Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.; 2009, 3., 6., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 23.pantā:

aizstāt trešajā un septītajā daļā vārdus un skaitļus "līdz lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.augustam" ar vārdiem "pirms vai vienlaicīgi ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, bet ne vēlāk kā līdz šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajam termiņam";

aizstāt devītajā daļā skaitļus un vārdus "2009.gada 31.augustam" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 31.augustam";

izteikt devītās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Minētais termiņš neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas, un uz tām personām, kuru zemes izpirkuma (pirkuma) pieprasījumā norādītais zemesgabals iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar šā panta trešajā daļā minēto nosacījumu.";

papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Zemesgabala robežu plānu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā attiecīgā persona iesniedz līdz iesnieguma iesniegšanai lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Persona iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai šādos termiņos:

1) līdz 2010.gada 31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz 2009.gada 31.augustam;

2) līdz 2010.gada 31.augustam, ja persona likumā noteiktajā termiņā ir veikusi priekšapmaksu par tās faktiskajā lietošanā esošu zemi un zemesgabala robežu plāns iesniegts reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc 2009.gada 31.augusta;

3) līdz 2010.gada 31.augustam, ja zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumā norādītais zemesgabals iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar šā panta trešajā daļā minēto nosacījumu.";

papildināt pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:

"(111) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētie termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas, kā arī uz tiem gadījumiem, kad zemesgabalam ir vairāki koplietotāji un iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu kāds no tiem iesniedzis līdz 2009.gada 31.augustam. Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Valsts zemes dienesta reģionālā struktūrvienība pieņem divu mēnešu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.";

izteikt divpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Persona zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" noslēdz ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim, arī gadījumā, ja lēmumā, ar ko zeme piešķirta īpašumā par samaksu, norādīts cits termiņš šāda līguma noslēgšanai.";

aizstāt trīspadsmitajā daļā skaitļus un vārdus "2010.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 31.martam".

2. Aizstāt 23.1 panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "2009.gada 31.augustam" ar skaitli un vārdiem "23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos".

3. 25.panta pirmajā daļā:

aizstāt 3.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2009.gada 31.augustam" ar skaitli un vārdiem "23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos";

aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus "2009.gada 30.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 30.decembrim".

4. Papildināt 32.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Zemes izpirkuma (pirkuma) līgumā pēc personas pieprasījuma paredz atlikto maksājumu. Maksa par atlikto maksājumu ir 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu un latu daļas, procentu samaksu veicot latos, norēķinu termiņš ir līdz 10 gadiem. Slēdzot zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, pirmo iemaksu maksājumam par izpērkamo (pērkamo) zemi nenosaka [0 procenti no zemes izpirkuma (pirkuma) maksas]."

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja līdz 2007.gada 1.augustam pašvaldība nav iesniegusi nostiprinājuma lūgumu reģistrācijai zemesgrāmatā par zemi, uz kuru personai saskaņā ar šā likuma 25.pantu izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri, tiesības uz šo zemi nav nostiprināmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda līdz 2010.gada 30.decembrim, izņemot šā likuma 25.panta pirmajā daļā, kā arī 26.panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, kad persona atsakās izpirkt (pirkt) zemi.";

papildināt pārejas noteikumus ar 43., 44., 45., 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"43. Pieņemot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu līdz 2009.gada 30.decembrim, Valsts zemes dienesta reģionālā struktūrvienība salīdzina zemesgabala 2010.gadam prognozēto kadastrālo vērtību, kas noteikta, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumus Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam", ar tā kadastrālo vērtību. Samaksas apmēru par izpērkamo (pērkamo) zemi aprēķina, ņemot vērā skaitliski zemāko vērtību.

44. Ja lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemts līdz 2009.gada 15.oktobrim un persona nav noslēgusi izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", personai ir tiesības izpirkt (pirkt) tās faktiskajā lietošanā esošo zemi par 2010.gadam prognozēto kadastrālo vērtību, kas noteikta, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumus Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam", vai par kadastrālo vērtību, ja tā ir zemāka salīdzinājumā ar lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu noteikto. Samaksas apmēra maiņai persona iesniedz valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Valsts zemes dienesta izziņu par 2010.gadam prognozēto kadastrālo vērtību. Ja zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēdz pēc 2009.gada 30.decembra, samaksas apmēra maiņai persona valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" iesniedz Kadastra izziņu par nekustamo īpašumu. Ja pašvaldība līdz lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu ir noteikusi samaksas apmēra samazinājumu, izziņai par 2010.gadam prognozēto kadastrālo vērtību vai Kadastra izziņai par nekustamo īpašumu pievieno informāciju par samaksas apmēru par izpērkamo (pērkamo) zemi, ņemot vērā pašvaldības noteikto samaksas apmēra samazinājumu.

45. Ja zemesgabala koplietošanas gadījumā iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu līdz 2009.gada 31.augustam iesniedzis vismaz viens zemes koplietotājs, lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņem atbilstoši zemes koplietotāju līdz 2009.gada 31.augustam izteiktajai gribai attiecībā uz rīcību ar katram no viņiem noteikto domājamo daļu, pieņemot, ka koplietotājs, kurš savu gribu nav izteicis līdz 2009.gada 31.augustam, ir atteicies izpirkt (pirkt) zemesgabala domājamo daļu.

46. Personām, kas noslēgušas ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), kurā norēķinu termiņš noteikts līdz pieciem gadiem un kurš noslēgts līdz 2009.gada 15.oktobrim, pēc šo personu rakstveida gribas izteikuma maksimālais norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 gadiem.

47. Personām, kuru zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumā norādītais zemesgabals iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar nosacījumu, ka līdz lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.augustam šīs personas iesniegs Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai dokumentus, kas apliecina tiesības izpirkt (pirkt) zemi, ir tiesības zemes robežu plānu un iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniegt līdz 2010.gada 31.augustam."

Likums stājas spēkā 2009.gada 15.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 24.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 9.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 15.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.09.2009.Stājas spēkā: 15.10.2009.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; PrivatizācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 12.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198878
15.10.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)