Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1161

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 11.§)
Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī un projekta finansējuma plānošanu un uzskaiti
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta trīspadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžeta finansēta institūcija (turpmāk – iestāde) piedalās Eiropas Savienības finansēto institūciju stipri­nāšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadar­bības (Twinning Light) projektu (turpmāk – projekts) īstenošanā citā valstī (turp­māk – projekta pieteicējvalsts) un plāno un uzskaita projekta finansējumu.

2. Projektu īsteno, ievērojot Eiropas Komisijas 2007.gada 12.jūnija Re­gulā Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (turpmāk – Regula Nr. 718/2007), noteiktās prasības projektu ieviešanai.

3. Projekta pieteikuma un piedāvājuma koordināciju nodrošina nacionā­lais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos (turpmāk – koordinators). Koordinatoru ieceļ amatā saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likuma 7.panta pirmajā daļā noteikto kārtību.

4. Iestāde piedalās projektu īstenošanā saskaņā ar Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projektu ieviešanas prasībām un šajos noteikumos noteikto kārtību.

II. Informācija par iespēju piedalīties projekta īstenošanas konkursā, projekta piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana

5. No citām valstīm vai no Eiropas Komisijas saņemto informāciju par iespēju piedalīties projektu īstenošanas konkursā koordinators triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas ievieto Finanšu ministrijas mājaslapā inter­netā un elektroniski informē par to iestādes, kuru kompetencei atbilst projekta pieteikums, norādot termiņu, kādā projekta piedāvājums iesniedzams koordi­nato­ram.

6. Koordinators elektroniski sniedz iestādēm nepieciešamo informāciju par iespēju piedalīties projekta īstenošanas konkursā, konsultē iestādes par projekta piedāvājuma un līguma sagatavošanu, kā arī par projekta īstenošanu.

7. Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta piedāvājuma sagata­vošanu dalībai projekta īstenošanas konkursā un nodrošina tā iesniegšanu rakstiski un elektro­niski koordinatoram tā norādītajā termiņā.

8. Nozaru ministrijas padotībā esošas iestādes vadītājs pieņemto lēmumu par dalību projekta īstenošanas konkursā saskaņo ar attiecīgās nozares ministrijas vadītāju, ievērojot tā noteikto kārtību.

9. Ja iestāde plāno sagatavot projekta piedāvājumu vai kļūt par partneri citas Eiropas Savienības valsts sagatavotajā projekta piedāvājumā, tā par savu lēmumu informē koordinatoru.

10. Iestādei ir tiesības sadarboties ar citām Eiropas Savienības valsts iestā­dēm, kopīgi sagatavojot projekta piedāvājumu, kā arī, ja projekta piedāvājums tiek apstip­rināts, kopīgi īstenot projektu. Šādas partnerības gadījumā iestāde pirms projekta līguma parakstīšanas slēdz savstarpēju vienošanos ar partner­iestādēm par projekta īstenošanu. Partnerībā viena iestāde uzņemas vadošo lomu (ir vecākais partneris), savukārt pārējās partneriestādes kļūst par jaunākajiem partneriem.

11. Lai ieviestu projektu, iestādei ir tiesības iesaistīt ekspertus no citas iestādes un no citas Eiropas Savienības valsts iestādes atbil­stoši Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projektu ieviešanas prasībām.

12. Viena projekta konkursa ietvaros no Latvijas Republikas var iesniegt tikai vienu projekta piedāvājumu neatkarīgi no tā, vai iestāde piedāvājumu gatavo individuāli vai partnerībā ar citām Eiropas Savienības valsts iestādēm.

13. Ja divas vai vairākas iestādes neatkarīgi viena no otras individuāli vai partnerībā ar citu Eiropas Savienības valsti plāno sagatavot projekta piedāvājumu vienam projekta īstenošanas konkursam, koordinators, pārrunās iesaistot visus projekta piedāvājuma sagatavotājus, nodrošina, ka tiek sagatavots un virzīts iesniegšanai tikai viens projekta piedāvājums.

14. Koordinators nosūta iesniegto projekta piedāvājumu projekta pietei­cējvalstij un Eiropas Komisijai to norādītajā termiņā.

III. Projekta īstenošanas konkursa rezultātu pasludināšana un projekta īstenošana

15. Koordinators triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas elek­tro­niski informē iestādi par iesniegtā projekta piedāvājuma izvērtēšanas rezul­tātiem.

16. Ja iestādes sagatavotais projekta piedāvājums projekta īstenošanas konkursā ir atbalstīts, iestāde nodrošina projekta līguma parakstīšanu un projekta īstenošanu atbilstoši projekta līgumā un Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projekta ieviešanas prasībām.

17. Projekta līgumu paraksta iestādes vadītājs un projekta līgumā norā­dītais projekta vadītājs.

18. Projekta finansējumu iestāde plāno likumā par valsts budžetu kārtējam gadam vai, ja nepieciešams, minētā likuma grozījumos kā ieņēmumus par sniegtajiem mak­sas pakalpojumiem.

19. Iestāde nodrošina projekta ieņēmumu un izdevumu plānošanu un uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju un saskaņā ar Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projektu ieviešanas prasībām.

20. Projekta līdzekļu finanšu plūsmas nodrošināšanai iestāde atver budžeta kontu Valsts kasē.

21. Visus ar projekta īstenošanu sais­tītos izdevumus (darba samaksu, ar to saistītos nodokļus, dienas naudu, ceļa izdevumus un citas projekta līgumā noteiktās izmaksas) sedz no projekta īstenošanai saņemtajiem līdzekļiem atbilstoši projekta līgumā noteiktajām izdevumu likmēm vai limitiem.

22. Ja iestādes budžeta kontā vēl nav ieskaitīts projekta avansa maksā­jums, kas ir plānots likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, iestāde var pieņemt lēmumu, ka izdevumi, kas ir saistīti ar projekta līguma sagatavošanu un projekta īstenošanas nodrošināšanu, tiek segti no iestādes darbībai paredzētajiem budžeta līdzekļiem. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par izlietoto valsts budžeta līdzekļu atjaunošanu līdz kārtējā gada beigām.

23. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, uz projekta pieteicējvalsti ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta tās darbinieku vai ierēdni. Darbinieka vai ierēdņa prombūtnes laikā iestāde saglabā viņa darba vietu (amatu), bet darba samaksu šajā laikposmā maksā no projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem projekta līgumā noteiktajā apjomā. Ceļa izdevumiem, kas saistīti ar minētās personas nosūtīšanu uz projekta pieteicējvalsti, un uzturēšanās izdevumiem projekta līgumā noteikto likmju vai limitu ietvaros ir kompensācijas raksturs, un saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” tie nav jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tiem nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

24. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu vai tehnisko un finanšu vadību, iestādes vadītājs slēdz pakalpojuma vai uzņēmuma līgumu par konkrēto darbu izpildi.

25. Projekta vadības izmaksas saskaņā ar Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projektu ieviešanas prasībām paredzētas, lai segtu jebkuras izmaksas, kas rodas saistībā ar projektu, un papildu izmaksas. Projekta vadības izmaksas var izmantot:

25.1. projekta administrēšanas un finanšu vadības nodrošināšanai, tajā skaitā paredzot atlīdzību darbiniekam, kas ir iesais­tīts projekta administrēšanas un finanšu vadības nodrošināšanā, kā arī paredzot atlīdzību darbiniekam vai ierēdnim par projekta īstenošanā iesaistīta ierēdņa vai darbinieka amata pienā­kumu pildīšanu viņa prombūtnes laikā projekta pieteicējvalstī;

25.2. gada laikā pēc projekta īstenošanas – citiem izdevumiem, kas saistīti ar projekta mērķiem, tai skaitā kontaktu uzturēšanai ar projekta pieteicējvalsti, vizuālās atpazīstamības nodrošināšanai, dalībai citu projektu konkursos. Pēc minētā perioda beigām iestāde slēdz budžeta kontu Valsts kasē.

26. Ja iestāde piedalās projekta ieviešanā kā vecākais partneris, tā nodrošina visas projekta dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši Regulas Nr. 718/2007 77.pantā noteiktajām projektu ieviešanas prasībām.

27. Ja iestāde piedalās projekta ieviešanā jaunākā partnera statusā un ja vecākais partneris to nenodrošina ar nepieciešamās projekta dokumentācijas oriģināliem, iestāde nodro­šina nepieciešamo projekta dokumentācijas apstiprinātu kopiju saglabāšanu.

IV. Noslēguma jautājums

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumus Nr.819 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 176.nr.; 2006, 92.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1161Pieņemts: 13.10.2009.Stājas spēkā: 17.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 16.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199216
17.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)