Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.46

Rīgā 2009.gada 5.novembrī
"Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 39.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai "Naudas tirgus darījumu pārskatu" (tālāk tekstā – pārskats).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. beigu norēķinu diena – darbadiena, kad maksājuma veicējam darījumā noteiktā summa jāpārskaita atpakaļ maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas). Valūtas mijmaiņas darījumam beigu norēķinu diena attiecas uz darījumā iesaistītajiem latu resursiem;

2.2. darījuma partneri – monetārās finanšu iestādes, izņemot Latvijas Banku, un citas finanšu iestādes;

2.3. darījumi – pārskata sniedzējas kredītiestādes naudas tirgū noslēgtie īstermiņa aizņēmumi un aizdevumi, repo un reverse repo darījumi un valūtas mijmaiņas darījumi ar noteikto atmaksas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu (365 dienas ieskaitot);

2.4. sākuma norēķinu diena – darbadiena, kad maksājuma veicējam jāieskaita darījumā noteiktā summa maksājuma saņēmēja norādītajā kontā (izņemot kredītlīnijas). Valūtas mijmaiņas darījumam sākuma norēķinu diena attiecas uz darījumā iesaistītajiem latu resursiem;

2.5. valūtas mijmaiņas darījums – darījums, kurā pērk vai pārdod latus par ārvalstu valūtu pēc darījuma sākumkursa (tagadnes daļa – spot) ar nosacījumu atpārdot vai atpirkt latus pēc darījuma beigu kursa (nākotnes daļa – forward) darījuma termiņa beigās.

2.6. Termini "finanšu iestāde" un "kredītiestāde" atbilst Kredītiestāžu likumā sniegtajam skaidrojumam.

2.7. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumiem "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi".

3. Noteikumu mērķis ir iegūt Latvijas naudas tirgu raksturojošo statistisko informāciju, lai nodrošinātu Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanu un informētu sabiedrību un starptautiskās institūcijas par naudas tirgus attīstību Latvijas Republikā.

II. Pārskata sagatavošana

4. Pārskatā (1. pielikums) iekļauj šādus kredītiestādes noslēgtos darījumus ar darījuma partneriem:

4.1. nenodrošināti aizdevumi (naudas resursu aizdošana bez nodrošinājuma);

4.2. nenodrošināti aizņēmumi (naudas resursu aizņemšanās bez nodrošinājuma);

4.3. aizdevumi pret ķīlu (naudas resursu aizdošanas darījumi, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla);

4.4. aizņēmumi pret ķīlu (naudas resursu aizņemšanās darījumi, kam par nodrošinājumu kalpo vērtspapīru vai citu aktīvu ķīla);

4.5. repo darījumi;

4.6. reverse repo darījumi;

4.7. valūtas mijmaiņas darījumi.

5. Kredītiestāde pārskatā iekļauj visus pārskata periodā noslēgtos šo noteikumu 4. punktā minētos darījumus (t.sk. noslēgtie darījumi, kam sākuma norēķinu diena ir nākamajā pārskata periodā), izņemot darījumus ar Latvijas Banku. Kredītiestādes noslēgto darījumu, kas paredz iepriekš noslēgtā darījuma termiņa pagarinājumu, pārskatā iekļauj kā no jauna noslēgtu darījumu, par darījuma sākuma norēķinu dienu norādot dienu, kurā tiek veikts naudas resursu izvietošanas termiņa pagarinājums.

6. Darījuma partnera, darījuma veida, nodrošinājuma un procentu likmes veida norādīšanai pārskatā izmantojamie apzīmējumi ietverti 2. pielikumā.

7. Darījumus pārskatā sakārto hronoloģiskā secībā atbilstoši šo darījumu sākuma norēķinu datumam.

8. Pārskatā darījumu summas (neiekļaujot procentu maksājumus par šiem darījumiem) norāda veselos latos un darījumu gada procentu likmes norāda ar diviem cipariem aiz komata. Darījumus ārvalstu valūtās (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) atspoguļo latos, pārrēķinu veicot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā. Valūtas mijmaiņas darījumu summas norāda atbilstoši kredītiestādes pērkamo vai pārdodamo latu apjomam. Kredītlīnijai pārskatā uzrāda darījuma līguma summu.

9. Pārskata pozīcijās "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" norāda darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datumu. Kredītlīnijai pārskatā uzrāda darījuma līgumā noteiktā darījuma sākuma un beigu norēķinu dienas datumu.

10. Pārskata pozīcijā "MFI kods" norāda darījumā iesaistītā rezidenta MFI trīsciparu lokālās klasifikācijas kodu saskaņā ar "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu". Pozīcija "MFI kods" nav jāaizpilda, ja darījuma partneris ir finanšu iestāde.

11. Pārskata pozīcijā "Valsts kods" norāda darījuma partnera reģistrācijas valsts divu burtu kodu. Pozīcijā izmanto standartizētos valstu un teritoriju kodus saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta lapas (www.bank.lv) izvēlni "Saites"). Ja darījuma partneris ir starptautiska finanšu iestāde, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, pozīcijā "Valsts kods" norāda skaitli "66".

12. Pārskata pozīcijās "Valūtas kods", "Pirktās valūtas kods" un "Pārdotās valūtas kods" valūtas koda apzīmēšanai izmanto starptautisko standartu ISO 4217 ''Valūtu un resursu kodi'' (sk. Latvijas Bankas interneta lapas (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

13. Pozīcijā "Procentu likme" norāda atbilstošā darījuma gada procentu likmi. Darījuma gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu.

14. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma sākumkurss (spot)" norāda kredītiestādes pērkamās vai pārdodamās ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas kursu, kas izteikts latos par vienu ārvalstu valūtas vienību. Valūtas pirkšanas vai pārdošanas kursu norāda ar sešām zīmēm aiz komata.

15. Pārskata daļas "Valūtas mijmaiņas darījumi" pozīcijā "Darījuma beigu kurss (forward)" norāda kredītiestādes atpērkamās vai atpārdodamās ārvalstu valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kursu, kas izteikts latos par vienu ārvalstu valūtas vienību. Valūtas atpirkšanas vai atpārdošanas kursu norāda ar sešām zīmēm aiz komata.

16. Pārskatā neiekļauj kredītiestādes darījumus, kuri saskaņā ar līgumu ar darījuma partneri paredz norēķinu konta dienas beigu atlikuma vai tā daļas automātisku izvietošanu noguldījumā uz nakti.

III. Pārskata iesniegšanas kārtība

17. Kredītiestāde iesniedz pārskatu par šādiem pārskata periodiem: no mēneša 1. datuma līdz 7. datumam (ieskaitot), no mēneša 8. datuma līdz 15. datumam (ieskaitot), no mēneša 16. datuma līdz 23. datumam (ieskaitot) un no mēneša 24. datuma līdz mēneša pēdējam datumam (ieskaitot).

18. Pārskatu iesniedz Latvijas Bankai nākamajā darbadienā pēc 7., 15., 23. un mēneša pēdējā datuma elektroniskā veidā Latvijas Bankas noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2003. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 104/3 "Par ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr. 109; 2005, Nr. 13).

20. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 5.novembra
noteikumiem Nr.46

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 5.novembra
noteikumiem Nr.46
Naudas tirgus darījumu pārskatā izmantotie apzīmējumi

Pozīcijas nosaukums

Apzīmējums

Skaidrojums

Darījuma partnera apzīmējums

KR

Darījuma partneris – MFI

FI

Darījuma partneris – finanšu iestāde

Darījuma veids

PN

Naudas resursu piesaiste (izņemot repo darījumus)

IN

Naudas resursu izvietošana (izņemot reverse repo darījumus)

PR

Repo darījums

IR

Reverse repo darījums

Nodrošinājums

VP

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

AK

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

CN

Cits nodrošinājums

BN

Bez nodrošinājuma

Procentu likmes veids

FL

Fiksēta procentu likme

RIGIBOR1M;
RIGIBOR6M;
LIBORUSD3M;
LIBOREUR1M
u.c.

Mainīgās procentu likmes gadījumā – attiecīgais naudas tirgus indekss, pie kura darījuma procentu likme piesaistīta

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 05.11.2009.Stājas spēkā: 01.06.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 03.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
201447
01.06.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)