Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1338

Rīgā 2009.gada 24.novembrī (prot. Nr.84 12.§)
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

2. Izglītojamo drošība mācību prakses laikā nodrošināma atbilstoši Darba aizsardzības likumam.

II. Izglītības iestādes vadītāja kompetence

3. Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk – vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības jautājumos ir šādas:

3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (valsts dibinātas izglītības iestādes vadītājs – sadarbībā ar attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību), pieaicinot atbildīgo uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām, ja atbildīgā uzraudzības institūcija nav veikusi pārbaudi pēc savas iniciatīvas. Izglītības iestādes atbilstības novērtējumu sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības inspekcija;

3.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos, kā arī gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

3.3. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (turpmāk – dibinātājs) nodrošināt, lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiktu ievērotas higiēnas prasības, kā arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas;

3.4. plānot un organizēt izglītojošus pasākumus par izglītojamo drošību, tai skaitā vardarbības un ievainojumu profilakses jautājumos;

3.5. nodrošināt evakuācijas plāna, šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām atbilstošu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – iekšējās kārtības noteikumi) un drošības noteikumu izstrādi un kontrolēt to ievērošanu;

3.6. noteikt atbildīgos pedagogus par izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem;

3.7. nodrošināt izglītojamo (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;

3.8. nodrošināt, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem būtu pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi un evakuācijas plāns;

3.9. noteikt atbildīgos pedagogus par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās un citos izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un pedagogu skaitu, kam jāpiedalās attiecīgajā pasākumā, kā arī nodrošināt šo noteikumu 11., 15. un 24.punktā minētās informācijas iesniegšanu;

3.10. noteikt izglītojamo vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē. Šai kārtībai jābūt pieejamai izglītojamo vecākiem un citām personām;

3.11. sadarboties ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem un fondiem izglītojamo drošības jautājumos;

3.12. ziņot pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā, kā arī ziņot par to vecākiem;

3.12.1 nodrošināt, lai izglītības iestādē netiktu ienesti un demonstrēti ieroči, munīcija vai speciālie līdzekļi, izņemot gadījumus, ja tas tieši saistīts ar akreditētas izglītības programmas īstenošanu un saskaņā ar Valsts policijas atļauju paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos vai tiek īstenotas jaunsargu vai militārās apmācības programmas, ievērojot Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto kārtību;

3.13. izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņot par to vecākiem.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.259)

4. Šo noteikumu 3.12. un 3.13.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja ir ārkārtas situācija un nepieciešama pedagoga nepastarpināta rīcība, pedagogs rīkojas patstāvīgi, par to informējot vadītāju.

5. Vadītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja, pašvaldības policijas un citām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

II1. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

(Nodaļa MK 21.05.2013. noteikumu Nr.259 redakcijā)

5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

5.11. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;

5.1 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;

5.1 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;

5.1 5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;

5.1 6. attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu.

5.2 Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

5.3 Ja ir saņemta šo noteikumu 5.2 punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.

III. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē

6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

6.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

6.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

6.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

6.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

6.5. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;

6.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

6.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.

7. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izglītības iestāde izstrādā šādus drošības noteikumus:

7.1. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

7.2. par ugunsdrošību;

7.3. par elektrodrošību;

7.4. par pirmās palīdzības sniegšanu;

7.5. par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;

7.6. par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

7.7. par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.

8. Drošības noteikumos iekļauj šādu informāciju:

8.1. par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);

8.2. par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);

8.3. par ceļu satiksmes drošību;

8.4. par drošību uz ūdens un ledus;

8.5. par personas higiēnu un darba higiēnu;

8.6. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes);

8.7. par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.

IV. Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu

9. Izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu šādā kārtībā:

9.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem un evakuācijas plānu – katru gadu septembrī;

9.2. ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;

9.3. ar šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas;

9.4. ar šo noteikumu 7.6. un 7.7.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – pirms katra pasākuma un sporta sacensībām.

10. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu, un parakstu.

V. Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšana

11. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.

12. Pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās, nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku skaitu.

13. Atbildīgā pedagoga pienākumi:

13.1. nodrošināt šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto drošības noteikumu ievērošanu;

13.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

13.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;

13.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju;

13.5. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.

14. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem, norādot kontakttālruni.

VI. Citu izglītības iestādes pasākumu organizēšana

15. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus.

16. Atbildīgā pedagoga pienākumi:

16.1. piedalīties pasākumā un nodrošināt šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minēto drošības noteikumu ievērošanu;

16.2. informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu;

16.3. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;

16.4. informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.

VII. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana

17. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

18. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu un to aprīkojuma piemērotību un iepazīstas ar uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

19. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību.

20. Sporta sacensībās ir klāt izglītības iestādes ārstniecības persona vai cita sertificēta ārstniecības persona, vai vadītāja norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgā persona.

21. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs ievēro šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā minētās prasības.

22. Atbildīgais pedagogs nodrošina šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto drošības noteikumu ievērošanu un ir klāt sporta sacensību un nodarbību laikā.

23. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām.

24. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājam rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem.

25. (Svītrots ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 602)

26. Izglītojamam vai vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes ārstniecības personu vai klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.

27. Izglītības iestādes ārstniecības persona vai klases audzinātājs informē sporta skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai gadījumā, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības.

VIII. Noslēguma jautājums

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 172.nr.; 2003, 176.nr.; 2008,113.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1338Pieņemts: 24.11.2009.Stājas spēkā: 28.11.2009.Zaudē spēku: 14.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 27.11.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
201106
{"selected":{"value":"06.10.2017","content":"<font class='s-1'>06.10.2017.-13.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.10.2017","iso_value":"2017\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2017.-13.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-05.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.10.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)