Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1213

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 34.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu mūžizglītības pieejamības paplašināšanai nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma.

2.1 Aktivitātes mērķa grupa ir nodarbinātas un pašnodarbinātas personas (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos):

2.1 1. vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

2.1 1.1. personai ir noteikta invaliditāte;

2.1 1.2. personai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;

2.1 1.3. persona ir atzīta par trūcīgu;

2.1 2. vecumā no 45 gadiem.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.108 redakcijā; sk. 58.punktu)

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā minētās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja – Eiropas Sociālā fonda atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros saņem 26 892 personas (tai skaitā 5 525 personas, izmantojot šo noteikumu 6.3 punktā minēto virssaistību finansējumu) – sasniegšanu, lai palielinātu pieaugušo dalību izglītības ieguvē (mērījumiem izmantojot Eurostat rādītāju "pieaugušo (25–64) dalība mūžizglītībā").

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. karjeras konsultēšanas pakalpojumi;

4.2. atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei (izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1 vai M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību);

4.3. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme) (izņemot neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1 vai M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību);

4.4. projekta administrēšana;

4.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.182 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.758)

4.1 Šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un finansēšanu un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.182 redakcijā)

4.2 Personu pirmreizēji iesaista profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvē, ja tā nav iepriekš ieguvusi izglītību profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās, kuras bezdarbniekiem un darba meklētājiem organizējusi šo noteikumu 10.punktā minētā iestāde, vai ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.114 redakcijā)

4.3 Personu var atkārtoti iesaistīt pieaugušo izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajā aktivitātē vai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātē "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai". Persona aktivitātes ietvaros var saņemt atbalstu tikai par vienu šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minēto izglītības programmas apguves veidu.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.758 redakcijā)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, to organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, izņemot šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

6.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

6.2 Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 742 415 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6.3 Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 6.2 punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 2 309 168,70 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 309 168,70 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

7.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

7.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu un palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

7.4. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

7.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

7.7. saskaņo šo noteikumu 50.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

7.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.2 punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 7.9.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

8.1. izstrādā vienošanās projektu;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

8.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projektu ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

8.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

8.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus par valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

8.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

8.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī par maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

8.9. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 49. un 51.punkta nosacījumus, bet 50.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina, ja tie ir saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 7.7.apakšpunktam;

8.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

8.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

8.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.758; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

10. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

11. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182)

12. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

12.1 Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 10 051 583,70 euro (ieskaitot šo noteikumu 6.3 punktā minēto virssaistību finansējumu).

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IV. Projektu iesniegumu atlase

13. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

14. Uzaicinājumā norāda:

14.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

14.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

14.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

14.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

15. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

15.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

15.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums, no projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas, kā arī telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

15.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

15.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

15.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

15.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 35., 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2, 40.4 un 42.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;

15.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

15.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

15.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

15.8. projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski uzaicinājumā norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 15.6.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

17. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

17.1. šo noteikumu 14.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

17.3. projekta iesniegums ir apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 6.2 punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 17.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

18. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

18.1. komisijas personālsastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji no Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas un komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

18.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā;

18.3. uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

18.4. uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īste­nošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus vai kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

19. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

20. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasībām. Šajā punktā noteiktos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

21. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

22. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

22.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

22.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo iegūstamo punktu skaitu.

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

24. Šo noteikumu 23.punktā noteiktais nosacījums var ietvert:

24.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

24.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu pa gadiem;

24.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 37.1, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 un 40.4 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.4. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.114; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.584; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 24.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

25.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no tiem šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, par kuru neizpildīšanu projekta iesniegumu noraida;

25.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

25.3. projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu.

26. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

27. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

28. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

29. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 23. un 24.punktu.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

30.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

30.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

31. Komisija izvērtē šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

32. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

33. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumu nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā noteiktā termiņa beigām.

34. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 26.punktā minētajam lēmumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

35. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

35.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

35.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

35.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

35.1.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

35.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

35.1.5. (svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182);

35.1.6. neparedzētās izmaksas;

35.1.7. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai;

35.2. netiešās izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

35.3. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.114; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534)

36. Šo noteikumu 35.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver apmācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei līdz 355,72 euro gadā vai neformālās izglītības programmas apguvei no 24 stundām līdz 159 stundām – līdz 4,27 euro par stundu, bet kopumā līdz 355,72 euro gadā (normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem minētā apmācību kupona pilna vērtība), ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

36.1. tai ir noteikta invaliditāte;

36.2. līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot, ja persona saņem vecuma pensiju priekšlaicīgi);

36.3. tai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;

36.4. tā ir atzīta par trūcīgu.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.758 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

36.1 Ja persona neatbilst šo noteikumu 36.punktā noteiktajiem kritērijiem, apmācību izmaksas sedz 70 procentu apmērā, nepārsniedzot 249 euro.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.463 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

37. Šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

37.2. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināma ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa;

37.3. projekta īstenošanā iesaistītā personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

37.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

37.5. atlīdzības (izņemot prēmijas un naudas balvas, pabalstus un kompensācijas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas par surdotulka un asistenta pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 37.4.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

37.1 Izmaksas šo noteikumu 37.5.apakšpunktā minētajiem pieaicinātajiem asistentiem nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ko izmaksā proporcionāli dienu skaitam, kad persona ar invaliditāti iesaistījusies pasākumā.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.584 redakcijā)

38. Šo noteikumu 35.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

39. Šo noteikumu 35.1.6.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.356 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

40.1 Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā noteikto izmaksu pozīciju finansējuma saņēmējs var paredzēt vienā no šādiem veidiem:

40.1 1. uzņēmuma līguma izmaksas kā attiecināmās netiešās izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārpakalpojuma veidā. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, papildus attiecināmas ir arī šādas netiešās izmaksas projekta vadības personāla uzturēšanai:

40.1 1.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.1 1.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

40.1 1.3. telpu īres un nomas izmaksas;

40.1 1.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.1 1.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.1 1.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.1 1.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

40.1 2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) kā neattiecināmās netiešās izmaksas projekta vadības personālam uz darba līguma pamata, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus, un šādas attiecināmās netiešās izmaksas:

40.1 2.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

40.1 2.2. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

40.1 2.3. telpu īres un nomas izmaksas;

40.1 2.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

40.1 2.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

40.1 2.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

40.1 2.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

40.2 Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā var mainīt šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu plānošanas veidu atbilstoši šo noteikumu 40.1 1. un 40.1 2.apakšpunktā noteiktajam, ievērojot, ka šo noteikumu 35.1.7. un 35.2.apakšpunktā minētās pozīcijas apmērs summējot nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr.534 redakcijā)

40.3 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 59.punktu)

40.4 Šo noteikumu 40.1 2.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, ko pieprasa no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedz 166 148,74 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

41. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182)

42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 6.2 punktā, neattiecina izmaksas:

43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2, 40.4 un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 37.1, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 35.1.7.apakšpunktā minētās izmaksas).

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.182 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.114; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.584; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā)

45. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

46. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

47. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

47.1 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz atbilstoši šo noteikumu 4.1 punktā minētajai aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtībai un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 50 % apmērā no attiecīgā līguma summas šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.584 redakcijā)

48. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka gadījumā, ja apmācības pakalpojumu sniedzējs slēdz apakšlīgumu par apmācību pakalpojumu sniegšanu, apakšlīguma summa nepārsniedz 10 procentu no apmācību pakalpojuma izmaksu summas.

49. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

50. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

50.1. projekta mērķi;

50.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

50.3. projekta īstenošanas termiņu;

50.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

50.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

50.1 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā šo noteikumu 6.3 punktā minēto virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī par maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

51. Nepārsniedzot šo noteikumu 36. un 36.1punktā, 37.4.apakšpunktā, 37.1, 38. un 39.punktā, 40.1 1.5. un 40.1 2.5.apakšpunktā un 40.2 un 40.4 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

51.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2., 35.1.3. un 35.1.4.apakšpunktā minētajām apakšpozīcijām un 35.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmo izmaksu apakšpozīcijas vai pozīcijas kopējās izmaksu summas;

51.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36., 36.1, 37. un 38.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2. un 35.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.4. šo noteikumu 39.punktā noteikto izmaksu pārdali;

51.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 40.1 1.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās izmaksu summas;

51.6. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 40.1 2.apakšpunktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās izmaksu summas.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.584; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

51.1 Šo noteikumu 4.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 6.3 punktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 6.3 punktā minēto virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos.

(MK 31.07.2012. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IX. Noslēguma jautājumi

52. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

53. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

54. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

55. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356)

56. Šo noteikumu 40.1 un 40.2 punktu piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.356 redakcijā)

57. Grozījumi šo noteikumu 36.1 punktā, kas noteic, ka, ja persona neatbilst šo noteikumu 36.punktā noteiktajiem kritērijiem, apmācību izmaksas sedz 70 procentu apmērā, nepārsniedzot 249 euro, stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā. Ja šo noteikumu 36.1 punktā minētā persona ir saņēmusi kuponu apmācību programmu apguvei līdz 2011.gada 30.jūnijam, apmācību izmaksas sedz 90 procentu apmērā, nepārsniedzot 320,15 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

58. Šo noteikumu 2.1 punktu nepiemēro attiecībā uz tām personām, kuras līdz minētā punkta spēkā stāšanās dienai pieteikušās dalībai šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās vai kuras uzsākušas dalību minētajās atbalstāmajās darbībās.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.108 redakcijā)

59. Šo noteikumu 6., 6.1, 12. un 40.3 punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1356 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213

(Pielikums grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.114; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.534; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi pielikuma 6.sadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)


Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(Pielikums grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.182; MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.356; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1356; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 15.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 6.2punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 12.1punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2 un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2 un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 44.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta iesnieguma mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.6.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.10.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.11.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu 46. un 47.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais nepiecieša­mais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

3.1.

Projekta iesniegums nodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus)

3.1.1. projekta iesniegums nodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus) – 8

8V

8 punkti

3.1.2. projekta iesniegums nenodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus) – 0

3.2.

Projekta iesniegumā ir ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms

3.2.1. projekta iesniegumā ir ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms – 4

4V

4 punkti

3.2.2. projekta iesniegumā nav ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms – 0

3.3.

Projekta iesniegumā ir paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai

3.3.1. projekta iesniegumā ir paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 4

4V

4 punkti

3.3.2. projekta iesniegumā nav paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 0

3.4.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

3.4.1. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2

6S

4 punkti

3.4.2. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2

3.4.3. Projekta iesniegums satur projekta iesniegumā plānoto projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2

3.4.4. Projekta iesniegums nesatur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi, projekta īstenošanas finanšu risku analīzi, projekta iesniegumā plānoto projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - 0

3.5.

Projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti

3.5.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 5

5V

3 punkti

3.5.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti– 3

3.5.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0

3.6.

Projekta izmaksu efektivitāti pamato projekta iesniegumā iekļautais vidējo izmaksu aprēķins vienas personas iesaistei pasākumā

3.6.1. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā nepārsniedz 275 latus - 5

5V

5 punkti

3.6.2. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā pārsniedz 275 latus - 0

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumus Nr.1213 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības pamatnostādņu īstenošanai””.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1213Pieņemts: 20.10.2009.Stājas spēkā: 28.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
199685
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2013","iso_value":"2013\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2013.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-20.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2012","iso_value":"2012\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2012.-07.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-16.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2011","iso_value":"2011\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2011.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-10.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-23.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2009","iso_value":"2009\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2009.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"