Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.714

Rīgā 2009.gada 19.oktobrī (prot. Nr.67 66.§)
Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" izveidi

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 03.08.2012. rīkojumu Nr.369)

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 21.2 panta pirmo daļu ar 2010.gada 1.janvāri izveidot zemkopības ministra pārraudzībā esošu valsts zinātnisko institūtu – atvasinātu publisko personu – “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts).

(Grozīts ar MK 03.08.2012. rīkojumu Nr.369)

2. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3. un 4.punktu ar 2010.gada 1.janvāri reorganizēt Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi – Pārtikas un veterināro dienestu – un nodot tā struktūrvienību – Nacionālo diagnostikas centru – un šā rīkojuma 7.punktā noteiktos pārvaldes uzdevumus institūtam.

3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu ar 2010.gada 1.janvāri reorganizēt Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo valsts aģentūru “Latvijas Zivju resursu aģentūra” (turpmāk – aģentūra) un nodot tās funkcijas Zemkopības ministrijai, Lauku atbalsta dienestam un institūtam atbilstoši šā rīkojuma 7.punktā noteiktajam funkciju sadalījumam.

4. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmējs ir institūts.

5. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra īstenoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu Nr.LV0047 “Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” turpmāk īsteno Zemkopības ministrija.

(Grozīts ar MK 22.02.2010. rīkojumu Nr.90)

6. Institūta galvenās funkcijas ir šādas:

6.1. zinātniskās darbības jomā:

6.1.1. veikt zinātnisko darbību veterinārmedicīnas, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un sabiedrības veselības jomā, nodrošinot neatkarīgu zinātnisko pamatojumu attīstības stratēģiju izstrādei zinātnes un augstākās izglītības sadarbības veicināšanai minētajās jomās;

6.1.2. atbilstoši kompetencei īstenot zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un dzīvnieku infekcijas slimību (arī zoonožu) jomā;

6.1.3. īstenot pētījumu projektus, lai novērtētu risku pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku infekcijas slimību (arī zoonožu) jomā, nodrošinot efektīvu sadarbību ar minētās jomas institūcijām, citām zinātniskajām institūcijām un organizācijām, un sniegt informāciju riska vadības nodrošināšanai dzīvnieku infekcijas slimību (arī zoonožu) jomā;

6.1.4. veikt zivsaimnieciskās ekspertīzes un sniegt zinātnisko pamatojumu videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;

6.1.5. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses un īstenot starptautisko zinātnisko sadarbību, organizējot zinātniskās konferences, seminārus un citus ar zinātni saistītus informatīvos pasākumus un piedaloties tajos;

6.2. pildīt references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās (dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika, pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu atliekas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence, diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība, ģenētiski modificēto organismu noteikšana);

6.3. veikt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

6.4. veikt laboratoriskos izmeklējumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, intervences un ārējās tirdzniecības atbalsta pasākumus lauksaimniecības nozarē;

6.5. īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, īstenojot un koordinējot Zivju resursu atražošanas valsts programmas pasākumus;

6.6. informēt sabiedrību un sniegt konsultācijas par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.

7. Aģentūras funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēji ir:

7.1. Zemkopības ministrija šādās jomās:

7.1.1. valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanas organizēšana Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos;

7.1.2. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr.LV0045 “Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)” īstenošana;

7.2. Lauku atbalsta dienests – Zivju fonda līdzekļu administrēšanas jomā;

7.3. institūts šādās jomās:

7.3.1. zivsaimniecības nozares datu vākšana un datubāzes uzturēšana, zivsaimnieciskās ekspertīzes veikšana un zinātnisko pamatojumu sniegšana videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā, kā arī zivsaimniecības nozares datu vākšana un datubāzes uzturēšana;

7.3.2. Latvijas interešu pārstāvēšana atbilstoši kompetencei zivsaimniecības starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar zivju resursu novērtējumu un racionālu izmantošanu, kā arī ar akvakultūru un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

7.3.3. valsts politikas īstenošana zivju krājumu atražošanas jomā, īstenojot un koordinējot Zivju resursu atražošanas valsts programmas pasākumus;

7.3.4. sabiedrības informēšana un konsultāciju sniegšana par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.

8. Zemkopības ministram izveidot Pārtikas un veterinārā dienesta un aģentūras reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai līdz 2010.gada 1.janvārim nodrošināt Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra un aģentūras materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu saskaņā ar šā rīkojuma 6. un 7.punktā noteikto funkciju sadalījumu.

9. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra arhīvā un aģentūras arhīvā pastāvīgi glabājamos dokumentus likumā “Par arhīviem” noteiktajā kārtībā nodot Latvijas Valsts arhīvam, bet personālsastāva un īslaicīgi glabājamos dokumentus – Personāla dokumentu valsts arhīvam.

10. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt attiecīgi no Pārtikas un veterinārajam dienestam un aģentūrai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

11. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram:

11.1. līdz 2009.gada 20.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā;

11.2. līdz 2009.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

11.2.1. noteikumu un rīkojuma projektus par grozījumiem šā rīkojuma pielikumā minētajos Ministru kabineta normatīvajos aktos;

11.2.2. rīkojuma projektu par kustamās un nekustamās mantas nodošanu institūtam.

Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.oktobra rīkojumam Nr.714
Ministru kabineta normatīvie akti, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus sakarā ar Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” reorganizāciju

Nr. p.k.

Izdošanas datums

Numurs

Nosaukums

I. Ministru kabineta noteikumi

1.

08.09.2009.

1015

Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

2.

04.08.2009.

864

Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā

3.

05.05.2009.

404

Valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” nolikums

4.

02.06.2009.

503

Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi

5.

10.03.2009.

232

Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

6.

03.02.2009.

107

Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību

7.

11.11.2008.

937

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”

8.

21.10.2008.

874

Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

9.

13.10.2008.

845

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”

10.

06.10.2008.

828

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zveja iekšējos ūdeņos”

11.

02.09.2008.

698

Noteikumi par valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

12.

07.07.2008.

514

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam “Sociāli ekonomiskie pasākumi”

13.

26.05.2008.

371

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”

14.

06.05.2008.

323

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”

15.

01.04.2008.

240

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”

16.

01.04.2008.

237

Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība

17.

01.04.2008.

236

Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

18.

18.12.2007.

901

Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu

19.

19.06.2007.

405

Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

20.

02.05.2007.

296

Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

21.

02.05.2007.

295

Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

22.

23.01.2007.

72

Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes nolikums

23.

18.07.2006.

600

Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība

24.

27.06.2006.

529

Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm

25.

20.06.2006.

491

Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm

26.

13.06.2006.

475

Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība

27.

06.06.2006.

467

Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā

28.

02.05.2006.

350

Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām

29.

28.03.2006.

235

Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm

30.

10.01.2006.

31

Makšķerēšanas noteikumi

31.

27.12.2005.

1014

Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība

32.

29.11.2005.

909

Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām

33.

15.03.2005.

192

Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos

34.

22.02.2005.

142

Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums

35.

25.01.2005.

62

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums

36.

30.11.2004.

991

Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

37.

27.07.2004.

633

Kārtība, kādā administrē Eiropas Savienības atbalstu vīnogu misas izmantošanai un uzglabāšanai

38.

29.04.2004.

469

Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai

39.

22.04.2004.

381

Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi

40.

20.04.2004.

361

Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība

41.

08.04.2004.

277

Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību

42.

08.04.2004.

276

Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli

43.

25.11.2003.

662

Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums

44.

14.10.2003.

574

Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība

45.

16.09.2003.

524

Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums

46.

29.04.2003.

245

Zemkopības ministrijas nolikums

47.

19.03.2002.

127

Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

48.

12.03.2002.

118

Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti

49.

07.08.2001.

359

Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība

50.

08.05.2001.

188

Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība

51.

15.12.1998.

453

Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos

52.

19.12.1995.

388

Zivju fonda nolikums

II. Ministru kabineta rīkojums

53.

29.05.2006.

381

Par Zivju fonda padomes sastāvu

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu aģentūra” .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 714Pieņemts: 19.10.2009.Stājas spēkā: 19.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
199422
{"selected":{"value":"03.08.2012","content":"<font class='s-1'>03.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.08.2012","iso_value":"2012\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2010","iso_value":"2010\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2010.-02.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2009","iso_value":"2009\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2009.-21.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.08.2012
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"