Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumus Nr. 1072 "Uzraudzības komitejas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1155

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 39.§)
Uzraudzības komitejas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Uzraudzības komiteja (turpmāk – komiteja) ir koleģiāla Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt darbības programmas īstenošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzību.

2. Komitejai ir šādi uzdevumi:

2.1. uzraudzīt piešķirtā Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti un atbilstību apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem;

2.2. izskatīt priekšlikumus par grozījumiem plānošanas dokumentos un pie­ņemt lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;

2.3. izskatīt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas secinājumus un ietei­kumus par plānošanas dokumentu īstenošanu;

2.4. apstiprināt Eiropas Savienības fondu vadības komunikācijas stratē­ģiju;

2.5. apstiprināt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānu;

2.6. apstiprināt komitejas reglamentu, kurā noteikta komitejas un apakš­komiteju darba organizācija;

2.7. atbilstoši kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti Eiropas Savie­nības fondu vadību regulējošajos Latvijas Republikas un Eiropas Savie­nības tiesību aktos.

3. Komitejas un apakškomitejas sekretariāta (turpmāk – sekretariāts) funkcijas nodrošina vadošā iestāde.

4. Atsevišķu šo noteikumu 2.punktā minēto uzdevumu izpildi komiteja var deleģēt apakškomitejām, ja tas nav pretrunā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

II. Komitejas sastāvs

5. Komitejas sastāvā ir šādi komitejas locekļi ar balsstiesībām:

5.1. vadošās iestādes pārstāvis – komitejas priekšsēdētājs;

5.2. vadošās iestādes pārstāvis – komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

5.3. katras atbildīgās iestādes pārstāvis;

5.4. katras sadarbības iestādes pārstāvis;

5.5. plānošanas reģiona pārstāvis;

5.6. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;

5.7. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

5.8. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības pārstāvis;

5.9. Vides aizsardzības kluba pārstāvis;

5.10. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomes pārstāvis;

5.11. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas pārstāvis;

5.12. Augstākās izglītības padomes pārstāvis.

6. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties:

6.1. revīzijas iestādes pārstāvis;

6.2. sertifikācijas iestādes pārstāvis;

6.3. maksājumu iestādes pārstāvis;

6.4. Ārlietu ministrijas pārstāvis;

6.5. Zemkopības ministrijas pārstāvis;

6.6. Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvis;

6.7. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

6.8. Pasaules Dabas fonda pārstāvis;

6.9. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

6.10. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts pārstāvis;

6.11. Labklājības ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas koordināciju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanas jautājumos;

6.12. Vides ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par ilgtspējīgas attīstības horizontālās politikas koordināciju vides aizsardzības jomā;

6.13. Finanšu ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par makroekonomiskās stabilitātes horizontālās politikas koordināciju;

6.14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis, kas ir atbildīgs par teritorijas līdzsvarotas attīstības, Rīgas starptautiskās konku­rētspējas un informācijas sabiedrības horizontālās politikas koordināciju;

6.15. Vides konsultatīvās padomes pārstāvis;

6.16. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis;

6.17. biedrības “Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība” pārstāvis;

6.18. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvis;

6.19. Latvijas Zinātnes padomes pārstāvis;

6.20. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvis;

6.21. Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta pārstāvis;

6.22. Eiropas Investīciju bankas pārstāvis;

6.23. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis;

6.24. citu sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

7. Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs pēc savas vai komitejas locekļu ini­ciatīvas uzai­cināt citu kompetentu personu piedalīties komitejas sēdēs ar padom­devēja tiesībām. Par komitejas locekli ar balsstiesībām vai dalībnieku ar padomdevēja tiesībām (turpmāk – komitejas dalībnieks) var kļūt, ja:

7.1. šo noteikumu 5. un 6.punktā minētā institūcija (izņemot šo noteikumu 6.23.apakšpunktā minētās institūcijas) izvirza pārstāvi dalībai komitejā;

7.2. šo noteikumu 6.23.apakšpunktā minētā sociālā partnera, biedrības vai nodi­binājuma pārstāvi apstiprina par komitejas dalībnieku ar padomdevēja tie­sībām (sociālais partneris, biedrība, nodibinājums vai organizācija iesniedz sek­re­ta­riātā pamatotu rakstisku iesniegumu, un komiteja pieņem lēmumu apstip­rināt komitejas dalībnieku ar padomdevēja tiesībām).

8. Dalībai komitejā izvirzīto pārstāvi nomaina, ja institūcija ir iesniegusi sekretariātā attiecīgu rakstisku iesniegumu.

9. Kļūstot par komitejas dalībnieku saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minēto kārtību vai nomainot dalībai komitejā izvirzīto pārstāvi saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, attiecīgās institūcijas pārstāvis triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minētajām izmaiņām elektroniski (nosūtot informāciju uz komitejas oficiālo e-pasta adresi uk@fm.gov.lv) informē sekretariātu par savu un savas institūcijas oficiālo e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese mainās, attiecīgās institūcijas pārstāvis informāciju par izmaiņām nosūta triju darbdienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām. Minētās e-pasta adreses izmanto, lai apmai­nītos ar informāciju un organizētu komitejas vai apakškomitejas darbu.

III. Komitejas un apakškomitejas sēdes

10. Eiropas Savienības fondu prioritāšu ieviešanas efektīvai uzraudzībai komiteja izveido šādas apakškomitejas:

10.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda apakš­komiteju;

10.2. Eiropas Sociālā fonda apakškomiteju.

11. Komiteja apstiprina apakškomitejas sastāvu un pienākumus, kā arī izskata un pieņem lēmumu par apakškomitejas ieteikumu īstenošanu.

12. Apakškomitejas darbību nosaka komitejas apstiprināts reglaments.

13. Vadošā iestāde organizē komitejas un apakškomitejas sēdes ne retāk kā divas reizes gadā. Komitejas vai apakškomitejas sēdi organizē, sasaucot sēdi vai organizējot rakstisko procedūru.

14. Komitejas vai apakškomitejas dalībnieki var rakstiski pilnvarot citu personu aizvietot viņus atsevišķās sēdēs, par to elektroniski informējot sekre­tariātu vismaz vienu darbdienu pirms attiecīgās sēdes.

15. Personai, kura saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu ir pilnvarota aizvietot komitejas vai apakškomitejas locekli ar balss­tiesībām, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja sekretariātā ir iesniegts rakstisks pilnvarojums.

16. Komitejas vai apakškomitejas priekšsēdētājs un citi komitejas vai apakš­komitejas locekļi ar balsstiesībām ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes pēc rakstiskas vienošanās ar sekretariātu var uzaicināt piedalīties komitejas vai apakškomitejas sēdē ekspertu, kas nav komitejas dalībnieks vai apakškomitejas loceklis ar balsstiesībām.

17. Komitejas vai apakškomitejas oficiālo viedokli par sēdē izskatītajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo komitejas vai apakškomitejas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

IV. Komitejas sēdes darba kārtība un dokumenti

18. Par komitejas sēdes laiku un vietu sekretariāts elektroniski paziņo komitejas dalībniekiem ne vēlāk kā 55 darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Minētajā paziņojumā komitejas dalībniekus aicina iesniegt sekretariātā priekšlikumus (ja tādi ir) par komitejas sēdes darba kārtību, kā arī sēdē izska­tāmos materiālus.

19. Komitejas dalībnieki ne vēlāk kā 45 darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski iesniedz sekretariātā šo noteikumu 18.punktā minētos materiālus. Komi­tejas dalībniekiem noteiktais termiņš sēdē izskatāmo materiālu sagatavošanai nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām no brīža, kad sekretariāts elektroniski paziņojis komitejas dalībniekiem un locekļiem par komitejas sēdes vietu un laiku.

20. Sekretariāts ne vēlāk kā 40 darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski informē komitejas dalībniekus par komitejas sēdes darba kārtību un komitejas sēdē izskatāmos materiālus ievieto komitejas oficiālajā tīmekļa vietnē (http://komitejas.esfondi.lv) (turpmāk – e-portfelis).

21. Komitejas dalībnieki ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski var iesniegt sekretariātā atzinumus par šo noteikumu 20.punktā minētajiem materiāliem.

22. Sekretariāts sagatavo izziņas par šo noteikumu 21.punktā minētajiem komitejas dalībnieku sniegtajiem atzinumiem (turpmāk – izziņas) un ne vēlāk kā 25 darbdienas pirms attiecīgās komitejas sēdes elektroniski nosūta komitejas dalībniekiem attiecīgu informāciju, kā arī ievieto izziņas e-portfelī.

23. Komitejas dalībnieki ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski iesniedz sekretariātā komitejas sēdē izskatāmo materiālu gala versijas un šo noteikumu 22.punktā minētās izziņas, kas papildinātas ar attiecīgās institūcijas viedokli.

24. Sekretariāts ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski nosūta komitejas dalībniekiem informāciju par darba kārtības, komi­tejas sēdē izskatāmo materiālu un izziņu gala versijām, kā arī ievieto attiecīgos dokumentus e-portfelī.

25. Komitejas dalībnieki 15 darbdienas pirms komitejas sēdes var iesniegt papildu jautājumu iekļaušanai darba kārtībā, norādot pamatojumu, kāpēc attiecīgais jautājums nav iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, un par tā virzību atbildīgo personu. Minētos dokumentus sekretariātā iesniedz elektroniski, un tiem jābūt saskaņotiem ar vadošo iestādi.

26. Sekretariāts šo noteikumu 25.punktā minētos dokumentus ievieto e-portfelī 10 darbdienas pirms komitejas sēdes un informē par to komitejas dalībniekus. Atzinumus par šo noteikumu 25.punktā minētajiem dokumentiem komitejas dalībnieki sniedz komitejas sēdes laikā.

V. Lēmumu pieņemšana

27. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu vai viņu pilnvaroto personu skaita.

28. Komiteja lēmumu pieņem pēc balss­tiesīgo komitejas locekļu savstarpējas vienošanās. Ja vienošanās nav panākta vai komitejas priekšsēdētājs uzskata balsošanu par nepieciešamu, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

29. Ja komitejas dalībnieks nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

30. Lēmumu var pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, kuru var uzsākt ne agrāk kā 15 darbdienas pēc komitejas sēdes un ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms nākamās komitejas sēdes. Komitejas priekšsēdētājs var lemt par vairāku lēmumprojektu apspriešanu rakstiskajā procedūrā vienlaikus. Jaunu lēmumu pieņemšanu rakstiskajā procedūrā var uzsākt tikai pēc iepriekšējās rakstiskās procedūras pabeigšanas.

31. Lēmuma pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:

31.1. sekretariāts informē par jaunās rakstiskās procedūras uzsākšanas termiņiem un aicina komitejas locekļus elektroniski iesūtīt jautājumus, kurus vēlas virzīt saskaņošanai rakstiskajā procedūrā;

31.2. sekretariāts ievieto nepieciešamos dokumentus e-portfelī un elektroniski par to informē komitejas dalībniekus;

31.3. komitejas dalībnieki 15 darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņemšanas elektroniski nosūta sekretariātam iebildumus vai priekšlikumus par lēmumprojektu;

31.4. komitejas priekšsēdētājs, ņemot vērā komitejas dalībnieku pamatotu lūgumu, var mainīt šo noteikumu 31.3.apakš­punktā minēto termiņu, bet tas nedrīkst būt īsāks par piecām darbdienām. Šajā gadījumā rakstiskajā procedūrā drīkst iekļaut ne vairāk kā trīs jautājumus;

31.5. ja noteiktajā termiņā par lēmumprojektu ir saņemti priekšlikumi vai iebildumi, sekretariāts par tiem sagatavo izziņas un triju darbdienu laikā pēc iebildumu un priekšlikumu iesūtīšanas ievieto tās e-portfelī. Par minēto darbību sekretariāts elektroniski informē komitejas dalībniekus;

31.6. ja noteiktajā termiņā par lēmumprojektu nav saņemti iebildumi vai priekšlikumi, lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu;

31.7. komitejas dalībnieki, kas iesūtījuši materiālus, precizē tos atbilstoši iesūtītajiem komentāriem un precizētos materiālus elektroniski nosūta sekretariātam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.5.apakšpunktā minēto izziņu ievietošanas e-portfelī;

31.8. sekretariāts apkopo precizētos materiālus, ievieto tos e-portfelī un divas darbdienas pēc materiālu saņemšanas elektroniski informē komitejas dalībniekus;

31.9. ja komitejas dalībnieki pēc otrreizējas saskaņošanas piecu darbdienu laikā nevar savstarpēji vienoties par precizējumiem, rakstisko procedūru pārtrauc;

31.10. ja lēmums nav pieņemts, komitejas priekšsēdētājs, ņemot vērā komitejas locekļa pamatotu lūgumu, var lemt par komitejas papildu sēdes sasaukšanu vai lēmuma pieņemšanu, organizējot jaunu rakstisko procedūru.

32. Komitejas sēžu darba materiāli, protokoli, izziņas un rakstisko procedūru materiālu oriģināli tiek glabāti sekretariātā.

VI. Komitejas sēdes protokols

33. Komitejas sēdes protokolā norāda sēdes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgos viedokļus un balsojumu rezultātus.

34. Sekretariāts sagatavo komitejas sēdes protokola projektu un 15 darb­dienu laikā pēc komitejas sēdes ievieto to e-portfelī un par to informē komitejas dalībniekus. Komitejas dalībnieki 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņem­šanas par protokola projekta ievietošanu e-portfelī elektroniski iesniedz sekretariātā iebildumus vai priekšlikumus par protokola projektu. Komitejas priekšsēdētājs astoņu darbdienu laikā, skaitot no iebildumu un priekšlikumu saņemšanas dienas, saskaņo precizēto protokolu.

35. Ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi nav saņemti, protokolu uzskata par apstiprinātu.

36. Apstiprinātu sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un protokola sagatavotājs. Apstiprinātu sēdes protokolu piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas sekretariāts ievieto e-portfelī un par to informē komitejas dalībniekus.

VII. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumus Nr.331 “Uzraudzības komitejas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 81.nr.; 2009, 84.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzraudzības komitejas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1155Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 15.10.2009.Zaudē spēku: 01.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 14.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199104
15.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)