Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.79

Valmierā 2009.gada 8.decembrī
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr.621 (prot. Nr.15, 57.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 03.12.2009. sēdes lēmumu Nr.713 (prot. Nr.17, 51.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta f)apakšpunktu, 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu

(Valmieras pilsētas pašvaldības domes 03.12.2009. lēmuma Nr.713 (prot. Nr.17, 51.§) redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. licence (speciāla atļauja) – dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu;

2.2. licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Pašvaldības Satiksmes drošības komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

4. Komisijai adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz un piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

5. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

II. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

6. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam:

6.1. Pašvaldības Komisijai jāiesniedz noteikta parauga rakstisks pieteikums;

6.2. nedrīkst būt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot, nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību. Minētos datus Komisija pārbauda VID publiskojamo datu bāzē.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

6.1 Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājam Pašvaldības Komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

6.11. noteikta parauga rakstisks pieteikums;

6.12. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

6.13. ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija;

6.14. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, 6.12. un 6.13. apakšpunktā norādīto dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un turējuma tiesību apliecinošs dokuments. Par jauniem transportlīdzekļiem jāiesniedz to iegādi apliecinoša dokumenta kopija;

6.15. Komisija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pārvadātājam pieprasīt ar pasažieru pārvadājumiem saistītu papildu informāciju;

6.16. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu); jaunam transportlīdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs;

6.17. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju;

6.18. izziņu par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruku (pieprasot licences kartīti pirmo reizi).

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

7. Jautājums par licences un licences kartītes piešķiršanu tiek izskatīts tikai tad, ja iesniegti visi 6. un 6.1 punktā minētie dokumenti. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, pieteikums netiek izskatīts.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

8. Licence un licences kartīte netiek izsniegta, ja:

8.1. pieteikuma iesniedzējam Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē tiek uzrādīts nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas pārsniedz 150 euro;

8.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208);

8.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208);

8.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ir ar negatīvu novērtējumu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

9. Pašvaldības Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Komisijas lēmumu par licences atteikumu licences pieprasītājs 30 dienu laikā var apstrīdēt Pašvaldības domē.

10. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, skaitot no licences izsniegšanas dienas.

11. Licences darbības laikā licences kartīte taksometram tiek izsniegta tikai par to kalendāra mēnesi, par kuru taksometram ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss.

(Valmieras pilsētas domes 26.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 273 redakcijā)

12. Licenci, licences kartīti pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci, licences kartīti pārreģistrē 30 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš iekasējot Pašvaldības domes noteikto maksu:

12.1. par licences izsniegšanu – EUR 43, tajā skaitā PVN/gadā;

12.2. par licences pārreģistrēšanu – EUR 22, tajā skaitā PVN/gadā;

12.3. par licences dublikāta izsniegšanu – EUR 22, tajā skaitā PVN;

12.4. par katras licences kartītes izsniegšanu – EUR 5, tajā skaitā PVN/mēnesī;

12.5. par licences kartītes dublikāta izsniegšanu – EUR 5, tajā skaitā PVN;

Pašvaldības domes noteiktā maksa iemaksājama Pašvaldības domes budžetā.

(Valmieras pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 208; 26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 273)

13. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz Komisijai pieteikums, tam pievienojot:

13.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;

13.2. transportlīdzekļa nomas līgumu, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;

13.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208);

13.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot oriģinālu);

13.5. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208);

13.6. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208).

14. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences kartītes piešķiršanu papildu transportlīdzeklim Komisija pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

15. Licences kartītes tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Komisijā to apliecinošus dokumentus:

15.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas numuru,

15.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju;

15.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai;

15.4. izziņu par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruku.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

III. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

16. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci un licences kartīti, pagarinot to derīguma termiņu.

17. Lai pārreģistrētu licenci (pagarinātu licences derīguma termiņu), pārvadātājam:

17.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa beigām jāiesniedz Komisijai noteikta parauga rakstisks pieteikums;

17.2. nedrīkst būt VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot, nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību. Minētos datus Komisija pārbauda VID publiskojamo datu bāzē.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

17.1 Pieteikums tiek izskatīts 30 dienu laikā un licence pārreģistrēta 5 darba dienu laikā pēc pozitīva Komisijas sēdes lēmuma. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu, Komisija izskata pieteikumu kā pieteikumu jaunas licences saņemšanai.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

18. Lai pārreģistrētu licences kartīti (pagarinātu licences kartītes derīguma termiņu) pārvadātājam ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms esošās licences kartītes derīguma termiņa beigām jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

18.1. licences kopiju saskaņā ar kuru pārreģistrējama licences kartīte (uzrādot oriģinālu);

18.2. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.3. to dokumentu kopijas, kuros licences darbības laikā veiktas izmaiņas.

(Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

19. Pieteikums tiek izskatīts un licences kartīte sagatavota 5 darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences vai licences kartītes derīguma termiņš līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu kā pieteikumu jaunas licences vai licences kartiņas saņemšanai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

20. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz Komisijā pieteikumu un 6.1 punktā noteiktos dokumentus. Pieteikums tiek izskatīts 30 dienu laikā Komisijas sēdē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.208)

IV. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

21. Saskaņā ar motivētu iesniegumu Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt. Pašvaldības domes noteiktā maksa par licences un licences kartītes izsniegšanu šajos gadījumos netiek atmaksāta.

22. Licences un licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

23. Licenci un licences kartīti var anulēt, ja:

23.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;

23.2. licence un licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta vai citādā veidā atsavināta par labu citai fiziskai vai juridiskai personai;

23.3. ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecas uz licencē norādīto uzņēmējdarbību.

24. Ja licence un licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

V. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

25. Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai kā citādā veidā atsavināt par labu cita pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

26. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.

27. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 273)

28. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

29. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, to derīguma termiņš netiek pagarināts.

V.1 Kontrole

(Nodaļa Valmieras pilsētas domes 30.06.2014. saistošo noteikumu Nr.208 redakcijā)

29.1 Šo Noteikumu izpildi, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību aktu ievērošanas kārtību, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts savādāk, kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

29.2 Administratīvos pārkāpumus saskaņā ar sastādītajiem administratīvajiem protokoliem izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

31. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 79Pieņemts: 15.10.2009.Stājas spēkā: 10.12.2009.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 09.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
201730
{"selected":{"value":"25.02.2017","content":"<font class='s-1'>25.02.2017.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.02.2017","iso_value":"2017\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2017.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2014","iso_value":"2014\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2014.-24.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2009","iso_value":"2009\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.02.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)