Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1226

Rīgā 2009.gada 26.oktobrī (prot. Nr.75 2.§)
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu,
11.panta otro daļu, 12.panta trešo daļu un 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Autotransporta direkcija nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu, sadali un piešķiršanu;

1.2. nosaka un aprēķina pārvadātāja zaudējumus, kompensē pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.3. pašvaldībām nosaka un aprēķina finansējumu no valsts budžeta pārvadātāju zaudējumu kompensēšanai, piešķir finansējumu no valsts budžeta, lai pašvaldības varētu kompensēt pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.4. nosaka, aprēķina un kompensē pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta, lai tās varētu kompensēt pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.5. nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu.

2. Pārvadātājam kompensē šādus ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītos zaudējumus:

2.1. ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas, kas pārsniedz gūtos ieņēmumus;

2.2. izmaksas, kas radušās, ievērojot pasūtītāja noteiktos tarifus;

2.3. izmaksas, kas radušās, ja pasūtītājs noteicis braukšanas maksas atvieglojumus atsevišķām pasažieru kategorijām.

3. Pārvadātājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītājs kompensē izdevumus, kas pārvadātājam radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, ja to ieviešana pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus.

II. Finansēšana

4. No valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem pārvadātājam kompensē:

4.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā;

4.2. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7.pantā noteiktajā gadījumā, – radušos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20 % no kopējā maršruta garuma;

4.3. šo noteikumu 3.punktā minētos izdevumus, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteikto kvalitātes prasību ieviešanu reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu, reģionālo vietējās nozīmes maršrutu vai pilsētas nozīmes maršrutu pārvadājumos.

5. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos zaudējumus, kas radušies pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, finansē no pasūtītāja budžeta.

6. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos zaudējumus par pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kurus ir noteicis pasūtītājs, finansē no pasūtītāja budžeta. Minētos zaudējumus uzskaita atsevišķi, un, nosakot kompensācijas apmēru, par tiem pasūtītājs un pārvadātājs norēķinās atsevišķi.

7. Zaudējumus, kas saistīti ar Ministru kabineta noteikto pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, iekļauj kopējās izmaksās, nosakot kompensācijas apmēru saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšpunktu.

8. Šo noteikumu 3.punktā minētos izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja noteikto kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, un kas pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus, finansē no pasūtītāja budžeta.

9. Organizējot eksperimentālos pārvadājumus, pasūtītājs un pārvadātājs slēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu, vienojoties par finansēšanas kārtību un finansēšanas avotu.

10. Līdzekļi šo noteikumu 4.punktā minēto kompensāciju izmaksai paredzēti Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports". Autotransporta direkcija valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" piešķirtos līdzekļus sadala šādi:

10.1. izmaksājot kompensācijas pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos;

10.2. piešķirot finansējumu republikas pilsētu pašvaldībām un plānošanas reģioniem, lai kompensētu pārvadātājiem radušos zaudējumus pilsētas nozīmes maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

11. Lai nodrošinātu šo noteikumu 4.punktā minēto kompensāciju aprēķināšanu un izmaksu, republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni katru gadu pēc Autotransporta direkcijas pieprasījuma iesniedz Autotransporta direkcijā šo noteikumu 32.punktā minētos aprēķinus, pārskatus un informāciju:

11.1. plānošanas reģions – par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto kompensāciju (zaudējumu) apmēru nākamajā kalendāra gadā reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklam;

11.2. republikas pilsētas pašvaldība – par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto kompensāciju (zaudējumu) apmēru nākamajā kalendāra gadā pilsētas nozīmes maršrutu tīklam.

12. Veicot šo noteikumu 11.punktā minētos aprēķinus, republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions ievēro šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos nosacījumus.

13. Šo noteikumu 11.punktā minētajiem aprēķiniem republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions pievieno piemērojamo kompensāciju izmaksāšanas kārtību.

14. Autotransporta direkcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. un 13.punktā minēto aprēķinu un informācijas saņemšanas tos izvērtē un iesniedz Satiksmes ministrijā informāciju par nākamajā kalendāra gadā nepieciešamā finansējuma apmēru.

15. Ja sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apjoms pilsētas nozīmes un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos jāgroza vairāk nekā par 10 % no kopējā nobraukuma, plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība Autotransporta direkcijā iesniedz šo noteikumu 11.punktā minēto aprēķinu un to izmaiņu pamatojumu.

16. Autotransporta direkcija izvērtē šo noteikumu 15.punktā minētos plānošanas reģiona un republikas pilsētas pašvaldības iesniegtos dokumentus un saskaņā ar šo noteikumu 1.1.apakšpunktu pārdala no valsts budžeta iedalītos finanšu līdzekļus vai informē Satiksmes ministriju par nepieciešamajiem papildu līdzekļiem.

17. Ja republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions pēc kompensāciju izmaksas par pārskata periodu (ceturksni) ir ietaupījis no valsts budžeta piešķirto finansējumu, republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions minētos līdzekļus novirza pārvadātājam, lai segtu radušos zaudējumus vai izdevumus par pārskata periodu (kalendāra gadu).

18. Ja republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions piešķirto valsts budžeta finansējumu neizlieto, pēc zaudējumu kompensācijas izmaksāšanas par pārskata periodu (kalendāra gadu):

18.1. Satiksmes ministrija precizē un samazina nākamajā kalendāra gadā piešķiramo valsts budžeta līdzekļu summu;

18.2. republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions atmaksā Satiksmes ministrijai neizlietotos līdzekļus, ja saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem līdzekļi no valsts budžeta vairs netiek piešķirti. Satiksmes ministrija novirza minētos līdzekļus citai republikas pilsētas pašvaldībai vai plānošanas reģionam.

19. Ja valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamā finansējuma apjomu un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets.

20. Republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minēto pārskatu saņemšanas iesniedz tos Autotransporta direkcijā, vienlaikus iesniedzot arī informāciju par iepriekšējā ceturksnī katram pārvadātājam izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmēru.

III. Zaudējumu un izdevumu noteikšana (aprēķināšana) atsevišķā uzskaitē

21. Ja pārvadātājs ne tikai sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, bet veic arī citu saimniecisko darbību, pārvadātājs nodrošina ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti. To veic tāpat kā gadījumā, ja sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegtu atsevišķs, patstāvīgs komersants.

22. Pārvadātājs atsevišķo uzskaiti veic pa pārvadājumu veidiem (reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti vai pilsētas nozīmes maršruti) un pa maršrutiem attiecīgajā pārvadājumu veidā, autobusiem un trolejbusiem uzskaitot nobraukto kilometru skaitu, sliežu transportam – vagonu vai sastāva nobraukto kilometru skaitu. Ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus, pārvadātājs veic iepriekš minēto atsevišķo uzskaiti par katru līgumu atsevišķi.

23. Pārvadātājs nodrošina kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu aprēķinu par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi.

24. Pārvadātājs nosaka viena kilometra pašizmaksu:

24.1. pilsētas nozīmes maršrutu tīklā – par maršrutu tīklu kopā;

24.2. reģionālo vietējās nozīmes maršrutu un reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, veicot pārvadājumus ar autobusiem, – par pārvadājumu veidu;

24.3. veicot pārvadājumus ar vilcieniem, – par pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi.

25. Viena kilometra pašizmaksu pārvadājumu veidā aprēķina, dalot kopējās izmaksas (latos) ar kopējo nobraukumu (kilometros) attiecīgajā pārvadājumu veidā. Viena kilometra pašizmaksu noteiktā maršrutā aprēķina, dalot uz maršrutu attiecināmās kopējās izmaksas (latos) ar attiecīgajā maršrutā veikto nobraukumu (kilometros).

26. Ja pārskata periodā no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ pārvadātāja kopējās izmaksas ir mainījušās vairāk nekā par 5 % (piemēram, krasas degvielas (elektroenerģijas) cenu izmaiņas, nozīmīgas pasažieru pārvadājumu apjoma izmaiņas), pārvadātājs iesniedz pasūtītājam precizētu viena kilometra pašizmaksas aprēķinu kopā ar attiecīgu pamatojumu.

27. Pēc šo noteikumu 26.punktā minēto aprēķinu izvērtēšanas pasūtītājs var pārskatīt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma nosacījumus.

28. Pārvadātājs grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos grāmatvedības organizācijas dokumentos papildus rakstiski norāda:

28.1. degvielas (energoresursu) patēriņa normas, ko pārvadātājs aprēķina, ievērojot šajos noteikumos noteikto degvielas (energoresursu) patēriņa aprēķina metodiku (1.pielikums);

28.2. riepu norakstīšanas kārtību;

28.3. izmaksu sadales metodiku (procentuālo sadalījumu un izmaksu attiecināšanas veidu), ievērojot šādus nosacījumus:

28.3.1. autobusiem un trolejbusiem tiešās izmaksas noteiktā pārvadājumu veidā attiecina pret veiktajiem kilometriem, sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva veiktajiem kilometriem noteiktā pārvadājumu veidā;

28.3.2. netiešās izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, attiecina pret veiktajiem kilometriem (sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem), sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes vai reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos.

29. Nosakot izmaksu apmēru, pārvadātājs pieņem, ka sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata gadā noraksta saskaņā ar lineāro metodi, nosakot lietderīgās lietošanas laiku sabiedriskajiem transportlīdzekļiem:

29.1. autotransportam (autobusiem):

29.1.1. M2 kategorijai, kam pilna masa nepārsniedz piecas tonnas, – pieci gadi;

29.1.2. M3 kategorijai, kam pilna masa pārsniedz piecas tonnas, – astoņi gadi;

29.2. sliežu transportam (vilcieniem un tramvajiem) – 20 gadu;

29.3. pilsētas elektrotransportam (trolejbusiem) – 12 gadu.

30. Pasūtītājs var aprēķināt zaudējumu kompensāciju saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktu citu nolietojuma un vērtības norakstīšanas metodi (nevis šo noteikumu 29.punktā minēto metodi), ja īpašu sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļu dēļ sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir mazāks par šo noteikumu 29.punktā noteikto lietderīgās lietošanas laiku.

31. Ja pārvadātājs jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei un atjaunošanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu, valsts vai pašvaldības, starptautisko organizāciju vai citu juridisko vai fizisko personu līdzekļus (finanšu palīdzību), tad pasūtītājs zaudējumus attiecībā uz amortizācijas atskaitījumiem aprēķina un kompensē tikai par pārvadātāja līdzfinansējuma daļu.

32. Lai noteiktu pārvadātāja prognozēto zaudējumu apmēru un pasūtītājs aprēķinātu izmaksājamās kompensācijas apmēru, pārvadātājs iesniedz pasūtītājam:

32.1. izmaksu un tarifu (braukšanas maksas) aprēķinu (2.pielikums);

32.2. pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem (3.pielikums);

32.3. informāciju par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem (4.pielikums);

32.4. informāciju par zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk nekā par 20 % no kopējā maršruta garuma (5.pielikums).

33. Šo noteikumu 32.punktā noteiktos aprēķinus, pārskatus un informāciju iesniedz šādos gadījumos un termiņos:

33.1. nosakot prognozētos zaudējumus:

33.1.1. par pārskata periodu (kalendāra gadu) pēc pasūtītāja pieprasījuma;

33.1.2. ja jāprecizē kalendāra gada aprēķini sakarā ar maršrutu tīkla kopējā nobraukuma, tarifa vai pašizmaksas izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 26. un 71.punktam, – ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgo izmaiņu ieviešanas;

33.2. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minēto pārskatu un 32.3. un 32.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniedz:

33.2.1. par ceturksni – 30 dienu laikā pēc pārskata perioda (ceturkšņa) beigām;

33.2.2. par kalendāra gadu – saskaņā ar Gada pārskatu likumā noteiktajiem gada pārskatu iesniegšanas termiņiem kopā ar detalizētu atšifrējumu par pārskata posteņiem un to saimniecisko darījumu pamatojumu.

34. Šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minēto pārskatu, ja nepieciešams, pasūtītājs pārvadātājam var pieprasīt arī par kalendāra mēnesi, kā arī pieprasīt paskaidrojumus par pārskatā iekļauto izmaksu pamatotību.

35. Pārskatu aizpilda atsevišķi:

35.1. pa pārvadājumu veidiem – reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti vai pilsētas nozīmes maršruti;

35.2. par katru līgumu atsevišķi, ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus;

35.3. par katru transportlīdzekļa veidu (tramvajs, trolejbuss, autobuss) atsevišķi, ja vienā pārvadājumu veidā tiek izmantoti dažādi transportlīdzekļi.

36. Pārskatā norāda maršrutu tīklā kopā gūtos ieņēmumus un izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, tai skaitā papildu izdevumus, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

37. Uz tiešajām izmaksām attiecina izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētā pārskata 5., 6., 7. un 8.rindā, savukārt uz netiešajām izmaksām – 9. un 10.rindā norādītās izmaksas.

IV. Zaudējumu kompensēšana

38. Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru pasūtītājs nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minēto pārskatu un 32.3. un 32.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī ņemot vērā, vai pasūtītājs ir vai nav noteicis tarifus (braukšanas maksu).

39. Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētajā pārskatā norādīto informāciju, faktiskos zaudējumus nosaka, no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, atņemot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušās pamatotās izmaksas. Šo noteikumu izpratnē par ieņēmumiem uzskatāmi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, tai skaitā abonementa biļetēm, un pārējie ieņēmumi, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

40. Izmaksājamo kompensācijas apmēru pasūtītājs nosaka zaudējumu apjomam, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu, pieskaitot peļņas apjomu. Peļņas apjomu nosaka, ieņēmumus reizinot ar peļņas procentu, ko aprēķina, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos.

V. Papildu izdevumu kompensēšana

41. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, pārvadātājs iekļauj pašizmaksas aprēķinā un norāda pārskatā (3.pielikums) atbilstoši šo noteikumu 36.punktam.

42. Informāciju par pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu, kā arī ar to saistītajām izmaksām pārvadātājs iesniedz pasūtītājam.

VI. Zaudējumu kompensācijas izmaksas kārtība

43. Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikts citādi, zaudējumu kompensāciju izmaksā avansā:

43.1. Satiksmes ministrija:

43.1.1. pārvadātājam un plānošanas reģionam – katru mēnesi līdz desmitajam datumam;

43.1.2. republikas pilsētas pašvaldībai – katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam;

43.2. republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions – pārvadātājam – katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.

44. Ja pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaista apakšuzņēmējus, zaudējumu kompensāciju par apakšuzņēmuma līguma izpildi apakšuzņēmējam maksā pasūtītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Apakšuzņēmējs pasūtītājam iesniedz šo noteikumu 32.punktā minētos pārskatus un informāciju.

45. Pēc šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētā pārskata un 32.3. un 32.4.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas pasūtītājs:

45.1. 30 dienu laikā izvērtē zaudējumu apmēru;

45.2. ja nepieciešams, uzdod pārvadātājam precizēt pārskatu vai informāciju un 10 dienu laikā pēc tās saņemšanas izvērtē (saskaņo) precizēto pārskatu vai informāciju.

46. Lai pasūtītājs varētu noteikt zaudējumu kompensācijas apmēru un izvērtēt pārvadātāja aprēķināto zaudējumu pamatotību atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam un šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētajam pārskatam, kā arī 32.3. un 32.4.apakšpunktā minētajai informācijai, pasūtītājs ņem vērā:

46.1. pārvadātāju grāmatvedības organizācijas dokumentos noteikto, tai skaitā šo noteikumu 28. un 29.punktā minēto informāciju, kontu plānus, to kodu un simbolu lietošanas noteikumus, krājumu vērtēšanas metodes, ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu) uzskaites, nolietojuma un vērtības norakstīšanas metodes;

46.2. pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas aprakstus par procesiem pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

46.3. personāla vadības sistēmas aprakstus.

47. Zaudējumu kompensācijas apmēru precizē katru ceturksni saskaņā ar šo noteikumu 39.punktā noteikto zaudējumu aprēķināšanas metodi.

48. Pārvadātājam izmaksā kompensāciju, ņemot vērā atbilstoši šo noteikumu 39.punktam aprēķinātos faktiskos zaudējumus, ja pasūtītājs ir noteicis tarifus (braukšanas maksu) un zaudējumu kompensācijas apmērs nesedz faktiskos zaudējumus.

49. Zaudējumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt aprēķināto faktisko zaudējumu apmēru, ja pārvadātājs ir ievērojis pasūtītāja noteiktos tarifus (braukšanas maksu).

50. Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības piešķirtas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktās sabiedriskā transporta pakalpojuma līgumcenas un faktiski gūto ieņēmumu starpībai.

51. Pēc kompensācijas apmēra precizēšanas saskaņā ar šo noteikumu 47., 48. un 50.punktu pārvadātājs un pasūtītājs sastāda salīdzināšanas aktu un pasūtītājs paredz kompensācijas izmaksas kārtību:

51.1. ja izmaksātā kompensācija ir bijusi mazāka nekā zaudējumi, starpība izmaksājama turpmākajos mēneša maksājumos;

51.2. ja izmaksātā kompensācija pārsniegusi zaudējumus, starpība ieturama turpmākajos mēneša maksājumos.

52. Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētajā gadījumā viena mēneša maksājums nevar būt lielāks par iepriekšējā ceturkšņa divu mēnešu vidējo maksājuma apmēru.

53. Ievērojot šo noteikumu 45.punktā noteiktās prasības, precizēto zaudējumu kompensāciju izmaksā:

53.1. Satiksmes ministrija – pārvadātājam, republikas pilsētas pašvaldībai un plānošanas reģionam līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša desmitajam datumam;

53.2. republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions – pārvadātājam līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam;

53.3. Satiksmes ministrija, republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions – pārvadātājam par pārskata gadu 30 dienu laikā.

54. Šo noteikumu 40.punktā noteikto peļņu par pārskata gadu izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 33.2.2.apakšpunktā noteiktā pārskata saņemšanas un 45.punktā minēto nosacījumu izpildes.

55. Ja pārskata gada laikā izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru:

55.1. pasūtītājs pārmaksāto kompensācijas daļu ieskaita nākamajā pārskata periodā, ja pārmaksa nepārsniedz 10 % no kopējā pārskata gada kompensācijas apmēra;

55.2. pasūtītājs piedzen no pārvadātāja pārmaksātos līdzekļus, ja tie pārsniedz 10 % no kopējā pārskata gada faktiski aprēķinātās kompensācijas apmēra. Atmaksātos līdzekļus pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt cita pārvadātāja pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai.

56. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigās pasūtītājs un pārvadātājs veic gala norēķinu.

57. Ja tiek lauzts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums:

57.1. pārvadātājs atmaksā pasūtītājam pārmaksātos līdzekļus, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru, un pasūtītājs novirza minētos līdzekļus citu pārvadātāju zaudējumu kompensēšanai;

57.2. pasūtītājs izmaksā zaudējumu kompensāciju, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā zaudējumu kompensācijas apmērs ir bijis mazāks par faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru.

VII. Uzraudzība un kontrole

58. Kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību kontrolē Satiksmes ministrija un pasūtītājs.

59. Šo noteikumu 58.punktā paredzēto kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles nodrošināšanai Satiksmes ministrija izveido komisiju.

60. Komisijas lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

61. Komisija izskata un izvērtē Autotransporta direkcijas konstatētos pārkāpumus republikas pilsētu pašvaldību un plānošanas reģionu darbībā, jautājumus, kas saistīti ar pārvadātāju, ar republikas pilsētu pašvaldībām un plānošanas reģioniem nepieciešamo finansējumu zaudējumu kompensācijai un citus ar zaudējumu kompensācijas aprēķināšanu, piešķiršanu un izmaksāšanu saistītus jautājumus. Komisiju sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

62. Komisijas sastāvā ir divi Satiksmes ministrijas pārstāvji, divi Autotransporta direkcijas pārstāvji, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas pārstāvis un pa vienam pārstāvim no katra plānošanas reģiona.

63. Ja konstatēti pārkāpumi pārvadājumu veikšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un ir pamatotas aizdomas par kompensācijas saņemšanas tiesiskumu, pasūtītājs:

63.1. aptur kompensāciju apmēra aprēķināšanu un aiztur aprēķināto kompensāciju izmaksu;

63.2. precizē kompensāciju aprēķinus un piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto soda sankciju;

63.3. ietur nepamatoti izmaksāto kompensācijas daļu no nākamās kompensācijas;

63.4. nosaka termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumi;

63.5. izskata jautājumu par nepieciešamību lauzt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

64. Ja pārvadātājs šajos noteikumos noteiktos pārskatus pasūtītājam iesniedz, neievērojot noteiktos termiņus, pasūtītājs aiztur šo noteikumu 43.punktā noteiktos kompensācijas maksājumus. Kompensācijas izmaksu atsāk tikai pēc šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētā pārskata un 32.3. un 32.4.apakšpunktā minētās informācijas iesniegšanas un izvērtēšanas. Ja pārvadātājam minētās kompensācijas aizturēšanas dēļ ir radušies papildu zaudējumi, tie uzskatāmi par pārvadātāja pašrisku.

65. Pasūtītājam ir tiesības:

65.1. iepazīties ar pārvadātāja organizēto pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un tai nepieciešamo materiāltehnisko resursu bāzi, arī pārvadātājam piederošo vai lietošanā esošo sabiedrisko transportlīdzekļu izmantošanu un to aprīkojumu;

65.2. iepazīties ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto ieņēmumu un izmaksu atsevišķo uzskaiti, kā arī ar grāmatvedības un citiem ar aprēķiniem un maksājumiem saistītajiem dokumentiem, kas pamato saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un uzziņas;

65.3. pieprasīt no pārvadātāja šajos noteikumos minētos dokumentus, gada pārskatus, citus nepieciešamos dokumentus, izskatīt tos, kā arī pieprasīt un saņemt paskaidrojumus.

66. Autotransporta direkcijai ir tiesības iepazīties ar republikas pilsētas pašvaldībās un plānošanas reģionos veikto kompensāciju aprēķināšanas kārtību un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtību, piekļūt dokumentiem un pieprasīt atbildīgo darbinieku paskaidrojumus.

67. Autotransporta direkcijas darbiniekiem ir tiesības veikt atbilstoši šo noteikumu 65.punktam noteiktās darbības pārvadātāja uzņēmumā, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās vai pilsētas nozīmes maršrutos.

68. Ja tiek konstatēts, ka kompensāciju izmaksa republikas pilsētu pašvaldībās un plānošanas reģionos neatbilst tiesību aktos noteiktajiem mērķiem un kārtībai vai konstatēti pārkāpumi kompensāciju aprēķināšanā vai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā, Autotransporta direkcija par to informē Satiksmes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

69. Satiksmes ministrija, pamatojoties uz komisijas lēmumu, var noteikt termiņu, līdz kuram republikas pilsētu pašvaldībām un plānošanas reģioniem jānovērš konstatētie pārkāpumi, un uzdot Autotransporta direkcijai aizturēt republikas pilsētu pašvaldībām un plānošanas reģioniem paredzētā finansējuma izmaksu. Ja republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nenovērš pārkāpumus, aizturēto finansējumu neizmaksā.

VIII. Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodika

70. Ja pasūtītājs nenosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu), to nosaka pārvadātājs un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai (2.pielikums). Ja pārvadātājs nosaka abonementa maksu, pārvadātājs to iesniedz pasūtītājam saskaņošanai kopā ar šo noteikumu 79.punktā minēto informāciju.

71. Pārvadātājs mēnesi pirms tarifa (braukšanas maksas) maiņas iesniedz pasūtītājam informāciju par prognozēto tarifu (braukšanas maksu).

72. Pārvadātājs veic visu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru apgrozības uzskaiti. Pasažieru apgrozība (pasažieru kilometri) ir visu pasažieru veikto attālumu (nobraukto kilometru) summa.

73. Pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs veic pārvadāto pasažieru (braucienu skaita) uzskaiti.

74. Pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksu) aprēķina katram pārvadājumu veidam, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu.

75. Tarifu (braukšanas maksu) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos nosaka saskaņā ar vienu no šādām metodēm:

75.1. maksa par pasažiera veikto attālumu – maksa par pasažiera veikto attālumu starp tarifa pieturām;

75.2. maksa par zonu (joslu) – maksa par maršruta posmu, kas var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam;

75.3. abonementa maksa par noteiktu termiņu ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem.

76. Nosakot tarifu (braukšanas maksu) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, pārvadātājam ir tiesības:

76.1. kombinēt šo noteikumu 75.punktā minētās tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodes;

76.2. par nepilnu zonu (joslu) noteikt tādu pašu tarifu (braukšanas maksu) kā par pilnu zonu (joslu);

76.3. noteikt dažādus tarifus (braukšanas maksu) dažādiem sabiedriskā transporta veidiem, dažādos maršrutos un dažādos laika periodos;

76.4. piemērot atlaides turp–atpakaļ virziena biļetēm, grupas biļetēm un bagāžas biļetēm, kā arī ieviest braukšanas maksas atlaides citu veidu biļetēm;

76.5. noteikt iekāpšanas (sākuma) tarifu, kas pilsētas nozīmes maršruta robežās nav mazāks par attiecīgajā pilsētā noteikto tarifu (braukšanas maksu).

77. Pārvadātājs ir tiesīgs noteikt papildu maksu un iekļaut to tarifā (braukšanas maksā) par šādiem pasažieru pārvadājumu uzlabojumiem pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos:

77.1. par ātrumu, ja ceļā pavadītais laiks ir būtiski samazināts salīdzinājumā ar pārvadājuma laiku citos sabiedriskajos transportlīdzekļos šajā maršrutā;

77.2. par pasažieriem nodrošinātām papildu ērtībām, ja sabiedriskā transportlīdzekļa iekārtojums ir uzlabots un tas ievērojami atšķiras no citu sabiedrisko transportlīdzekļu salona iekārtojuma (piemēram, dzērienu automāti, televīzija, internets);

77.3. par biļetes pārdošanu sabiedriskajā transportlīdzeklī, ja pasažieriem tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļeti iekāpšanas stacijā vai pieturas punktā, kā arī citās biļešu izplatīšanas vietās pilsētas nozīmes maršrutos.

78. Tarifu (braukšanas maksu) pilsētas nozīmes maršrutos nosaka atbilstoši šādām metodēm:

78.1. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam vienā maršrutā (bez braukšanas attāluma ierobežojuma);

78.2. abonementa maksa ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem noteiktam termiņam;

78.3. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – zonas (joslas) biļete vienā vai vairākos maršrutos vai pārvadājumos vienas zonas (joslas) ietvaros;

78.4. vienreizēja braukšanas maksa (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – laika biļete vienā vai vairākos maršrutos vai viena vai vairāku veidu pārvadājumos noteiktā laika intervālā ar tiesībām pārsēsties;

78.5. vienreizēja braukšanas maksa šo noteikumu 78.1., 78.3. un 78.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, nosakot sezonas vai laika ierobežojumus (piemēram, nakts, diena).

79. Pārvadātājs, nosakot abonementa maksu:

79.1. ņem vērā vidējo braucienu skaitu attiecīgajā periodā un piemērojamās atlaides lielumu;

79.2. ir tiesīgs palielināt abonementa maksas atlaidi.

80. Ja pārvadātājs atbilstoši šo noteikumu 76.4.apakšpunktam piemēro atlaides, kas pārsniedz pasūtītāja noteiktās atlaides, un atbilstoši šo noteikumu 79.2.apakšpunktam atlaides lielums pārsniedz vidējo braucienu skaitu (ir mazāks nekā ar pasūtītāju saskaņotais vidējais braucienu skaits), ar minēto atlaidi saistītie zaudējumi un izdevumi uzskatāmi par pārvadātāja pašrisku.

81. Vienlaikus lietojot šo noteikumu 75.1. un 76.5.apakšpunktā minētās tarifu noteikšanas metodes, maksu par braucienu aprēķina, reizinot pasažiera brauciena attālumu ar tarifu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 75.1.apakšpunktam, un pieskaitot sākuma tarifu.

82. Reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos viena pasažieru kilometra pašizmaksu nosaka, izmantojot šādu formulu:

T(pas. km) =

I

, kur

pas. km

I – prognozētās pasažieru pārvadājumu kopējās izmaksas (latos). Kopējo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā noteikto izmaksu apmēru saskaņā ar pārvadātāja apstiprināto izmaksu sadales metodiku atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

pas. km – prognozētie pasažieru kilometri. Pasažieru kilometrus nosaka šādi:

82.1. ja pārvadājumi iepriekš nav veikti, ņem vērā pasūtītāja noteiktos pasažieru kilometrus attiecīgajam pārvadājumam;

82.2. pamatojoties uz aprēķiniem un pārvadātāja pieredzi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iepriekšējā periodā, – prognozēto pārvadāto pasažieru skaitu reizina ar vidējo pārvadājumu attālumu vai prognozētos ieņēmumus dala ar pārvadājumā noteikto tarifu (braukšanas maksu). Ja pārvadājumā ir noteikti diferencēti tarifi, pasažieru kilometri ir visu pasažieru veikto attālumu summa, ko uzskaita pārvadātājs.

83. Pilsētas nozīmes maršrutos nosaka viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu. To aprēķina, prognozētās kopējās izmaksas (latos) attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu.

84. Maksu par bagāžas pārvadāšanu, kuru pārvadā bagāžas nodalījumā, un dzīvnieku pārvadāšanu nosaka pārvadātājs, ja pasūtītājs nav noteicis tarifus (braukšanas maksu). Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam.

IX. Noslēguma jautājumi

85. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumus Nr.672 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 175.nr.).

86. Šajos noteikumos paredzētās plānošanas reģiona funkcijas līdz 2009.gada 31.decembrim pilda rajonu pašvaldības vai rajonu pašvaldību institūcijas, kas turpina īstenot rajonu pašvaldību kompetenci.

87. Šajos noteikumos noteikto plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā pilsētas nozīmes maršrutos plānošanas reģioni turpina īstenot līdz 2009.gada 31.decembrim.

88. Šo noteikumu 29.punktā noteikto sabiedrisko transportlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku nolietojuma un to vērtības aprēķināšanai saskaņā ar lineāro metodi piemēro visiem sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas iegādāti pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

89. Ja pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā, kas noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, noteicis citu sabiedrisko transportlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, kā arī nolietojuma un to vērtības aprēķināšanas kārtību, līgumā noteikto sabiedriskā transportlīdzekļa norakstīšanas metodi piemēro līdz sabiedriskā transportlīdzekļa amortizācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

90. Šo noteikumu 32.3.apakšpunktā noteikto informāciju iesniedz pasūtītājam līdz minētās informācijas saņemšanas iespējai vienotā biļešu tirdzniecības sistēmā.

91. Šo noteikumu 40.punktā noteikto peļņas apmēru un norēķinu kārtību saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu piemēro ar 2010.gadu. Pasūtītājam un pārvadātājam rakstiski vienojoties, šo punktu var piemērot ar 2009.gadu. Ja pasūtītājs un pārvadātājs nevienojas, pārvadātājam peļņas apmēru par 2009.gadu nosaka, ieņēmumus reizinot ar peļņas procentu, ko aprēķina, summējot 2,5 % un Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju iepriekšējā gada peļņas likmes vidējo vērtību procentos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226
Degvielas (energoresursu) patēriņa aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli atbilstoši šā pielikuma metodikai. 

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka atbilstoši šādai metodikai:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņu (100 km nobraukumam) atbilstoši šā pielikuma 2.punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Degvielas patēriņš (litri/100 km) =

Ax 100
B1 – B

4. Degvielas patēriņu var noteikt eksperimentāli, ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm).

5. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (kWh/10 tūkst. t-km bruto) =

Patēriņš (kWh)

x 10, kur
Tūkst. t-km bruto

Tūkst. t-km bruto =vagonu km x vagonu masa tonnās
1000

6. Degvielas patēriņa normu dīzeļvilcieniem nosaka, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (litri/10 tūkst. t-km bruto) =

Patēriņš (litri)x 10, kur
Tūkst. t-km bruto

Tūkst. t-km bruto =

vagonu km x vagonu masa tonnās

1000

7. Visus aprēķinus un darbības, ko veic degvielas vai energoresursu patēriņa normas noteikšanai eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226
Prognozēto izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti  □
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti  □
Pilsētas nozīmes maršruti  □
(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

 

Maršruta numurs

Nobraukums (km)

Tehniskais nobraukums (km)

Pasažieri

Bez maksas pārvadātie pasažieri

Pasažieru kilometri

Izmaksas

Ieņēmumi

Pašizmaksa uz 1 km

Viena pasažieru kilometra pašizmaksa

Viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksa

Tarifs

Braukšanas maksa pilsētas nozīmes maršrutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Pārvadājuma veidā kopā:Norādījumi pārskata aizpildīšanai

Aprēķinus veic atsevišķi par pārvadājuma veidu, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu, kur aprēķinus veic atsevišķi par katru maršrutu un kopā par pārvadājuma veidiem.

1.aile – pārvadājuma veida (reģionālais starppilsētu nozīmes, reģionālais vietējās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršruts) maršruta kods.

2.aile – prognozētais nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri).

3.aile – tehniskais nobraukums jeb nulles nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri), kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām (piemēram, nobraukums no bāzes vai stāvlaukuma līdz maršruta sākumpunktam, nobraukums no maršruta galapunkta līdz bāzei vai stāvlaukumam, nobraukums no tehniskās apskates vietas, mazgātavas, remonta vai apkopes vietas vai uz to).

4.aile – prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits.

5.aile – prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits, kam ir tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu bez maksas.

6.aile – aprēķinātie (noteiktie) pasažieru kilometri (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem).

7.aile – prognozētās kopējās izmaksas.

8.aile – prognozētie ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa).

9.aile – viena kilometra pašizmaksas aprēķins (7.aile/2.aile).

10.aile – viena pasažieru kilometra pašizmaksas aprēķins (7.aile/6.aile) (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem).

11.aile – viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksas aprēķins (7.aile/4.aile) (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem).

12.aile – prognozēto tarifu (braukšanas maksu) nosaka, ņemot vērā viena pasažieru kilometra pašizmaksu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem). Tarifu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

13.aile – prognozēto braukšanas maksu pilsētas nozīmes maršruta tīklā nosaka, ņemot vērā viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem). Tarifu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226
Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti  □
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti  □
Pilsētas nozīmes maršruti  □
(vajadzīgo atzīmēt ar x) 


 

(sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāja nosaukums)


(juridiskā adrese)


(pārvadātāja reģistrācijas kods)


(pārvadātāja nosaukums)


(pārvadātāja juridiskā adrese un pasta adrese)

  

 

Pārskats par 20__.gada ___.ceturksni

Nr.p.k.

Rādītāja nosaukums

Aprēķins par pasūtījuma līgumā noteikto maršrutu tīklu

1.Ieņēmumi
2.Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
3.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
4.Ieņēmumi kopā (1. + 2. + 3.)
5.Materiālu izmaksas kopā (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.)
5.1.Izejvielas, materiāli
5.2.Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli
5.3.Degviela (energoresursi)
5.4.Riepas/riteņu pāri
6.Personāla izmaksas kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.)
6.1.Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem
6.2.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas transportlīdzekļu vadītājiem
6.3.Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
6.4.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
6.5.Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas
7.Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas kopā (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5. + 7.6.)
7.1.Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļa reģistrēšana
7.2.Uzturēšanas izmaksas
7.3.Remonta izmaksas
7.4.Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)
7.5.Citi pakalpojumi
7.6.Citas saimnieciskās darbības izmaksas
8.Līdzekļu vērtību norakstīšana kopā (8.1. + 8.2. + 8.3.)
8.1.Sabiedriskie transportlīdzekļi
8.2.Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
8.3.Citi pamatlīdzekļi
8.4.Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
9.Administrācijas izmaksas kopā (9.1. + 9.2. + 9.3. + 9.4. + 9.5. + 9.6. + 9.7.)
9.1.Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai
9.2.Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai
9.3.Pārējās administrācijas izmaksas
10.Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
11.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10.)

 

Maršrutu tīklā veiktais nobraukums  (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri)
Tehniskais nobraukums

 


  

(datums)

 

(atbildīgās personas amats, vārds un uzvārds)


  

 

(paraksts)


  
 

(tālruņa numurs)

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem aizpilda:

1.1. ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" 35.punktā noteiktās prasības;

1.2. atsevišķi par maršrutu tīklā kopā saņemtajiem ieņēmumiem un izmaksām, tai skaitā izdevumiem, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

2. Aizpildot pārskatu:

2.1. ieņēmumu posteņos iekļauj tikai tos ieņēmumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

2.2. izmaksu posteņos iekļauj tikai tās tiešās un netiešās izmaksas, kas ir nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildei un radušās, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. Izmaksu posteņos iekļaujamas arī tās izmaksas, kas pārvadātājam nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, tehnisko nobraukumu izdevumi.

3. Pārvadātājs papildus pārskatā iekļaujamai informācijai var norādīt arī citu nepieciešamo informāciju.

4. Pārskatā neiekļauj:

4.1. soda naudas, kas pārvadātājam piemērotas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma neizpildi vai normatīvo aktu neievērošanu;

4.2. uzkrājumus, kas paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības;

4.3. reprezentācijas izdevumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

4.4. uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus;

4.5. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmumu dalību finanšu instrumentu tirgū, starptautiskajās sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās un citās iestādēs, kuras nepārstāv ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus.

5. Pārskata rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja pārskats sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.rindaIeņēmumi

Neto ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku vai bagāžas biļešu) pārdošanas. Pasūtītāja izmaksātās zaudējumu un izdevumu kompensācijas, kā arī citas kompensācijas neuzrāda.
2.rindaIepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums

Norāda ieņēmumus, kas attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā".
3.rindaPārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību (sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana), piemēram, ieņēmumi par reklāmas izvietošanu, papildu komforta nodrošināšana – preses izdevumu, informatīvo bukletu pārdošana, ieņēmumi no līgumsodu iekasēšanas.
4.rindaIeņēmumi kopā
5.rindaMateriālu izmaksas
5.1.rindaIzejvielas, materiāli

Izejvielu, materiālu iegāde un ar to saistītās izmaksas.
5.2.rindaRezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli

Rezerves daļu un citu ekspluatācijai nepieciešamo materiālu iegāde un ar to saistītās izmaksas.
5.3.rindaDegviela (energoresursi)

Degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna, gāzes) iegādes izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kā arī elektroenerģijas iegādes izmaksas elektrotransporta piedziņai.
5.4.rindaRiepas/riteņu pāri

Riepu (autobusiem, trolejbusiem) vai riteņu pāru (tramvajiem, vilcieniem) iegādes un to atjaunošanas darbu izmaksas.
6.rindaPersonāla izmaksas (nenorāda administrācijas personāla izmaksas)
6.1.rindaAtlīdzība par darbu sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem

Darba samaksa sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu saskaņā ar pārvadātāja norādīto darba algas aprēķina metodiku.
6.2.rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
6.3.rindaAtlīdzība par darbu citiem darbiniekiem

Darba samaksa par darbu citiem darbiniekiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu, piemēram, remontstrādniekiem, kasieriem, operatoriem, sabiedriskā transporta kontrolieriem.
6.4.rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem, piemēram, remontstrādniekiem, kasieriem, operatoriem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
6.5.rindaCitas sociālās nodrošināšanas izmaksas

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas, piemēram, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un citi pabalsti, ja tādi ir paredzēti, slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.
7.rindaPārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas
7.1.rindaSabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļa reģistrēšana

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšanu, licenču, transportlīdzekļu reģistrēšanu, tehniskās apskates veikšanu.
7.2.rindaUzturēšanas izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar palīgtelpu uzturēšanu (piemēram, remontdarbnīcām, stāvvietām un mazgātavām izmantotā elektrība, nomas maksājumi, komunālie maksājumi).
7.3.rindaRemonta izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu apkalpošanu vai remontu.
7.4.rindaMaksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)

Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību) autoostās, stacijās vai citās vietās.
7.5.rindaCiti pakalpojumi

Izmaksas, kas saistītas ar pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, maksa par iebraukšanu autoostās, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.
7.6.rindaCitas saimnieciskās darbības izmaksas

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav minētas 7.1.–7.5.rindā un kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, vai izriet no tā, piemēram, mazvērtīgā inventāra izmaksas, operatīvā līzinga maksājumi, transportlīdzekļu nomas maksājumi.
8.rindaLīdzekļu vērtības norakstīšana
8.1.rindaSabiedriskie transportlīdzekļi

Tikai to transportlīdzekļu nolietojums un norakstīšana, kas saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu ir izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā.
8.2.rindaSabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra (piemēram, kases aparātu, kafijas automātu) nolietojums un norakstīšana.
8.3.rindaCiti pamatlīdzekļi

To pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana, kas ir izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai remontdarbnīcās, mazgātavās, stāvvietās.
8.4.rindaProcentu maksājumi
Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas izmantoti sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei, arī finanšu līzinga procentu maksājumi.
9.rindaAdministrācijas izmaksas
9.1.rindaAtlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai

Darba samaksa par darbu administrācijas personālam un administrācijai saskaņā ar darba līgumu un/vai darba koplīgumu.
9.2.rindaSociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai

Sociālās nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
9.3.rindaPārējās administrācijas izmaksas

Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar administratīvo telpu uzturēšanu, pamatlīdzekļu nolietojumu un norakstīšanu, transporta izdevumi, sakaru izdevumi, juridiskie vai revidentu pakalpojumi).

10.rinda

Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas

Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar sabiedrisko transportlīdzekļu iegādi.

11.rinda

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

Pārskata periodā gūtā peļņa vai zaudējumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas.
Satiksmes ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226
Informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem
Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti  □
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti  □
Pilsētas nozīmes maršruti  □
(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

 

Nr. p.k.

Pasažieru kategorija

Noteiktās atlaides
(%)

Pārvadāto pasažieru skaits

Pasažieru kilometri

Ieņēmumi bez PVN
(Ls)

Kompensācijas apmērs (Ls)

saņemtie

nesaņemtie

aprēķināts

izmaksāts


A

B

C

D

E

F

G

H


Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda pārvadātāji, kuriem pasūtītājs piešķīris tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, piemērojot pasūtītāja noteiktos braukšanas tarifus.

2. Ja pasūtītājs ir noteicis tarifus dažādām pasažieru kategorijām, norāda informāciju par katru kategoriju atsevišķi.

3. Informāciju par pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kurām ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, norāda kopā pa piemērotajām atlaižu grupām (piemēram, 100 % vai 50 % atlaides).

A aile – pasažieru kategorijas nosaukums (piemēram, pasažieri bez braukšanas maksas atvieglojumiem vai pensionāri, kas vecāki par 75 gadiem).

B aile – pasažieru kategorijai piemērotās atlaides procentos (piemēram, pensionāriem, kas vecāki par 75 gadiem, 100 % atlaide no biļetes cenas (abonementa biļetes cenas)).

C aile – pārvadāto pasažieru skaits. Ja pasažieriem tiek pārdotas abonementa biļetes un netiek uzskaitīts katrs pasažiera brauciens, tad norāda vidējo braucienu skaitu, kas noteikts, aprēķinot abonementa biļetes cenu.

D aile – uzskaitītie (aprēķinātie) pasažieru kilometri, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" 82.2.apakšpunktu. Pasažieru pārvadājumos pilsētas nozīmes maršrutu tīklā D aili neaizpilda.

E aile – ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, abonementa biļetēm, kurus pārvadātājs saņem no pasažiera. Norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

F aile – nesaņemtā ieņēmumu daļa, kuru pārvadātājs nav saņēmis sakarā ar noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu.

G aile – aprēķinātais kompensācijas apmērs latos par zaudējumiem, kas radušies, nosakot braukšanas tarifus, tajā skaitā arī par braukšanas maksas atvieglojumiem.

H aile – pasūtītāja izmaksātais kompensācijas apmērs latos sakarā ar braukšanas tarifu regulēšanu un par braukšanas maksas atvieglojumiem.

G un H aili neaizpilda par to pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kas izmanto sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226
Informācija par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 20 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas

Nr.p.k.

Maršruts (numurs un nosaukums)

Maršruta kopējais garums (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā
(km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā
(%)

Kopējie izdevumi maršrutā

Kopējie ieņēmumi maršrutā

Kopējie zaudējumi maršrutā

Aprēķinātā peļņa

Nepieciešamā dotācija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Kopā:Aizpildīšanas kārtība

2.aile – maršruta numurs un nosaukums.

3.aile – maršruta kopējais garums (kilometros).

4.aile – maršruta daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (kilometros).

5.aile – maršruta daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (procentos).

6.aile – kopējie izdevumi maršrutā.

7.aile – kopējie ieņēmumi maršrutā, tai skaitā pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

8.aile – kopējie zaudējumi maršrutā, kurus nosaka, no izdevumiem atņemot ieņēmumus (6.aile – 7.aile).

9.aile – aprēķinātā peļņa (7.aile x Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" 40.punktā noteiktais peļņas procents). Peļņas daļu aprēķina, iesniedzot pārskatu par kalendāra gadu.

10.aile – nepieciešamās dotācijas apjoms, kuru nosaka, kopējos zaudējumus un peļņas daļu reizinot ar maršruta daļu pašvaldības administratīvajā teritorijā ((8.aile + 9.aile) x 5.aile).

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1226Pieņemts: 26.10.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009.Zaudē spēku: 09.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 20.11.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200797
21.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)