Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.135

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī (prot. Nr.40 2.p.)
Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 8.panta 2.1 daļu un 11.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā noguldījumu piesais­tītājs sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par garantētajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā, un kārtību, kādā Komisija nosaka noguldījumu piesaistītāja maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu.

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.

3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

4. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem reizi ceturksnī veic noguldījumu garantiju fondā maksājumu, kura apmērs ir 0,05 procenti no garantēto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī un kuram piemērots Komisijas saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktais korekcijas koeficients.

5. Komisija, nosakot korekcijas koeficientu, aprēķina rezultātu izsaka ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir “5” vai lielāks, otro ciparu aiz komata noapaļo uz augšu).

6. Ja noguldījumu piesaistītājs uzsācis darbību attiecīgajā kalendārajā gadā un nav rādītāju par tā darbību iepriekšējā kalendārajā gadā, Komisija nenosaka piemērojamo korekcijas koeficientu.

(Grozīts ar FKTK 30.12.2011. noteikumiem Nr.320)

7. Noguldījumu piesaistītājs maksājumus noguldījumu garantiju fondā veic Komisijas kontā Nr. LV40LACB0000000022365 Latvijas Bankā, kods LACBLV2X.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27)

II. Pārskata par garantētajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā sagatavošana

8. Noguldījumu piesaistītājs sagatavo ceturkšņa pārskatu “Pārskats par garantētajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā” (tālāk tekstā – ceturkšņa pārskats) atbilstoši veidlapai, kas ietverta šo noteikumu 1. pielikumā, un iesniedz to Komisijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27)

9. Ceturkšņa pārskatā atspoguļo informāciju par noguldījumu piesaistītājā esošajiem garantētajiem noguldījumiem, izņemot:

9.1. centrālo banku un noguldījumu piesaistītāju noguldījumus;

9.2. finanšu iestāžu noguldījumus;

9.3. to institūciju noguldījumus, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem;

9.4. tranzītfondus (saistības pret Latvijas Republikas valdību, kuras izriet no kredītiestādei piešķirtajiem speciālajiem fondiem tranzītkredītu izsniegšanai).

10. Ja noguldītājam vienā noguldījumu piesaistītājā ir vairāki garantētie noguldījumi, tad, aizpildot ceturkšņa pārskatu, visus viena noguldītāja garantētos noguldījumus summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

11. Ceturkšņa vidējo garantēto noguldījumu atlikumu aprēķina kā attiecīgo mēnešu garantēto noguldījumu atlikumu mēneša pēdējā darbdienā vidējo aritmētisko lielumu.

III. Korekcijas koeficienta noteikšana Latvijā reģistrētām bankām un ārvalstu banku filiālēm Latvijā

12. Komisija nosaka konkrētas Latvijā reģistrētas bankas un ārvalsts bankas filiāles Latvijā maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla pietiekamības rādītājus (K1, K2), likviditātes rādītājus (L1, L2, L3, L4), lielo riska darījumu rādītājus (R1, R2) un kredītportfeļa kvalitātes rādītājus (Q1, Q2, Q3), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27; FKTK 16.07.2014. noteikumiem Nr.141)

13. Kapitāla pietiekamības rādītāji:

13.1. kapitāla pietiekamības rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (tālāk tekstā – ES regula Nr. 680/2014), 1. pielikuma pārskata "C 03.00 – KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" (tālāk tekstā – pārskats CA3) rindai "050". Ja Komisija veic pašu kapitāla vai kapitāla prasību aprēķina korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs;

13.2. pirmā līmeņa kapitāla attiecību pret svērtajiem riska aktīviem (K2) nosaka, izmantojot:

13.2.1. pirmā līmeņa kapitāla kopsummu, ko nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 01.00 – PAŠU KAPITĀLS (CA1)" (tālāk tekstā – pārskats CA1) rindai "015";

13.2.2. svērtos riska aktīvus, ko nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 02.00 – PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (CA2)" rindai "010".

(Grozīts ar FKTK 16.07.2014. noteikumiem Nr.141)

14. Likviditātes rādītāji:

14.1. augsti likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos (L1) nosaka, izmantojot:

14.1.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

14.1.1.1. nauda kasē atbilstoši Komisijas 28.12.2009. noteikumu Nr. 195 "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – Likviditātes prasību izpildes noteikumi) 1. pielikuma “Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats” (tālāk tekstā – APT pārskats) 1010. pozīcijas 1. ailei,

14.1.1.2. prasības pret Latvijas Banku, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši APT pārskata 1030. pozīcijas 2. un 3. ailei,

14.1.1.3. prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši APT pārskata 1040. pozīcijas 2. un 3. ailei,

14.1.1.4. Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri atbilstoši APT pārskata 1061. pozīcijas 1. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitīta summa atbilstoši APT pārskata 1061. pozīcijas 10. ailei,

14.1.1.5. centrālās valdības parāda vērts­papīri atbilstoši APT pārskata 1062. un 1063. pozīcijas 1. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitīta summa atbilstoši APT pārskata 1062. un 1063. pozīcijas 10. ailei. Ja nepieciešams, rezultātu koriģē, ņemot vērā Likviditātes prasību izpildes noteikumu 3.3. punkta prasības;

14.1.2. kopējos aktīvus atbilstoši Latvijas Bankas 16.05.2014. noteikumu Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) 200000. pozīcijas 7. ailei, no kuras atskaitītas summas atbilstoši šā pārskata 370100. pozīcijas un 370500. pozīcijas 7. ailei;

14.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā šo noteikumu 14.1.1.5. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai;

14.3. nebankām izsniegto kredītu īpat­svaru kopējos aktīvos (L2) nosaka, izmantojot:

14.3.1. nebankām izsniegto kredītu atlikušo vērtību atbilstoši APT pārskata 1050. pozīcijas 1. ailei;

14.3.2. kopējos aktīvus atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000. pozīcijas 7. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitītas summas atbilstoši šā pārskata 370100. pozīcijas un 370500. pozīcijas 7. ailei;

14.4. pamatsaistību attiecību pret citiem aktīviem, kas nav augsti likvīdi (L3), nosaka, izmantojot:

14.4.1. pamatsaistības, kas ir:

14.4.1.1. noguldījumi ar atlikušo termiņu no 361 dienas atbilstoši APT pārskata 2020. pozīcijas 8. ailei,

14.4.1.2. 35 procenti no noguldījumiem ar atlikušo termiņu līdz 360 dienām atbilstoši APT pārskata 2020. pozīcijas 2.–7. ailei,

14.4.1.3. saistības pret kredītiestādēm ar atlikušo termiņu no 361 dienas atbilstoši APT pārskata 2010. pozīcijas 8. ailei,

14.4.1.4. pakārtotās saistības ar atlikušo termiņu no 361 dienas atbilstoši APT pārskata 2090. pozīcijas 8. ailei,

14.4.1.5. kapitāls un rezerves atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei, izņemot pārvērtēšanas rezerves, t.i., šā pārskata 396100., 396200., 396300. un 396400. pozīcijas 7. ailē norādītās pozitīvās summas;

14.4.2. citus aktīvus, kas nav augsti likvīdi, kas ir:

14.4.2.1. kredīti nebankām ar atlikušo termiņu no 361 dienas un nokavētie kredīti atbilstoši APT pārskata 1050. pozīcijas 8.–9. ailei,

14.4.2.2. pārējo emitentu vērtspapīri atbilstoši APT pārskata 1064. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.3. akcijas atbilstoši APT pārskata 1065. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.4. pārējie vērtspapīri atbilstoši APT pārskata 1066. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.5. līdzdalība citu uzņēmumu pamatkapitālā atbilstoši APT pārskata 1070. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.6. atvasinātie līgumi atbilstoši APT pārskata 1080. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.7. pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi atbilstoši APT pārskata 1090. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.8. pašu akcijas atbilstoši APT pārskata 1100. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.9. pārējie aktīvi atbilstoši APT pārskata 1110., 1120. un 1130. pozīcijas 1. ailei,

14.4.2.10. 50 procenti no ārpusbilances saistībām atbilstoši APT pārskata 2100. pozīcijas 1. ailei;

14.5. pamatsaistību īpatsvaru kopējās saistībās (L4) nosaka, izmantojot:

14.5.1. pamatsaistību rādītāju atbilstoši šo noteikumu 14.4.1. punktam;

14.5.2. kopējās saistības atbilstoši APT pārskata 2000. pozīcijas 1. ailei.

(Grozīts ar FKTK 16.07.2014. noteikumiem Nr.141; FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

15. Lielo riska darījumu rādītāji:

15.1. lielo riska darījumu kopsummas attiecību pret atbilstošu kapitālu (R1) nosaka, izmantojot:

15.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 8. pielikuma pārskata "C 28.00 – Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei;

15.1.2. atbilstošu kapitālu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 – IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindai "220";

15.2. (svītrots ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27);

15.3. tautsaimniecības nozares koncentrāciju kredītportfelī (R2) nosaka, izmantojot:

15.3.1. lielākās tautsaimniecības nozares pārstāvjiem izsniegto aizdevumu summas apmēru, ko nosaka, izmantojot pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Komisijas 05.02.2010. normatīvo noteikumu Nr. 24 "Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – Noteikumi Nr. 24) 18. punktā noteiktajam klasifikatoram;

15.3.2. kredītportfeli, ko nosaka atbilstoši Mēneša bilances pārskata 240000. pozīcijas 7. ailei.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27; FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.125; FKTK 16.07.2014. noteikumiem Nr.141; FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

16. Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:

16.1. kavēto kredītu (vairāk nekā 90 dienas) kopsummas attiecību pret pašu kapitālu (Q1) nosaka, izmantojot:

16.1.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas kopsummu, ko nosaka, izmantojot pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu Nr. 24 21. punktā noteiktajam kavējuma periodu klasifikatoram, iekļaujot kredītus ar kavējuma periodu “no 91 līdz 180 dienām” un “virs 180 dienām”. Kredītus uzrāda atbilstoši atlikušajai vērtībai, t.i., atskaitot šai kredītu grupai izveidoto uzkrājumu apmēru;

16.1.2. pašu kapitālu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata CA1 rindai "010". Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais pašu kapitāls;

16.2. kavēto kredītu (vairāk nekā 30 dienas) kopsummas attiecību pret kredītportfeli (Q2) nosaka, izmantojot:

16.2.1. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas kopsummu, ko nosaka, izmantojot pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu Nr. 24 21. punktā noteiktajam kavējuma periodu klasifikatoram;

16.2.2. kredītportfeli, ko nosaka atbilstoši Mēneša bilances pārskata 240000. pozīcijas 7. ailei;

16.3. kavēto kredītu (vairāk nekā 90 dienas) segumu ar uzkrājumiem (Q3) nosaka, izmantojot:

16.3.1. uzkrājumu kopsummu kredītiem ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas, ko nosaka, izmantojot pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Noteikumiem Nr. 24;

16.3.2. kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas kopsummu, ko nosaka, izmantojot pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu Nr. 24 21. punktā noteiktajam kavējuma periodu klasifikatoram, iekļaujot kredītus ar kavējuma periodu “no 91 līdz 180 dienām” un “virs 180 dienām”. Kredītus uzrāda atbilstoši bilances vērtībai.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27; FKTK 16.07.2014. noteikumiem Nr.141; FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

IV. Korekcijas koeficienta noteikšana krājaizdevu sabiedrībām

17. Komisija nosaka konkrētas krājaizdevu sabiedrības maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā ietverto formulu, izmantojot kapitāla pietiekamības rādītāju (K), likviditātes rādītāju (L), lielo riska darījumu rādītāju (R) un kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q), kurus aprēķina kā ceturkšņa vidējo aritmētisko lielumu iepriekšējā kalendārajā gadā.

18. Kapitāla pietiekamības rādītāju (K) nosaka, izmantojot:

18.1. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs;

18.2. aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000., 510000., 520000 un 530000. pozīcijas 7. ailes kopsummai.

(Grozīts ar FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

19. Augsti likvīdo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos (L) nosaka, izmantojot:

19.1. augsti likvīdos aktīvus, kas ir šādi neapgrūtinātie aktīvi:

19.1.1. nauda kasē atbilstoši ar Komisijas padomes 23.11.2001. lēmumu Nr. 20/8 apstiprināto “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu” 1. pielikuma “Aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats” (tālāk tekstā – Krājaizdevu sabiedrību APT pārskats) 110. pozīcijas 1. ailei;

19.1.2. prasības pret Latvijas Republikas maksātspējīgām kredītiestādēm, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz septiņas dienas, atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 120. pozīcijas 2. un 3. ailei;

19.1.3. parāda vērtspapīri atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 1. ailē uzrādītajai summai, no kuras atskaitīta summa atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību APT pārskata 140. pozīcijas 10. ailei;

19.1.4. kopējie aktīvi atbilstoši Mēneša bilances pārskata 200000. pozīcijas 7. ailei;

19.2. iekļaujot augsti likvīdo aktīvu aprēķinā šo noteikumu 19.1.3. punktā minētos vērtspapīrus, tiek novērtēta šo vērtspapīru likviditāte, t.i., iespēja tos pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot kā nodrošinājumu kredītu saņemšanai.

(Grozīts ar FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

20. Lielo riska darījumu rādītāju (R) nosaka, izmantojot:

20.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ar Komisijas padomes 23.11.2001. lēmumu Nr. 20/8 apstiprināto “Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumu” 2. pielikuma “Lielo riska darījumu pārskats” 8. ailes pozīcijai “Lielo riska darījumu kopsumma”;

20.2. pašu kapitālu atbilstoši Mēneša bilances pārskata 390000. pozīcijas 7. ailei. Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2011. noteikumiem Nr.27; FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

21. Kredītportfeļa kvalitātes rādītāju (Q) nosaka, izmantojot:

21.1. uzkrājumus parādiem un saistībām atbilstoši Mēneša bilances pārskata 370000. pozīcijas 7. ailei;

21.2. kredītportfeli atbilstoši Mēneša bilances pārskata 240000. pozīcijas 7. ailei.

(Grozīts ar FKTK 05.11.2014. noteikumiem Nr.262)

V. Noslēguma jautājumi

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas padomes 15.11.2002. lēmumu Nr. 308 apstiprinātie ““Pārskata par garantētajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā” sagatavošanas noteikumi”.

23. Noteikumi stājas spēkā 01.01.2010.

24. Šo noteikumu 4. punktā noteiktais noguldījumu piesaistītāja maksājums noguldījumu garantiju fondā par 2012. gadu noteikts 0.075 procentu apmērā no garantēto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī, kuram piemērots Komisijas saskaņā ar šiem noteikumiem noteiktais korekcijas koeficients.

(FKTK 30.12.2011. noteikumu Nr.320 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks J.Brazovskis

Noguldījumu piesaistītāja nosaukums__________________________1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.10.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr. 135
"Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu
garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi''

(Pielikums FKTK 05.11.2014. noteikumu Nr.262 redakcijā)

Noguldījumu piesaistītāja kods___ 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam

 

Pārskats par garantētajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
______. gada ________ceturksnī

Garantētās atlīdzības apmērs EUR  

(euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Noguldītāju skaits pārskata perioda beigās

Garantēto noguldījumu atlikumu summa ceturkšņa

Ceturkšņa vidējais garantēto noguldījumu atlikums ((2-3)+(4-5)+(6-7))/3

Korekcijas koeficients β

Maksājums noguldījumu garantiju fondā ((8) x 0.05% x (9))

1. mēneša pēdējā datumā

2. mēneša pēdējā datumā

3. mēneša pēdējā datumā

kopsumma

t.sk. pakārtoto saistību summa

kopsumma

t.sk. pakārtoto saistību summa

kopsumma

t.sk. pakārtoto saistību summa

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Garantētie noguldījumi* (11+12)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz garantētās atlīdzības apmēram

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virs garantētās atlīdzības apmēra

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Garantēto noguldījumu kopsumma atbilst Latvijas Bankas 16.05.2014. noteikumu Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" 320003., 320010., 320011., 320012. un 320013. pozīcijas kopsummai. Noguldītāja garantēto noguldījumu kopsummu un pakārtotās saistības iekļauj atbilstoši 11. pozīcijā (līdz garantētās atlīdzības apmēram) vai 12. pozīcijā (virs garantētās atlīdzības apmēra), ņemot vērā garantēto noguldījumu neto rezultātu, t.i., no garantētā noguldījuma kopsummas atskaitot tā pakārtoto saistību summu. 
Vadītājs   
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs   
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)

 
2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.10.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.135
"Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu
garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 16.07.2014. noteikumu Nr.141 redakcijā)

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla pietiekamības rādītāji:

1.

Kapitāla pietiekamības rādītājs

(K1)

<9%

140%

12.50%

1)

9% – 11%

120%

11% – 20%

100%

>20%

75%

2.

Pirmā līmeņa kapitāls
Svērtie riska aktīvi

(K2)

<6%

140%

12.50%

2)

6% – 8%

120%

8% – 15%

100%

>15%

75%

Likviditātes rādītāji:

3.

Augsti likvīdie aktīvi
Kopējie aktīvi

(L1)

< 0.10

140%

6.25%

3)

0.10 – 0.15

120%

0.15 – 0.25

100%

>0.25

75%

4.

Nebankām izsniegtie kredīti
Kopējie aktīvi

(L2)

>0.70

140%

6.25%

4)

0.60 – 0.70

120%

0.50 – 0.60

100%

<0.50

75%

5.

Bāzes saistības
Citi aktīvi, kas nav augsti likvīdi

(L3)

<0.50

140%

6.25%

5)

0.50 – 1.00

120%

1.00 – 1.20

100%

>1.20

75%

6.

Bāzes saistības
Kopējās saistības

(L4)

<0.30

140%

6.25%

6)

0.30 – 0.40

120%

0.40 – 0.70

100%

>0.70

75%

Lielo riska darījumu rādītāji:

7.

Lielo riska darījumu kopsumma
Atbilstošs kapitāls

(R1)

>600%

140%

12.50%

7)

400% – 600%

120%

50% – 400%

100%

<50%

75%

8.

Lielākās tautsaimniecības nozares kredītportfelis
Kredītportfelis

(R2)

>50%

140%

12.50%

8)

20% – 50%

120%

5% – 20%

100%

<5%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:

9.

Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas
Pašu kapitāls

(Q1)

>100%

140%

8.33%

9)

20%–100%

120%

<20%

100%

=0

75%

10.

Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas
Kredītportfelis

(Q2)

>30%

140%

8.33%

10)

10%–30%

120%

<10%

100%

=0

75%

11.

Uzkrājumi kredītiem ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas
Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas

(Q3)

<10%

140%

8.33%

11)

10%–30%

120%

30%–90%

100%

>90%

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β= β1 + β2 + β3 +…+ β11
3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.10.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.135
“Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem
noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 16.07.2014. noteikumu Nr.141 redakcijā)

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

 

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla pietiekamības rādītājs

1.

Pašu kapitāls
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma

(K)

<11%

140%

25%

1)

11% – 15%

120%

15% – 20%

100%

>20%

75%

Likviditātes rādītājs

2.

Augsti likvīdie aktīvi
Kopējie aktīvi

(L)

< 0.10

140%

25%

2)

0.10 – 0.15

120%

0.15 – 0.25

100%

>0.25

75%

Lielo riska darījumu rādītājs

3.

Lielo riska darījumu kopsumma
Pašu kapitāls

(R)

>400%

140%

25%

3)

200% – 400%

120%

50% – 200%

100%

<50%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītājs

4.

Uzkrājumi parādiem un saistībām
Kredītportfelis

(Q)

0 – 2%

140%

25%

4)

2% – 4%

120%

4% – 8%

100%

>8%

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β = β1 + β2 + β3 + β4
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 22.10.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
199667
{"selected":{"value":"01.12.2014","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2014","iso_value":"2014\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2014","iso_value":"2014\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2014.-30.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2012","iso_value":"2012\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2011","iso_value":"2011\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2011.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2011","iso_value":"2011\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2011.-20.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-01.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"