Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1218

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 49.§)
Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis­trijas (turpmāk – ministrija) valsts budžeta apakšprogrammā 25.01.00 “Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” vienreizējās dotācijas (turpmāk – dotācija) piešķiršanas kārtību no valsts budžeta finanšu līdzekļiem maksājumu veidā pašvaldību infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 15. un 16.punktu, kā arī dotācijas izlietošanas kārtību.

2. Dotāciju izlieto:

2.1. pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai un līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai;

2.2. nekustamā īpašuma iegādei, ja tas nepieciešams pašvaldības darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei;

2.3. autobusu iegādei sko­lēnu pārvadāšanai.

3. Dotāciju piešķir pašvaldībām nepieciešamo izdevumu (rēķinu samaksai) segšanai konkrētajā saimnieciskajā gadā.

II. Dotācijas piešķiršanas kārtība

4. Lai saņemtu dotāciju, pašvaldība ministrijā iesniedz:

4.1. novadā apvienoto vietējo pašvaldību 2007.gadā pieņemtos lēmumus par novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā vai novadā iekļauto vietējo pašvaldību lēmumus par novada izveidi, ja administratīvi teritoriālajā reformā novads izveidots līdz 2009.gada 31.janvārim;

4.2. lēmumu par dotācijas pieprasīšanu (norāda infrastruktūras objektus prioritārā secībā un katram objektam nepieciešamo izmaksu tāmi);

4.3. infrastruktūras objekta īpašuma kadastra numuru, ja infrastruktūras objekts ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

4.4. rēķinu, maksājuma uzdevumu kopijas, kas apliecina, ka dotācija nepieciešama šo noteikumu 2.punktā minēto mērķu īstenošanai;

4.5. pieņemšanas un nodošanas aktu, ja infrastruktūras objekts ir pabeigts;

4.6. citu informāciju (pēc ministrijas pieprasījuma), kas apliecina, ka:

4.6.1. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izman­tojami pašvaldības funkciju izpildei;

4.6.2. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, tiks pielāgoti personām ar kustību, redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem un nodrošinās iespēju pārvietoties vidē, ja to prasa atbilstošā plānotā būves funkcija;

4.6.3. infrastruktūras objekta pabeigšanai tiks nodrošināts nepieciešamais kopējais finansējums (norāda konkrētus finanšu avotus), ja infrastruktūras objekta attīstībai nepieciešamais finansējums vairākkārt pārsniedz dotācijas apmēru;

4.7. nekustamā īpašuma novērtējumu (kas veikts ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem) un nodomu protokolu par nekustamā īpašuma iegādi, ja dotāciju paredzēts izlietot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajam mērķim;

4.8. iegādājamā autobusa tehnisko specifikāciju, ja dotāciju paredzēts izlietot šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajam mērķim;

4.9. paziņojumu par pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

5. Lai izvērtētu dotācijas piešķiršanu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk – ministrs) izveido komisiju sešu cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārstāvjus.

6. Komisija pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un mēneša laikā sniedz ministram priekšlikumu par dotācijas piešķiršanas pamatotību.

7. Pamatojoties uz komisijas sniegto priekšlikumu, ministrs divu nedēļu laikā pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt dotāciju.

8. Dotāciju piešķir, pamatojoties uz ministra rīkojumu. Rīkojumā norāda:

8.1. dotācijas saņēmēju;

8.2. dotācijas apmēru;

8.3. infrastruktūras objektus, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju.

9. Komisija sniedz priekšlikumu nepiešķirt dotāciju vai ministrs atsaka piešķirt dotāciju, ja:

9.1. pašvaldība nav iesniegusi visus šo noteikumu 4.punktā minē­tos dokumentus;

9.2. pašvaldība sniegusi nepilnīgu informāciju;

9.3. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, nav ilgtspējīgi izmantojami novadu pašvaldības funkciju izpildei.

10. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajos gadījumos, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas iesniedz ministrijā precizētu informāciju.

11. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 9.3.apakš­punktā minētajā gadījumā, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas iesniedz ministrijā tādu infrastruktūras objektu sarakstu, kas ir ilgtspējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

12. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc ministra rīkojuma parakstīšanas pārskaita piešķirto dotāciju attiecīgās pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

III. Dotācijas izlietošanas uzraudzība

13. Pēc dotācijas piešķiršanas attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (pielikums). Pārskatam pievieno izdevumus pamatojošus dokumentus (noslēgto līgumu kopijas par pašvaldības infrastruktūras objektu iegādi, projek­tēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, preču pavadzīmju un rēķinu kopijas, kā arī objekta vai tā daļas pieņemšanas un nodošanas aktu kopijas).

14. Iesniegtā pārskata atbilstību piešķirtās dotācijas izlietojumam pārbauda aģentūra.

15. Ja dotācija netiek izlietota atbilstoši šo noteikumu 2.punktā paredzētajiem mērķiem, pašvaldība saskaņā ar ministra rīkojumu atmaksā piešķirto dotāciju valsts budžeta ieņēmumos.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Dotāciju, kas piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.248 “Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīs­tībai”, izlieto līdz 2010.gada 31.decembrim un tās izlietošanu uzrauga atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.432)

17. Dotāciju, kas piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.671 “Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai”, izlieto līdz 2010.gada 31.decembrim un tās izlietošanu uzrauga atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.432)

18. Dotāciju, kas piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novada pašvaldību infrastruktūras attīstībai”, izlieto līdz 2011.gada 31.decembrim un tās izlietošanu uzrauga atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1215)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr. 1218
Pārskats par piešķirtās dotācijas izlietojumu novada infrastruktūras attīstībai
01.JPG (40954 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1218Pieņemts: 20.10.2009.Stājas spēkā: 07.11.2009.Zaudē spēku: 23.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 06.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200221
{"selected":{"value":"05.01.2011","content":"<font class='s-1'>05.01.2011.-22.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.01.2011","iso_value":"2011\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2011.-22.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-04.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.01.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)