Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumus Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1148

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 44.§)
Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma saturu, to izstrādes un apstiprināšanas kārtību;

1.2. detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību un līgumā par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus.

2. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izman­tošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka:

3.1. teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu;

3.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas ietver prasības zemes vienībām un to apbūvei, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķi­rīgu plānoto (atļauto) izmantošanu) labiekārtojumam;

3.3. plānotās administratīvās teritorijas, pilsētu un ciemu robežas;

3.4. teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību.

4. Nosakot šo noteikumu 3.punktā minēto, ņem vērā:

4.1. teritorijas pašreizējo izmantošanu;

4.2. rekreācijas, tūrisma, izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un sociālās infrastruktūras teritorijas un objektus;

4.3. zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas;

4.4. īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminek­ļus;

4.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumus un saudzējamās ainaviskās teritorijas;

4.6. valsts aizsardzības teritorijas un objektus, civilās aizsardzības objek­tus;

4.7. riska teritorijas un objektus;

4.8. nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, meliorētās zemes, polderus, hidrotehniskās būves un apmežošanas teritorijas (ietverot apmežošanas teritorijas dabas aizsardzības un vides aizsardzības mērķiem);

4.9. būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā arī teritorijas, kurām nepiecie­šama īpaša inženiertehniskā sagatavošana;

4.10. inženierkomunikāciju un transporta teritorijas (trases), objektus, maģistrālos tīklus, ostu teritorijas, trokšņu zonas, prasības satiksmes organizā­cijas pilnveidošanai un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīklus un 20 kV elektroenerģijas sadales tīklus;

4.11. objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, un rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas rada paaugstinātu piesār­ņojumu vidē, troksni vai cita veida traucējumus, kas kaitīgi videi un cilvēkiem;

4.12. virszemes ūdeņu pirmās pakāpes pieteku sateces baseinus, ūdenstil­pju izvietojumu, ūdens ņemšanas un notekūdeņu novadīšanas vietu, ūdens attīrī­šanas būvju un organizēto peldvietu izvietojumu, pazemes ūdeņu aizsardzības teritorijas un plūdu riska teritorijas;

4.13. citas teritorijas, objektus un prasības saskaņā ar nacionālo plānoju­mu, plānošanas reģiona plānojumu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma darba uzdevumu;

4.14. tauvas joslas;

4.15. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai.

5. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašval­dības administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un izman­tošanas aprobežojumu izmaiņas.

6. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka kon­krētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka detālplānojumā.

7. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

8. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu un nosaka:

8.1. plānoto (atļauto) izmantošanu;

8.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot apgrūtināju­mus);

8.3. zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, pare­dzot ielas piebraukšanai pie katras jaunizveidotas zemes vienības;

8.4. ūdens notekas, meliorācijas būves un ierīces un citu tehnisko infra­struktūru;

8.5. esošo, piegulošo un jaunizveidojamu ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju koridoru profilus;

8.6. labiekārtojuma nosacījumus;

8.7. adresāciju;

8.8. citus risinājumus, kas detalizē un precizē vietējās pašvaldības terito­rijas plānojuma risinājumus un nosacījumus.

9. Detālplānojuma grozījumi ir detālplānojumā noteiktas teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un/vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.

10. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojuma un tā grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē pēc pirmās redakcijas izstrādes (izņemot gadījumu, ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 50.punktā noteiktajā kārtībā).

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1287)

11. Vietējā pašvaldība šo noteikumu 32. un 47.punktā minētos lēmumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas un 35.punktā minēto paziņojumu nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ievietošanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājaslapā internetā (www.raplm.gov.lv). Lēmumus un paziņojumu vietējā pašvaldība nosūta elektroniski un papīra formā. Ja lēmumi un paziņojums ir elektroniski parakstīti, tos nosūta tikai elektroniski.

12. Institūcijas teritorijas plānošanas jomā ar vietējo pašvaldību sadarbojas šādā kārtībā:

12.1. ja nepieciešams, nosaka atbildīgo personu teritorijas plānošanas jautājumos;

12.2. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma bez maksas atbilstoši kompetencei sniedz informāciju par institūciju īpašumā vai pārraudzībā esošiem objektiem, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai vai būvniecībai;

12.3. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem bez maksas sniedz atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju.

13. Vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei, kas izriet no attiecīgo nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu atbilstību nosacījumiem no šādām darba uzdevumā ietvertajām institūcijām (izņemot gadījumu, ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 50.punktā noteiktajā kārtībā):

13.1. reģionālās vides pārvaldes;

13.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

13.3. valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”;

13.4. Veselības inspekcijas;

13.5. Valsts zemes dienesta;

13.6. valsts akciju sabiedrības “Latvenergo”;

13.7. akciju sabiedrības “Latvijas gāze”;

13.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūr­vienības;

13.9. attiecīgā plānošanas reģiona;

13.10. (svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.655);

13.11. Valsts meža dienesta reģionālās struktūrvienības;

13.12. valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (ja nepieciešams);

13.13. Dabas aizsardzības pārvaldes;

13.14. elektronisko sakaru objektu turētājiem vai citām institūcijām (ja nepieciešams).

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1287; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.655)

14. Ja teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā šo noteikumu 50.punktā noteiktajā kārtībā, vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei no tām šo noteikumu 13.punktā minētajām institūcijām, kuru kompetenci skar normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotajā (atļautajā) izmantošanā vai izmantošanas aprobe­žojumos.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1287)

15. Ja institūcijas nesniedz nosacījumus vai atzinumus šo noteikumu 12.punktā norādītajā termiņā, uzskata, ka attiecīgajā administratīvajā teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv attiecīgā institūcija.

16. Valsts zemes dienests nosacījumus publicē iestādes mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.655)

17. Ministrijas, ja nepieciešams, atbilstoši kompetencei sniedz nosacījumus, kas nepieciešami vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādei, un sniedz atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju.

18. Izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus, kas ietekmē citas pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar attiecīgā plānojuma teritoriju, vietējā pašvaldība informē par to attiecīgās pašvaldības un noskaidro to viedokli:

18.1. nosūtot lēmumu kopijas par vietējās pašvaldības teritorijas plāno­juma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādes uzsākšanu;

18.2. paziņojot par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem;

18.3. lūdzot sniegt nosacījumus un atzinumu par izstrādātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju.

19. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformē ne mazāk kā trijos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas vietējā pašvaldībā, otrs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, trešais – attiecīgajā plānošanas reģionā. Izstrādātā detālplānojuma vai tā grozījumu eksemplārs, kas noformēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, glabājas vietējā pašvaldībā.

20. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to gro­zījumu izstrādei nepieciešamo nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju bez maksas nodrošina Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība.

21. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozī­jumu kartēs (plānos) norāda tās koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, nosau­kumu, mērogu, lietotos apzīmējumus un izstrādātāju. Ja kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam norāda arī pamatnes noteiktību.

22. Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumiem vietējā pašvaldībā, kā arī iegādāties to kopijas. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus ievieto vietējās pašvaldības mājas­lapā internetā.

23. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.

24. Ja, apstiprinot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplā­nojumu, ir pieņemti nelikumīgi pašvaldības saistošie noteikumi, to darbība tiek apturēta Teritorijas plānošanas likumā un likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

II. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvdaļas

25. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:

25.1. paskaidrojuma raksts;

25.2. grafiskā daļa;

25.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

25.4. pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

26. Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda informācija:

26.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi;

26.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni;

26.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.

27. Grafiskajā daļā ietilpst:

27.1. topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai;

27.2. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

27.3. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot:

27.3.1. plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu;

27.3.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska teritorijas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

27.3.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;

27.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot admi­nistratīvo teritoriju robežas.

28. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļauj:

28.1. informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu;

28.2. piekļūšanas noteikumus;

28.3. zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumus;

28.4. prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem;

28.5. prasības augstuma ierobežojumiem;

28.6. pagalma noteikumus;

28.7. prasības redzamības nodrošinājumam;

28.8. prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām;

28.9. prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām;

28.10. prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām;

28.11. prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem;

28.12. prasības ārtelpas elementiem;

28.13. prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai, nosakot ierobežojumus alternatīvo energoapgādes objektu (vēja elektrostaciju, saules bateriju bloku (paneļu), zemes siltuma sūkņu) izvietošanai vietējās pašvaldības teritorijā;

28.14. prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai;

28.15. prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem;

28.16. prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai;

28.17. prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem;

28.18. prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam;

28.19. prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai;

28.20. prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai;

28.21. prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai;

28.22. prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam;

28.23. prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai;

28.24. prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai;

28.25. prasības lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un meža zemēm, kurām nepieciešama transformācija;

28.26. derīgo izrakteņu atradnes;

28.27. tauvas joslas;

28.28. aizsargjoslas;

28.29. prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programmu;

28.30. ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir);

28.31. prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmanto­šanai;

28.32. prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai;

28.33. būvtiesību īstenošanas kārtību;

28.34. prasības detālplānojumiem;

28.35. spēkā esošo detālplānojumu sarakstu, kura papildinājumi nav gro­zījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;

28.36. citas prasības un aprobežojumus.

29. Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:

29.1. vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plā­nojuma izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

29.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem);

29.3. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

29.4. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

29.5. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;

29.6. cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plāno­juma izstrādei.

III. Vietējās pašvaldības teritorijasplānojuma izstrāde un sabiedriskā apspriešana

30. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, ņemot vērā:

30.1. spēkā esošo teritorijas plānojumu (ja tāds ir);

30.2. pašvaldības teritorijas attīstības programmu;

30.3. zemes īpašumu struktūru;

30.4. darba uzdevumu plānojuma izstrādei;

30.5. augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojumu, nacionālās pro­grammas un nozaru attīstības plānus;

30.6. to vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības program­mas, kuras robežojas ar plānojamo teritoriju;

30.7. valsts institūciju un pašvaldību plānošanas dokumentus, kuri attiecas uz plānojamo teritoriju;

30.8. īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pie­minekļu aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānus;

30.9. vides pārskatu un kompetentās institūcijas atzinumu par vides pārskatu saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

30.10. upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānus (ja tādi ir).

31. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu pilnu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību 1:10000, bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams, – topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000.

32. Vietējā pašvaldība, pieņemot lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā izstrādes vadītāju (turpmāk – izstrādes vadītājs) un darba uzdevumu. Izstrādes vadītājs ir pašvaldības amatpersona, kas organizē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, informē par to vietējo pašvaldību, kā arī iesniedz tai izskatīšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma materiālus.

33. Darba uzdevumā par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu ietver:

33.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumus, izejas materiālus un prasības;

33.2. šo noteikumu 13.punktā minēto institūciju sarakstu;

33.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiku, norādot plānotos sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

34. Vietējā pašvaldība var izveidot vietējās pašvaldības teritorijas plāno­juma izstrādes darba grupu (turpmāk – darba grupa) un pieaicināt ekspertus. Darba grupu vada izstrādes vadītājs.

35. Izstrādes vadītājs informē sabiedrību un institūcijas par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu šādā kārtībā:

35.1. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma pieņemšanas sagatavo paziņojumu, kurā norāda informāciju par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas lēmumu un teritorijas plānojuma izstrādes grafiku;

35.2. paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā, ievieto pašvaldības mājaslapā internetā un nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

36. Izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs:

37.1. organizē sabiedrisko apspriešanu;

37.2. pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju, nosūtot pirmās redakcijas materiālus elektroniski.

38. Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par sešām nedēļām, vietējā pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā. Ja teritorijas plānojumam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu var apvienot ar vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu. Paziņojumā norāda:

38.1. vietējās pašvaldības domes lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

38.2. sabiedriskās apspriešanas termiņu;

38.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;

38.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

38.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

39. Sabiedriskās apspriešanas laikā vietējās pašvaldības vai tās institūcijas telpās izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

39.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju;

39.2. spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

39.3. vietējās pašvaldības attīstības programmu.

40. Sabiedriskās apspriešanas laikā nav pieļaujamas izmaiņas sabiedriskajai apspriešanai nodotajā teritorijas plānojuma redakcijā.

41. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs vai darba grupa sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus. Sabiedriskās apspriešanas materiālos ietver:

41.1. paziņojumus un publikācijas presē;

41.2. informāciju par sabiedriskajā apspriešanā izstādītiem vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma dokumentiem un materiāliem;

41.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu sarakstu;

41.4. ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

41.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokolus, kas noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

IV. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

42. Izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju un, ja plānošanas dokumentam veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, šā novērtējuma vides pārskatu, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

42.1. apstiprināt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju kā galīgo redakciju un nosūtīt to attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai;

42.2. pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju;

42.3. noraidīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.

43. Pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos.

44. Ja vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. Plānošanas reģions atzinumu sniedz četru nedēļu laikā. Atzinuma kopiju plānošanas reģions nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Ja teritorijas plānojuma grozījumus veic šo noteikumu 50.punktā noteiktajā kārtībā, plānošanas reģions atzinumu sniedz divu nedēļu laikā.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1287)

45. Ja vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minēto lēmumu, tad pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sagatavošanas vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, nodrošinot iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, iespēju iepazīties ar tā galīgo redakciju šādā kārtībā:

45.1. elektroniski paziņo institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un publicē vietējā laikrakstā un vietējās pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iesniegt atsauksmes;

45.2. nodrošina iespēju institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, izskatīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju.

46. Ja vietējā pašvaldība atceļ lēmumu par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu, lai veiktu labojumus, kas ir saistīti ar teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu vai tās aprobežojumiem, tad pēc teritorijas plānojuma jaunās redakcijas sagatavošanas vietējā pašvaldība nodrošina šīs redakcijas sabiedrisko apspriešanu šo noteikumu 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā.

47. Vietējās pašvaldības dome apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

48. Divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu stāšanās spēkā vietējā pašvaldība iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus zināšanai:

48.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā – vietējās pašval­dības teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 47.punktā minētajai publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

48.2. Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā – grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

48.3. reģionālajā vides pārvaldē – vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu elektroniski;

48.4. attiecīgajā plānošanas reģionā – vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 47.punktā minētajai publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

49. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus šādā kārtībā:

49.1. vietējās pašvaldības dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu. Darba uzdevumā norāda:

49.1.1. pamatojumu;

49.1.2. institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi un atzinumi;

49.1.3. pasākumus sabiedrības informēšanai par attiecīgajiem grozīju­miem;

49.2. paziņojumu par grozījumu uzsākšanu ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

49.3. grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē šo noteikumu 38., 39., 40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas izstrādes;

49.4. izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, institūciju nosacījumus, atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem vienu no šo noteikumu 42.punktā minētajiem lēmumiem;

49.5. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus apstiprina šo noteikumu 47.punktā noteiktajā kārtībā.

50. Ja vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izriet no likuma vai Ministru kabineta noteikumiem un attiecīgais normatīvais akts neparedz vietējai pašvaldībai tiesības noteikt teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas aprobežojumu saturu, teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā un apstiprina šādā kārtībā:

50.1. pieņem šo noteikumu 32.punktā minēto lēmumu un apstiprina darba uzdevumu. Darba uzdevumā norāda:

50.1.1. teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojumu;

50.1.2. institūcijas, no kurām saņemama informācija un/vai nosacījumi;

50.1.3. pasākumus sabiedrības informēšanai par attiecīgajiem grozīju­miem;

50.2. paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu divu nedēļu laikā no šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma pieņemšanas ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

50.3. izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju:

50.3.1. ne mazāk kā divas nedēļas izstāda sabiedrībai pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā. Vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā publicē informāciju par vietu un laiku, kur var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju;

50.3.2. iesniedz darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma sniegšanai. Institūcijas atzinumu sniedz divu nedēļu laikā;

50.4. veic darba uzdevumā minētos sabiedrības informēšanas pasākumus;

50.5. pēc atzinumu saņemšanas un izvērtēšanas izstrādes vadītājs vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

50.5.1. noteikt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai;

50.5.2. pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju, ja institūciju atzinumos izteiktas iebildes, un atkārtoti nosūtīt darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma sniegšanai (institūcijas atzinumu sniedz divu nedēļu laikā);

50.6. teritorijas plānojuma grozījumus apstiprina šo noteikumu 47.punktā noteiktajā kārtībā.

V. Detālplānojuma sastāvdaļas

51. Detālplānojumam ir šādas sastāvdaļas:

51.1. paskaidrojuma raksts;

51.2. grafiskā daļa;

51.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

51.4. pārskats par detālplānojuma izstrādi.

52. Paskaidrojuma rakstā ietverta vismaz šāda informācija:

52.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

52.2. detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;

52.3. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi.

53. Grafiskajā daļā ietver:

53.1. topogrāfisko plānu, kurā iekļauta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija un kurš izmantots detālplānojuma izstrādei;

53.2. plānu, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

53.3. plānu ar topogrāfijas elementiem, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, nosakot:

53.3.1. pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas;

53.3.2. plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikā­ciju izvietojumu;

53.3.3. pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

53.3.4. tauvas joslas;

53.3.5. teritorijas izvietojuma shēmu, ielu profilus, plānotās (atļautās) teri­torijas izmantošanas un apgrūtinājumu eksplikāciju un pieņemtos apzīmējumus;

53.4. citus plānus (shēmas), kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai atbilstošā mēro­gā (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, adresāciju, sarkanās līnijas, inženierapgādes tīklu shēmas, zemes vienību sadalīšanas plānu).

54. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka prasības un izmantošanas aprobežojumus katram detālplānojumā noteiktajam teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.

55. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi ietver:

55.1. vietējās pašvaldības lēmumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (ietverot darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu);

55.2. zemes robežu plānus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

55.3. sabiedriskās apspriešanas materiālus (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem);

55.4. ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

55.5. institūciju sniegto informāciju, nosacījumus un atzinumus;

55.6. ziņojumu par institūciju nosacījumu ievērošanu;

55.7. ziņojumu par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritori­jas plānojuma prasībām;

55.8. citu informāciju, kas izmantota detālplānojuma izstrādei.

VI. Detālplānojuma izstrāde un sabiedriskā apspriešana

56. Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām, un to izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

57. Detālplānojumu nepieciešams izstrādāt:

57.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;

57.2. ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem;

57.3. jaunai būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, izņemot šādus gadījumus:

57.3.1. jaunai būvniecībai ostas teritorijā;

57.3.2. ja apbūves paplašināšana notiek esošā ražošanas un inženier­tehniskās apgādes uzņēmuma teritorijā un tajā nav jānosaka jaunas aizsargjoslas, kas pārsniedz attiecīgās zemes vienības robežu;

57.3.3. tehniskās novērošanas punktu, peldvietu un to uzturēšanai nepieciešamās infrastruktūras un labiekārtojuma būvju, elingu, laivu, motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu, krasta stiprinājumu un molu būvniecībai;

57.3.4. ceļu, ielu, inženierkomunikāciju, inženieraizsardzības un hidro­tehnisko būvju izbūvei, lai aizsargātu esošo apbūvi pret paliem vai plūdiem, un stacionāru aizsardzības būvju būvniecībai, lai aizturētu un savāktu piesārņojumu;

57.3.5. viensētas un palīgēku būvniecībai.

58. Vietējā pašvaldība teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var noteikt gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas apbūvei.

59. Lai ierosinātu detālplānojuma izstrādi, fiziskā vai juridiskā persona – detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – iesniedz iesniegumu vietējā pašvaldībā. Iesniegumā norāda teritoriju, kurai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, un paredzēto teritorijas izmantošanu.

60. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:2000.

61. Vietējās pašvaldības dome, pieņemot lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina un lēmumā norāda tā izstrādes vadītāju – pašvaldības amatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes gaitu, informē par to vietējo pašvaldību, kā arī iesniedz tai izskatīšanai detālplānojuma materiālus.

62. Ja detālplānojumu neizstrādā vietējā pašvaldība, detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir tiesības izvēlēties detālplānojuma izstrādātāju.

63. Ja detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji finansē privātpersona, vietējās pašvaldības lēmumā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu norāda fizisko vai juridisko personu, ar kuru tiks slēgts līgums par detālplānojuma izstrādes finansēšanu (turpmāk – līgums). Lēmumam pievieno līguma projektu, kurā norāda:

63.1. teritoriju, kurai izstrādājams detālplānojums;

63.2. detālplānojuma izstrādātāju;

63.3. detālplānojuma izstrādes finansēšanas avotus, finansējuma apmēru un finansēšanas kārtību, norādot pašvaldības izdevumu veidus, kurus sedz privātpersona;

63.4. pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

64. Vietējā pašvaldība nav tiesīga ņemt maksu par detālplānojuma izstrādes vadīšanu.

65. Ja vietējā pašvaldība lēmumā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ir noteikusi lielāku detālplānojuma teritoriju, nekā norādīts detālplānojuma ierosinātāja iesniegumā, detālplānojuma izstrādes ierosinātāja un pašvaldības finansējuma apjoms tiek noteikts proporcionāli nepieciešamajiem izdevumiem detālplānojuma izstrādei.

66. Ja detālplānojuma izstrādes ierosinājums ir saistīts ar sabiedrībai nozīmīgiem objektiem, kurus paredzēts izvietot detālplānojuma izstrādes ierosinātājam piederošajā nekustamajā īpašumā, vietējai pašvaldībai ir tiesības palielināt savu līdzfinansējuma apjomu detālplānojuma izstrādei.

67. Detālplānojuma izstrādes vadītājs sagatavo un vietējās pašvaldības dome apstiprina darba uzdevumu, kurā ietver:

67.1. detālplānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumus, konkrētas izstrā­dājamā detālplānojuma robežas, izejas materiālus un prasības;

67.2. institūcijas, no kurām pieprasāmi nosacījumi detālplānojuma izstrā­dei un atzinumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju;

67.3. detālplānojuma izstrādes laika grafiku, norādot plānotos sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

68. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu vietējās pašvaldības dome pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām detālplānojuma izstrādes nosacījumus. Pieprasījumam pievieno vietējās pašvaldības domes lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināto darba uzdevumu, zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī grafisko informāciju par plānojamo teritoriju.

69. Četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 61.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), ievieto paziņojumu vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē paziņojumu vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā norāda:

69.1. vietējās pašvaldības domes lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

69.2. izstrādes vadītāju;

69.3. teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

69.4. rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un termiņu, kurā ieinteresētās personas var sniegt priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei.

70. Pēc institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs, ja nepieciešams, ierosina vietējai pašvaldībai precizēt darba uzdevumu.

71. Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs izskata četru nedēļu laikā un iesniedz to izskatīšanai vietējās pašvaldības domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējās pašvaldības dome četru nedēļu laikā pēc detālplānojuma redakcijas saņemšanas pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

72. Četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai izstrādes vadītājs:

72.1. organizē sabiedrisko apspriešanu;

72.2. pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju, nosūtot pirmās redakcijas materiālus elektroniski.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.655)

73. Par sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trim nedēļām, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), ievieto paziņojumu vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē paziņojumu vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā norāda:

73.1. vietējās pašvaldības domes lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

73.2. sabiedriskās apspriešanas termiņu;

73.3. detālplānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;

73.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

73.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;

73.6. prasības rakstisko priekšlikumu noformēšanai.

74. Sabiedriskajai apspriešanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

74.1. detālplānojuma pirmo redakciju;

74.2. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tāds plānojamai teritorijai ir izstrādāts);

74.3. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

74.4. pārskatu par ieinteresēto personu priekšlikumiem un ieteikumiem, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi.

75. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs četru nedēļu laikā sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus. Sabiedriskās apspriešanas materiālos ietver:

75.1. paziņojumus un publikācijas presē;

75.2. informāciju par sabiedriskajā apspriešanā izstādītiem detāl­plānojuma dokumentiem un materiāliem;

75.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu sarakstu;

75.4. ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

75.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokolus, kas noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VII. Detālplānojuma stāšanās spēkā

76. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs izskata četru nedēļu laikā un iesniedz to izskatīšanai vietējās pašvaldības domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējās pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

76.1. apstiprināt detālplānojumu un izdot saistošos noteikumus;

76.2. pilnveidot detālplānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju;

76.3. noraidīt detālplānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam, izņemot gadījumu, ja detālplānojumu finansējusi privātpersona.

77. Ja vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu 76.2.apakšpunktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto detālplānojumu, iespēju iepazīties ar šā plānojuma galīgo redakciju šādā kārtībā:

77.1. rakstiski paziņo darba uzdevumā minētajām institūcijām un detāl­plānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē šo noteikumu 66.punktā minētajos laik­rakstos informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar detālplānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes;

77.2. nedēļas laikā pēc šo noteikumu 77.1.apakšpunktā minētā paziņoju­ma saņemšanas nodrošina darba uzdevumā minēto institūciju pārstāvjiem un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (ja institūcijas un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki to ir pieprasījuši rakstiski) iespēju izskatīt detālplānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju;

77.3. nodrošina darba uzdevumā minēto institūciju pārstāvjiem, detālplā­nojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem un citiem interesentiem iespēju saņemt nepieciešamos paskaidro­jumus par detālplānojuma galīgo redakciju;

77.4. divas nedēļas pirms detālplānojuma izskatīšanas sēdes par to rakstiski paziņo darba uzdevumā minētajām institūcijām un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpaš­niekiem, kā arī publicē šo noteikumu 73.punktā minētajos laikrakstos attiecīgās sēdes laiku un vietu.

78. Vietējās pašvaldības dome apstiprina detālplānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā un publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu.

79. Divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā vietējā pašval­dība iesniedz zināšanai Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu apstiprināta detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas plānus, kuros attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

80. Detālplānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas sagatavo šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā kā detālplānojuma grozījumus, un tie stājas spēkā šo notei­kumu 78.punktā minētajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

81. Atzīt par spēku zaudējušiem:

81.1. Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumus Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 174.nr.; 2007, 184.nr.; 2008, 118.nr.; 2009, 72.nr.);

81.2. Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumus Nr.367 “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 88.nr.; 2008, 96.nr.; 2009, 63.nr.).

82. Vietējā pašvaldība izstrādes stadijā esošos teritorijas plānojumus, detālplānojumus un to grozījumus turpina izstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1148Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 10.10.2009.Zaudē spēku: 19.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
198901
{"selected":{"value":"07.09.2011","content":"<font class='s-1'>07.09.2011.-18.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.09.2011","iso_value":"2011\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2011.-18.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2009","iso_value":"2009\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2009.-06.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2009","iso_value":"2009\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-10.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.09.2011
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"