Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1131

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 14.§)
Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs) izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā nodrošināma valsts informācijas sistēmas funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros (turpmāk – integrācijas funkcionalitāte), izmantojot savietotāju.

2. Noteikumi attiecas uz jebkuru valsts institūciju, kura organizē un vada savietotāja izveidošanu, uzturēšanu un darbību (turpmāk – savietotāja pārzinis), kā arī uz tādas valsts informācijas sistēmas pārzini, kurai nepieciešams nodrošināt integrācijas funkcionalitāti (turpmāk – savietojamā sistēma).

3. Savietotāju izveido, uztur un izmanto, ja tas nodrošina efektīvāku savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitāti, salīdzinot ar integrācijas funkcionalitāti, kuru nodrošina vai var nodrošināt, neizmantojot savietotāju.

4. Izmantojot savietotāju, nodrošina valsts informācijas sistēmu datu lietošanu un apmaiņu. Izmantojot savietotāju, var nodrošināt arī datu apmaiņu ar informācijas sistēmām, kuras veido un uztur pašvaldību institūcijas vai privātpersonas, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi.

5. Iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmām koordinē savietotāju izveidošanu, uzturēšanu un darbību (turpmāk – iestāde), ievieto tīmekļa vietnē informāciju par savietotājiem un aktualizē to atbilstoši savietotāja pārziņa un savietojamās sistēmas pārziņa sniegtajai informācijai vai citai iestādes rīcībā esošai informācijai par savietotāju. Tīmekļa vietnē ievietojamās informācijas saturu nosaka iestāde.

II. Savietotāja izveidošana

6. Ja savietotāja pārzinis konstatē, ka savietotāja izveidošana atbilst šo noteikumu 3.punkta prasībām, tas sagatavo informāciju par savietotāju (1.pielikums), kuru plānots izveidot, un iesniedz to izvērtēšanai iestādē, norādot savietotāja izveidošanas termiņu.

7. Iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē un sniedz savietotāja pārzinim atzinumu par savietotāja izveidošanas nepieciešamību. Ja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, iestāde 20 darbdienu laikā ir tiesīga pieprasīt savietotāja pārzinim papildu informāciju. Iestāde sniedz savietotāja pārzinim atzinumu 20 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas.

8. Iestāde izvērtē savietotāja izveidošanas nepieciešamību atbilstoši šādiem kritērijiem:

8.1. savietotāja darbība nedublē datu apmaiņu starp savietojamām sistēmām, kuru var nodrošināt, izmantojot citu savietotāju;

8.2. izmantojot savietotāju, var nodrošināt pēc iespējas vienkāršu un vienveidīgu savietojamo sistēmu datu apmaiņu;

8.3. integrētas valsts informācijas sistēmas drošības risks, izmantojot savietotāju, ir samērojams ar risku, ja integrācijas funkcionalitāti nodrošina, neizmantojot savietotāju;

8.4. savietotāja izmantošana integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai samazina integrētas valsts informācijas sistēmas izveides un darbības izmaksas, salīdzinot ar izmaksām, ja integrācijas funkcionalitāti nodrošina, neizmantojot savietotāju.

9. Ja savietotāja izveidošana neatbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajiem kritērijiem, iestāde noraida savietotāja izveidošanu un atzinumā norāda noraidījuma pamatojumu. Pēc atzinumā norādīto trūkumu novēršanas savietotāja pārzinis ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iestādē informāciju par izveidojamo savietotāju.

10. Ja atzinums ir pozitīvs, savietotāja pārzinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā informāciju par izveidojamo savietotāju un pievieno iestādes atzinumu.

11. Ministru kabinets lemj par savietotāja izveidošanu, pamatojoties uz savietotāja pārziņa sagatavoto informāciju par izveidojamo savietotāju un iestādes atzinumu.

12. Savietotāja pārzinim ir pienākums informēt iestādi par savietotāja izveidošanu piecu darbdienu laikā pēc savietotāja pieņemšanas lietošanā.

III. Savietotāja uzturēšana un darbība

13. Savietotāja pārzinis nodrošina savietotāja darbībai nepieciešamo informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu, ievērojot normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām noteiktās vispārējās tehniskās prasības.

14. Savietotāja pārzinis nodrošina savietotāja drošības pārvaldību, ievērojot normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām noteiktās vispārējās drošības prasības un ņemot vērā savietotāja drošības apdraudējumus, ko var radīt savietojamā sistēma.

15. Savietotāja pārzinis ir tiesīgs noteikt vispārīgus norādījumus vai darbības, tai skaitā organizatoriskas procedūras (turpmāk – vadlīnijas), kuras regulē savietotāja pārziņa un savietojamās sistēmas pārziņa sadarbību.

16. Vadlīniju piemērošana nodrošina pēc iespējas vienkāršu un vienveidīgu savietotāja pārziņa un savietojamās sistēmas pārziņa sadarbību savietotāja darbības un savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai.

17. Savietotāja pārzinis piecu darbdienu laikā pēc vadlīniju apstipri­nāšanas ievieto tās tīmekļa vietnē un informē par to iestādi.

18. Ja vadlīnijās ir nepieciešamas izmaiņas, savietotāja pārzinis pēc to izdarīšanas informē par to iestādi, ievērojot šo noteikumu 17.punkta nosacījumus.

19. Savietotājs nodrošina to savietojamās sistēmas datu apmaiņu, kurus nosaka normatīvie akti par savietojamo sistēmu.

20. Savietotājs nodrošina iespēju piekļūt savietojamās sistēmas datiem noteiktā laikposmā pēc datu pieprasīšanas. Savietotāja pārzinis nodrošina savietotāja darbību, ievērojot informācijas pieejamības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par savietojamo sistēmu.

21. Savietotājs, saņemot savietojamās sistēmas datus, nodrošina pilnīgu un negrozītu datu nosūtīšanu citai savietojamai sistēmai. Savietotāja pārzinis veic savietotāja drošības pasākumus, lai nepieļautu savietojamās sistēmas datu bojāšanu, iznīcināšanu vai nonākšanu nepilnvarotu personu rīcībā.

22. Savietotāja pārzinis nodrošina savietojamās sistēmas pārzinim pieeju savietotāja auditācijas pierakstiem, kuri saistīti ar attiecīgās savietojamās sistēmas datu saņemšanu un nosūtīšanu.

23. Savietotāja pārzinis neveic darbības, kuras var apdraudēt savietojamās sistēmas drošību. Ja ir noticis savietotāja drošības incidents, kas var apdraudēt savietojamās sistēmas drošību, savietotāja pārzinis nekavējoties par to informē savietojamās sistēmas pārzini un saskaņo pasākumus, lai novērstu savietojamās sistēmas drošības apdraudējumu.

24. Savietotāja darbības pārtraukumi ir pieļaujami, ja tie netraucē savietojamās sistēmas pārzinim pildīt normatīvajos aktos par savietojamo sistēmu noteiktās informācijas pieejamības prasības. Savietotāja pārzinis informē savietojamās sistēmas pārzini par plānotajiem pārtraukumiem savietotāja darbībā un saskaņo ar savietojamās sistēmas pārzini pārtraukumu laiku un ilgumu.

25. Izmaiņas savietotāja saskarnē, kas nodrošina integrācijas funkcionalitāti, ir pieļaujamas, ja tās nepieciešamas savietotāja darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajām prasībām. Savietotāja pārzinis ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms izmaiņu veikšanas savietotāja saskarnē informē par tām visus savietojamo sistēmu pārziņus, kas izmanto konkrēto savietotāju, un saskaņo veicamās izmaiņas, ja tās ietekmē integrācijas funkcionalitāti. Savietotāja pārzinis piecu darbdienu laikā pēc veicamo izmaiņu saskaņošanas informē par tām iestādi.

26. Ja savietotājā ir nepieciešamas konceptuālas izmaiņas, lai nodrošinātu savietotāja uzturēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām, savietotāja pārzinis sagatavo informāciju par savietotāju (1.pielikums), kuru plānots pilnveidot, un iesniedz to izvērtēšanai iestādē, norādot uz nepieciešamajām izmaiņām savietotājā, to ieviešanas termiņu un izmaksām.

27. Iestāde izvērtē šo noteikumu 26.punktā minēto informāciju atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai un sniedz savietotāja pārzinim atzinumu par savietotāja pilnveidošanas nepieciešamību.

28. Ja atzinums ir pozitīvs, savietotāja pārzinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā informāciju par pilnveidojamo savietotāju un pievieno iestādes atzinumu.

29. Ministru kabinets lemj par savietotāja pilnveidošanu, pamatojoties uz savietotāja pārziņa sagatavoto informāciju par pilnveidojamo savietotāju un iestādes atzinumu.

IV. Integrācijas funkcionalitātes nodrošināšana, izmantojot savietotāju

30. Savietojamās sistēmas pārziņa un savietotāja pārziņa sadarbību integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai regulē savstarpēja vienošanās par savietotāja izmantošanu (turpmāk – vienošanās).

31. Savietojamās sistēmas pārziņa un savietotāja pārziņa noslēgtā vienošanās atbilst šādiem kritērijiem:

31.1. netiek dublēta datu apmaiņa starp savietojamām sistēmām, kuru var nodrošināt, izmantojot citu savietotāju;

31.2. savietojamās sistēmas drošības risks, izmantojot savietotāju, ir samērojams ar risku, ja integrācijas funkcionalitāti nodrošina, neizmantojot savietotāju;

31.3. izmantojot savietotāju, tiek samazinātas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanas izmaksas, salīdzinot ar izmaksām, ja integrācijas funkcionalitāti nodrošina, neizmantojot savietotāju.

32. Savietojamās sistēmas pārzinis piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz iestādē informāciju par savietotāja izmantošanu (2.pielikums), norādot termiņu, kādā savietojamai sistēmai ir nodrošināma integrācijas funkcionalitāte, izmantojot savietotāju.

33. Ja šo noteikumu 32.punktā minētajā informācijā radušās izmaiņas, savietojamās sistēmas pārzinis par to informē iestādi piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas vienošanās nosacījumos.

34. Savietojamās sistēmas pārzinis, kas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai izmanto savietotāju, ievēro šo noteikumu 16.punkta prasībām atbilstošas vadlīnijas.

35. Savietojamās sistēmas pārzinis uztur savietojamās sistēmas informācijas un tehniskos resursus, kuri nepieciešami integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai, izmantojot savietotāju. Savietojamās sistēmas pārzinis var nodot informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu savietotāja pārzinim, pamatojoties uz vienošanos.

36. Savietojamās sistēmas pārzinis, nodrošinot savietojamās sistēmas drošības pārvaldību, ņem vērā savietojamās sistēmas drošības apdraudējumus, kurus var radīt savietotāja izmantošana.

37. Savietojamā sistēma nodrošina tādu datu nosūtīšanu citai savietojamai sistēmai, kurus nosaka normatīvie akti par savietojamo sistēmu.

38. Savietojamā sistēma nodrošina iespēju piekļūt savietojamās sistēmas datiem noteiktā laikposmā pēc datu pieprasīšanas. Savietojamās sistēmas pārzinis nodrošina integrācijas funkcionalitāti, ievērojot informācijas pieejamības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par savietojamo sistēmu.

39. Savietojamā sistēma nodrošina no citas savietojamās sistēmas saņemto datu pilnīgu un negrozītu apstrādi, glabāšanu un lietošanu. Savietojamās sistēmas pārzinis veic drošības pasākumus, lai nepieļautu no citas savietojamās sistēmas saņemto datu bojāšanu, iznīcināšanu vai nonākšanu nepilnvarotu personu rīcībā.

40. Savietojamās sistēmas pārzinis neveic darbības, kuras var apdraudēt savietotāja drošību. Ja ir noticis savietojamās sistēmas drošības incidents, kas var apdraudēt savietotāju, savietojamās sistēmas pārzinis nekavējoties par to informē savietotāja pārzini un saskaņo ar to pasākumus, lai novērstu savietotāja drošības apdraudējumu.

41. Savietojamās sistēmas darbības pārtraukumi ir pieļaujami, ja tie netraucē piekļūšanu savietojamās sistēmas datiem saskaņā ar normatīvajos aktos par savietojamo sistēmu noteiktajām informācijas pieejamības prasībām. Savietojamās sistēmas pārzinis informē savietotāja pārzini par plānotajiem pārtraukumiem savietojamās sistēmas darbībā un saskaņo ar savietotāja pārzini pārtraukumu laiku un ilgumu.

42. Izmaiņas savietojamās sistēmas saskarnē, kas nodrošina integrācijas funkcionalitāti, ir pieļaujamas, ja tās ir nepieciešamas savietojamās sistēmas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 37. un 38.punktā noteiktajām prasībām. Savietojamās sistēmas pārzinis ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms izmaiņu veikšanas savietojamās sistēmas saskarnē saskaņo tās ar savietotāja pārzini.

V. Noslēguma jautājumi

43. Savietotāja izveidošanu, uzturēšanu un darbību, kā arī integrācijas funkcionalitāti, izmantojot savietotāju, nodrošina no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

44. Savietotāja pārzinis, kurš izveidojis savietotāju līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz iestādē informāciju par savietotāju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktam, norādot, kad ir izveidots savietotājs, un tīmekļa vietni, kur pieejamas vadlīnijas, ja savietotāja pārzinis tādas ir apstiprinājis.

45. Savietojamās sistēmas pārzinis, kurš nodrošinājis integrācijas funkcionalitāti, izmantojot savietotāju, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz iestādē informāciju par savietotāja izmantošanu, norādot, kad savietojamai sistēmai ir nodrošināta integrācijas funkcionalitāte, izmantojot savietotāju.

46. Iestāde ir tiesīga pieprasīt un saņemt no savietotāja pārziņa un savietojamās sistēmas pārziņa šajos noteikumos neminētu informāciju, ja tā nepieciešama šo noteikumu 5. un 47.punkta izpildei.

47. Šo noteikumu izpildi uzrauga iestāde.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1131
Informācija par savietotāju

1. Savietotāja apraksts ietver šādu informāciju:

1.1. savietotāja nosaukums;

1.2. savietotāja pārziņa nosaukums;

1.3. informācijas aprites vispārīgs raksturojums (norāda normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kuru izpildei ir nepieciešama informācijas aprite, un datus, kuru apmaiņa integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros ir nodrošināma, izmantojot savietotāju);

1.4. savietojamās sistēmas, kurām integrācijas funkcionalitāte nodrošināma, izmantojot savietotāju (norāda savietojamo sistēmu nosaukumus, kuri ir publicēti Valsts informācijas sistēmu reģistrā);

1.5. nosacījumi, atbilstoši kuriem savietojamai sistēmai var nodrošināt integrācijas funkcionalitāti, izmantojot savietotāju (norāda, ja savietotāju var izmantot integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai iepriekš nenoteiktām savietojamām sistēmām vai informācijas sistēmām, kuras veido un uztur pašvaldību institūcijas vai privātpersonas, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus);

1.6. savietotāja izveidošanā un izmantošanā izmantojamie standarti vai vadlīnijas (norāda attiecīgā standarta vai vadlīniju nosaukumu, autoru (institūciju, kura to ir apstiprinājusi), izstrādes gadu un sniedz īsu satura aprakstu (anotāciju) vai norāda uz tīmekļa vietni, kur šis apraksts ir pieejams);

1.7. savietotāja darbības koncepcijas apraksts (sagatavo, ievērojot Latvijas standartu LVS 75 “Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Sistēmas darbības koncepcijas apraksts”).

2. Integrētas valsts informācijas sistēmas drošības riska novērtējums (sagatavo, ievērojot Latvijas standartu LVS ISO/IEC 27002 “Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”):

2.1. ja integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai izmanto savietotāju (ņem vērā savietotāja drošības apdraudējumus, kurus var radīt savietojamās sistēmas, kā arī savietojamo sistēmu drošības apdraudējumus, kurus var radīt savietotāja izmantošana);

2.2. ja integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai neizmanto savietotāju (ņem vērā savietojamo sistēmu drošības apdraudējumus, kurus var radīt citas savietojamās sistēmas, ja datu apmaiņu starp tām nodrošina, neizmantojot savietotāju).

3. Integrētas valsts informācijas sistēmas izveides un darbības izmaksu novērtējums:

3.1. ja integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai izmanto savietotāju (ņem vērā līdzekļus, kuri ir nepieciešami savietotāja izstrādei un uzturēšanai, un līdzekļus, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu integrācijas funkcionalitāti, izmantojot savietotāju);

3.2. ja integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai neizmanto savietotāju (ņem vērā līdzekļus, kuri ir nepieciešami integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanai, ja datu apmaiņu starp savietojamām sistēmām nodrošina, neizmantojot savietotāju).

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1131
Informācija par savietotāja izmantošanu

1. Savietotājs, kuru izmanto, lai nodrošinātu savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitāti.

2. Savietojamā sistēma, kurai integrācijas funkcionalitāte nodrošināma, izmantojot savietotāju (norāda savietojamās sistēmas nosaukumu, kas publicēts Valsts informācijas sistēmu reģistrā).

3. Savietotāja pārzinis, ar kuru ir noslēgta vienošanās par savietotāja izmantošanu.

4. Informācijas sistēma, ar kuru ir nodrošināma datu apmaiņa, izmantojot savietotāju (norāda attiecīgās valsts informācijas sistēmas nosaukumu, kas ir publicēts Valsts informācijas sistēmu reģistrā, vai informācijas sistēmas un attiecīgās institūcijas vai privātpersonas nosaukumu, ja informācijas sistēmu veido un uztur pašvaldības institūcija vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus).

5. Savietojamās sistēmas dati, kuri nosūtāmi citai informācijas sistēmai, izmantojot savietotāju.

6. Dati, kuri saņemami no citas informācijas sistēmas, izmantojot savietotāju.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1131Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 10.10.2009.Zaudē spēku: 02.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
198881
10.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"