ir rekomendējošs raksturs.

6. Ja komisija, izvērtējot sporta federācijas iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi šo noteikumu 3. un 4.punktā minētie dokumenti vai tie ir nepilnīgi, Latvijas Sporta federāciju padome nosūta attiecīgajai sporta federācijai rakstisku pieprasījumu sniegt precizētu informāciju. Precizēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc Latvijas Sporta federāciju padomes pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

7. Ja attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā nav izveidota starptautiskā sporta organizācija vai starptautiskā sporta organizācija nav atzīta Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, vai tā nav Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedrs, atzinumu par sporta federācijas atzīšanu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā Latvijas Sporta federāciju padomei sniedz arī Latvijas Nacionālā sporta padome.

8. Ja iesniegumu par atzīšanu vienā sporta veidā vai darbības jomā, kurā vēl nav atzīta sporta federācija, ir iesniegušas vairākas sporta federācijas, komisija saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu sniedz Latvijas Sporta federāciju padomes valdei atzinumu par vienas sporta federācijas atzīšanu, norādot lietderības apsvērumus.

9. Latvijas Sporta federāciju padomes valde pēc komisijas atzinuma, bet šo noteikumu 7.punktā minētajā gadījumā – arī pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par sporta federācijas atzīšanu vai par atteikumu atzīt sporta federāciju.

10. Ja sporta federāciju atzīst, Latvijas Sporta federāciju padome attiecīgajai sporta federācijai izsniedz Sporta federācijas atzīšanas apliecību (2.pielikums). Apliecību paraksta Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents.

11. Lēmumu par atteikumu atzīt sporta federāciju Latvijas Sporta federāciju padomes valde pieņem, ja:

11.1. attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā jau ir atzīta sporta federācija;

11.2. sporta federācija neatbilst Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem;

11.3. sporta federācija pēc šo noteikumu 6.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniegusi precizēto informāciju;

11.4. Latvijas Sporta federāciju padomes valde pieņēmusi lēmumu par vienas sporta federācijas atzīšanu šo noteikumu 8.punktā minētajā gadījumā.

12. Ja Latvijas Sporta federāciju padomes valde pieņem lēmumu par atteikumu atzīt sporta federāciju, atkārtotu iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu var iesniegt ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atteikumu atzīt sporta federāciju.

13. Komisiju piecu komisijas locekļu sastāvā izveido un tās nolikumu apstiprina Latvijas Sporta federāciju padomes valde. Komisijā iekļauj divus pārstāvjus no Latvijas Sporta federāciju padomes valdes un pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" un biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja". Komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas Sporta federāciju padomes valdes pārstāvis. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

14. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas sēdes protokolē.

15. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

16. Komisijas darbu tehniski nodrošina Latvijas Sporta federāciju padome.

III. Atzīto sporta federāciju darbības kontrole sporta jomā

17. Lai kontrolētu atzītās sporta federācijas darbību sporta jomā, Latvijas Sporta federāciju padomes valdei ir tiesības pārbaudīt:

17.1. atzītās sporta federācijas darbības atbilstību Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem sporta jomā;

17.2. atzītās sporta federācijas darbības atbilstību atzītās sporta federācijas statūtiem;

17.3. saņemtos iesniegumus par atzītās sporta federācijas darbību un tās pieņemtajiem lēmumiem.

18. Ja Latvijas Sporta federāciju padomes valde pēc šo noteikumu 17.punktā minētās pārbaudes ir konstatējusi, ka atzītā sporta federācija neatbilst kādam no Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem, nav ievērojusi normatīvos aktus sporta jomā vai tās darbība neatbilst atzītās sporta federācijas statūtiem, attiecīgo informāciju nodod komisijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

19. Ja Latvijas Sporta federāciju padomes valde pēc šo noteikumu 18.punktā minētā atzinuma saņemšanas konstatē, ka atzītā sporta federācija neatbilst kādam no Sporta likumā noteiktajiem sporta federācijas atzīšanas kritērijiem, nav ievērojusi normatīvos aktus sporta jomā vai tās darbība neatbilst atzītās sporta federācijas statūtiem, tā informē atzīto sporta federāciju un nosaka termiņu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, konstatētā pārkāpuma vai neatbilstības novēršanai.

20. Ja atzītā sporta federācija pēc šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas saņemšanas Latvijas Sporta federāciju padomes valdes noteiktajā termiņā nav novērsusi konstatēto pārkāpumu vai neatbilstību, Latvijas Sporta federāciju padomes valde pieņem lēmumu par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu.

21. Latvijas Sporta federāciju padomes valde pēc šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja" (ja sporta federācija pārstāv olimpisko sporta veidu) un biedrību "Latvijas Paralimpiskā komiteja" (ja sporta federācija pārstāv paraolimpisko sporta veidu), kā arī to starptautisko sporta organizāciju, kuras biedrs ir attiecīgā sporta federācija, ja attiecīgajai sporta federācijai atņemts atzītās sporta federācijas statuss.

22. Atkārtotu iesniegumu par sporta federācijas atzīšanu var iesniegt ne agrāk kā pēc gada no dienas, kad stājies spēkā Latvijas Sporta federāciju padomes valdes lēmums par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu.

IV. Atzīto sporta federāciju reģistrā iekļaujamās informācijas saturs un aktualizēšana

23. Latvijas Sporta federāciju padome nodrošina un organizē Atzīto sporta federāciju reģistra darbību.

24. Atzīto sporta federāciju reģistrs ir publiski pieejams mājaslapā internetā (www.latsports.lv).

25. Atzīto sporta federāciju reģistrā iekļauj šādu informāciju:

25.1. sporta federācijas nosaukums;

25.2. sporta federācijas juridiskā un faktiskā adrese;

25.3. sporta veids vai darbības joma, kurā sporta federācija ir atzīta;

25.4. sporta federācijas atzīšanas datums un atzīšanas apliecības numurs;

25.5. starptautiskās sporta federācijas nosaukums, kurā pārstāvēta sporta federācija;

25.6. sporta federācijas elektroniskā pasta adrese, mājaslapas adrese internetā un kontakttālrunis;

25.7. sporta federācijas izpildinstitūcijas vadītājs.

26. Ja sporta federācijai atņem atzītās sporta federācijas statusu, ziņas par šo sporta federāciju dzēš no Atzīto sporta federāciju reģistra.

27. Ja atzītā sporta federācija ir izdarījusi grozījumus sporta federācijas statūtos, veikusi izmaiņas sporta federācijas izpildinstitūcijas valdes sastāvā, mainījusi biedru sastāvu, mainījusi juridisko vai faktisko adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, mājaslapas adresi internetā vai elektroniskā pasta adresi, atzītā sporta federācija 10 darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgās izmaiņas veiktas, par to informē Latvijas Sporta federāciju padomi, iesniedzot dokumentus, kas apliecina šīs izmaiņas.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8. decembra noteikumiem Nr.1396
Iesniegums par sporta federācijas atzīšanu
1. Sporta federācija
Sporta federācijas nosaukums 
Sporta federācijas reģistrācijas numurs 
Sporta federācijas kontaktinformācijaJuridiskā un faktiskā adrese 
Tālrunis 
Fakss 
Mājaslapas adrese internetā 
Elektroniskā pasta adrese 
Sporta federācijas izpildinstitūcijas vadītājsVārds, uzvārds 
Amats 
Pilsonība 
Tālrunis 
Fakss 
Elektroniskā pasta adrese 
2. Sporta veids vai darbības joma, kurā sporta federācija vēlas tikt atzīta
3. Informācija par līdzšinējo sporta federācijas darbību (t.sk. informācija par sporta federācijas organizētajām sacensībām)
4. Informācija par pasākumiem, kuri ir veikti, lai sporta federācija ievērotu antidopinga konvenciju prasības
5. Attiecīgās starptautiskās sporta organizācijas (organizāciju) oficiālais nosaukums un tā tulkojums latviešu valodā
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8. decembra noteikumiem Nr.1396

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1396Pieņemts: 08.12.2009.Stājas spēkā: 12.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 11.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201871
12.12.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"